Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Malta

Autor obsahu
Malta

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Druhy trestnej činnosti, za ktoré môžete dostať náhradu škody, sú znásilnenie s použitím násilia, navádzanie maloletých osôb na prostitúciu, úmyselná vražda, vážne ublíženie na zdraví alebo podpaľačstvo s ohrozením života.

Za aký druh ujmy môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody môžete získať za akúkoľvek škodu, ktorú ste utrpeli v dôsledku ktoréhokoľvek uvedeného úmyselného násilného trestného činu.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný (-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Náhradu škody môžete získať v prípade, že ste príbuzný/príbuzná alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu.  „Závislé osoby“ sú osoby, ktoré boli odkázané na starostlivosť zosnulého, a osoby, ktoré majú zo zákona nárok na starostlivosť zo strany zosnulej osoby.

Môžem získať náhradu škody, ak som v príbuzenskom alebo závislom vzťahu s obeťou, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v tomto prípade získať náhradu škody?

Ak ste príbuzný/príbuzná alebo závislá osoba obete, ktorá prežila, nemôžete žiadať o náhradu škody.

Môžem dostať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Ak nie ste štátnym príslušníkom krajiny EÚ, nemôžete žiadať o náhradu škody.

Môžem žiadať o náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o náhradu škody v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

V takomto prípade môžete požiadať o náhradu škody prostredníctvom poskytnutia všetkej nevyhnutnej a primeranej pomoci a informácií potrebných na dané účely.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol (-la) žiadať o náhradu škody?

Áno, aby ste mohli žiadať o náhradu škody, trestný čin musíte najprv nahlásiť polícii.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o náhradu škody?

Pred tým, ako budete môcť žiadať o náhradu škody, nemusíte nevyhnutne čakať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa, ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Ak sa potvrdila totožnosť páchateľa, mali by ste najprv požadovať náhradu škody od neho.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť, aby mi bol nárok priznaný?

Na náhradu škody môžete mať nárok aj napriek tomu, že nebola zistená totožnosť páchateľa alebo ak páchateľ nebol odsúdený.  Dôkaz, ktorý musíte predložiť, je policajná správa.

Existuje lehota, v rámci ktorej podať žiadosť o náhradu škody?

O náhradu škody musíte požiadať do jedného roka odo dňa, keď bol spáchaný trestný čin.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa vzťahuje na:

a) v prípade obete trestného činu:

– majetkovú (inú ako psychickú) ujmu:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť v súvislosti s ujmou na zdraví (lekárska starostlivosť – ambulantná a nemocničná starostlivosť, zotavenie),
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.),
 • trvalú ujmu na zdraví (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),
  • ušlý zárobok počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.),
  • stratu príležitostí,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad právne poplatky, súdne trovy),
  • náhradu škody za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné – na základe výlučného vlastného uváženia likvidátora škôd,

– psychickú (nemajetkovú) ujmu:

 • bolesť a utrpenie obete – na základe výlučného vlastného uváženia likvidátora škôd;

b) v prípade oprávnených osôb alebo príbuzných obete:

– majetkovú (inú ako psychickú) ujmu:

 • náklady na pohreb,
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • stratu živobytia alebo príležitostí.

Na základe výlučného vlastného uváženia likvidátora škôd.
– psychickú ujmu:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhradu škody pre pozostalých, ak obeť zahynula.

Na základe výlučného vlastného uváženia likvidátora škôd.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Náhrada škody sa vypláca formou jednorazovej platby, a nie formou pravidelnej podpory.  Likvidátor škôd však v prípade omeškania konečného zdravotného posúdenia ujmy môže priznať predbežnú platbu a odložiť konečné rozhodnutie o pridelení platby.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam vedený v registri trestov alebo nespolupráca počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Likvidátor škôd môže zadržať alebo znížiť náhradu škody, ak sa domnieva, že:

 1. žiadateľ okamžite neprijal všetky primerané opatrenia, aby na dotknutý účel o okolnostiach trestného činu informoval políciu alebo iný orgán či osobu, ktoré likvidátor škôd považuje za príslušné, alebo
 2. žiadateľ nespolupracoval s políciou ani žiadnym iným orgánom v záujme postaviť páchateľa pred spravodlivosť, alebo
 3. žiadateľ v súvislosti so žiadosťou neposkytol všetku primeranú pomoc likvidátorovi škôd ani inému orgánu či osobe, alebo
 4. správanie žiadateľa pred incidentom, v prípade ktorého bol vznesený nárok na náhradu škody, v jeho priebehu alebo po ňom neoprávňuje žiadateľa na získanie úplnej alebo akejkoľvek náhrady škody, alebo
 5. charakter žiadateľa doložený na základe záznamu o jeho odsúdeniach alebo na základe dôkazov, ktoré má likvidátor škôd k dispozícii, neoprávňujú žiadateľa na získanie úplnej náhrady škody ani na priznanie akejkoľvek inej úplnej sumy, alebo
 6. obeť nesie spoločnú alebo čiastočnú zodpovednosť za utrpenú ujmu, alebo
 7. správanie obete, jej charakter alebo životný štýl oprávňujú tento postup.

Nijaká náhrada škody sa nevyplatí v prípadoch, keď:

 1. k ujme spôsobenej trestným činom došlo pred 1. januárom 2006;
 2. likvidátor škôd zastáva názor, že páchateľ je nemajetný, alebo ak sa nepreukáže, že právne kroky na náhradu škody sa uskutočnili bez priaznivého výsledku;
 3. likvidátor škôd zastáva názor, že žiadateľ neposkytol všetku primeranú pomoc a informácie nevyhnutné na dosiahnutie súladu s predpismi;
 4. žiadateľ nesie zodpovednosť za ujmu spôsobenú trestným činom, ktorú utrpel v dôsledku provokácie alebo iného konania.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Vaša finančná situácia môže mať vplyv na výšku priznanej náhrady škody.

Existujú ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Okrem uvedených kritérií neexistujú nijaké ďalšie kritériá.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Náhrada škody sa vypočíta na základe diskrečného posúdenia.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Žiadna platba nijakému žiadateľovi nesmie prevýšiť sumu dvadsaťtri tisíc tristo eur (23 300 EUR) a túto sumu nemožno prekročiť, ak existuje viacero nárokov na náhradu škody za ten istý trestný čin.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári žiadosti o náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Áno, očakáva sa, že výšku náhrady škody uvediete vo formulári, a môžete dostať pokyny na výpočet tejto sumy alebo v súvislosti s inými aspektmi.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Výšku náhrady škody, ktorú ste dostali za utrpenú stratu z iných zdrojov, sa môže odrátať z výšky náhrady škody, ktorú vyplatil daný orgán.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Likvidátor škôd má nárok prijímať akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za vhodné pre správu peňažných prostriedkov, ktoré sa majú priznať ako náhrada škody.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Po vydaní hlavného rozhodnutia vám nie je možné priznať doplnkovú ani dodatočnú náhradu škody.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

Predložiť treba tieto dokumenty:

 • splnomocnenie/plnomocenstvo alebo doklad o vzťahu s obeťou,
 • úmrtný list obete,
 • kópia policajnej správy,
 • kópia rozsudku/súdneho rozhodnutia,
 • lekárske správy a potvrdenia,
 • faktúry z nemocnice,
 • faktúry za iné výdavky (starostlivosť, pohreb),
 • príjem (plat, platby sociálneho zabezpečenia/pomoci),
 • potvrdenie o príspevku (alebo o neposkytnutí príspevku) z iných zdrojov (poistenie zamestnávateľa, súkromné poistenie),
 • výpis z registra trestov týkajúci sa žiadateľa,
 • prísažné vyhlásenie žiadateľa potvrdzujúce, že nedostal nijakú náhradu škody zo žiadneho iného subjektu alebo orgánu, všetky ostatné relevantné dokumenty v závislosti od okolností.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

V takomto prípade sa neukladajú nijaké správne ani iné poplatky.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadostiach o náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Príslušným orgánom je likvidátor škôd z úradu generálneho prokurátora.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Žiadosti by sa mali zaslať asistentovi ministerstva spravodlivosti na adresu: Assisting Officer, Department of Justice, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Vaša účasť nie je potrebná.

Ako dlho (približne) trvá, kým orgán doručí rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody?

Jeden až dva mesiace, v závislosti od okolností.

Ak nie som spokojný (-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu sa nie je možné odvolať.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Všetky potrebné písomnosti a informácie možno získať z ministerstva spravodlivosti alebo z webového sídla https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e.

Existuje špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

http://vso.org.mt/

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Áno, môžete dostať právnu pomoc.

Existujú organizácie na pomoc obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody?

http://vso.org.mt/

Posledná aktualizácia: 03/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.