Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Za aký typ trestného činu môžem získať odškodnenie?

Finančné odškodnenie sa poskytuje osobám, ktoré sa stali obeťami týchto trestných činov: pokus o vraždu alebo usmrtenie v zmysle článkov 188 a 189 trestného zákona, ublíženie na zdraví v zmysle článku 194 trestného zákona, úmyselný trestný čin s dôsledkom ublíženia na zdraví obete, znásilnenie, pohlavný styk s maloletou osobou a sexuálne napadnutie v zmysle článkov 218 – 220 trestného zákona, obchodovanie s ľuďmi a obchodovanie s maloletými osobami v zmysle článkov 210 a 211 trestného zákona, terorizmus a akýkoľvek ďalší úmyselný trestný čin spáchaný s použitím násilia.

Za aký typ zranenia môžem získať odškodnenie?

Finančné odškodnenie sa poskytuje

 • obetiam: za náklady na hospitalizáciu a ďalšie kategórie nákladov na lekársku starostlivosť, ktoré vznikli obeti; za materiálne škody vyplývajúce zo zničenia, znehodnotenia alebo znemožnenia používania majetku obete alebo zo straty vyplývajúcej zo spáchania trestného činu; za zisky, o ktoré je obeť pripravená v dôsledku spáchaného trestného činu;
 • manželovi/manželke, deťom a osobám, ktoré sú finančne závislé od zosnulej osoby: výdavky na pohreb; výživné, o ktoré je obeť pripravená v dôsledku spáchaného trestného činu.

Môžem získať odškodnenie, ak som v príbuzenskom alebo závislom vzťahu s obeťou, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Finančné odškodnenie sa na základe žiadosti, v súlade s touto kapitolou, poskytuje týmto kategóriám obetí:

 1. osoby, voči ktorým boli spáchané tieto trestné činy: pokus o vraždu alebo usmrtenie v zmysle článkov 188 a 189 trestného zákona, ublíženie na zdraví v zmysle článku 194 trestného zákona, úmyselný trestný čin s dôsledkom ublíženia na zdraví obete, znásilnenie, pohlavný styk s maloletou osobou a sexuálne napadnutie v zmysle článkov 218 – 220 trestného zákona, obchodovanie s ľuďmi a obchodovanie s maloletými osobami v zmysle článkov 210 a 211 trestného zákona, terorizmus a akýkoľvek ďalší úmyselný trestný čin spáchaný s použitím násilia;
 2. manžel/manželka, deti a osoby, ktoré sú finančne závislé od osôb, ktoré zahynuli v dôsledku trestných činov uvedených vyššie.

Môžem získať odškodnenie, ak som v príbuzenskom alebo závislom vzťahu s obeťou, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v tomto prípade získať odškodnenie?

Áno, najbližšia rodina (dediči) až po druhostupňových príbuzných a druhostupňových príbuzných manžela obete, ktorá nezahynula, ale utrpela vážne poranenia v priamom dôsledku úmyselne spáchaného násilného činu, môže dostať peňažnú pomoc.

Finančné odškodnenie sa na základe žiadosti poskytuje týmto kategóriám obetí:

 1. osoby, voči ktorým boli spáchané tieto trestné činy: pokus o vraždu alebo usmrtenie v zmysle článkov 188 a 189 trestného zákona, ublíženie na zdraví v zmysle článku 194 trestného zákona, úmyselný trestný čin s dôsledkom ublíženia na zdraví obete, znásilnenie, pohlavný styk s maloletou osobou a sexuálne napadnutie v zmysle článkov 218 – 220 trestného zákona, obchodovanie s ľuďmi a obchodovanie s maloletými osobami v zmysle článkov 210 a 211 trestného zákona, terorizmus a akýkoľvek ďalší úmyselný trestný čin spáchaný s použitím násilia;
 2. manžel/manželka, deti a osoby, ktoré sú finančne závislé od osôb, ktoré zahynuli v dôsledku trestných činov uvedených vyššie.

Finančné odškodnenie sa vyššie uvedeným obetiam poskytne vtedy, ak bol trestný čin spáchaný na území Rumunska a obeťou je:

 1. rumunský občan;
 2. cudzí štátny príslušník alebo osoba bez štátnej príslušnosti so zákonným pobytom v Rumunsku;
 3. občan členského štátu EÚ, ktorý sa legálne zdržiaval na území Rumunska v deň, keď došlo k spáchaniu trestného činu; alebo
 4. cudzí štátny príslušník alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí majú pobyt na území členského štátu EÚ a ktorí sa legálne zdržiavali na území Rumunska v deň, keď došlo k spáchaniu trestného činu.

