Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie možno získať za akýkoľvek druh trestnej činnosti, ktorou bola spôsobená majetková alebo nemajetková ujma v dôsledku úmyselných činov, ktoré majú znaky trestného činu alebo tvoria skutkovú podstatu trestného činu sexuálneho násilia alebo znásilnenia podľa článkov 372 až 376 Trestného zákonníka.

Za aký druh ujmy môžem získať odškodnenie?

– Majetková/hospodárska ujma;

– Nemajetková ujma.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí rodinní príslušníci alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku úmyselných činov, ktoré majú znaky trestného činu a ktorými bola spôsobená ujma na zdraví s následkom smrti obete alebo vážne ťažkosti v jej životných podmienkach (psychická ujma spôsobená stratou blízkeho človeka) a žiadne účinné a dostatočné odškodnenie nebolo poskytnuté, sa môže obrátiť na ministra spravodlivosti so žiadosťou o odškodnenie. Rodinní príslušníci, manželia, druh a družka, partneri, ktorí uzatvorili registrované partnerstvo, alebo osoby, ktoré sú veľmi blízke obeti a utrpeli nahraditeľnú škodu, môžu získať odškodnenie. V zásade stupeň príbuzenstva nie je dôležitý, lebo len priame skutočné a citové spolužitie obete sa berie do úvahy. V skutočnosti len rodinní príslušníci, a najmä najbližší rodinní príslušníci môžu mať priznaný štatút nepriamej obete. Najbližších rodinných príslušníkov predstavuje rodina zložená z dvoch zosobášených alebo nezosobášených dospelých ľudí s deťmi alebo bez detí.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí rodinní príslušníci alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila úmyselné činy, ktoré majú znaky trestného činu a ktorými bola spôsobená ujma na zdraví s následkom trvalej práceneschopnosti alebo úplnej práceneschopnosti viac ako jeden mesiac, alebo ktorými boli spôsobené vážne ťažkosti v jej životných podmienkach a žiadne účinné a dostatočné odškodnenie nebolo poskytnuté, sa môže obrátiť na ministra spravodlivosti so žiadosťou o odškodnenie.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny Európskej únie?

Právo na náhradu škody majú iba osoby s legálnym bydliskom v Luxembursku alebo osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie alebo Rady Európy a ktoré sa v okamihu spáchania trestného činu legálne nachádzali v Luxembursku, kde sa stali obeťami trestného činu obchodovania s ľuďmi. V opačnom prípade nemožno poskytnúť žiadne odškodnenie.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (je to krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Ak má osoba legálne a obvyklé bydlisko v Luxembursku, ale bola obeťou násilného úmyselného trestného činu v inom členskom štáte Európskej únie, má právo žiadať o odškodnenie na ťarchu rozpočtu Luxemburska, pokiaľ nemá právo na odškodnenie v inom štáte.

Podľa zákona z 12. marca 1984 o odškodnení niektorých obetí ujmy na zdraví musíte spĺňať tieto podmienky:

 • obeť musí mať buď legálne a obvyklé bydlisko v Luxemburskom veľkovojvodstve alebo musí byť štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo Rady Európy. Navyše je potrebné, aby sa v okamihu spáchania trestného činu legálne nachádzala v Luxemburskom veľkovojvodstve alebo aby bola obeťou trestného činu podľa článku 382-1 Trestného zákonníka;
 • spôsobená škoda musí byť dôsledkom úmyselných činov, ktoré majú znaky trestného činu;
 • musí ísť o ublíženie na zdraví, a nielen o samotnú majetkovú škodu (čo vylučuje napríklad odškodnenie v prípade samotnej krádeže);
 • škoda musí spôsobiť vážne ťažkosti v životných podmienkach, tieto vážne ťažkosti môžu vyplývať zo straty alebo zníženia príjmov, alebo z nárastu nákladov alebo mimoriadnych výdavkov, alebo z neschopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, zo straty obdobia školskej dochádzky, z útoku na telesnú alebo duševnú integritu alebo z morálnej alebo estetickej ujmy, ako aj z fyzického a psychického utrpenia. Ak ste obeťou trestného činu podľa článkov 372 až 376 Trestného zákonníka, ste zbavený(-á) povinnosti dokázať útok na telesnú a duševnú integritu vašej osoby;
 • odškodnenie je splatné štátom, iba ak nemôžete z akéhokoľvek dôvodu získať účinné a dostatočné odškodnenie.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Nie, obeť nemusí nahlásiť trestný čin polícii, aby mohla žiadať o odškodnenie.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie, rozhodnutie ministra spravodlivosti o poskytnutí odškodnenia môže byť vydané pred tým, ako sa rozhodne v občiansko-právnom konaní.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Ak bola zistená totožnosť páchateľa násilia a ak ste sa pripojili ku konaniu ako súkromná osoba, najprv musíte žiadať odškodnenie od páchateľa trestného činu. Ak je páchateľ trestného činu nesolventný, môžete stále podať žiadosť o náhradu škody ministrovi spravodlivosti.

