Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody od štátu si môžete nárokovať za všetky úmyselne spáchané násilné trestné činy proti osobe a v každom prípade za nezákonné sprostredkovanie práce a pracovné vykorisťovanie vymedzené v článku 603a Trestného zákonníka, ale okrem útoku (percosse) a ublíženia na zdraví (lesioni), ako je uvedené v článku 581 a článku 582 zákonníka, pokiaľ sa nevyskytnú priťažujúce okolnosti uvedené v článku 583 (t. j. ak trestné činy vedú k veľmi závažným následkom, ktoré sú tam konkrétne uvedené).

Za aký druh ujmy môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody si môžete nárokovať iba za náklady na zdravotnú starostlivosť a pomoc okrem prípadov sexuálneho útoku alebo zabitia, pričom v takom prípade sa obetiam vyplatí pevná výška náhrady škody stanovená ministerským dekrétom, dokonca aj keď nevznikli náklady za zdravotnú starostlivosť a pomoc, ktoré sa majú uhradiť.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Osoby, ktoré majú nárok na náhradu škody sú obete, alebo ak obeť zomrela, všetky deti a právne neodlúčený manžel žijúci s obeťou v spoločnej domácnosti alebo životný partner žijúci s ňou v spoločnej domácnosti v podieloch zodpovedajúcich príslušným dedičským právam; alebo v prípade, že obeť nemala deti, manžela ani životného partnera, príbuzní obete vo vzostupnej línii za predpokladu, že boli v čase spáchania trestného činu od obete zákonne závislí.

Nárok osoby na náhradu škody je v niektorých prípadoch obmedzený:

 • ak sa obeť (alebo iná oprávnená osoba) úmyselne alebo z trestnej nedbanlivosti stala spoluvinníkom pri spáchaní trestného činu alebo iných trestných činov s ním súvisiacich v zmysle článku 12 Trestného poriadku,
 • ak bola obeť odsúdená právoplatným rozsudkom za niektorý z trestných činov uvedených v článku 407 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku alebo trestných činov spáchaných v rozpore s právnymi predpismi na zabránenie únikom dane z príjmu a DPH alebo v čase uplatnenia nároku na náhradu škody podliehala trestnému konaniu za niektorý z týchto trestných činov.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Ak obeť prežije, rodinní príslušníci obete majú právo podniknúť kroky priamo voči páchateľovi (článok 2043 a článok 2059 Občianskeho zákonníka) za nepriamu (nemajetkovú) škodu, ktorú utrpeli v dôsledku ujmy na zdraví spôsobenej ich príbuznému; v tomto prípade sa však v platnom práve nevyžaduje žiadna náhrada škody zo strany štátu (zákon č. 122/2016, zmenený zákonom č. 167/2017). Právne predpisy týkajúce sa obetí násilných trestných činov poskytujú výhody takýmto osobám len vtedy, ak sú pozostalými po hlavnej obeti, ktorá zomrela.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Náhrada škody sa môže poskytnúť aj žiadateľom s pobytom v inom členskom štáte EÚ ako Taliansko a žiadateľom s pobytom v Taliansku.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho pobytu alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o náhradu škody v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Obeť môže predložiť nárok na náhradu škody v Taliansku talianskym rozhodovacím orgánom za predpokladu, že trestný čin bol spáchaný v Taliansku.

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Nie, ale nárok sa musí predložiť do 60 dní po vydaní rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), alebo po poslednom kroku v neúspešnom exekučnom konaní, alebo po dni, keď odsúdenie v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o náhradu škody?

Pozri odpovede na predchádzajúcu otázku:

Nárok sa musí predložiť do 60 dní po vydaní rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby, alebo po poslednom kroku v neúspešnom exekučnom konaní, alebo po dni, keď odsúdenie v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Ako už bolo uvedené, k nároku na náhradu škody sa musí pripojiť dokumentácia preukazujúca, že konanie o vymáhanie náhrady škody od páchateľa sa skončilo neúspechom, alebo že posledný krok v exekučnom konaní nebol úspešný, alebo že odsúdenie v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu požiadať o náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o náhradu škody?