Obetiam, ktoré nepatria do vyššie uvedených kategórií osôb, sa finančné odškodnenie poskytuje v súlade s medzinárodnými dohovormi, ktorých je Rumunsko signatárom.

Môžem dostať odškodnenie, ak nie som štátny príslušník krajiny EÚ?

Áno. Finančné odškodnenie sa obetiam poskytne vtedy, ak bol trestný čin spáchaný na území Rumunska a obeťou je:

 1. rumunský občan;
 2. cudzí štátny príslušník alebo osoba bez štátnej príslušnosti so zákonným pobytom v Rumunsku;
 3. občan členského štátu EÚ, ktorý sa legálne zdržiaval na území Rumunska v deň, keď došlo k spáchaniu trestného činu; alebo
 4. cudzí štátny príslušník alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí majú pobyt na území členského štátu EÚ a ktorí sa legálne zdržiavali na území Rumunska v deň, keď došlo k spáchaniu trestného činu.

Môžem požiadať o odškodnenie z tejto krajiny, ak tu žijem alebo odtiaľto pochádzam (je to krajina môjho pobytu alebo tu mám štátnu príslušnosť), aj keď bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem tak urobiť namiesto toho, aby som o odškodné požiadal v krajine, kde k trestnému činu došlo? Ak áno, za akých podmienok?

Nie. Finančné odškodnenie sa obetiam poskytne vtedy, ak bol trestný čin spáchaný na území Rumunska.

Musím trestný čin najskôr oznámiť na polícii, aby som mohol požiadať o odškodnenie?

Áno. Finančné odškodnenie sa obeti poskytne len vtedy, ak trestný čin ohlásila orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu do 60 dní od spáchania trestného činu, alebo v prípade manžela/manželky a detí zosnulého a osôb, ktoré sú od neho závislé, do 60 dní odo dňa, keď sa obeť dozvedela o spáchaní trestného činu.

Ak obeť nebola fyzicky alebo duševne schopná ohlásiť trestný čin orgánom činným v trestnom konaní, 60-dňová lehota sa počíta odo dňa, keď táto neschopnosť pominula.

Obete, ktoré sú mladšie ako 18 rokov a na ktoré sa vzťahuje zákaz, nie sú povinné oznámiť spáchanie trestného činu orgánom činným v trestnom konaní. Orgány činné v trestnom konaní môže v súvislosti so spáchaním trestného činu informovať zákonný zástupca maloletej osoby alebo osoby, na ktorú sa vzťahuje zákaz.

Musím pred podaním žiadosti o odškodné počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania?

Nie. Obeť môže podať žiadosť výboru pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) o poskytnutie preddavku z finančného odškodnenia v maximálnej výške desiatich národných hrubých minimálnych základných miezd určených pre rok, v ktorom obeť požiadala o preddavok.

O preddavok možno požiadať v žiadosti o finančné odškodnenie alebo v samostatnej žiadosti, ktorú možno podať kedykoľvek po oznámení trestného činu orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu, ale nie neskôr ako 30 dní od dátumu podania žiadosti o odškodnenie. Ak sa o preddavok žiada v samostatnej žiadosti, uvedie sa v nej aj stav súdnych konaní.

Preddavok sa poskytne, ak sa obeť nachádza v tiesnivej finančnej situácii.

O žiadosti obete o preddavok z finančného odškodnenia rozhodnú do 30 dní od podania žiadosti dvaja sudcovia výboru pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov.

V prípade zamietnutia finančného odškodnenia musí obeť vrátiť preddavok s výnimkou prípadu, že finančné odškodnenie bolo zamietnuté len z dôvodov, že páchateľ nie je insolventný alebo nezvestný.

Obeť, ktorá dostala preddavok z finančného odškodnenia, ho musí vrátiť, ak sa jej nepodarilo podať žiadosť o peňažné odškodnenie v rámci stanovenej lehoty.

Musím sa najprv pokúsiť získať odškodnenie od páchateľa – ak bol identifikovaný?

