Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody môžete získať v prípade „násilných trestných činov“. Ide o trestné činy, ktoré viedli k trvalému zdravotnému postihnutiu, dočasnej a absolútnej pracovnej neschopnosti, ktorá trvala najmenej 30 dní, alebo k smrti. Značne sa nimi narušil životný štandard a kvalita života obete alebo v prípade smrti obete životný štandard a kvalita života osôb (blízkych príbuzných), ktoré boli od obete finančne závislé alebo za ne obeť zodpovedala, a nedostali nápravu od páchateľa.

Napríklad: vražda, ťažké ublíženie na zdraví, znásilnenie, sexuálne zneužívanie maloletých, domáce násilie alebo vážne fyzické zranenie v dôsledku trestného činu lúpeže.

Za aký druh ujmy môžem získať náhradu škody?

 • Škoda na majetku/materiálna ujma: vrátane strát spôsobených trestným činom (napríklad náklady na nemocničnú liečbu, konzultácie, lieky atď.), ako aj platieb, ktoré obeť prestala dostávať (napríklad mzda, ktorú prestala dostávať počas pracovnej neschopnosti). Možno získať náhradu za straty, ktoré utrpela priama alebo nepriama obeť.
 • Psychická alebo emocionálna ujma: hoci im nemožno pripísať finančnú hodnotu, možno ich finančne odškodniť (napríklad ujma, ktorá zasahuje do duševnej pohody, dôstojnosti, dobrého mena, ktorá spôsobuje fyzickú bolesť, psychické narušenie alebo citové rozrušenie). Náhradu vzniknutej psychickej alebo emocionálnej ujmy môže získať iba priama obeť.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný/príbuzná alebo závislá osoba obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Áno, blízkym príbuzným, ktorí sú finančne závislí od priamej obete násilného trestného činu, ktorej smrť bola priamym dôsledkom úmyselného násilného činu, alebo za ktorých bola táto obeť zodpovedná, možno poskytnúť finančnú pomoc.

Príbuzní, ktorí mali pred smrťou obete právo poberať od nej výživné, môžu byť oprávnení na náhradu škody: napríklad manžel/manželka alebo bývalý manžel/bývalá manželka, rodičia, deti, súrodenci, tety a strýkovia, nevlastný otec/nevlastná matka za istých okolností a nezosobášení partneri oboch pohlaví, ktorí žili s obeťou viac ako dva roky v podmienkach podobných podmienkam zosobášených párov.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný/príbuzná alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Nepriame obete (blízki príbuzní) násilných trestných činov môžu získať náhradu škody iba v prípade smrti priamej obete.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom štátu EÚ?

Obete, ktoré sú štátnymi príslušníkmi alebo cudzincami a utrpeli vážne straty v priamom dôsledku násilného činu spáchaného na území Portugalska alebo na palube portugalskej lode či lietadla, môžu získať náhradu škody, ak sú splnené určité právne požiadavky.

Môžem si uplatniť nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho pobytu alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem tak urobiť namiesto toho, aby som si uplatňoval nárok na náhradu škody v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nárok na náhradu škody:

a) obete trestných činov spáchaných mimo Portugalska voči portugalským štátnym príslušníkom alebo občanom EÚ, ktorí majú obvyklý pobyt v Portugalsku:

Obete násilných trestných činov vrátane domáceho násilia spáchaných mimo štátneho územia, ktoré majú obvyklý pobyt v Portugalsku, môžu mať právo na finančnú náhradu škody od portugalského štátu, ak nemajú právo na náhradu od štátu, na území ktorého k škode došlo. V tomto prípade zodpovedá za overenie, či má žiadateľ právo na náhradu škody v štáte, na území ktorého k stratám došlo, Komisia na ochranu obetí trestných činov (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC).

b) obete trestných činov spáchaných v inom členskom štáte EÚ, ktoré majú obvyklý pobyt v danom členskom štáte a žiadajú o priznanie preddavku náhrady škody portugalským štátom:

Ak žiadateľ o náhradu škody, ktorý má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, požiadal príslušný orgán štátu, v ktorom má obvyklý pobyt, o priznanie preddavku náhrady škody portugalským štátom, CPVC môže dostať žiadosť, ktorú jej zašle príslušný orgán členského štátu obvyklého pobytu žiadateľa, a rozhodnúť o priznaní náhrady škody, pričom o tejto skutočnosti informuje príslušný orgán.

Musím najprv oznámiť trestný čin na polícii, aby som si mohol/mohla uplatniť nárok na náhradu škody?

