Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

V Severnom Írsku je systém odškodnenia za ujmu v dôsledku trestného činu navrhnutý tak, aby nevinné obete násilných trestných činov v Severnom Írsku získali odškodnenie. Systém odškodnenia za ujmu v dôsledku trestného činu je navrhnutý na odškodnenie ujmy na majetku.

Za aký druh ujmy môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie môžeme priznať aj za psychickú alebo fyzickú ujmu v dôsledku násilného trestného činu a za sexuálny alebo fyzický útok.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Odškodnenie môžeme priznať príbuznému alebo závislej osobe, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu.

Kvalifikovaným príbuzným je manžel(-ka) alebo partner(-ka) zosnulej osoby, rodič zosnulej osoby a dieťa zosnulej osoby.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba od obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Áno, príbuznému obete sa môže priznať odškodnenie za psychickú ujmu, ak obeť prežila násilný trestný čin.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno, možnosť priznať odškodnenie je prístupná všetkým štátnym príslušníkom.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Mohol(-la) by som o toto požiadať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Posúdiť môžeme len žiadosti o odškodnenie, za trestné činy, ku ktorým došlo v Severnom Írsku.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Podľa systému sa vyžaduje, aby všetci žiadatelia oznámili trestný čin polície bez zbytočného odkladu, hneď ako to je možné.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania predtým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie, ale žiadosť by sa mala podať do 2 rokov od dátumu incidentu.

Musím najskôr požadovať odškodnenie od páchateľa – ak bola určená jeho totožnosť?

Nie.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Áno, na odškodnenie môžete mať nárok napriek tomu, že nebola zistená totožnosť páchateľa, alebo ak páchateľ nebol odsúdený. Žiadateľ však musí polícii oznámiť všetky relevantné okolnosti trestného činu a spolupracovať pri vyšetrovaní.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť by sa mala podať do 2 rokov od dátumu incidentu.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie)
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku ujmy na zdraví (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá rehabilitácia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.)
 • trvalé následky ujmy na zdraví (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie)
 • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.),
 • strata príležitostí
 • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s  činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad právne poplatky, súdne trovy),
 • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
 • iné

Služby zodpovedné za odškodnenie posúdia priznanie odškodnenia za stratu alebo škodu na majetku alebo na vybavení v súvislosti s liečbou v dôsledku ujmy na zdraví, nákladmi na starostlivosť, špeciálnym vybavením, úpravami bytu žiadateľa, poplatkami v prípade Súdu ochrany (Court of Protection), výdavkami spojenými so správou záležitostí žiadateľa z dôvodu nedostatočných duševných schopností. Strata príjmu alebo strata zárobkovej schopnosti.

– Psychická (nemajetková) ujma:

Psychická ujma.

 • bolesť a utrpenie obete:

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie)
 • strata živobytia alebo príležitostí

Služby zodpovedné za odškodnenie uhradia primerané náklady na pohreb. Oprávnený príbuzný môže byť oprávnený na priznanie bolestného za úmrtie blízkej osoby.

– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/odškodnenie pre pozostalých, ak obeť zomrela

Oprávnený príbuzný môže byť oprávnený na priznanie bolestného za duševnú chorobu.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Odškodnenie sa bežne vypláca jednou platbou.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatočná spolupráca počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Nárok môže byť znížený alebo sa neprizná žiadne odškodnenie, ak správanie žiadateľa prispelo k incidentu, má záznam v trestnom registri s nezahladenými trestnými činmi a nespolupracuje s políciou alebo službami zodpovednými za odškodnenie.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Toto nebude mať žiadny vplyv.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Odškodnenie by mohlo byť ovplyvnené, ak by útočník mohol mať prospech z priznania odškodnenia.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Odškodnenie sa vypočíta podľa sadzobníka ujmy, ktorá je súčasťou systému.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktorú je možné priznať?

Minimálna výška priznaného odškodnenia za ujmu je 1 000 GBP a maximálna platba je 250 000 GBP. Výška celkovej sumy odškodnenia, ktorá môže byť priznaná, nie je obmedzená.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Nie, od žiadateľa sa neočakáva, aby uviedol sumu, očakáva sa od neho, aby uviedol, aké druhy ujmy utrpel.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška od výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Súkromné poistenie nemá vplyv na výšku odškodnenia. Od každej priznanej sumy však bude odpočítané súdne odškodnenie a civilné odškodnenia.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Predbežné odškodnenie možno vyplatiť, ak sa nevyskytujú otázky týkajúce sa zodpovednosti.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Áno, prípad je možné obnoviť, ak nastali také závažné zmeny v zdravotnom stave obete, že by bolo nespravodlivé, ak by platilo pôvodné posúdenie.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu s mojou žiadosťou o odškodnenie?

Vyplnený formulár prihlášky. Služby zodpovedné za odškodnenie vyžiadajú od žiadateľa ďalšie informácie v prípade potreby, napríklad o zamestnaní a príjme.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Neplatia sa žiadne platby ani poplatky.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

The Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme (Systém odškodnenia za ujmu v dôsledku trestného činu Severného Írska).

Kam mám odoslať žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

V prípade prvého rozhodnutia je priemerná doba 11 mesiacov a v prípade preskúmania je to 6 mesiacov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Žiadateľ má právo na preskúmanie a odvolanie.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Z nášho webového sídla http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webová lokalita, ktoré môžem využiť?

Adresa nášho webového sídla je http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave žiadosti?

Právna pomoc podľa systému odškodnenia za ujmu v dôsledku trestného činu nie je dostupná. Na pomoc pri uplatňovaní nároku na odškodnenie môžete určiť právneho zástupcu.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Žiadateľovi pri postupe v súvislosti s odškodnením môže pomôcť organizácia Victim Support NI (Pomoc obetiam SI).

Posledná aktualizácia: 15/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.