Minister spravodlivosti môže totiž nariadiť celkové alebo čiastočné preplatenie náhrady škody alebo preddavku, ktorý sa vám z dôvodu náhrady škody alebo účinného odškodnenia za ujmu vyplatil neskôr.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Páchateľ, ktorého totožnosť nebola zistená

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa, môžete žiadať o odškodnenie zaslaním vašej žiadosti o náhradu škody ministrovi spravodlivosti. Táto žiadosť sa musí spísať vo francúzskom, nemeckom alebo luxemburskom jazyku a musí sa v nej uvádzať presný dátum, miesto a povaha trestných činov, obeťou ktorých ste sa stali. Podporné dokumenty týkajúce sa trestných činov a spôsobenej ujmy sa musia priložiť k tomuto listu na podporu vašej žiadosti. Navyše musíte splniť požadované podmienky podľa článku 1 zákona z 12. marca 1984 o odškodnení niektorých obetí ublíženia na zdraví následkom trestného činu.

Páchateľ, ktorý nebol odsúdený

Aby vznikol nárok na odškodnenie, páchateľ musí byť za trestný čin odsúdený právoplatným rozsudkom. Minister spravodlivosti môže totiž na základe stanoviska vydaného Výborom pre pomoc obetiam trestných činov nariadiť celkové alebo čiastočné preplatenie náhrady škody alebo preddavku. Môže o tom navyše rozhodnúť aj v prípade, že sa preddavok uhradil a neskôr sa preukáže, že náhrada nebola splatná.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť sa musí podať do dvoch rokov od okamihu, kedy došlo ku skutkom. Ak je páchateľ trestného činu stíhaný, lehota sa predĺži a uplynie len po dvoch rokoch od prijatia konečného rozhodnutia jurisdikciou, ktorá v trestnej veci rozhoduje. Ak po prijatí právoplatného rozhodnutia v trestnom konaní dostanete rozhodnutie o občiansko-právnych nárokoch, táto lehota sa predĺži o dva roky po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o občiansko-právnych nárokoch. Ak ste však maloletá osoba, lehota na zánik práva začne plynúť najskôr odo dňa, keď dosiahnete plnoletosť, ak za trestný čin možno uložiť trest podľa článkov 372, 373, 375, 382-1 a 382-2, 400, 401a, 402, 403 alebo 405 Trestného zákonníka.

Na aké straty a náklady sa vzťahuje odškodnenie?

Odškodnenie sa napríklad vzťahuje na:

a) pokiaľ ide o obeť trestného činu:

majetkové škody (iné ako psychické):

 • náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré vznikli v dôsledku ujmy (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie)
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku ujmy (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.)
 • nezvratné poškodenia (napríklad invalidita a iné trvalé zdravotné postihnutia)
 • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo zníženia príspevkov atď.)
 • strata pracovných príležitostí
 • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad súdne trovy a i.
 • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok

psychické (nemajetkové) ujmy:

 • bolesť a utrpenie obete

b) pokiaľ ide o oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

majetkové škody (iné ako psychické):

 • náklady na pohreb
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie)
 • strata príspevkov alebo pracovných príležitostí

psychické ujmy:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/odškodnenie pre pozostalých, ak obeť zahynula

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Odškodnenie sa vypláca jednou platbou, a nie vo forme renty. V prípade náležite dokázanej nutnosti však minister spravodlivosti môže počas konania poskytnúť žiadateľovi preddavok. Navyše ak sa odškodnenie priznalo obeti a následne sa ujma značne zhoršila, obeť môže žiadať dodatočné odškodnenie do piatich rokov od prijatia nariadenia hlavného odškodnenia.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Odškodnenie možno zamietnuť alebo znížiť z dôvodu správania obete v čase skutkových okolností.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Každá obeť, ktorej vznikla škoda a spĺňa podmienky uvedené v článku 1 zákona z 12. marca 1984 o odškodnení niektorých obetí ublíženia na zdraví, môže nezávisle od svojej finančnej situácie žiadať štát o odškodenie, pokiaľ nezískala účinnú a dostatočnú náhradu škody alebo odškodnenie.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Odškodnenie možno zamietnuť alebo znížiť z dôvodu vášho vzťahu k páchateľovi trestného činu.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Výbor pre pomoc obetiam trestných činov sa vo svojom stanovisku vyjadrí k odôvodnenosti nároku a k sume priznaného odškodnenia, ktorá sa stanovila vzhľadom najmä na závažnosť ťažkostí spôsobených žiadateľovi v jeho životných podmienkach. Minister spravodlivosti tak rozhodne o priznaní alebo nepriznaní odškodnenia a stanoví jeho sumu.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktorú možno priznať?

Maximálna výška odškodnenia, ktorú môže minister spravodlivosti priznať, nemôže prevyšovať strop, ktorý sa každoročne stanoví v nariadení Luxemburského veľkovojvodstva. Za rok 2017 sa tento strop stanovil na 63 000 eur.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Žiadny konkrétny formulár žiadatelia o odškodnenie v Luxemburskom veľkovojvodstve nevypĺňajú. Stačí len podať žiadosť o náhradu škody prostredníctvom listu, kde bude uvedený presný dátum, miesto a povaha skutkov a pripojiť podporné dokumenty na podporu žiadosti.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad z poistenia môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/inštitúcia?