Nie je povinné oznámiť trestný čin orgánom presadzovania práva. Orgány sa však môžu o trestnom čine dozvedieť a začať vyšetrovanie iba vtedy, keď bola podaná sťažnosť alebo bol trestný čin oznámený.

Ak je obeť mladšia ako 16 rokov, nemôže sťažnosť podať sama. Musia ju podať jej zákonní zástupcovia.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

Pred uplatnením nároku nie je potrebné čakať na výsledok policajného vyšetrovania ani trestného konania. Na CPVC sa musíte obrátiť v lehote jedného roka od spáchania trestného činu.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Nie je potrebné najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa.

Dokonca aj vtedy, keď by sa v rámci trestného konania alebo mimo neho neuplatnil žiadny občianskoprávny nárok na náhradu škody z dôvodov, ktoré možno pripísať žiadateľovi (napríklad si neuplatnil nárok na náhradu škody na súde alebo ho stiahol), stále môžete získať náhradu škody, ale bude znížená na polovicu maximálnej sumy preddavku, ktorý môže štát priznať prostredníctvom CPVC.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu získať náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Aj keď je totožnosť páchateľa násilných trestných činov neznáma alebo ho z iného dôvodu nemožno obviniť a odsúdiť, obeť má právo na preddavkovú platbu náhrady škody od štátu prostredníctvom CPVC.

Súčasťou žiadosti o priznanie preddavku náhrady škody, ktorá sa má predložiť CPVC, musí byť dokumentácia, ktorou sa potvrdzujú tvrdené skutočnosti, a to opis utrpenej ujmy, pracovnej neschopnosti, lekárske dokumenty atď.

Existuje lehota, v rámci ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody?

Áno. Platí, že nárok na náhradu škody sa musí uplatniť v trestnom konaní. Obeť musí informovať políciu alebo úrad prokurátora, že chce žiadať o náhradu škody, do ukončenia fázy vyšetrovania, napríklad keď ide svedčiť. Keď dostane oznámenie o obvinení páchateľa, nárok si môže uplatniť v dvadsaťdňovej lehote.

Ak obeť požiada CPVC o náhradu škody alebo preddavok náhrady škody, musí tak urobiť v lehote jedného roka od spáchania trestného činu. Ak bola obeť v čase spáchania trestného činu maloletá, môže o priznanie preddavku náhrady škody od štátu požiadať do jedného roka pred dosiahnutím plnoletosti alebo emancipáciou.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa vzťahuje napríklad na:

a) v prípade obete trestného činu:

– materiálnu škodu (nie psychickú ujmu):

 • náklady na liečbu zranenia (liečba – ambulantná a nemocničná liečba, rekonvalescencia),
 • dodatočné potreby alebo náklady spojené so zranením (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhotrvajúca vzdelávacia fyzioterapia, prispôsobenie bývania, špeciálne pomôcky atď.),
 • trvalá ujma (napr. invalidita a iné trvalé postihnutia),
  • ušlý zárobok počas liečby a po nej (vrátane ušlého zárobku a stratenej/zníženej schopnosti zárobku atď.),
  • strata príležitosti,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s udalosťou, pri ktorej došlo k škode, napríklad odmena právneho zástupcu, súdne výdavky,
  • náhrada škody spôsobenej krádežou alebo zničením osobného majetku,

– psychickú (morálnu) ujmu:

 • bolesť a utrpenie obete;

b) v prípade oprávnených osôb alebo príbuzných obete:

– materiálnu škodu (nie psychickú ujmu):

 • náklady na pohreb,
 • liečebné náklady (napr. terapia člena rodiny, ambulantná a nemocničná liečba, rehabilitácia),
 • strata výživného alebo príležitosti.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Vo všeobecnosti platí, že priznaný preddavok náhrady škody sa obeti domáceho násilia vypláca mesačne počas šiestich mesiacov, pričom túto lehotu možno predĺžiť o ďalších šesť mesiacov. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch osobitnej potreby a nedostatočných prostriedkov na živobytie ho možno vyplatiť v jednej splátke.

V prípade násilného trestného činu sa priznaný preddavok náhrady škody vypláca obeti trestného činu v jednej splátke, ktorá môže mať podobu ročnej platby.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Výška náhrady škody, ktorú možno priznať, môže byť znížená alebo môže komisia náhradu škody odmietnuť na základe správania obete pred spáchaním činu, počas neho alebo po ňom, na základe kontaktu s páchateľom alebo s jeho okolím alebo ak je správanie obete v rozpore so zmyslom pre spravodlivosť a verejným poriadkom.

