Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Za úmyselný násilný trestný čin spáchaný proti osobe.

Za aký druh zranenia môžem získať náhradu škody?

Za zranenia (telesné alebo duševné), ktorých liečenie trvá viac ako osem dní.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) obete alebo závislá osoba obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Áno. Okrem obete môžu získať náhradu škody predkovia alebo potomkovia obete, osvojitelia alebo profesionálni rodičia, osvojené deti alebo deti v pestúnskej starostlivosti, manžel alebo registrovaný partner, ak žil s obeťou v spoločnej domácnosti v čase, keď bol spáchaný trestný čin, ako aj závislé osoby obete.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Áno, smrť obete nie je podmienkou na vyplatenie náhrady škody pre závislé osoby alebo iné oprávnené osoby.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno, ak sa oprávnene zdržiavate v EÚ alebo ak ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (je to krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že si budem uplatňovať nárok na náhradu škody v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Náhradu škody si možno uplatniť iba za trestné činy spáchané na území Maďarska. Ak došlo k spáchaniu trestného činu v inej krajine, môžete podať žiadosť o náhradu škody v Maďarsku. V takýchto prípadoch maďarské orgány postúpia žiadosť členskému štátu, kde bol trestný čin spáchaný.

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Áno, podmienkou na vyplatenie náhrady škody je začatie trestného konania v súvislosti so spáchaným skutkom.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

Nie, nárok na náhradu škody si možno uplatniť ihneď po začatí trestného konania.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Nie.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem si napriek tomu uplatňovať nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Áno, môžete požiadať o náhradu škody. V takýchto prípadoch sa musí rozsah škody, príčinná súvislosť medzi škodou, konaním a potrebou náhrady škody podložiť dôkazmi.

Existuje lehota, v rámci ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody?

Nárok na náhradu škody sa musí uplatniť do troch rokov od spáchania trestného činu. Premlčacia lehota pre uplatnenie nároku na náhradu škody je päť rokov od spáchania trestného činu.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa bude vzťahovať napríklad na:

a) v prípade obete trestného činu:

 • majetkovú (inú než psychickú) ujmu:
  • náklady na zdravotnú starostlivosť v prípade zranenia (lekárske ošetrenie – ambulantnú a nemocničnú starostlivosť, uzdravenie),
  • ďalšie potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená vzdelávacia fyzioterapia, úprava bývania, špeciálne pomôcky atď.),
  • trvalú ujmu na zdraví (napr. invalidita a ďalšie trvalé postihnutia),
  • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo zníženého výživného atď.),
  • stratu príležitosti,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s udalosťou, ktorá spôsobila škodu, ako napríklad poplatky za právne služby, trovy konania),
  • náhradu škody za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné,
 • psychickú (morálnu) ujmu:
  • bolesť a utrpenie obete;

b) v prípade oprávnených osôb alebo príbuzných obete:

 • majetkovú (inú než psychickú) ujmu:
  • náklady na pohreb,
  • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, uzdravenie),
  • stratu výživného alebo príležitosti,
 • psychickú ujmu:
  • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhradu škody pre pozostalých, ak obeť zomrela.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Nárok na náhradu škody si možno uplatniť vo forme jednorazovej platby alebo vo forme mesačného príspevku.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody zo strany štátu sa nevyplatí, pokiaľ sa v konečnom súdnom rozhodnutí konštatuje, že správanie obete prispelo k trestnému činu alebo bolo príčinou trestného činu, alebo že škoda bola spôsobená protiprávnym konaním. Ďalšie dôvody na vylúčenie sú odmietnutie svedčiť, odmietnutie povinnosti spolupracovať alebo neexistencia osobného návrhu.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Nárok na náhradu škody majú iba obete so sociálnymi potrebami. Obeť má sociálne potreby, ak jej mesačný čistý príjem v roku 2018 (príjem na osobu v prípade osôb žijúcich v spoločnej domácnosti) nepresahuje 226 328 HUF alebo prijíma iné výhody vymedzené v právnych predpisoch. Príjmová situácia obetí teroristických trestných činov sa neberie do úvahy.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Nie.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Výška náhrady škody nepresiahne pätnásťnásobok základnej výšky (113 164 HUF), ktorá sa v roku 2018 rovná sume 1 697 460 HUF. Výška jednorazovej platby je: 100 % škody nepresahujúcej päťnásobok základnej výšky, päťnásobok základnej sumy plus 75 % z časti presahujúcej päťnásobok základnej výšky za škodu v rozmedzí päť až desaťnásobku základnej výšky a 8,75 násobok základnej výšky a 50 % z časti presahujúcej desaťnásobok základnej výšky za škody presahujúce desaťnásobok základnej výšky. Výška náhrady škody vo forme príspevku je: 75 % zo straty príjmov podložených dôkazmi v prípade, ak obeť je mladšia ako 18 rokov alebo je závislá od pomoci iných osôb, a 50 % zo straty príjmov podložených dôkazmi v prípade, že obeť nie je závislá od pomoci iných osôb.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Neexistuje minimálna výška. Výška náhrady škody nepresiahne pätnásťnásobok základnej výšky (113 164 HUF), ktorá sa v roku 2018 rovná sume 1 697 460 HUF. Maximálna mesačná výška náhrady škody, ktorá sa môže žiadať vo forme príspevkov je základná výška, ktorá v roku 2018 dosahuje 113 164 HUF.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí orgán/subjekt?

Výška náhrady škody sa musí uviesť v žiadosti o náhradu škody. Akákoľvek výška získaná z iného zdroja sa musí odpočítať od výšky náhrady škody.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Štát uhradí výšku škody podloženú dôkazmi, aj keď ju je možné získať z iného zdroja. Ak sa náhrada škody uhradí neskôr z iného zdroja, záloha sa musí vrátiť.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Nie, náhrada škody sa môže priznať iba raz.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

 • Potvrdenie o začatí trestného konania, ak je k dispozícii (z polície, súdu, prokuratúry),
 • dokumenty na podporu sociálnej potreby (potvrdenie o príjme osôb žijúcich v spoločnej domácnosti),
 • výšku škody spôsobenej v dôsledku trestného činu.

Je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky pri priatí alebo spracovaní žiadosti?

Nie, podanie žiadosti je bezplatné.

Ktorý orgán rozhoduje o nárokoch na náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Služby na podporu obetí vládneho(-ych) úradu(-ov) hlavného mesta Budapešť (krajov).

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Žiadosť je možné podať na každom okresnom úrade (asistenčný orgán) alebo priamo rozhodovaciemu orgánu [vládnemu(-ym) úradu(-om) hlavného mesta Budapešti (alebo kraja)].

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku?

Nie.

Ako dlho trvá (približne), kým sa doručí rozhodnutie orgánu o nároku na náhradu škody?

Lehota na spracovanie žiadostí je maximálne 60 dní.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu vydanému v prvom stupni možno podať odvolanie, o ktorom rozhoduje ministerstvo spravodlivosti ako orgán druhého stupňa. Proti rozhodnutiu vydanému ministerstvom spravodlivosti v druhom stupni možno podať návrh na správne konanie na súd.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako si uplatniť nárok?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

24/7 linka pomoci na podporu obetí (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 v maďarskom a anglickom jazyku.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od advokáta) pri príprave na uplatnenie nároku?

Áno, na základe zákona LXXX z roku 2003 o právnej pomoci.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

Služby na pomoc pri uplatnení vašich záujmov sú k dispozícii v každej kancelárii služieb na podporu obetí, kde poradcovia na podporu obetí poskytujú praktickú pomoc (napríklad: pomoc pri vypĺňaní žiadostí, poskytovanie informácií) zainteresovaným stranám. Obete sa môžu obrátiť aj na organizácie občianskej spoločnosti [napríklad: Biely kruh (Fehérgyűrű), Maďarská baptistická pomoc (Baptista Szeretetszolgálat) atď.].

Posledná aktualizácia: 11/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.