K žiadosti o náhradu škody sa musí pripojiť kópia rozsudku odsudzujúceho za niektorý z trestných činov stanovených zákonom alebo kópia rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o náhradu škody?

Ako už bolo uvedené, žiadosť sa musí predložiť do 60 dní po vydaní rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby, alebo po poslednom kroku v neúspešnom exekučnom konaní, alebo po dni, keď odsúdenie v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa bude vzťahovať napríklad na:

a) v prípade obete trestného činu:

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť v prípade ujmy na zdraví (lekárske ošetrenie – ambulantnú a nemocničnú starostlivosť, uzdravenie),
 • ďalšie potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku ujmy na zdraví (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá fyzioterapia, úprava bývania, špeciálne pomôcky atď.),
 • trvalú ujmu na zdraví (napr. invalidita a ďalšie trvalé postihnutia),
  • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo zníženého výživného atď.),
  • stratu príležitosti,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s udalosťou, ktorá spôsobila škodu, napríklad poplatky za právne služby a trovy konania,
  • náhradu škody za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné;

– psychickú (morálnu) ujmu:

 • bolesť a utrpenie obete;

b) v prípade oprávnených osôb alebo príbuzných obete:

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • náklady na pohreb,
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, uzdravenie),
 • strata živobytia alebo príležitostí;

– psychickú ujmu:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhradu škody pre pozostalých, ak obeť zomrela.

Náhrada škody sa vypláca (s prihliadnutím na akékoľvek priaznivejšie opatrenia, ktoré už boli zavedené inými právnymi ustanoveniami v súvislosti s konkrétnymi trestnými činmi) na úhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť a pomoc okrem prípadov sexuálneho útoku alebo zabitia, pričom v týchto prípadoch sa obetiam prizná pevná výška náhrady škody, aj keď neexistujú žiadne náklady na zdravotnú starostlivosť a pomoc, ktoré sa majú uhradiť.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Vo všeobecnosti sa náhrada škody vyplatí ako jednorazová platba, a to čerpaním z Revolvingového fondu na podporu obetí mafiánskej trestnej činnosti, vydierania, úžery a úmyselnej násilnej trestnej činnosti (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), ktorý spravuje ministerstvo vnútra, ale vyplatená výška musí zostať v medziach dostupného financovania v danom roku.

V prípade, že v príslušnom roku nie je dostatok finančných prostriedkov, tí, ktorí majú nárok na náhradu škody, môžu získať prístup k časti prostriedkov z fondu v danom roku a v nasledujúcich rokoch k zostávajúcej časti, ktorá sa distribuuje bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov, úroku alebo precenenia.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania, ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody sa vypláca pod podmienkou, že obeť nebola úmyselne alebo z trestnej nedbanlivosti spoluvinníkom pri spáchaní trestného činu alebo iných súvisiacich trestných činov; že obeť nebola nikdy odsúdená právoplatným rozsudkom za niektorý z trestných činov uvedených v článku 407 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku (drancovanie, rabovanie a hromadné vraždenie, účasť v občianskej vojne, mafiánske sprisahanie, ohrozenia verejnej bezpečnosti, vražda, lúpež, vydieranie, únosy, terorizmus, podvratné sprisahanie, ozbrojené sprisahanie, držba výbušnín, vymáhanie peňazí, drogová trestná činnosť, zotročovanie, detská prostitúcia a pornografia, obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, sexuálny útok, pohlavný styk s maloletými osobami, skupinový sexuálny útok) alebo trestných činov spáchaných v rozpore s právnymi predpismi na zabránenie únikom dane z príjmu a DPH; a v čase predloženia nároku nie je proti obeti vedené trestné konanie za niektorý z týchto trestných činov.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Príjem obete nemá vplyv na jej právo na náhradu škody.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť na získanie náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody sa vyplatí pod podmienkou, že obeti v súvislosti s tým istým trestným činom nevyplatili platby akéhokoľvek druhu v celkovej výške viac ako 5 000 EUR z verejných alebo súkromných zdrojov.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Náhrada škody bude zodpovedať vzniknutým nákladom v medziach stanovených príslušným zákonom a v pevne stanovených sumách určených ministerským dekrétom, ktorým sa vykonáva tento zákon.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