Správanie obete alebo žiadateľa však nemá vplyv na zníženie alebo odmietnutie náhrady škody v prípadoch, keď škodu spôsobilo motorové pozemné vozidlo, alebo v niektorých prípadoch, keď sa uplatňujú pravidlá o pracovných alebo služobných úrazoch.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Pri rozhodovaní o priznaní preddavku náhrady škody a určení výšky náhrady sa berú do úvahy tieto aspekty:

 • v prípade násilných trestných činov značné narušenie životného štandardu alebo kvalita života,
 • v prípade trestných činov domáceho násilia vážne finančné ťažkosti obete.

V prípade násilných trestných činov sa zohľadňujú aj všetky sumy, ktoré obeť prijala z iných zdrojov, a to od páchateľa alebo zo sociálneho poistenia. Finančné prostriedky prijaté zo súkromného životného alebo osobného úrazového poistenia sú v zásade vylúčené.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Ak sa v trestnom konaní vedenom proti páchateľovi nezíska žiadna náhrada škody alebo ak je pravdepodobné, že páchateľ náhradu neposkytne a nebude dostupný žiadny iný zdroj účinnej alebo dostatočnej nápravy, v rozhodnutí o náhrade škody sa zohľadnia aj tieto faktory.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

V prípade obetí násilných trestných činov sa výška náhrady škody vypočíta v súlade so zásadami spravodlivosti a s ohľadom na sumy, ktoré obeť prijala z iných zdrojov (napríklad od páchateľa alebo zo sociálneho poistenia).

V prípade nároku na náhradu ušlého zárobku (súm, ktoré obeť prestala dostávať) CPVC zohľadní aj daňové priznania k dani z príjmov obete za 3 roky, ktoré predchádzali spáchaniu trestného činu. Ak obeť zomrie, použijú sa daňové priznania žiadateľa (blízkeho príbuzného), alebo ak neexistujú, výpočet náhrady škody vychádza z príjmu, ktorý neprevyšuje minimálnu zaručenú mesačnú mzdu.

Najmä v prípadoch domáceho násilia CPVC určí sumu v súlade so zásadou spravodlivosti. Jedným z určujúcich kritérií preddavku náhrady škody pre obete domáceho násilia sú vážne finančné ťažkosti, do ktorých sa obeť dostala v dôsledku trestného činu. Všetky zmeny finančných alebo rodinných pomerov sa musia oznámiť.

Sumy, ktoré obeť dostala zo súkromného životného poistenia alebo z osobného úrazového poistenia, sa z dôvodu spravodlivého zaobchádzania zohľadnia pri určovaní výšky náhrady škody.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú možno priznať?

Ak obeť požiada CPVC o preddavkovú platbu náhrady škody, musí okrem iného uviesť výšku náhrady škody, ktorú požaduje.

V prípade obetí násilných trestných činov je maximálna výška náhrady, ktorú môže získať každá obeť v prípade smrti alebo vážneho zranenia, 34 680 EUR.

V prípade smrti alebo vážneho zranenia viacerých osôb v dôsledku toho istého trestného činu je preddavková platba náhrady škody obmedzená na 30 600 EUR na každú osobu a celkovo nesmie prevýšiť 91 800 EUR.

Maximálna výška preddavku vo forme ročnej platby je 4 080 EUR. V prípade viacerých obetí toho istého trestného činu nesmie celková suma prekročiť 12 240 EUR.

Ak ide o trestné činy domáceho násilia, možno priznať sumu, ktorá neprekročí mesačnú výšku zaručenej minimálnej mesačnej mzdy, a to počas obdobia 6 mesiacov (toto obdobie možno predĺžiť o ďalších šesť mesiacov). V prípadoch osobitnej finančnej potreby možno o priznanie finančných prostriedkov ako preddavkovej platby náhrady škody požiadať ešte pred ukončením vyšetrovania (instrução) osobitných okolností, ak nebola oznámená žiadna zmena v súvislosti s výškou sumy, ktorá sa má poskytnúť.

*Hodnoty z roku 2019

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Áno, táto informácia sa vo formulári vyžaduje.

V prípade náhrady škody iným členským štátom Európskej únie, keď daný členský štát predložil CPVC žiadosť o priznanie náhrady škody a žiadateľ má obvyklý pobyt v Portugalsku, CPVC poskytne žiadateľovi informácie o tom, ako si má uplatniť nárok na náhradu škody a aké podporné dokumenty sa vyžadujú.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška z výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí orgán/subjekt?

