Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody od štátu si môžete nárokovať za všetky úmyselne spáchané násilné trestné činy proti osobe a v každom prípade za nezákonné sprostredkovanie práce a pracovné vykorisťovanie vymedzené v článku 603a Trestného zákona, ale s výnimkou útoku (percosse) a ublíženia na zdraví (lesioni), ako je uvedené v článku 581 a článku 582 zákonníka, pokiaľ sa nevyskytnú priťažujúce okolnosti uvedené v článku 583 (t. j. ak trestné činy vedú k veľmi závažným následkom, ktoré sú tam konkrétne uvedené).

Za aký druh ujmy môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody si môžete nárokovať iba za náklady na zdravotnú starostlivosť a pomoc okrem prípadov sexuálneho útoku, zabitia, veľmi vážneho telesného zranenia a znetvorenia spôsobeného trvalým poškodením tváre, pričom v takom prípade sa obetiam vyplatí pevná výška náhrady škody stanovená ministerským dekrétom, dokonca aj keď nevznikli náklady za zdravotnú starostlivosť a pomoc, ktoré sa majú uhradiť.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Osoby, ktoré majú nárok na náhradu škody, sú poškodená strana (obeť) alebo, ak obeť zomrela, pozostalý(-á) manžel(-ka) a deti. V prípade, že obeť nemala manžela(-ku) ani deti, náhrada škody sa vypláca jej rodičom, a ak už rodičia obete nežijú, vypláca sa súrodencom žijúcim s obeťou v spoločnej domácnosti, ktorí boli v čase spáchania trestného činu od obete závislí. S partnerom v registrovanom partnerstve medzi osobami rovnakého pohlavia sa zaobchádza rovnako ako s manželom(-kou). Ak obeť nebola zosobášená alebo nebola v registrovanom partnerstve, s partnerom žijúcim v spoločnej domácnosti, ktorý mal s obeťou deti alebo ktorý s ňou žil v spoločnej domácnosti tri roky pred spáchaním trestného činu, sa zaobchádza rovnako ako s manželom(-kou). Ak o náhradu škody žiadajú viaceré osoby, náhrada škody sa rozdelí na podiely zodpovedajúce ich príslušným dedičským právam.

Nárok osoby na náhradu škody je v niektorých prípadoch obmedzený:

 • ak sa obeť (alebo iná oprávnená osoba) úmyselne alebo z trestnej nedbanlivosti stala spoluvinníkom pri spáchaní trestného činu alebo iných trestných činov s ním súvisiacich v zmysle článku 12 Trestného poriadku,
 • ak bola obeť odsúdená právoplatným rozsudkom za niektorý z trestných činov uvedených v článku 407 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku alebo trestných činov spáchaných v rozpore s právnymi predpismi na zabránenie únikom dane z príjmu a DPH alebo v čase uplatnenia nároku na náhradu škody podliehala trestnému konaniu za niektorý z týchto trestných činov.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Ak obeť prežije, rodinní príslušníci obete majú právo podniknúť kroky priamo voči páchateľovi (článok 2043 a článok 2059 Občianskeho zákonníka) za nepriamu (nemajetkovú) škodu, ktorú utrpeli v dôsledku ujmy na zdraví spôsobenej ich príbuznému; v tomto prípade sa však v platnom práve nevyžaduje žiadna náhrada škody zo strany štátu (zákon č. 122/2016, zmenený zákonom č. 167/2017). Právne predpisy týkajúce sa obetí násilných trestných činov poskytujú výhody takýmto osobám len vtedy, ak sú pozostalými po hlavnej obeti, ktorá zomrela.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Náhrada škody sa môže poskytnúť aj žiadateľom s pobytom v inom členskom štáte EÚ ako Taliansko a žiadateľom s pobytom v Taliansku.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho pobytu alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o náhradu škody v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Obeť môže predložiť nárok na náhradu škody v Taliansku talianskym rozhodovacím orgánom za predpokladu, že trestný čin bol spáchaný v Taliansku.

