Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody z Fondu pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)?

Všetky úmyselné násilné trestné činy, t. j. útok, vyhrážanie sa násilím a/alebo vyhrážanie sa so zbraňou, vražda, zabitie, násilná lúpež a násilné sexuálne trestné činy (sexuálny útok a znásilnenie). Náhrada škody sa môže priznať aj pozostalým príbuzným obete neúmyselného zabitia.

Za aký druh zranenia môžem získať náhradu škody z fondu?

Platba je určená ako náhrada škody za vašu bolesť a utrpenie (nemajetková ujma) a ako náhrada za finančnú škodu, ktorú ste ich následkom utrpeli, ako sú výdavky na lekársku starostlivosť, ktoré vám vznikli pri liečbe zranenia spôsobeného trestným činom, alebo za ušlý zárobok spôsobený následnou pracovnou neschopnosťou. Jej účelom nie je pokrytie celej straty, ale ide o pevne stanovenú, jednorazovú, nerozlišovanú sumu vyplatenú ako príspevok na náhradu nákladov škody, ktorú ste utrpeli.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný (-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Áno, náhradu škody môžete dostať v prípade, že ste manželom alebo registrovaným partnerom, alebo rodičom, dieťaťom, alebo súrodencom obete, ktorá zahynula. Môžete mať nárok na náhradu škody za bolesť, ktorú ste utrpeli ako pozostalý príbuzný, za náklady na pohreb, ktoré vám vznikli, a za stratu výživného v dôsledku straty príjmu zosnulého.

Môžem získať náhradu škody, ak som v príbuzenskom alebo závislom vzťahu s obeťou, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Áno, fond môže priznať náhradu škody príbuzným obetí, ktoré v dôsledku násilného trestného činu utrpeli závažné a trvalé zranenia. Za príbuzných sa považujú manžel, (registrovaný) partner, rodič, dieťa a súrodenec zosnulého.

Môžem získať náhradu škody, ak som bol (-a) svedkom trestného činu?

Áno, fond môže priznať náhradu škody, ak osoba utrpela psychickú ujmu v dôsledku toho, že bola svedkom úmyselného násilného trestného činu alebo že nesie priame následky úmyselného násilného trestného činu (neplatí pre usmrtenie). Na to, aby bola osoba oprávnená na náhradu škody, musí preukázať, že v dôsledku trestného činu utrpela vážnu psychickú ujmu. To si vyžaduje stanovenie diagnózy kvalifikovaným odborníkom.

Môžem dostať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno, a to za predpokladu, že trestný čin, ktorého ste obeťou, bol spáchaný na holandskom území. Štátna príslušnosť obete nie je relevantná.

Môžem žiadať o náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o náhradu škody v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, fond môže priznať náhradu škody iba v dôsledku násilného trestného činu spáchaného na holandskom území.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol (-la) žiadať o náhradu škody?

Nie, trestný čin nemusíte nahlásiť polícii, aby fond spracoval vašu žiadosť. V praxi však nahlásenie trestného činu a nadväzujúce vyšetrovanie zohrávajú dôležitú úlohu pri zdôvodnení žiadosti. Ak trestný čin nebol nahlásený, musí byť možné stanoviť vierohodnosť žiadosti na základe iných objektívnych výpovedí. Výraz „objektívny“ v tomto prípade označuje informácie získané zo spoľahlivých, nestranných zdrojov.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o náhradu škody?

Nie. V určitých prípadoch však fond môže považovať za nevyhnutné počkať na výsledky policajného vyšetrovania alebo trestného konania, aby sa potvrdila vierohodnosť vašej žiadosti.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa, ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Nie.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť, aby mi bol nárok priznaný?

Áno. Pokiaľ ide o preukázanie vierohodnosti, na tieto žiadosti sa vzťahujú rovnaké podmienky ako v prípadoch, keď je páchateľ známy.

Existuje lehota, v rámci ktorej podať žiadosť o náhradu škody?

Áno. Svoju žiadosť musíte podať fondu do desiatich rokov odo dňa, keď bol trestný čin spáchaný. V prípade pozostalého príbuzného sa táto lehota začína dňom úmrtia obete.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Platba z fondu nesúvisí s konkrétnymi stratami. Ide o pevne stanovenú, jednorazovú, nerozlišovanú sumu určenú ako náhrada škody za vašu bolesť a utrpenie (nemajetková ujma) a ako náhrada za finančnú škodu, ktorú ste ich následkom utrpeli, ako sú výdavky na lekársku starostlivosť, ktoré vám vznikli pri liečbe zranenia spôsobeného trestným činom, alebo za ušlý zárobok spôsobený následnou pracovnou neschopnosťou.