Áno. Ak je páchateľ známy, obeti sa môže poskytnúť finančné odškodnenie, ak podala žiadosť; ak obeť podala občianskoprávnu žalobu v rámci trestného konania; ak je páchateľ insolventný alebo nezvestný; obeť nedostala od poisťovne plné odškodnenie za ujmu, ktorú utrpela.

Ak páchateľ nebol identifikovaný alebo odsúdený, môžem mať stále nárok na odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť, aby mi bol nárok priznaný?

Áno. Ak je páchateľ neznámy, obeť môže podať žiadosť o finančné odškodnenie, ak za ujmu, ktorú utrpela, nedostala plné odškodnenie od poisťovne.

Je stanovená nejaká lehota, do ktorej musím podať žiadosť?

Ak je páchateľ známy, obeti sa môže poskytnúť finančné odškodnenie, ak sú splnené tieto požiadavky:

 • obeť podala žiadosť o finančné odškodnenie do jedného roka, pokiaľ je to relevantné:
  1. od dátumu konečného rozhodnutia trestného súdu, v ktorom sa stanovil rozsudok alebo oslobodzujúci rozsudok a potvrdil sa občianskoprávny nárok na odškodnenie alebo v ktorom sa stanovil oslobodzujúci rozsudok alebo rozhodnutie o ukončení trestnoprávnych konaní;
  2. od dátumu, keď prokurátor nariadi pozastavenie trestného stíhania v súvislosti s určitými osobami alebo ukončenie trestného stíhania;
  3. od dátumu prijatia rozhodnutia o nezačatí trestného stíhania;
 • ak obeť podala občianskoprávnu žalobu v rámci trestného konania;
 • ak je páchateľ insolventný alebo nezvestný;
 • obeť nedostala od poisťovne plné odškodnenie za ujmu, ktorú utrpela.

V prípade, že je páchateľ neznámy, môže obeť do troch rokov od spáchania trestného činu predložiť žiadosť o finančné odškodnenie.

Ktoré straty a výdavky odškodnenie pokrýva?

Finančné odškodnenie sa poskytuje

 • obetiam: za náklady na hospitalizáciu a ďalšie kategórie nákladov na lekársku starostlivosť, ktoré vznikli obeti; za materiálne škody vyplývajúce zo zničenia, znehodnotenia alebo znemožnenia používania majetku obete alebo zo straty vyplývajúcej zo spáchania trestného činu; za zisky, o ktoré je obeť pripravená v dôsledku spáchaného trestného činu;
 • manželovi/manželke, deťom a osobám, ktoré sú finančne závislé od zosnulej osoby: výdavky na pohreb; výživné, o ktoré je obeť pripravená v dôsledku spáchaného trestného činu.

Odškodnenie sa vypláca jednorazovou platbou alebo mesačnými splátkami?

Pomoc sa poskytuje v podobe jednorazovej platby.

Ako by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, moje záznamy v trestnom registri alebo nespolupracovanie pri konaní týkajúcom sa odškodnenia ovplyvniť moju šancu na získanie odškodného a/alebo sumu, ktorú dostanem?

Finančné odškodnenie sa neposkytuje, ak:

 • sa zistí, že sa skutok nestal alebo sa neklasifikuje v trestnom zákone, alebo že bol skutok spáchaný v rámci legitímnej obrany proti útoku na obeť;
 • obeť bola konečným rozsudkom odsúdená za účasť v organizovanej zločineckej skupine;
 • obeť bola v konečnom rozsudku odsúdená za niektorý z týchto trestných činov: vražda, usmrtenie a vražda prvého stupňa, ťažká ujma na zdraví, úmyselný trestný čin, ktorého dôsledkom je ťažká ujma na zdraví obete, znásilnenie, pohlavný styk s maloletou osobou a sexuálna perverznosť;
 • súd uzná páchateľovi poľahčujúcu okolnosť, že boli prekročené hranice legitímnej obrany pred útokom na obeť, alebo poľahčujúcu okolnosť provokácie.

Ako by mohla moja finančná situácia ovplyvniť moje šance získať odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Finančná situácia sa nezohľadňuje.