Ak po vyplatení finančných prostriedkov alebo náhrady škody obeť akýmikoľvek prostriedkami získa účinnú nápravu alebo náhradu za svoju stratu, CPVC bude požadovať, aby prijaté sumy úplne alebo čiastočne preplatila.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavok možno priznať, ak sú splnené tieto podmienky:

a) v prípade obetí násilných trestných činov

 • k trestnému činu došlo na portugalskom území alebo bol spáchaný mimo portugalského územia voči portugalským štátnym príslušníkom alebo občanom členských štátov EÚ, za predpokladu, že nemajú právo na náhradu škody od štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný,
 • v dôsledku trestného činu bola obeť dočasne úplne nespôsobilá na prácu minimálne počas 30 dní alebo trestný čin viedol k smrti obete,
 • trestný čin viedol k vážnemu narušeniu života obete a značnému narušeniu kvality jej života, pričom musia byť splnené obe tieto podmienky,
 • obeť nezískala nápravu za utrpené straty z iného zdroja – od páchateľa ani z vlastného poistenia,
 • výnimky stanovené v právnych predpisoch sa neuplatňujú na obeť, najmä ak správanie obete pred spáchaním trestného činu, počas neho a po ňom nebolo v rozpore so zmyslom pre verejný poriadok a spravodlivosť;

b) v prípade obetí trestných činov domáceho násilia:

 • ak ste sa stali obeťou fyzického alebo psychického týrania vrátane telesných trestov, pozbavenia slobody alebo sexuálnych trestných činov, či už opakovane alebo nie,
 • ak bol trestný čin spáchaný na maloletom dieťati, v jeho prítomnosti, v spoločnom obydlí alebo v obydlí obete alebo
 • ak došlo k zverejneniu osobných údajov vrátane obrazu alebo zvuku na internete alebo prostredníctvom iného prostriedku rozšíreného verejného vysielania, ktoré narušilo súkromie niektorej z obetí, či už so súhlasom obete alebo bez neho, a
 • ak má obeť v dôsledku trestného činu vážne finančné ťažkosti a
 • k trestnému činu došlo na portugalskom území alebo bol spáchaný mimo portugalského územia voči portugalským štátnym príslušníkom alebo občanom členských štátov EÚ, za predpokladu, že nemajú právo na náhradu škody od štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný (CPVC musí tieto okolnosti preveriť),
 • výnimky stanovené v právnych predpisoch sa neuplatňujú na obeť, najmä ak správanie obete pred spáchaním trestného činu, počas neho a po ňom nebolo v rozpore so zmyslom pre verejný poriadok a spravodlivosť.

Či už je trestný čin násilným trestným činom alebo trestným činom domáceho násilia, predtým, ako CPVC uzavrie predbežné posúdenie priznania náhrady škody, môžete v prípade jasnej finančnej potreby okamžite dostať aj finančné prostriedky prostredníctvom náhrady škody, ktorá sa má určiť neskôr.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

CPVC má autonómiu rozhodnúť vo veciach, ktoré v porovnaní so skôr rozhodnutými prípadmi zahŕňajú nové prvky alebo osobitné vlastnosti, ktoré sa odchyľujú od usmernení (ktoré predtým vytvorila CPVC) k výške náhrady škody pridelenej podľa druhu situácie.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

a) štátna náhrada škody obetiam násilných trestných činov (formulár)

Požadované dokumenty:

 • úplne vyplnený formulár na uplatnenie nároku na náhradu škody,
 • uvedenie výšky požadovanej náhrady škody,
 • daňové priznanie preukazujúce príjem obete (alebo žiadateľa, ak nie je priamou obeťou trestného činu) za rok, ktorý predchádzal spáchaniu trestného činu, rok, v ktorom bol spáchaný trestný čin, a rok po spáchaní trestného činu,
 • výpis zo spisu daného trestného konania s kópiou rozsudku a dátumom nadobudnutia účinku res judicata,
 • oprávnenie na zastupovanie pred súdom, ak žiadosť podáva zástupca,
 • určenie právnika v prípade automaticky menovaného zástupcu;

b) štátna náhrada škody obetiam trestných činov domáceho násilia (formulár)

Požadované dokumenty:

 • úplne vyplnený formulár na uplatnenie nároku na náhradu škody,
 • uvedenie výšky požadovanej náhrady škody,
 • status obete alebo zvlášť zraniteľnej obete,
 • kópia policajnej správy alebo sťažnosti,
 • správa o finančnej, sociálnej a rodinnej situácii, ak sa obeť nachádza v útulku.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie. Obeť za žiadosť neplatí žiadne náklady ani výdavky. Dokumenty a potvrdenia potrebné na uplatnenie nároku takisto možno získať bezplatne.