V prípade pozostalých príbuzných je platba zamýšľaná aj ako náhrada škody za bolesť a utrpenie (bolesť vyplývajúca z úmrtia príbuzného), náhrada za všetky výdavky na lekársku starostlivosť, ktoré vám vznikli, napríklad na liečbu psychických problémov spôsobených úmrtím príbuzného, alebo za ušlý zárobok spôsobený následnou pracovnou neschopnosťou. Samostatná platba sa môže poskytnúť ako náhrada za náklady na pohreb a za stratu výživného v dôsledku straty príjmu zosnulého.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Jednou platbou.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam vedený v registri trestov alebo nespolupráca počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Pre oprávnenie na platbu z fondu je dôležité, že vy sám/sama nie ste vinný/vinná z trestného činu. Inými slovami, nesmiete byť páchateľom ani nesmiete byť spolupáchateľom. Fond môže v prípade vášho zapojenia do trestného činu zamietnuť vašu žiadosť alebo znížiť sumu vyplatenej náhrady škody.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Vaša finančná situácia nemá vplyv na vaše oprávnenie na náhradu škody za ujmu, ktorú ste utrpeli.

Existujú ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť, získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

  • Kritériom je, že ste museli utrpieť vážnu ujmu v dôsledku trestného činu. Za vážnu ujmu sa považuje fyzická a/alebo psychická ujma, ktorá má závažné dlhodobé alebo trvalé zdravotné následky.
  • Fond prizná náhradu škody iba v prípade, že k náhrade škody za ujmu, ktorá vám vznikla, nedošlo alebo nedôjde iným spôsobom, napr. zo strany páchateľa alebo poisťovne. Pred podaním žiadosti fondu sa však nemusíte najskôr pokúsiť získať náhradu škody od páchateľa alebo poisťovne. Jednotlivé postupy môžu prebiehať súbežne.
  • Predložiť nie je možné ani žiadosť týkajúcu sa trestných činov spáchaných pred 1. januárom 1973.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Výška platby zvyčajne vychádza zo závažnosti ujmy, ktorú ste utrpeli, alebo z okolností trestného činu.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Fond vymedzil šesť kategórií škody a ku každej sa viaže pevne stanovená suma náhrady škody. V rámci kategórie 1 majú obete nárok na vyplatenie sumy 1 000 EUR a v prípade kategórie 6 na vyplatenie sumy 35 000 EUR.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári žiadosti? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Nie.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno, ak táto náhrada škody súvisí s nemajetkovou ujmou, výdavkami na lekársku starostlivosť a ušlým zárobkom.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, fond vám môže vyplatiť preddavok náhrady škody formou predbežnej platby. Platí to pod podmienkou, že žiadosť spĺňa právne požiadavky (t. j. s istotou sa potvrdil váš nárok na platbu) a že fond nemôže prijať konečné rozhodnutie v krátkom čase. Žiadosť o preddavok sa spracuje iba vtedy, ak oň písomne požiadate a vysvetlíte dôvody, prečo je preddavková platba potrebná a naliehavá, napr. ak nemáte dostatočné finančné prostriedky, aby ste mohli podstúpiť liečbu zranenia, ktoré ste utrpeli. Len skutočnosť, že sa nachádzate v ťažkej finančnej situácii, nepredstavuje dostatočné dôvody na priznanie preddavkovej platby.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Dodatočnú žiadosť môžete podať, ak sa po doručení rozhodnutia, ktorým vám bola priznaná náhrada škody, ukáže, že ujma je oveľa závažnejšia než klasifikácia ujmy, na ktorej bolo založené rozhodnutie o vašej prvej žiadosti. Pozostalý príbuzný môže predložiť dodatočnú žiadosť iba na náklady na pohreb a na stratu výživného.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

  • vyplnený formulár žiadosti
  • kópiu dokladu totožnosti
  • policajnú správu, rozsudok (ak sú k dispozícii)
  • všetky zdravotné informácie súvisiace s ujmou
  • V náležitých prípadoch: iné dokumenty požadované vo formulári.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadostiach o náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho (približne) trvá, kým orgán doručí rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody?

Najviac 26 týždňov, zvyčajne však skôr.

Ak nie som spokojný (-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Písomnú námietku môžete podať fondu do šiestich týždňov. Ak nesúhlasíte s rozhodnutím o vašej námietke, môžete podať odvolanie na Holandskom správnom súde.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Všetky formuláre a ostatné informácie nájdete na webovom sídle fondu.

Existuje špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Môžete navštíviť webové sídlo fondu pre odškodnenie obetí násilných trestných činov.

Telefónne číslo fondu: 070-4142000

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Obete nemajú k dispozícii žiadnu právnu pomoc s podaním žiadosti fondu od právnika. Ak potrebujete pomoc s podaním žiadosti, bezplatné poradenstvo a podporu vám však môže poskytnúť Organizácia na podporu obetiam trestných činov Holandsko (Slachtofferhulp Nederland).

Existujú organizácie na pomoc obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody?

Ak potrebujete pomoc s podaním žiadosti, bezplatnú podporu vám môže poskytnúť Organizácia na podporu obetiam trestných činov Holandsko.

Posledná aktualizácia: 26/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.