Odškodnenie je splatné štátom, len ak obeť nemôže z akéhokoľvek dôvodu získať účinné a dostatočné odškodnenie napríklad od páchateľa, od sociálnej poisťovne alebo z poistenia osôb. Výbor pre pomoc obetiam trestných činov môže zobrať do úvahy prípadné odškodnenia získané za utrpenú stratu, ktoré pochádzajú z iných zdrojov.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

V prípade náležite dokázanej nutnosti môže minister spravodlivosti počas konania vo veci nároku priznať preddavok.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenu okolností alebo zhoršenie môjho zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Ak sa odškodnenie priznalo a následne došlo k značnému zhoršeniu ujmy, možno požiadať o dodatočné odškodnenie. Táto žiadosť sa musí predložiť do piatich rokov odo dňa, keď sa vyplatilo hlavné odškodenie.

Toto dodatočné odškodnenie nesme prekročiť maximálnu sumu 63 000 eur zníženú o sumu, ktorá sa priznala predtým z dôvodu odškodnenia.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

Akýkoľvek podporný dokument týkajúci sa trestných činov a spôsobenej ujmy treba priložiť k vášmu listu na podporu vašej žiadosti.

Neúplný zoznam:

 • kópia trestného oznámenia (zápisnice) alebo dôkazu o pripojení sa k trestnému konaniu ako poškodený
 • kópia rozhodnutia alebo rozsudku, ktorým sa rozhodlo v trestnom konaní
 • rozhodnutie o občiansko-právnych nárokoch
 • dôkaz o škode: lekárske potvrdenia spresňujúce povahu vzniknutých zranení, trvanie práceneschopnosti a prípadne povaha následkov a trvalá práceneschopnosť
 • doklady o nákladoch na zdravotnú starostlivosť, ktoré vznikli v dôsledku ujmy (lekárske ošetrenie, nemocničná a ambulantná liečba...)
 • doklad o príslušnosti k inštitúcii sociálneho zabezpečenia
 • doklad o výške akéhokoľvek odškodnenia prijatého od sociálnej poisťovne
 • kópia poistnej zmluvy
 • doklad o výške akéhokoľvek odškodnenia prijatého od poisťovne
 • doklad o strate príjmov počas lekárskeho ošetrenia a po ňom

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ministère de la Justice luxembourgeois (Ministerstvo spravodlivosti Luxemburska)
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Webové sídlo: http://www.mj.public.lu/

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ministère de la Justice luxembourgeois (Ministerstvo spravodlivosti Luxemburska)
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Webové sídlo: http://www.mj.public.lu/

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Výbor pre pomoc obetiam trestných činov je povinný predvolať obeť. Ak sa obeť dostaví, Výbor pre pomoc obetiam trestných činov ju vypočuje k priebehu trestných činov a vzniknutej škode. Toto pojednávanie nie je verejné a obeť sa môže nechať zastupovať právnym zástupcom.

Ako dlho trvá (približne), kým príslušný orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Minister spravodlivosti rozhodne do šiestich mesiacov po podaní vašej žiadosti o náhradu škody.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím tohto orgánu, ako môžem rozhodnutie napadnúť?

Ak obeť nie je spokojná s rozhodnutím ministra spravodlivosti, pokiaľ ide o zásadu alebo priznanú sumu, môže podať žalobu na súd proti štátu, ktorý minister spravodlivosti zastupuje. Žaloba sa musí podať na oblastný súd v Luxemburgu alebo Diekirchu podľa voľby žalobcu.

Kde môžem získať potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Informácie o tom, ako podať žiadosť, možno získať na adrese Ministerstva spravodlivosti Luxemburska:

Ministère de la Justice
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Webové sídlo: http://www.mj.public.lu/

Okrem toho kontaktná a právna informačná služba a služba na podporu obetí v rámci centrálnej služby sociálnej pomoci takisto ponúkajú pomoc a poradenstvo pri predkladaní žiadosti.

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Webové sídlo:

http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Môžem získať právnu pomoc (pomoc advokáta) pri príprave žiadosti?

Osoba, ktorá dokáže, že nemá dostatočné príjmy, má právo na bezplatnú právnu pomoc podľa podmienok stanovených zákonom. Na účely právneho poradenstva a zastupovania pred súdom sa jej ustanoví advokát a súdne trovy hradí štát. Ktokoľvek sa môže obrátiť na inštitúcie poskytujúce informácie a právne poradenstvo alebo na sprostredkovateľské inštitúcie. Obeť sa môže obrátiť na kontaktnú a právnu informačnú službu (Service d’Accueil et d’Information juridique), kde jej bezplatne poskytnú akúkoľvek právnu informáciu.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

– Service d’aide aux victimes, Service central d’assistance sociale
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E-mail: scas-sav@justice.etat.lu

– Service d’accueil et d’information juridique:

Luxembourg,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Diekirch,
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

Esch-sur-Alzette,
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

Posledná aktualizácia: 18/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.