Ako by mohla moja finančná situácia ovplyvniť moju šancu získať odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Suma, ktorú zaplatí páchateľ ako občianskoprávne odškodnenie a príspevok, ktorý získa obeť od poisťovne za ujmu zapríčinenú spáchaným trestným činom, sa odpočíta z výšky finančného odškodnenia, ktoré priznáva obeti štát.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Finančné odškodnenie sa poskytuje obeti za tieto kategórie ujmy, ktoré obeť utrpela v dôsledku spáchaného trestného činu:

 1. obetiam voči ktorým boli spáchané tieto trestné činy: pokus o vraždu a usmrtenie, ujma na zdraví, úmyselný trestný čin, ktorého dôsledkom je ťažká ujma na zdraví obete, znásilnenie, pohlavný styk s maloletou osobou a sexuálny útok, obchodovanie s ľuďmi a obchodovanie s maloletými, terorizmus a akýkoľvek úmyselný trestný čin spáchaný s použitím násilia;
  1. za náklady na hospitalizáciu a ďalšie kategórie nákladov na lekársku starostlivosť, ktoré vznikli obeti;
  2. za materiálne škody vyplývajúce zo zničenia, znehodnotenia alebo znemožnenia používania majetku obete alebo zo straty vyplývajúcej zo spáchania trestného činu;
  3. za zisky, o ktoré je obeť pripravená v dôsledku spáchaného trestného činu;
 2. pre obete, ktoré sú manžel/manželka, deti a osoby, ktoré sú finančne závislé od osôb, ktoré zahynuli v dôsledku trestných činov uvedených vyššie.
  1. výdavky na pohreb;
  2. výživné, o ktoré je obeť pripravená v dôsledku spáchaného trestného činu.

Finančné odškodnenie za materiálne škody uvedené v bode 2 písm. a) sa poskytuje maximálne do výšky rovnajúcej sa desiatim národným hrubým minimálnym základným mzdám určeným pre rok, v ktorom obeť požiadala o finančné odškodnenie.

Suma, ktorú zaplatí páchateľ ako občianskoprávne odškodnenie a príspevok, ktorý získa obeť od poisťovne za ujmu zapríčinenú spáchaným trestným činom, sa odpočíta z výšky finančného odškodnenia, ktoré priznáva obeti štát.

Je suma, ktorá sa priznáva, maximálne/minimálne ohraničená?

Finančné odškodnenie za materiálne škody sa poskytuje maximálne do výšky rovnajúcej sa desiatim národným hrubým minimálnym základným mzdám určeným pre rok, v ktorom obeť požiadala o finančné odškodnenie.

Očakáva sa, že vo formulári žiadosti uvediem presnú výšku? Ak áno, dostanem pokyny, ako ju vypočítať, alebo pokyny týkajúce sa ďalších záležitostí?

Áno. Žiadosť o finančné odškodnenie musí obsahovať:

 1. priezvisko, meno, štátnu príslušnosť, dátum a miesto narodenia, bydlisko alebo pobyt obete;
 2. dátum a miesto spáchania trestného činu, v dôsledku ktorého došlo k ujme, a okolnosti, za ktorých bol spáchaný;
 3. kategóriu ujmy utrpenej v dôsledku spáchaného trestného činu, ktorá spadá pod článok 27 ods. 1;
 4. v príslušných prípadoch orgán činný v trestnom konaní alebo súd a dátum, keď sa na ne obeť obrátila;
 5. v príslušných prípadoch číslo a dátum rozsudku alebo úkonu orgánu činného v trestnom konaní, ako sa stanovuje v článku 24 ods. 1 písm. a);
 6. spôsobilosť manžela/manželky, dieťaťa alebo osoby závislej od zosnulej osobe v prípade obetí uvedených v článku 21 ods. 1 písm. b);
 7. záznam v registri trestov;
 8. sumy, ktoré vypláca ako odškodnenie páchateľ, alebo príspevok, ktorý obeť získala od poisťovne za ujmu spôsobenú spáchaným trestným činom;
 9. výška požadovaného finančného odškodnenia.

K žiadosti sa priložia kópie príslušných dokumentov potvrdzujúcich uvedené údaje v žiadosti o finančné odškodnenie, ako aj všetky ďalšie dokumenty, ktoré má obeť a ktoré môžu byť užitočné pri vybavovaní žiadosti.

Existuje možnosť poskytnutia poradenstva, a to nie zo strany súdu, ale od poradenských služieb pre obete trestných činov (zriadených v rámci generálnych riaditeľstiev pre sociálnu pomoc a starostlivosť o deti podľa zákona č. 211/2004 týkajúceho sa určitých opatrení umožňujúcich informovanie, podporu a ochranu obetí trestných činov) v súlade s právnymi predpismi na základe posúdenia, ktorého cieľom je určiť, akú pomoc obeť potrebuje.