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Nie, ale nárok sa musí predložiť do 60 dní po vydaní rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), alebo po poslednom kroku v neúspešnom exekučnom konaní, alebo po dni, keď odsúdenie v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o náhradu škody?

Pozri odpovede na predchádzajúcu otázku:

Nárok sa musí predložiť do 60 dní po vydaní rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby, alebo po poslednom kroku v neúspešnom exekučnom konaní, alebo po dni, keď odsúdenie v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Ako už bolo uvedené, k nároku na náhradu škody sa musí pripojiť dokumentácia preukazujúca, že konanie o vymáhanie náhrady škody od páchateľa sa skončilo neúspechom, alebo že posledný krok v exekučnom konaní nebol úspešný, alebo že odsúdenie v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť.

Táto podmienka sa neuplatňuje, ak totožnosť páchateľa zostáva neznáma, alebo ak páchateľ požiadal o právnu pomoc hradenú štátom, ktorá mu bola poskytnutá v trestnom alebo občianskom súdnom konaní, v ktorom bola uznaná zodpovednosť páchateľa, alebo ak páchateľ spáchal trestný čin vraždy svojho(-ej) manžela(-ky), dokonca aj keď sú právne odlúčení alebo rozvedení, svojho partnera v registrovanom partnerstve, dokonca aj keď partnerstvo zaniklo, alebo osoby, s ktorou páchateľ je alebo bol v osobnom vzťahu zahŕňajúcom dlhodobé spolužitie.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu požiadať o náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o náhradu škody?

K žiadosti o náhradu škody sa musí pripojiť kópia rozsudku odsudzujúceho za niektorý z trestných činov stanovených zákonom alebo kópia rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o náhradu škody?

Ako už bolo uvedené, žiadosť sa musí predložiť do 60 dní po vydaní rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby, alebo po poslednom kroku v neúspešnom exekučnom konaní, alebo po dni, keď odsúdenie v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa bude vzťahovať napríklad na:

a) v prípade obete trestného činu:

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť v prípade ujmy na zdraví (lekárske ošetrenie – ambulantnú a nemocničnú starostlivosť, uzdravenie),
 • ďalšie potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku ujmy na zdraví (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá fyzioterapia, úprava bývania, špeciálne pomôcky atď.),
 • trvalú ujmu na zdraví (napr. invalidita a ďalšie trvalé znevýhodnenia),
  • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo zníženého výživného atď.),
  • stratu príležitosti,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s udalosťou, ktorá spôsobila škodu, napríklad poplatky za právne služby a trovy konania,
  • náhradu škody za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné,

– psychickú (morálnu) ujmu:

 • bolesť a utrpenie obete,

b) v prípade oprávnených osôb alebo príbuzných obete:

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • náklady na pohreb,
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, uzdravenie),
 • strata živobytia alebo príležitostí,

– psychickú ujmu:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhradu škody pre pozostalých, ak obeť zomrela.

Náhrada škody sa vypláca (s prihliadnutím na akékoľvek priaznivejšie opatrenia, ktoré už boli zavedené inými právnymi ustanoveniami v súvislosti s konkrétnymi trestnými činmi) na úhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť a pomoc okrem prípadov sexuálneho útoku, zabitia, veľmi vážneho telesného zranenia a znetvorenia spôsobeného trvalým poškodením tváre, pričom v týchto prípadoch sa obetiam prizná pevná výška náhrady škody, aj keď neexistujú žiadne náklady na zdravotnú starostlivosť a pomoc, ktoré sa majú uhradiť.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou, alebo v mesačných splátkach?

Vo všeobecnosti sa náhrada škody vyplatí ako jednorazová platba, a to čerpaním z Revolvingového fondu na podporu obetí mafiánskej trestnej činnosti, vydierania, úžery a úmyselnej násilnej trestnej činnosti (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), ktorý spravuje ministerstvo vnútra, ale vyplatená výška musí zostať v medziach dostupného financovania v danom roku.

