Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody od štátu?

Za úmyselný násilný trestný čin spáchaný proti osobe.

Za aký druh zranenia môžem získať náhradu škody?

Za zranenia (telesné alebo duševné), ktorých liečenie trvá viac ako osem dní.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) obete alebo závislá osoba obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Áno. Okrem obete môžu získať náhradu škody predkovia alebo potomkovia obete, osvojitelia alebo náhradní rodičia, osvojené deti alebo deti v pestúnskej starostlivosti, manžel(-ka) alebo registrovaný(-á) partner(-ka), ak žili s obeťou v spoločnej domácnosti v čase, keď bol spáchaný trestný čin, a oprávnené môžu byť aj závislé osoby obete. Okrem toho môže náhradu škody dostať aj osoba, ktorá zariadila pochovanie zosnulej obete.

Môžem získať náhradu škody, ak som v príbuzenskom alebo závislom vzťahu s obeťou, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v tomto prípade získať náhradu škody?

Áno, smrť obete nie je podmienkou na vyplatenie náhrady škody pre závislé osoby alebo iné oprávnené osoby.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno, ak sa oprávnene zdržiavate v EÚ alebo ak ste identifikovaní ako obeť obchodovania s ľuďmi.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (je to krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že si budem uplatňovať nárok na náhradu škody v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Náhradu škody od maďarského štátu si možno uplatniť iba v prípade trestných činov spáchaných na území Maďarska. Ak však došlo k spáchaniu trestného činu v inej krajine, môžete podať žiadosť o náhradu škody v Maďarsku. V takýchto prípadoch maďarské orgány postúpia žiadosť členskému štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Áno, podmienkou na vyplatenie náhrady škody je začatie trestného konania v súvislosti so spáchaným skutkom.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

Nie, nárok na náhradu škody si možno uplatniť ihneď po začatí trestného konania.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Vymáhanie nároku na náhradu škody od páchateľa nie je podmienkou na uplatnenie nároku na náhradu škody od štátu.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem si napriek tomu uplatňovať nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Áno, žiadosť o náhradu škody môžete podať dokonca aj vtedy, ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený. Aj v takýchto prípadoch sa musia predložiť dokumenty, ktoré potvrdzujú rozsah škody, príčinnú súvislosť medzi škodou a konaním (napr. faktúra, potvrdenie o zaplatení, predbežná cenová ponuka alebo iný doklad).

Existuje lehota, v rámci ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody?

Platí všeobecné pravidlo, že nárok na náhradu škody si môžete uplatniť do jedného roka od spáchania trestného činu.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa bude vzťahovať napríklad na:

a) v prípade obete trestného činu:

 • majetkovú (inú než psychickú) ujmu:
  • náklady na zdravotnú starostlivosť v prípade zranenia (lekárske ošetrenie – ambulantnú a nemocničnú starostlivosť, uzdravenie),
  • ďalšie potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená vzdelávacia fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.),
  • trvalú ujmu na zdraví (napr. invalidita a ďalšie trvalé postihnutia),
  • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo zníženého výživného atď.),
  • stratu príležitosti,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s udalosťou, ktorá spôsobila škodu, ako napríklad poplatky za právne služby, trovy konania,
  • náhradu škody za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné,
 • psychickú (morálnu) ujmu:
  • psychickú bolesť a utrpenie obete,

b) v prípade oprávnených osôb alebo príbuzných obete:

 • majetkovú (inú než psychickú) ujmu:
  • náklady na pohreb,
  • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, uzdravenie),
  • stratu výživného alebo príležitosti,
 • psychickú ujmu:
  • psychickú záťaž a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhradu škody pre pozostalých, ak obeť zomrela.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Nárok na náhradu škody si možno uplatniť vo forme jednorazovej platby alebo vo forme mesačného príspevku.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania o náhrade škody ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody zo strany štátu sa nevyplatí, pokiaľ sa v konečnom súdnom rozhodnutí konštatuje, že správanie obete prispelo k trestnému činu alebo bolo príčinou trestného činu, alebo že v dôsledku protiprávneho konania obete bola spôsobená škoda, alebo že protiprávne konanie obete prispelo k vzniku škody. Ďalšie dôvody na vylúčenie v rámci trestného konania začatého pre trestný čin, v dôsledku ktorého vznikol nárok na náhradu škody, sú odmietnutie svedčiť, odmietnutie povinnosti spolupracovať alebo neexistencia osobného návrhu. Okrem toho nemôže obeť dostať náhradu škody, ak obeť v rámci trestného konania začatého pre trestný čin, v dôsledku ktorého vznikol nárok na náhradu škody, alebo v súvislosti s daným trestným činom spáchala trestný čin krivého obvinenia, uvádzania orgánov do omylu, krivého vypovedania, podplácania svedkov, marenia úradného konania alebo vyvíjania nátlaku počas úradného konania, potláčania poľahčujúcich okolností, pomoci a podnecovania, porušenia pečate, útoku na páchateľa alebo na príbuzného páchateľa alebo trestný čin vedúci ku kolektívnemu nebezpečenstvu a tento trestný čin obete bol konštatovaný v konečnom súdnom rozhodnutí.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Sociálna potreba nie je podmienkou získania náhrady škody od štátu.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

V maďarských právnych predpisoch sa uvádzajú prípady, keď obeť nemá nárok na náhradu škody (napr. obeť už v danom prípade získala pomoc alebo finančnú pomoc, ktorú podľa tohto aktu získala, nevrátila štátu napriek tomu, že sa to od nej požadovalo).

