Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Za aké typy trestných činov majú obete nárok na náhradu?

Obeť má nárok na náhradu škody od štátu, ak mal úmyselný trestný čin za následok úmrtie osoby, obeť utrpela stredne závažnú až vážnu ujmu na zdraví, obeť bola vystavená nemravnému alebo sexuálnemu útoku, osoba je obeťou obchodovania s ľuďmi alebo obeť bola infikovaná vírusom HIV, hepatitídou typu B alebo C.

Za aký typ ujmy na zdraví mám nárok na náhradu?

Na náhradu škody od štátu máte nárok za morálnu ujmu, fyzické utrpenie a škodu na majetku spôsobené úmyselným trestným činom.

Mám nárok na náhradu škody, ak som príbuzný(-á) obete alebo závislá osoba obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby majú nárok na náhradu škody?

Ak osoba zomrela v dôsledku trestného činu, príbuzný zosnulého [snúbenec/snúbenica, manžel/manželka, rodičia, starí rodičia, deti, vnúčatá, súrodenci, ako aj osoby, s ktorými dotknutá fyzická osoba žila a viedla spoločnú (jedinú) domácnosť] sa môže považovať za obeť na účely trestného konania.

Ak má trestný čin za následok smrť osoby alebo ak obeť zomrie bez toho, aby požiadala o náhradu škody od štátu, alebo o náhradu škody od štátu požiadala, ale nedostala ju, máte nárok na náhradu škody od štátu. Musíte však požiadať stranu, ktorá vedie konanie (políciu, prokuratúru, súd), aby vás uznala za obeť v príslušnom trestnom konaní.

Mám nárok na náhradu škody, ak som príbuzný(-á) obete alebo závislá osoba obete, ktorá trestný čin prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby majú v takomto prípade nárok na náhradu škody?

Ako príbuzný(-a) alebo závislá osoba obete nemáte nárok na náhradu škody od štátu, ak obeť trestný čin prežila. V tomto prípade má nárok na náhradu škody od štátu samotná obeť.

Mám nárok na náhradu škody, ak nie som občanom EÚ?

Máte nárok na náhradu škody od štátu, ak nie ste občanom EÚ.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho pobytu alebo štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že si budem uplatňovať nárok na náhradu škody v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých okolností?

Ak bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ, máte nárok žiadať o náhradu škody priamo členský štát EÚ, v ktorom bol trestný čin spáchaný, alebo prostredníctvom správy právnej pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija).

Musím trestný čin najskôr oznámiť na polícii, aby som mohol požiadať o odškodnenie?

Trestný čin musíte najskôr nahlásiť na polícii.

Ak si chcete uplatniť nárok na náhradu škody od štátu, musí sa začať trestné konanie, v ktorom ste boli na základe rozhodnutia strany, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), uznaný za obeť v trestnom konaní.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

Ak si chcete uplatniť nárok na náhradu škody od štátu, nemusíte čakať na konečné rozhodnutie strany, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd).

Na to, aby správa právnej pomoci mohla rozhodnúť o vyplatení alebo nevyplatení náhrady škody od štátu, strana, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), musí poskytnúť tieto informácie:

 1. čas a miesto spáchania trestného činu;
 2. typ trestného činu, forma viny páchateľa preukázaná v čase vydania záznamu, dátum začatia trestného konania a referenčné číslo trestnej veci;
 3. informácie o osobe uznanej za obeť v trestnom konaní;
 4. informácie o osobe, ktorá je uznaná za zástupcu obete v trestnom konaní, ak obeť uplatní svoje práva prostredníctvom zástupcu;
 5. charakter ujmy spôsobenej v dôsledku trestného činu (smrť osoby, závažnosť ujmy na zdraví, nemravný alebo sexuálny útok, prítomnosť znakov obchodovania s ľuďmi alebo preukázaná nákaza vírusom HIV, hepatitídou typu B alebo C);
 6. dátum zistení znalca, číslo dokumentu a osobu, ktorá vykonala znalecké dokazovanie;
 7. počet osôb, ktoré boli uznané za obete v tom istom trestnom konaní týkajúcom sa smrti jednotlivca, a informácie o týchto osobách.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa, ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Nie ste povinný(-á) najskôr žiadať o náhradu škody od páchateľa. Náhrada škody od štátu neovplyvňuje právo obete žiadať o náhradu škody v trestnom konaní podaním žiadosti o náhradu škody za ujmu v ktoromkoľvek štádiu trestného konania až do začatia preskúmania veci na súde prvého stupňa a v občianskoprávnom konaní uplatnením nároku na súde, ak sa domnievate, že vám nebola poskytnutá náhrada škody v plnom rozsahu.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem si napriek tomu uplatňovať nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Nárok na náhradu škody od štátu máte aj vtedy, ak sa nezistí totožnosť páchateľa alebo jeho komplica, alebo ak nie sú trestnoprávne zodpovední.

Žiadosť o náhradu škody od štátu musíte predložiť priložením návrhu s potrebnými informáciami od strany, ktorá vedie konanie (polícia).

Existuje lehota, v rámci ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody?