V rámci organizačnej štruktúry jednotlivých generálnych riaditeľstiev sa zriadi oddelenie na podporu obetí trestných činov, ktorého cieľom je poskytovať obetiam trestných činov služby na ich podporu a ochranu a v ktorom budú pracovať aspoň traja odborníci, a to: sociálny pracovník, psychológ, právny poradca.

Proces informovania, podpory a ochrany obetí trestných činov tvoria tieto fázy:

 1. identifikácia; potvrdenie spôsobilosti obete trestného činu na účely tohto zákona;
 2. oznámenie – nasmerovanie obete na službu pre pomoc obetiam trestných činov a na oddelenia a poskytovateľov sociálnych služieb uvedených v článku 3 ods. 1;
 3. prvé informácie – poskytnutie všeobecných informácií obeti, pokiaľ ide o jej práva a služby, ktoré môže využiť;
 4. posúdenie situácie obete službou na pomoc obetiam trestných činov a oddeleniami a poskytovateľmi sociálnych služieb uvedených v článku 3 ods. 1 s cieľom určiť podporné a ochranné opatrenia, ktoré by mohli využiť;
 5. poskytnutie služieb podpory a ochrany;
 6. monitorovanie a posúdenie služieb podpory a ochrany.

Služby podpory a ochrany obeti trestného činu alebo jej rodinným príslušníkom poskytujú bezplatne generálne riaditeľstvá, a to na žiadosť obete alebo jej rodinných príslušníkov, a môžu ich takisto poskytovať verejné služby sociálnej pomoci patriace obciam, mestám a samosprávam, ako aj súkromní poskytovatelia sociálnych služieb.

Žiadosť o služby pomoci a ochrany sa posiela generálnemu riaditeľstvu, ale možno ju poslať aj súkromnému alebo verejnému poskytovateľovi služieb, pričom v takomto prípade musí poskytovateľ o tom písomne informovať generálne riaditeľstvo v jurisdikcii, v rámci ktorej má príjemca príslušnej služby bydlisko alebo pobyt.

Obete takisto možno v závislosti od ich potrieb odkázať na sociálne, vzdelávacie alebo zdravotnícke služby alebo verejnoprospešné služby v blízkosti, ktoré sa poskytujú v súlade so zákonom.

Služby podpory a ochrany poskytované obetiam trestných činov a ich rodinným príslušníkom môžu zahŕňať:

 1. informovanie o právach obete;
 2. psychologické poradenstvo, poradenstvo o rizikách sekundárnej a opakovanej viktimizácie alebo zastrašovania a pomsty;
 3. poradenstvo o finančných a praktických záležitostiach nasledujúcich po trestnom čine;
 4. služby sociálneho začlenenia/opätovného začlenenia do spoločnosti;
 5. emocionálna a sociálna podpora na účely opätovného začlenenia do spoločnosti;
 6. informácie a poradenstvo o úlohe obete v trestných konaniach vrátane prípravy na účasť v konaniach. Tieto informačné a poradenské služby nezahŕňajú bezplatnú právnu pomoc pre obete niektorých trestných činov podľa článkov 14 – 20 zákona č. 211/2004 týkajúceho sa určitých opatrení umožňujúcich informovanie, podporu a ochranu obetí trestných činov alebo právnu pomoc pre zranené osoby podľa zákona č. 135/2010 o trestnom poriadku v nasledujúcich zmenách a doplneniach;
 7. nasmerovanie obete, v prípade potreby, na ďalšie špecializované služby; sociálne služby, zdravotnícke služby, služby zamestnanosti, vzdelávacie alebo iné verejnoprospešné služby poskytované v súlade so zákonom.

Odpočíta sa odškodnenie, ktoré dostanem za utrpené straty z iných zdrojov (napríklad z poistného systému môjho zamestnávateľa ale súkromného poistenia) z odškodnenia, ktoré vypláca orgán/úrad?

Áno. Suma, ktorú zaplatí páchateľ ako občianskoprávne odškodnenie a príspevok, ktorý získa obeť od poisťovne za ujmu zapríčinenú spáchaným trestným činom, sa odpočíta z výšky finančného odškodnenia, ktoré priznáva obeti štát.