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Obeť trestného činu môžu požiadať, aby jej bola jednorazovo v hotovosti vyplatená celková alebo čiastočná náhrada za hospodársku stratu, ktorá jej vznikla v dôsledku trestného činu. Výška jednorazovej náhrady škody neprekročí pätnásťnásobok základnej výšky (v roku 2021: 158 168 HUF).

Obeť trestného činu môže požiadať, aby jej bola vyplácaná čiastočná náhrada škody za stratu v rámci jej pravidelného príjmu vo forme pravidelných platieb, ak mal trestný čin za následok jej pracovnú neschopnosť na odhadované obdobie viac ako šesť mesiacov.

Výška náhrady škody vo forme príspevku je: 75 % zo straty príjmov podložených dôkazmi v prípade, ak obeť je mladšia ako 18 rokov alebo je závislá od pomoci iných osôb, a 50 % zo straty príjmov podložených dôkazmi v prípade, že obeť nie je závislá od pomoci iných osôb.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Neexistuje minimálna výška. Výška náhrady škody nepresiahne pätnásťnásobok základnej výšky (v roku 2021: 158 168 HUF), ktorá sa v roku 2021 rovnala 2 372 520 HUF. Maximálna mesačná výška náhrady škody, ktorá sa môže žiadať vo forme príspevkov, je základná výška, ktorá v roku 2021 dosahuje 158 168 HUF.

Mám uviesť výšku náhrady škody vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí orgán/subjekt?

Výška náhrady škody sa musí uviesť v žiadosti o náhradu škody. Akákoľvek suma získaná z iného zdroja sa musí odpočítať od výšky náhrady škody.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Štát uhradí výšku škody podloženú dôkazmi, aj keď ju je možné získať z iného zdroja. Ak sa náhrada škody uhradí neskôr z iného zdroja, suma vyplatená ako pomoc sa musí vrátiť až do výšky vymoženej sumy. V tom prípade bola náhrada škody poskytnutá štátom preddavkom.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Nie, náhrada škody sa môže priznať iba raz.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

 • Potvrdenie o začatí trestného konania, ak je k dispozícii (z polície, súdu, prokuratúry),
 • dokumenty, ktoré potvrdzujú veľkosť škody utrpenej v dôsledku trestného činu a príčinnú súvislosť (napr. faktúra, potvrdenie o zaplatení, predbežná cenová ponuka alebo iný doklad).

Je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky pri prijatí alebo spracovaní žiadosti?

Nie, podanie žiadosti je bezplatné.

Ktorý orgán rozhoduje o nárokoch na náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Vládny úrad hlavného mesta Budapešti (Budapest Főváros Kormányhivatala) pôsobí ako rozhodovací orgán v prípade náhrady škody zo strany štátu.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Žiadosť je možné podať v kancelárii služby na podporu obetí na každom úrade samosprávnej župy (asistenčné orgány) alebo priamo rozhodovaciemu orgánu (vládnemu úradu hlavného mesta Budapešti – Budapest Főváros Kormányhivatala).

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku?

Nie.

Ako dlho trvá (približne), kým sa doručí rozhodnutie orgánu o nároku na náhradu škody?

Lehota na spracovanie žiadostí je maximálne 60 dní.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu vydanému v prvostupňovom konaní možno podať návrh na správne konanie na súd.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako si uplatniť nárok?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Nonstop linka pomoci na podporu obetí (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 v maďarskom a anglickom jazyku a webové sídlo http://www.vansegitseg.hu/.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od advokáta) pri príprave na uplatnenie nároku?

Áno, pomoc pri vypĺňaní žiadosti poskytujú pracovníci miestnych služieb na podporu obetí aj centier na podporu obetí, ktorí poskytujú aj právne poradenstvo v jednoduchých prípadoch. Inak je poskytovanie právneho poradenstva možné na základe zákona LXXX z roku 2003 o právnej pomoci.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

Služby na pomoc pri uplatnení vašich záujmov sú k dispozícii v každej kancelárii služieb na podporu obetí, t. j. na vládnom úrade hlavného mesta Budapešti a úradoch samosprávnych žúp a v centrách služieb na podporu obetí, kde poradcovia na podporu obetí poskytujú praktickú pomoc (napríklad: pomoc pri vypĺňaní žiadostí) a informácie zainteresovaným stranám. Obete sa môžu obrátiť aj na organizácie občianskej spoločnosti [napríklad: Biely kruh (Fehérgyűrű), Maďarská baptistická pomoc (Baptista Szeretetszolgálat) atď.].

Posledná aktualizácia: 03/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.