Ktorý orgán rozhoduje o nárokoch na náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

CPVC – Komisia na ochranu obetí trestných činov je subjektom ministerstva spravodlivosti, ktorý zodpovedá za rozhodovanie o nárokoch na štátnu náhradu škody, o ktorú požiadali obete násilných trestných činov a domáceho násilia vo vnútroštátnom konaní.

Kam mám odoslať žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Komisii na ochranu obetí trestných činov (pozri predchádzajúcu odpoveď).

Miesto a kontaktné údaje:

Komisia na ochranu obetí trestných činov

 • Adresa: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lisabon
 • Tel.: +351 213 222 490
 • Fax: +351 213 222 491
 • E-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt

Úradné hodiny:

 • Pondelok až piatok: 9.30 – 12.30, 14.00 – 16.30

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke https://cpvc.mj.pt/.

Vyžaduje sa moja účasť na konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku?

Účasť na rozhodovacom postupe nie je potrebná, s výnimkou prípadov, keď vašu prítomnosť považuje za potrebnú CPVC.

Ako dlho (približne) trvá, kým orgán doručí rozhodnutie o nároku na náhradu škody?

Keď je Komisii na ochranu obetí trestných činov doručený nárok na náhradu škody, v lehote jedného mesiaca nárok zanalyzuje a prijme potrebné kroky. Rozhodnutie o priznaní nároku a výške, ktorá sa má priznať, sa prijme hneď po uplynutí tejto jednomesačnej lehoty.

Ak nie som spokojný/spokojná s rozhodnutím orgánu, môžem ho napadnúť?

Áno. Ak sa žiadateľ domnieva, že rozhodnutie CPVC je chybné, v lehote 15 dní môže komisii predložiť sťažnosť. V rámci žiadosti by mal žiadateľ uviesť základ svojho nároku spolu s dôkazmi, ktoré považuje za vhodné.

CPVC v lehote 30 dní sťažnosť preskúma a rozhodne o nej. Napadnutý akt môže potvrdiť, zrušiť, anulovať, zmeniť alebo nahradiť.

Ak žiadateľ nie je s rozhodnutím o sťažnosti spokojný, môže ho napadnúť na správnych súdoch.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako si uplatniť nárok?

Na webovom sídle Komisie na ochranu obetí trestných činov https://cpvc.mj.pt/?page_id=31.

Existujú dva rozdielne formuláre – jeden pre obete násilných trestných činov a jeden pre obete domáceho násilia.

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

CPVC – Komisia na ochranu obetí trestných činov: https://cpvc.mj.pt/.

APAV – Portugalské združenie na podporu obetí (Associação Portuguesa de apoio à Vítima): http://www.apav.pt/.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave na uplatnenie nároku?

Štát zabezpečuje, aby mali obete v prípadoch násilných trestných činov alebo domáceho násilia bezplatný prístup k právnemu poradenstvu a v prípade potreby k následnej právnej pomoci.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

Komisia na ochranu obetí trestných činov (CPVC):

 • osobne – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabon, pondelok až piatok, 9.30 – 12.30 a 14.00 – 16.30,
 • poštou – použite formulár dostupný na webovom sídle komisie,
 • e-mailom: correio.cpcv@sg.mj.pt,
 • online – vyplnením formulára pre obete násilných trestných činov alebo pre obete domáceho násilia (https://cpvc.mj.pt/),
 • telefonicky: +351 213 222 490, hovory sú spoplatnené podľa sadzieb pre pevné linky, od 9.30 do 12.30 a od 14.00 do 16.30,

APAV:

 • Linka pomoci na podporu obetiam: +351 116 006 (v pracovných dňoch od 9.00 do 21.00),
 • online na webovom sídle APAV: http://www.apav.pt/ (dostupné v portugalčine, angličtine, ruštine a čínštine) alebo na stránke http://infovitimas.pt/pt/app/,
 • služba tlmočenia posunkového jazyka cez video/SERV IIN – prostredníctvom videohovoru (+351 12 472) v pracovných dňoch od 10.00 do 18.00.

Komisia pre občianstvo a všeobecnú rovnosť (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, GIG):

 • Informačná služba pre obete domáceho násilia (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (poskytuje informácie o právach obetí a zdrojoch dostupných na štátnom území, ako aj psychologickú a sociálnu podporu a právne informácie) – Tel.: +351 800 202 148 (bezplatná, anonymná, dôverná služba dostupná nepretržite).
Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.