V dekréte z 31. augusta 2017 vydanom ministerstvom vnútra (ako je uvedené v článku 11 ods. 3 zákona č. 122 zo 7. júla 2016) sa stanovuje:


„1. Výška náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť podľa článku 11 zákona č. 122 zo 7. júla 2016, sa určuje takto:

a) v prípade trestného činu zabitia je suma pevne stanovená na 7 200,00 EUR alebo v prípade, že zabitie spáchal manžel/manželka obete, aj keď odlúčený(-á) alebo rozvedený(-á), alebo osoba, ktorá je alebo bola v osobnom vzťahu s obeťou, na 8 200,00 EUR, pričom v tomto prípade je výška splatná len deťom obete;
b) v prípade trestného činu sexuálneho útoku uvedeného v článku 609a Trestného zákonníka, a pokiaľ neexistuje poľahčujúca okolnosť, že trestný čin je menej závažný, suma je pevne stanovená na 4 800,00 EUR;
c) v prípade iných trestných činov, ako sú uvedené v bode a) a bode b) sa suma zaplatí za náklady na zdravotnú starostlivosť a pomoc vo výške nie viac ako 3 000,00 EUR."

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári žiadosti o náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Celková výška vynaložených nákladov na zdravotnú starostlivosť a pomoc musí byť uvedená a zdokumentovaná.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Náhrada škody sa vyplatí pod podmienkou, že obeti v súvislosti s tým istým trestným činom neposkytli platby akéhokoľvek druhu v celkovej výške viac ako 5 000 EUR z verejných alebo súkromných zdrojov.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Nie.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Nie, aj keď je možné predložiť ďalšie nároky v prípade ďalších vynaložených nákladov na zdravotnú starostlivosť. Bude to musieť posúdiť rozhodovací orgán.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

Žiadosť o náhradu škody musí predložiť zainteresovaná strana alebo iné oprávnené osoby v prípade, že obeť trestného činu zomrela, a musí sa predložiť osobne alebo na základe osobitného splnomocnenia (a mezzo di procuratore speciale); aby bola prípustná, musia k nej byť pripojené tieto písomnosti:

a) kópia odsudzujúceho rozsudku za jeden z trestných činov uvedených v článku 11 alebo kópia rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby;

b) dokumentácia preukazujúca, že exekučné konanie voči páchateľovi v súvislosti s náhradou škody bolo neúspešné; to nie je potrebné, keď totožnosť páchateľa zostáva neznáma alebo páchateľ požiadal o právnu pomoc hradenú štátom, ktorá mu bola poskytnutá v trestnom alebo občianskom súdnom konaní, v ktorom bola uznaná zodpovednosť páchateľa;

c) vyhlásenie namiesto prísažného čestného vyhlásenia (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), že neexistujú žiadne prekážky;

d) lekárske osvedčenie o zdravotnom stave preukazujúce náklady vynaložené na služby súvisiace so zdravotným stavom alebo úmrtný list obete trestného činu.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ministerstvo vnútra.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o náhradu škody?

Po doručení žiadosti musí rozhodovací orgán v Taliansku rozhodnúť „bezodkladne“.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Nie sú zavedené osobitné mechanizmy. Vzhľadom na to, že ide o správne rozhodnutie, možno ho napadnúť v súlade so štandardnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na vnútroštátne správne opatrenia prijaté tým istým orgánom.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Všetky nevyhnutné informácie poskytne asistenčný orgán. V Taliansku je asistenčným orgánom prokuratúra (procura generale) pri odvolacom súde (corte d'appello) príslušnom pre miesto pobytu žiadateľa. Formuláre sú pripojené k ministerskému dekrétu č. 222 z 23. decembra 2008, ktorým sa stanovujú pravidlá v súlade s článkom 7 legislatívneho dekrétu č. 204 z 9. novembra 2007, ktorým sa vykonáva smernica 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 “Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato”).

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Nie.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Nie, túto úlohu plní asistenčný orgán.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody?

Úrad, ktorý poskytuje tieto informácie, o tom nemá vedomosť.

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.