Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Malta

Autor obsahu
Malta
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Druhy trestnej činnosti, za ktoré môžete dostať odškodnenie, sú znásilnenie s použitím násilia, navádzanie maloletých osôb na prostitúciu, úmyselná vražda, vážne ublíženie na zdraví alebo podpaľačstvo s ohrozením života.

Za aký druh zranenia môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie môžete získať za akúkoľvek škodu, ktorú ste utrpeli v dôsledku ktoréhokoľvek uvedeného úmyselného násilného trestného činu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Odškodnenie môžete získať v prípade, ak ste príbuzný/príbuzná alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu. „Závislé osoby“ sú osoby, ktoré boli odkázané na starostlivosť zosnulého a osoby, ktoré majú zo zákona nárok na starostlivosť zo strany zosnulej osoby.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Ak ste príbuzný/príbuzná alebo závislá osoba obete, ktorá prežila, nemôžete žiadať o odškodnenie.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Ak nie ste štátnym príslušníkom krajiny EÚ, nemôžete žiadať o odškodnenie.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

V takomto prípade môžete požiadať o odškodnenie prostredníctvom poskytnutia všetkej nevyhnutnej a primeranej pomoci a informácií potrebných na dané účely.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Áno, aby ste mohli žiadať o odškodnenie, trestný čin musíte najprv nahlásiť polícii.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Pred tým, ako budete môcť žiadať o odškodnenie, nemusíte nevyhnutne čakať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Ak sa potvrdila totožnosť páchateľa, mali by ste najprv požadovať odškodnenie od neho.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Na odškodnenie môžete mať nárok aj napriek tomu, že nebola zistená totožnosť páchateľa alebo ak páchateľ nebol odsúdený. Dôkaz, ktorý musíte predložiť, je policajná správa.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

O odškodnenie musíte požiadať do jedného roka odo dňa, keď bol spáchaný trestný čin.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

Odškodnenie sa vzťahuje na:

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá rehabilitácia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.),
 • trvalé následky zranenia (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),
  • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.),
  • stratu príležitostí,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu (napríklad právne poplatky, súdne trovy),
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné – na základe výlučného vlastného uváženia likvidátora škôd,

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete – na základe výlučného vlastného uváženia likvidátora škôd,

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb,
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • stratu živobytia alebo príležitostí,

Na základe výlučného vlastného uváženia likvidátora škôd.
– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných a oprávnených osôb/náhrada pre pozostalých, ak obeť zahynula.

Na základe výlučného vlastného uváženia likvidátora škôd.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Odškodnenie sa vypláca formou jednorazovej platby, a nie formou pravidelnej podpory. Likvidátor škôd však v prípade omeškania konečného zdravotného posúdenia ujmy môže priznať predbežnú platbu a odložiť konečné rozhodnutie o pridelení platby.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Likvidátor škôd môže zadržať alebo znížiť odškodnenie, ak sa domnieva, že:

 1. žiadateľ okamžite neprijal všetky primerané opatrenia, aby na dotknutý účel o okolnostiach trestného činu informoval políciu alebo iný orgán či osobu, ktoré likvidátor škôd považuje za príslušné, alebo
 2. žiadateľ nespolupracoval s políciou či iným orgánom v záujme postaviť páchateľa pred spravodlivosť, alebo
 3. žiadateľ v súvislosti so žiadosťou neposkytol všetku primeranú pomoc likvidátorovi škôd alebo inému orgánu či osobe, alebo
 4. správanie žiadateľa pred incidentom, v prípade ktorého bol vznesený nárok na odškodnenie, v jeho priebehu alebo po ňom neoprávňuje žiadateľa na získanie úplného alebo akéhokoľvek odškodnenia, alebo
 5. charakter žiadateľa doložený na základe záznamu o jeho odsúdeniach alebo na základe dôkazov, ktoré má likvidátor škôd k dispozícii, neoprávňujú žiadateľa na získanie úplného odškodnenia alebo na priznanie akejkoľvek inej úplnej sumy, alebo
 6. obeť nesie spoločnú alebo čiastočnú zodpovednosť za utrpenú ujmu, alebo
 7. správanie obete, jej charakter alebo životný štýl oprávňujú tento postup.

Nijaké odškodnenie sa nevyplatí v prípadoch, keď:

 1. k ujme spôsobenej trestným činom došlo pred 1. januárom 2006;
 2. likvidátor škôd je presvedčený, že páchateľ nie je nemajetný, alebo pokiaľ sa neukáže, že žaloba o odškodnenie bola podaná bez priaznivého výsledku;
 3. likvidátor škôd zastáva názor, že žiadateľ neposkytol všetku primeranú pomoc a informácie nevyhnutné na účely vyhovieť predpisom;
 4. žiadateľ nesie zodpovednosť za ujmu spôsobenú trestným činom, ktorú utrpel v dôsledku provokácie alebo iného svojho konania.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Vaša finančná situácia môže mať vplyv na výšku priznaného odškodnenia.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Okrem uvedených kritérií neexistujú nijaké ďalšie kritériá.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Odškodnenie sa vypočíta na základe diskrečného posúdenia.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Žiadna platba nijakému žiadateľovi nesmie prevýšiť sumu dvadsaťtri tisíc tristo eur (23 300 EUR) a túto sumu nemožno prekročiť, ak existuje viacero nárokov na odškodnenie za ten istý trestný čin.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Áno, očakáva sa, že výšku odškodnenia uvediete vo formulári, a môžete dostať pokyny na výpočet tejto sumy alebo v súvislosti s inými aspektmi.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Výšku odškodnenia, ktorú ste dostali za utrpenú stratu z iných zdrojov, sa môže odrátať z výšky odškodnenia, ktoré vyplatil daný orgán.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Likvidátor škôd má nárok prijímať akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za vhodné pre správu peňažných prostriedkov, ktoré sa majú priznať ako odškodnenie.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Po vydaní hlavného rozhodnutia vám nie je možné priznať doplnkové ani dodatočné odškodnenie.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

Predložiť treba tieto dokumenty:

 • splnomocnenie/plnomocenstvo alebo doklad o vzťahu s obeťou,
 • úmrtný list obete,
 • kópia policajnej správy,
 • kópia rozsudku/súdneho rozhodnutia,
 • lekárske správy a potvrdenia,
 • faktúry z nemocnice,
 • faktúry za iné výdavky (starostlivosť, pohreb),
 • príjem (plat, platby sociálneho zabezpečenia/pomoci),
 • potvrdenie o príspevku (alebo o neposkytnutí príspevku) z iných zdrojov (poistenie zamestnávateľa, súkromné poistenie),
 • výpis z registra trestov týkajúci sa žiadateľa,
 • prísažné vyhlásenie žiadateľa potvrdzujúce, že nedostal nijaké odškodnenie zo žiadneho iného subjektu alebo orgánu, všetky ostatné relevantné dokumenty v závislosti od okolností.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

V takomto prípade sa neukladajú nijaké správne ani iné poplatky.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Príslušným orgánom je likvidátor škôd z úradu generálneho prokurátora.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Svoju žiadosť pošlite na adresu ministerstva spravodlivosti: Department of Justice, Chateau De La Ville, 21 Archbishop Street, Valletta.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Vaša účasť nie je potrebná.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Jeden až dva mesiace, v závislosti od okolností.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu sa nie je možné odvolať.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Všetky potrebné písomnosti a informácie možno získať z ministerstva spravodlivosti alebo z webového sídla: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

http://vso.org.mt/

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Áno, môžete dostať právnu pomoc.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

http://vso.org.mt/

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.