Žiadosť o náhradu škody od štátu sa musí predložiť správe právnej pomoci do troch rokov odo dňa, keď ste boli uznaný(-á) za obeť alebo keď ste sa dozvedeli o skutočnostiach, ktoré vás oprávňujú požadovať náhradu.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody od štátu sa vzťahuje na morálnu ujmu, fyzické utrpenie alebo stratu na majetku spôsobenú trestným činom bez ohľadu na druh škody, za ktorú sa vyplatí náhrada škody od štátu. Výška náhrady škody od štátu je určená v zákone o odškodňovaní obetí štátom (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) na základe následkov spôsobených trestným činom.

Vypláca sa náhrada škody jednorazovou platbou, alebo v mesačných splátkach?

Náhrada škody od štátu sa vypláca ako jednorazová platba, ktorá sa prevedie na účet úverovej inštitúcie uvedený v žiadosti o náhradu škody od štátu.

Akým spôsobom by mohli moje vlastné skutky v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo odmietanie spolupracovať počas konania o náhradu škody ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Typ trestného činu môže ovplyvniť výšku náhrady škody od štátu, napríklad ak je trestný čin spáchaný v stave intenzívnej duševnej zmätenosti, porušením nevyhnutných obmedzení sebaobrany alebo podmienok pre zadržanie osoby. V takýchto prípadoch sa výška náhrady škody od štátu v súlade s následkami trestného činu zníži o 50 %.

Ak správa právnej pomoci nezíska požadované informácie do 15 dní, môže rozhodnúť o zamietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu. Rozhodnutie o nevyplatení náhrady škody od štátu vám v tomto prípade nebráni opakovane si uplatniť nárok na náhradu škody podľa postupov pre podávanie žiadostí o náhradu škody na správe právnej pomoci.

Ako by mohla moja finančná situácia ovplyvniť moje šance získať odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Vaša finančná situácia neovplyvní možnosť získania náhrady škody od štátu a/alebo výšku náhrady škody.

Ak ste získali náhradu škody za škodu spôsobenú trestným činom od páchateľa alebo namiesto neho od inej osoby, výška náhrady škody od štátu sa zníži o výšku náhrady škody, ktorú ste už získali.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť možnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

zákone o odškodňovaní obetí štátom sú stanovené ďalšie kritériá, ktoré môžu ovplyvniť možnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku. Napríklad:

 • ak v dôsledku trestného činu vzniknú viaceré následky súbežne, náhrada škody od štátu sa vyplatí podľa najzávažnejšieho následku trestného činu,
 • ak v dôsledku trestného činu došlo k úmrtiu osoby a viaceré osoby boli uznané za obete v trestnom konaní, náhrada škody od štátu pre tieto obete sa vyplatí primerane podľa počtu obetí,
 • ak po vyplatení náhrady škody strana, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), uzná inú osobu za obeť v tom istom trestnom konaní týkajúcom sa úmrtia osoby v dôsledku trestného činu, náhrada škody od štátu sa vyplatí v tej istej výške, v akej bola vyplatená obeti alebo obetiam.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Maximálna výška náhrady škody od štátu, ktorá sa vyplatí jednej obeti trestného činu, predstavuje päťnásobok minimálnej mesačnej mzdy stanovenej v Lotyšskej republike. Pri výpočte výšky náhrady škody od štátu, ktorá sa má vyplatiť, sa zohľadní výška minimálnej mesačnej mzdy určenej v čase, keď bola osoba uznaná za obeť.

Náhrada škody sa vypláca v týchto sadzbách:

 • vo výške 100 % v prípade úmrtia osoby,
 • vo výške 90 %, ak obeť utrpela závažné ublíženie na zdraví alebo ak je trestný čin klasifikovaný ako znásilnenie alebo sexuálne násilie, nemravný alebo sexuálny útok na maloletú osobu, alebo ak je jednotlivec obeťou obchodovania s ľuďmi,
 • vo výške 70 %, ak maloletá osoba utrpela stredne závažnú ujmu na zdraví alebo ak bola infikovaná vírusom HIV, hepatitídou typu B alebo C.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Maximálna výška náhrady škody od štátu je päťnásobok minimálnej mesačnej mzdy stanovenej v Lotyšskej republike, ale minimálna výška náhrady škody od štátu je 50 % maximálnej výšky náhrady škody od štátu. Keď sa mení minimálna mesačná mzda, mení sa aj výška náhrady škody od štátu.

Mám uviesť výšku náhrady škody vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody? Ak áno, dostanem nejaké usmernenie na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s inými aspektmi?

Vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody od štátu nemusíte uviesť výšku náhrady škody, pretože v zákone o odškodňovaní obetí štátom je stanovená výška náhrady škody od štátu.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Náhrada škody, ktorú získate z iných zdrojov (napríklad od zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia) sa neodpočíta zo sumy náhrady škody od štátu.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavkovú platbu náhrady škody od štátu nemôžete získať.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenu situácie alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po prijatí hlavného rozhodnutia?