Môžem získať preddavok z odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Obeť môže podať žiadosť výboru pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) o poskytnutie preddavku z finančného odškodnenia v maximálnej výške desiatich národných hrubých minimálnych základných miezd určených pre rok, v ktorom obeť požiadala o preddavok.

O preddavok možno požiadať v žiadosti o peňažné odškodnenie alebo v samostatnej žiadosti, ktorú možno podať kedykoľvek po oznámení trestného činu orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu, ale nie neskôr ako 30 dní od dátumu podania žiadosti o odškodnenie.

Preddavok sa poskytne, ak sa obeť nachádza v tiesnivej finančnej situácii.

V prípade zamietnutia finančného odškodnenia musí obeť vrátiť preddavok s výnimkou prípadu, že finančné odškodnenie bolo zamietnuté len z dôvodov, že páchateľ nie je insolventný alebo nezvestný.

Obeť, ktorá dostala preddavok z finančného odškodnenia, ho musí vrátiť, ak sa jej nepodarilo podať žiadosť o peňažné odškodnenie v rámci stanovenej lehoty.

Môžem získať doplňujúce alebo dodatočné odškodnenie (napr. po zmene okolností alebo zhoršení zdravotného stavu atď.) aj po hlavnom rozhodnutí?

V zákone č. 211/2004 týkajúcom sa určitých opatrení umožňujúcich informovanie, podporu a ochranu obetí trestných činov sa stanovuje len jedno obmedzenie v článku 27 ods. 2, a to desať národných hrubých minimálnych základných miezd určených pre rok, v ktorom obeť požiadala o finančné odškodnenie.

Ak sa hodnota ujmy zvýšila, je možné podať novú žiadosť o finančné odškodnenie.

Aké doplňujúce dokumenty musím priložiť k svojej žiadosti?

K danej žiadosti sa priložia kópie príslušných dokumentov potvrdzujúcich uvedené údaje v žiadosti o finančné odškodnenie, ako aj všetky ďalšie dokumenty, ktoré má obeť a ktoré môžu byť užitočné pri vybavovaní žiadosti (napr. rozsudky, účty, faktúry alebo akékoľvek dokumenty, ktoré môžu slúžiť ako potvrdenie o platbe, lekárske dokumenty, odborné posudky).

Žiadosť o finančné odškodnenie musí obsahovať nasledujúce informácie alebo v prípade potreby by k nej mali byť priložené doplňujúce dokumenty, v ktorých sa uvádzajú tieto informácie:

 1. priezvisko, meno, štátnu príslušnosť, dátum a miesto narodenia, bydlisko alebo pobyt obete;
 2. dátum a miesto spáchania trestného činu, v dôsledku ktorého došlo k ujme, a okolnosti, za ktorých bol spáchaný;
 3. kategórie ujmy utrpenej na základe spáchania týchto trestných činov: pokus o vraždu a usmrtenie, ujma na zdraví, úmyselný trestný čin, ktorého dôsledkom je ťažká ujma na zdraví obete, znásilnenie, pohlavný styk s maloletou osobou a sexuálny útok, obchodovanie s ľuďmi a obchodovanie s maloletými, terorizmus a akýkoľvek úmyselný trestný čin spáchaný s použitím násilia;
 4. v príslušných prípadoch orgán činný v trestnom konaní alebo súd a dátum, keď sa na ne obeť obrátila;
 5. v príslušných prípadoch číslo a dátum rozsudku alebo dokumentu orgánu činného v trestnom konaní, ak je páchateľ známy, obeť predložila žiadosť o finančné odškodnenie do jedného roka od konečného rozsudku trestného súdu, v ktorom sa rozhodlo o odsúdení alebo oslobodení a potvrdil sa nárok na občianskoprávne odškodnenie alebo v ktorom sa rozhodlo o ukončení trestného konania, alebo od dátumu, keď prokurátor nariadil uzatvorenie prípadu;
 6. spôsobilosť manžela/manželky, dieťaťa alebo osoby závislej od zosnulej osoby pre obete, ktoré sú manželmi/manželkami, deťmi a osobami závislými od osôb, ktoré zomreli v dôsledku spáchania týchto trestných činov: pokus o vraždu a usmrtenie, ujma na zdraví, úmyselný trestný čin, ktorého dôsledkom je ťažká ujma na zdraví obete, znásilnenie, pohlavný styk s maloletou osobou a sexuálny útok, obchodovanie s ľuďmi a obchodovanie s maloletými, terorizmus a akýkoľvek úmyselný trestný čin spáchaný s použitím násilia;
 7. záznam v registri trestov;
 8. sumy, ktoré vypláca ako odškodnenie páchateľ, alebo príspevok, ktorý obeť získala od poisťovne za ujmu spôsobenú spáchaným trestným činom.