V prípade, že v príslušnom roku nie je dostatok finančných prostriedkov, tí, ktorí majú nárok na náhradu škody, môžu získať prístup k časti prostriedkov z fondu v danom roku a v nasledujúcich rokoch k zostávajúcej časti, ktorá sa distribuuje bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov, úroku alebo precenenia.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania, ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody sa vypláca pod podmienkou, že obeť nebola úmyselne alebo z trestnej nedbanlivosti spoluvinníkom pri spáchaní trestného činu alebo iných súvisiacich trestných činov; že obeť nebola nikdy odsúdená právoplatným rozsudkom za niektorý z trestných činov uvedených v článku 407 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku (drancovanie, rabovanie a hromadné vraždenie, účasť v občianskej vojne, mafiánske sprisahanie, ohrozenie verejnej bezpečnosti, vražda, lúpež, vydieranie, únos, terorizmus, podvratné sprisahanie, ozbrojené sprisahanie, držba výbušnín, vymáhanie peňazí, drogová trestná činnosť, zotročovanie, detská prostitúcia a pornografia, obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, sexuálny útok, pohlavný styk s maloletými osobami, skupinový sexuálny útok) alebo trestných činov spáchaných v rozpore s právnymi predpismi na zabránenie únikom dane z príjmu a DPH; a v čase predloženia nároku nie je proti obeti vedené trestné konanie za niektorý z týchto trestných činov.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Príjem obete nemá vplyv na jej právo na náhradu škody.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť na získanie náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody sa vyplatí pod podmienkou, že sa obeti v súvislosti s tým istým trestným činom zo žiadnych verejných ani súkromných zdrojov nevyplatili platby vo výške sumy alebo prevyšujúce sumu, ktorá sa má zaplatiť podľa článku 11 zákona č. 122 z roku 2016. Ak už boli obeti v tomto postavení a ako priamy a bezprostredný dôsledok trestného činu vyplatené sumy, ktoré sú nižšie ako suma splatná podľa článku 11 zákona č. 122 z roku 2016 z verejných alebo zo súkromných zdrojov, ako náhrada škody sa vypláca len rozdiel medzi týmito sumami.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Náhrada škody bude zodpovedať vzniknutým nákladom v medziach stanovených príslušným zákonom a v pevne stanovených sumách určených ministerským dekrétom, ktorým sa vykonáva tento zákon.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

V dekréte z 22. novembra 2019 vydanom ministerstvom vnútra a ministerstvom spravodlivosti konajúcom v zhode s ministerstvom hospodárstva a financií (ako je uvedené v článku 11 ods. 3 zákona č. 122 zo 7. júla 2016) sa stanovuje:

1. Výška náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť podľa článku 11 zákona č. 122 zo 7. júla 2016, sa určuje takto:

a) v prípade trestného činu zabitia je suma pevne stanovená na 50 000 EUR;

b) v prípade, že zabitie spáchal(-a) manžel(-ka) obete, aj keď odlúčený(-á) alebo rozvedený(-á), alebo osoba, ktorá je alebo bola v osobnom vzťahu s obeťou, je suma pevne stanovená na 60 000 EUR, pričom v tomto prípade je splatná len deťom obete;

c) v prípade trestného činu sexuálneho útoku, pokiaľ neexistuje poľahčujúca okolnosť, že trestný čin je menej závažný, ako sa uvádza v článku 609a ods. 3 Trestného zákona, je suma pevne stanovená na 25 000 EUR;

d) v prípade trestného činu veľmi vážneho telesného zranenia, uvedeného v článku 583 ods. 2 Trestného zákona, a trestného činu znetvorenia spôsobeného trvalým poškodením tváre, uvedeného v článku 583d Trestného zákona, je suma pevne stanovená na 25 000 EUR.

2. V prípade trestných činov uvedených v odseku 1 sa pevne stanovená výška náhrady škody zvýši o sumu zodpovedajúcu preukázaným výdavkom na liečbu a starostlivosť, pričom môže ísť o zvýšenie o maximálne 10 000 EUR.

3. V prípade iných trestných činov, než sú trestné činy uvedené v odseku 1, sa náhrada škody vyplatí len na vrátenie preukázaných výdavkov na liečbu a starostlivosť, a to do výšky maximálne 15 000 EUR.

