Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Všetky úmyselné násilné trestné činy, t. j. útok, vyhrážanie sa násilím a/alebo vyhrážanie sa so zbraňou, vražda, zabitie, násilná lúpež a násilné sexuálne trestné činy (sexuálny útok a znásilnenie). Odškodnenie sa môže priznať aj pozostalým príbuzným obete neúmyselného zabitia.

Za aký druh zranenia môžem získať odškodnenie?

Platba je určená ako odškodnenie za vašu bolesť a utrpenie a ako náhrada za všetky výdavky na lekársku starostlivosť, ktoré vám vznikli pri liečbe zranenia spôsobeného trestným činom, alebo za ušlý zárobok spôsobený následnou pracovnou neschopnosťou. Jej účelom nie je úplné odškodnenie, ale ide o pevne stanovenú, jednorazovú sumu vyplatenú ako príspevok na náhradu nákladov škody, ktorú ste utrpeli.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno, odškodnenie môžete dostať v prípade, ak ste manželom alebo registrovaným partnerom alebo rodičom, dieťaťom alebo súrodencom obete, ktorá zahynula. Môžete mať nárok na odškodnenie za bolesť, ktorú ste utrpeli ako pozostalý príbuzný, za náklady na pohreb, ktoré vám vznikli, a za stratu výživného v dôsledku straty príjmu zosnulého.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Áno, Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven) môže priznať odškodnenie, ak osoba utrpela psychickú ujmu v dôsledku toho, že bola svedkom násilného trestného činu alebo že nesie priame následky násilného trestného činu spáchaného na jej príbuznom.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno, a to za predpokladu, že trestný čin, ktorého ste obeťou, bol spáchaný na holandskom území.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov môže priznať odškodnenie iba v dôsledku násilného trestného činu spáchaného na holandskom území.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Nie, trestný čin nemusíte nahlásiť polícii, aby Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov spracoval vašu žiadosť. V praxi však nahlásenie trestného činu a nadväzujúce vyšetrovanie zohrávajú dôležitú úlohu pri zdôvodnení žiadosti. Ak trestný čin nebol nahlásený, musí byť možné stanoviť vierohodnosť žiadosti na základe iných objektívnych výpovedí. Výraz „objektívny“ v tomto prípade označuje informácie získané zo spoľahlivých, nestranných zdrojov.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie. V určitých prípadoch však Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov môže považovať za nevyhnutné počkať na výsledky policajného vyšetrovania alebo trestného konania, aby sa potvrdila vierohodnosť vašej žiadosti.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Nie.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Áno. Pokiaľ ide o preukázanie vierohodnosti, na tieto žiadosti sa vzťahujú rovnaké podmienky ako v prípadoch, keď je páchateľ známy.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Áno. Svoju žiadosť musíte podať Fondu pre odškodnenie obetí násilných trestných činov do desiatich rokov odo dňa, keď bol trestný čin spáchaný. V prípade pozostalého príbuzného sa táto lehota začína dňom úmrtia obete.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

Napríklad, bude sa odškodnenie vzťahovať na:

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.),
 • trvalé následky zranenia (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),
  • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.),
  • stratu príležitostí,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad právne poplatky, súdne trovy,
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné?

Platba z Fondu pre odškodnenie obetí násilných trestných činov nemá nijakú spojitosť s konkrétnymi stratami. Ide o pevne stanovenú, jednorazovú sumu, ktorá je určená ako odškodnenie za vašu bolesť a utrpenie a ako náhrada za všetky výdavky na lekársku starostlivosť, ktoré vám vznikli pri liečbe zranenia spôsobeného trestným činom, alebo za ušlý zárobok spôsobený následnou pracovnou neschopnosťou.

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete?

Áno.

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb,
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • stratu živobytia alebo príležitostí?

V prípade pozostalých príbuzných je platba zamýšľaná aj ako odškodnenie za bolesť a utrpenie (bolesť vyplývajúca z úmrtia príbuzného), náhrada za všetky výdavky na lekársku starostlivosť, ktoré vám vznikli, napríklad na liečbu psychických problémov spôsobených úmrtím príbuzného, alebo za ušlý zárobok spôsobený následnou pracovnou neschopnosťou. Samostatná platba sa môže poskytnúť ako náhrada za náklady na pohreb a za stratu výživného v dôsledku straty príjmu zosnulého.

– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných a oprávnených osôb/náhradu pre pozostalých, ak obeť zahynula?

Áno.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Jednou platbou.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Pre oprávnenie na platbu z Fondu pre odškodnenie obetí násilných trestných činov je dôležité, že vy sám/sama nie ste vinný/vinná z trestného činu. Inými slovami, nesmiete byť páchateľom ani nesmiete byť spolupáchateľom. Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov môže v prípade vášho zapojenia do trestného činu zamietnuť vašu žiadosť alebo znížiť sumu vyplateného odškodnenia.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Vaša finančná situácia nemá vplyv na vaše oprávnenie na odškodnenie za ujmu, ktorú ste utrpeli.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

 • Kritériom je, že ste museli utrpieť vážnu ujmu v dôsledku trestného činu. Za vážnu ujmu sa považuje fyzická a/alebo psychická ujma, ktorá má závažné dlhodobé alebo trvalé zdravotné následky.
 • Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov prizná odškodnenie iba v prípade, ak k odškodneniu za ujmu, ktorá vám vznikla, nedošlo alebo nedôjde iným spôsobom, napr. zo strany páchateľa alebo poisťovne.
 • Predložiť nie je možné ani žiadosť týkajúcu sa trestných činov spáchaných pred rokom 1973.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Výška platby zvyčajne vychádza zo závažnosti ujmy, ktorá vznikla, alebo z okolností trestného činu.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov vymedzil šesť kategórií škody a ku každej sa viaže pevne stanovená suma odškodnenia. V rámci kategórie 1 je nárok na vyplatenie sumy

1 000,00 EUR a v prípade kategórie 6 na sumu 35 000,00 EUR.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Nie.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška od výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno, ak odškodnenie súvisí s bolesťou a utrpením, výdavkami na lekársku starostlivosť a s ušlým zárobkom.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov vám môže vyplatiť preddavok odškodnenia formou predbežnej platby. Platí to pod podmienkou, že žiadosť spĺňa právne požiadavky (t. j. s istotou sa potvrdil váš nárok na platbu) a že fond nemôže prijať konečné rozhodnutie v krátkom čase. Žiadosť o preddavok sa spracuje iba vtedy, ak oň písomne požiadate a vysvetlíte dôvody, prečo je preddavková platba potrebná a naliehavá, napr. ak nemáte dostatočné finančné prostriedky, aby ste mohli podstúpiť liečbu zranenia, ktoré ste utrpeli. Len skutočnosť, že sa nachádzate v ťažkej finančnej situácii, nepredstavuje dostatočné dôvody na priznanie preddavkovej platby.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Dodatočnú žiadosť môžete podať, ak sa po doručení rozhodnutia, ktorým vám bolo priznané odškodnenie, ukáže, že ujma je oveľa závažnejšia než klasifikácia ujmy, na ktorej bolo založené rozhodnutie o vašej prvej žiadosti. Pozostalý príbuzný môže predložiť dodatočnú žiadosť iba na náklady na pohreb a na stratu výživného.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

 • Vyplnený formulár žiadosti
 • Kópiu dokladu totožnosti
 • Policajnú správu, rozsudok (ak sú k dispozícii)
 • Všetky zdravotné informácie súvisiace s ujmou
 • V náležitých prípadoch: iné dokumenty požadované vo formulári.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB, Haag

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB, Haag

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Najviac 26 týždňov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Písomnú námietku môžete podať Výboru pre fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven), a to do šiestich týždňov. V námietke musíte uviesť, s ktorými bodmi rozhodnutia nesúhlasíte a prečo. Svoje námietky môžete poslať na adresu:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB, Haag

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefón: 070-4142000

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

K dispozícii nie je žiadna subvencovaná právna pomoc. Poradenstvo a podporu vám však môže poskytnúť Organizácia na podporu obetiam trestných činov Holandsko (Slachtofferhulp Nederland) na adrese https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefón: 0900-0101.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Organizácia na podporu obetiam trestných činov Holandsko: https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefón: 0900-0101.

Posledná aktualizácia: 18/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.