Musia sa pri prijatí a spracovaní žiadosti platiť nejaké administratívne alebo iné poplatky?

Nie. Žiadosť o finančné odškodnenie a žiadosť o preddavok z finančného odškodnenia sú oslobodené od kolkového poplatku.

Aký orgán rozhoduje o žiadostiach o odškodnenie (pri vnútroštátnych prípadoch)?

Pri vnútroštátnych prípadoch sa žiadosť o finančné odškodnenie predkladá okresnému súdu, v ktorého jurisdikcii má obeť bydlisko, a riešia ju dvaja sudcovia výboru pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov, ktorý je zriadený na každom okresnom súde.

V cezhraničných prípadoch je rumunským rozhodujúcim orgánom určeným v súlade s článkom 3 ods. 2 bukurešťský okresný súd – výbor pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bukurešť, kód 030823
Tel. +40 214083600, +40 214083700
Fax +40 213187731
E-mail:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Kam mám poslať žiadosť (pri vnútroštátnych prípadoch)?

Pri vnútroštátnych prípadoch sa žiadosť o finančné odškodnenie predkladá okresnému súdu, v ktorého jurisdikcii má obeť bydlisko, a riešia ju dvaja sudcovia výboru pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov, ktorý je zriadený na každom okresnom súde.

V cezhraničných prípadoch, ak bol trestný čin spáchaný na území Rumunska a obeťou je občan členského štátu EÚ, ktorý sa legálne nachádza na území Rumunska v deň spáchania trestného činu, alebo cudzí štátny príslušník alebo osoba bez štátnej príslušnosti s pobytom na území niektorého členského štátu EÚ, ktorí sa legálne zdržiavajú na území Rumunska v deň spáchania trestného činu, je rumunským rozhodujúcim orgánom určeným v súlade s článkom 3 ods. 2 bukurešťský okresný súd – výbor pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bukurešť, kód 030823
Tel. +40 214083600, +40 214083700
Fax +40 213187731
E-mail:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Vyžaduje sa moja prítomnosť na konaní a/alebo pri rozhodovaní o mojej žiadosti?

Nie. O žiadosti o finančné odškodnenie a žiadosti o preddavok z finančného odškodnenia sa rozhoduje v komorách, kam sa obeť predvolá. Povinná je účasť prokurátora.

Výbor pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov, ktorý tvorí panel dvoch sudcov, môže vypočuť osoby, vyžiadať si dokumenty a vybrať si akékoľvek ďalšie dôkazy, ktoré považuje za užitočné pri riešení žiadosti.

Ako dlho to (približne) trvá, kým dostanem od orgánu rozhodnutie o žiadosti o odškodnenie?

Jeden až dva roky.

Ak nie som spokojný s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Výbor môže v rozhodnutí uviesť jedno z dvoch riešení:

 1. pripustiť žiadosť, určiť výšku finančného odškodnenia alebo v príslušných prípadoch výšku preddavku z tohto odškodnenia;
 2. zamietnuť žiadosť, ak neboli splnené zákonné požiadavky na poskytnutie finančného odškodnenia alebo v príslušných prípadoch preddavku z tohto odškodnenia.

Rozsudok s rozhodnutím o žiadosti o finančné odškodnenie alebo žiadosti o preddavok z finančného odškodnenia sa doručí obeti. Rozsudok možno napadnúť na odvolacom súde do 15 dní od oznámenia.

Kde môžem získať potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť?

Formulár žiadosti o finančné odškodnenie pre cezhraničné prípady je uvedený v prílohe Word (15 Kb) ronariadeniu ministra spravodlivosti č. 1319/C z 13. mája 2008.

Existuje osobitná poradenská služba alebo webová stránka, ktorú môžem využiť?

TBC

Môžem pri príprave žiadosti dostať právnu pomoc (od právnika)?

Obeť môže na základe žiadosti dostať bezplatnú právnu pomoc.