Mám uviesť výšku náhrady škody vo formulári žiadosti o náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Celková výška vynaložených nákladov na zdravotnú starostlivosť a pomoc musí byť uvedená a zdokumentovaná.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Náhrada škody sa vyplatí pod podmienkou, že sa obeti v súvislosti s tým istým trestným činom zo žiadnych verejných ani súkromných zdrojov z nijakého dôvodu nevyplatili sumy prevyšujúce sumu splatnú podľa ustanovení článku 11 zákona č. 122 z roku 2016. Ak už boli obeti v tomto postavení a ako priamy a bezprostredný dôsledok trestného činu vyplatené sumy, ktoré sú nižšie ako suma splatná podľa článku 11 zákona č. 122 z roku 2016 z verejných alebo zo súkromných zdrojov, ako náhrada škody sa vypláca len rozdiel medzi týmito sumami.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Nie.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Nie, aj keď je možné predložiť ďalšie nároky v prípade ďalších vynaložených nákladov na zdravotnú starostlivosť. Bude to musieť posúdiť rozhodovací orgán.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

Žiadosť o náhradu škody musí predložiť zainteresovaná strana alebo iné oprávnené osoby v prípade, že obeť trestného činu zomrela, a musí sa predložiť osobne alebo na základe osobitného splnomocnenia (a mezzo di procuratore speciale); aby bola prípustná, musia k nej byť pripojené tieto písomnosti:

a) kópia odsudzujúceho rozsudku za jeden z trestných činov uvedených v článku 11 alebo kópia rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby;

b) dokumentácia preukazujúca, že exekučné konanie voči páchateľovi v súvislosti s náhradou škody bolo neúspešné; to nie je potrebné, keď totožnosť páchateľa zostáva neznáma alebo páchateľ požiadal o právnu pomoc hradenú štátom, ktorá mu bola poskytnutá v trestnom alebo občianskom súdnom konaní, v ktorom bola uznaná zodpovednosť páchateľa;

c) vyhlásenie namiesto prísažného čestného vyhlásenia (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), že neexistujú žiadne prekážky, a o postavení príjemcu;

d) lekárske osvedčenie o zdravotnom stave preukazujúce náklady vynaložené na služby súvisiace so zdravotným stavom alebo úmrtný list obete trestného činu.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ministerstvo vnútra.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Na prefektúru – úrad miestnej samosprávy s právomocou v mieste, kde sídli súdny orgán, ktorý vydal odsudzujúci rozsudok za jeden z trestných činov uvedených v článku 11 zákona č. 122 z roku 2016, alebo v mieste bydliska zainteresovanej strany alebo iných oprávnených osôb v prípade, že obeť trestného činu zomrela, alebo v mieste bydliska právneho zástupcu s osobitným splnomocnením, keď obeť alebo iné oprávnené osoby sú občanmi Talianska alebo EÚ, ktorí nežijú v Taliansku.

Zoznam príslušných prefektúr je k dispozícii na stránke:

http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o náhradu škody?

Po doručení žiadosti musí rozhodovací orgán v Taliansku rozhodnúť „bezodkladne“.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Nie sú zavedené osobitné mechanizmy. Vzhľadom na to, že ide o správne rozhodnutie, možno ho napadnúť v súlade so štandardnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na vnútroštátne správne opatrenia prijaté tým istým orgánom.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Všetky nevyhnutné informácie poskytne asistenčný orgán. V Taliansku je asistenčným orgánom generálna prokuratúra (Procura della Repubblica) pri súde, ktorý je príslušným súdom v mieste bydliska žiadateľa. Formuláre sú pripojené k ministerskému dekrétu č. 222 z 23. decembra 2008, ktorým sa stanovujú pravidlá v súlade s článkom 7 legislatívneho dekrétu č. 204 z 9. novembra 2007, ktorým sa vykonáva smernica 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 „Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato“).

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Nie.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Nie, túto úlohu plní asistenčný orgán.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody?

Úrad, ktorý poskytuje tieto informácie, o tom nemá vedomosť.

Posledná aktualizácia: 03/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.