Ak ste získali náhradu škody od štátu a v konečnom rozhodnutí sa konštatuje, že ste utrpeli závažnejšie následky v dôsledku trestného činu, môžete získať rozdiel medzi výškou vyplatenej a splatnej náhrady škody od štátu.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

Ak ešte nebol vydaný konečný rozsudok v trestnom konaní v čase uplatnenia nároku na náhradu škody od štátu, mali by ste k žiadosti o náhradu škody od štátu pripojiť návrh od strany, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), v ktorom sa uvedie:

 1. čas a miesto spáchania trestného činu;
 2. typ trestného činu, forma viny páchateľa preukázaná v čase vydania záznamu, dátum začatia trestného konania a referenčné číslo trestnej veci;
 3. informácie o osobe uznanej za obeť v trestnom konaní;
 4. informácie o osobe uznanej za zástupcu obete v trestnom konaní;
 5. charakter ujmy spôsobenej v dôsledku trestného činu (smrť osoby, závažnosť ujmy na zdraví, nemravný alebo sexuálny útok, prítomnosť znakov obchodovania s ľuďmi alebo preukázaná nákaza vírusom HIV, hepatitídou typu B alebo C);
 6. dátum zistení znalca, číslo dokumentu a osobu, ktorá vykonala znalecké dokazovanie;
 7. počet osôb, ktoré boli uznané za obete v tom istom trestnom konaní týkajúcom sa smrti osoby, a informácie o týchto osobách.

Ak sa trestné konanie skončilo v čase podávania žiadosti o náhradu škody od štátu, k žiadosti o náhradu škody od štátu by ste mali pripojiť konečné rozhodnutie strany, ktorá vedie konanie, a exekučný titul, ak náhrada škody za škody uvedené v konečnom rozhodnutí ešte nebola vyplatená alebo bola vyplatená len čiastočne.

Je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky pri prijatí alebo spracovaní žiadosti?

Postup preskúmania žiadostí o náhradu škody od štátu je bezplatný.

Ktorý orgán rozhoduje o nárokoch na náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Správa právnej pomoci rozhodne o vyplatení alebo nevyplatení náhrady škody od štátu.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ak chcete získať náhradu škody od štátu, žiadosť o náhradu škody od štátu musíte odoslať správe právnej pomoci na túto adresu: Pils laukums 4, Riga, LV-1050.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku?

Vaša prítomnosť nie je potrebná pri postupe skúmania nároku na náhradu škody od štátu a rozhodovaní o vyplatení alebo nevyplatení náhrady škody od štátu.

Ako dlho trvá (približne), kým sa doručí rozhodnutie orgánu o nároku na náhradu škody?

Správa právnej pomoci prijíma rozhodnutie o vyplatení alebo nevyplatení náhrady škody od štátu do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o náhradu škody do štátu a rozhodnutie sa odošle na adresu uvedenú v žiadosti o náhradu škody.

Ak sa od vás alebo od strany, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), požadujú akékoľvek dodatočné informácie, lehota na prijatie rozhodnutia sa pozastaví, až kým sa nezískajú všetky požadované informácie.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie správy právnej pomoci o vyplatení alebo nevyplatení náhrady škody od štátu môžete napadnúť do jedného mesiaca od nadobudnutia jeho účinnosti podaním žiadosti na tento účel na správe právnej pomoci, ktorá ju postúpi ministerstvu spravodlivosti.

Kde nájdem potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako si uplatniť nárok?

Formulár na uplatnenie nároku na náhradu škody od štátu a informácie o jeho vyplnení nájdete tu:

 • na portáli – http://www.latvija.lv/,
 • na webovom sídle správy právnej pomoci – http://www.jpa.gov.lv/ kliknutím na „Služby“,
 • v priestoroch správy právnej pomoci (Pils laukums 4, Riga) (len po dohode),
 • od strany, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra alebo súd),
 • zavolaním na bezplatné číslo informačnej linky 800001801 (v pracovnom čase).

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Môžete využiť bezplatnú linku pomoci „Linka pomoci pre obete trestných činov“ zavolaním na číslo 116006 každý deň od 12.00 do 22.00 hod., kde nájdete:

 • emocionálnu a psychologickú podporu pre obete trestných činov,
 • informácie o procesných právach obetí (napríklad o právach v trestnom konaní, právach na náhradu škody, uplatňovaní nároku na náhradu škody od štátu atď.), dostupných službách a existujúcich podporných službách pre obete.

Môžete využiť aj webové sídlo http://www.cietusajiem.lv/.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave na uplatnenie nároku?

Ak chcete požiadať o náhradu škody od štátu, nepotrebujete právnu pomoc. Správa právnej pomoci poskytuje potrebnú pomoc pri postupe uplatnenia nároku na náhradu škody od štátu.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

Združenie „Skalbes“ poskytuje bezplatnú linku pomoci na čísle 116006 pod názvom „Linka pomoci pre obete trestných činov“ (každý deň od 12.00 do 22.00 hod.), ktorá poskytuje emocionálnu a psychologickú podporu obetiam trestných činov, informácie o procesných právach obetí (napríklad o právach v trestnom konaní, právach na náhradu škody, uplatňovaní nároku na náhradu škody od štátu atď.), dostupných službách a existujúcich podporných službách pre obete.

Posledná aktualizácia: 18/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.