Žiadosť o bezplatnú právnu pomoc sa predkladá okresnému súdu, v ktorého jurisdikcii má obeť bydlisko, a do 15 dní od jej podania o nej rozhodnú dvaja sudcovia výboru pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov.

K žiadosti o bezplatnú právnu pomoc sa priložia kópie príslušných dokumentov potvrdzujúcich uvedené údaje v žiadosti, ako aj všetky ďalšie dokumenty, ktoré má obeť a ktoré môžu byť užitočné pri rozhodnutí o žiadosti.

O žiadosti o bezplatnú právnu pomoc sa rozhoduje v komorách, kam je obeť predvolaná.

Ak si obeť nevybrala obhajcu, musí rozhodnutie o pripustení žiadosti o bezplatnú právnu pomoc obsahovať aj vymenovanie obhajcu ex officio podľa zákona č. 51/1995 o organizácii a praxi právnickej profesie, v znení vydania a nasledujúcich zmien a doplnení, a podľa služobného poriadku právnickej profesie.

Rozhodnutie o žiadosti o bezplatnú právnu pomoc sa doručí obeti.

Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o bezplatnú právnu pomoc sa na žiadosť obete do 15 dní od oznámenia predloží na preskúmanie okresnému súdu, ku ktorému prislúcha výbor pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov. O preskúmaní rozhoduje panel, ktorý tvoria dvaja sudcovia.

Bezplatná právna pomoc sa poskytuje každej obeti počas konania v maximálnej výške rovnajúcej sa dvom národným hrubým minimálnym základným mzdám určeným pre rok, v ktorom obeť podala žiadosť o bezplatnú právnu pomoc. Finančné prostriedky potrebné na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci sa poskytujú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu ministerstva spravodlivosti.

Ustanovenia uvedené vyššie sa tiež uplatňujú na poskytovanie súm potrebných na presadenie rozsudku, ktorým sa potvrdil nárok na občianskoprávne odškodnenie obete trestného činu.

Ministerstvo spravodlivosti ako rumunský asistenčný orgán, ktorý je určený v súlade s článkom 3 ods. 1 smernice Rady 2004/80/ES, navyše poskytuje žiadateľovi potrebné informácie o možnostiach, ako požiadať o finančné odškodnenie od štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný, požadované formuláre žiadostí a informácie a usmernenia týkajúce sa vyplnenia formulára žiadosti, a potrebné doplňujúce dokumenty.

Pozri nariadenie ministra spravodlivosti č. 1319/C z 13. mája 2008. V súlade s článkom 2 tohto nariadenia si ministerstvo spravodlivosti plní svoju povinnosť asistenčného orgánu, a to prostredníctvom riaditeľstva pre medzinárodné právo a zmluvy, ktoré môže spolupracovať s ďalšími štruktúrami ministerstva spravodlivosti, ktoré majú príslušné povinnosti. Povinnosti ministerstva spravodlivosti ako asistenčného orgánu sú po tom, ako žiadateľ predloží žiadosť o finančné odškodnenie v inom členskom štáte, predovšetkým tieto: prevziať a zobrať na vedomie prijatie žiadosti žiadateľa; preskúmať žiadosť a v náležitých prípadoch informovať žiadateľa o dôvodoch vedúcich k zamietnutiu žiadosti; ak sa zistí, že požiadavky boli splnené, poslať žiadateľovi formulár žiadosti a usmerniť ho, aby žiadosť vyplnil; požiadať žiadateľa o poskytnutie potrebných informácií a/alebo dokumentov s cieľom vyplniť žiadosť; sprostredkovať preklad rozsudku prijatého rozhodujúcim orgánom štátu, od ktorého sa požaduje finančné odškodnenie, vyhotovený overeným prekladateľom a jeho čo najrýchlejšie doručenie žiadateľovi atď.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť pri žiadaní o odškodnenie?

Žiadosť o bezplatnú právnu pomoc a žiadosť o sumu potrebnú na presadenie rozsudku potvrdzujúceho nárok na občianskoprávne odškodnenie pre obeť trestného činu môžu takisto predkladať mimovládne organizácie, ktorých činnosť zahŕňa ochranu obetí, pokiaľ tieto žiadosti obeť podpísala, obsahujú údaje stanovené zákonom a sú k nim priložené potrebné doplňujúce dokumenty.

Posledná aktualizácia: 11/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.