Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

O odškodnenie môžete požiadať, ak ste nevinná obeť násilného trestného činu, alebo ak vaša blízka osoba zomrela v dôsledku násilného trestného činu. V prílohe B systému je vymenované, čo je a čo nie je násilný trestný čin na účely systému. Odškodnenie je dostupné aj pre osoby, ktoré utrpeli ujmu, keď podstupovali výnimočné a odôvodnené riziko s cieľom predísť alebo zabrániť trestnému činu vrátane zadržania podozrivého páchateľa.

Za aký druh ujmy môžem získať odškodnenie?

Môžete požiadať o odškodnenie za:

 • psychickú alebo fyzickú ujmu,
 • sexuálne alebo fyzické zneužívanie,
 • úmrtie.

Úspešné nebudú všetky žiadosti o odškodnenie, musíte byť oprávnení podľa pravidiel systému.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Ak ste blízkym príbuzným osoby, ktorá zomrela v dôsledku zranení, ktoré utrpela, môžete požiadať o vyplatenie odškodnenia. Aby ste boli oprávneným na takéto vyplatenie odškodnenia, musíte byť osobou, ktorá sa v rámci systému nazýva na „oprávnený príbuzný“.

Oprávnený príbuzný je osoba, ktorá v čase úmrtia zosnulého bola:

 • manželom(-kou) alebo registrovaným(-ou) partnerom(-kou) zosnulej osoby, ktorý(-á) žil(-a) so zosnulou osobou v tej istej domácnosti,
 • partnerom(-kou) zosnulej osoby (iným(-ou) ako manžel(-ka) alebo registrovaný(-á) partner(-ka), ktorý(-á) žil(-a) v spoločnej domácnosti, a to po dobu nepretržite najmenej dva roky bezprostredne pred úmrtím,
 • osobou, ktorá by spĺňala vyššie uvedené body , ale ktorá nežila so zosnulou osobou z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo invalidity inej osoby,
 • manželom(-kou) alebo registrovaným(-ou) partnerom(-kou) alebo bývalým(-lou) manželom(-kou) alebo registrovaným(-ou) partnerom(-kou) zosnulej osoby, ktorý(-á) bol(-a) finančne závislý(-á) na zosnulej osobe,
 • rodičom zosnulej osoby alebo
 • dieťaťom zosnulej osoby.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba od obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Môžete byť oprávnený na podanie žiadosti za psychickú ujmu, ak ste boli svedkom a boli prítomný pri incidente, v ktorom došlo k ujme blízkej osoby v dôsledku násilného trestného činu. Oprávnený môžete byť aj vtedy, ak ste boli zúčastnený bezprostredne po incidente, v ktorom blízka osoba utrpela ujmu.

Ak žiadate o vyplatenie odškodnenia preto, že ste boli svedkom, alebo ste boli zúčastnený bezprostredne po čine, v ktorom blízka osoba utrpela ujmu, museli ste v dôsledku toho utrpieť psychickú ujmu. Budete potrebovať lekárske potvrdenie od psychiatra alebo klinického psychológa, ktorý túto skutočnosť potvrdí.

Príbuzní, ktorí sa môžu byť oprávnení, sú vymenovaní vyššie.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Na platbu z tohto systému pre odškodnenia budete oprávnený, ak spĺňate jednu z podmienok, ako je trvalý pobyt, štátna príslušnosť a iné požiadavky podľa odseku 10. To znamená, že musíte byť osobou so zvyčajným miestom pobytu v Spojenom kráľovstve v čase incidentu, alebo musí byť splnená jedna z podmienok uvedených v odsekoch 11 alebo 13 tohto systému.

Oprávnený na odškodnenie budete aj vtedy, ak ste štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Dohovoru Rady Európy o odškodnení obetí násilných trestných činov. Osobitné ustanovenia sa vzťahujú na potenciálne obete obchodovania s ľuďmi a osoby, ktoré podali žiadosť o azyl.

Kritériá sú v plnom rozsahu uvedené v odseku 10 systému.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Mohol(-la) by som o toto požiadať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Odškodnenie sa v rámci systému vypláca za incidenty, ku ktorým došlo vo Veľkej Británii (Škótsko, Anglicko a Wales).

Ak ste osobou s oprávneným pobytom v Spojenom kráľovstve (UK) a utrpeli ste ujmu v dôsledku násilného trestného činu v inej krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie (EÚ), môžeme vám pomôcť požiadať o odškodnenie z tejto krajiny. Zatelefonujte nášmu asistenčnému tímu pre EÚ na číslo 0300 003 3061 alebo pošlite e-mail na eucat@cica.gsi.gov.uk

Ak ste utrpeli ujmu mimo EÚ, môžete podať žiadosť v rámci podobného systému fungujúceho v príslušnej krajine. Viac informácií získate, keď sa kontaktujete úrad Foreign and Commonwealth Office. Informácie nájdete na https://www.gov.uk

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Áno. Ak trestný čin, za ktorý žiadate odškodnenie nebol nahlásený polícii, platbu nemôžeme uskutočniť. Podmienkou systému je, že všetky incidenty, za ktoré sa podáva žiadosť, musia byť nahlásené polícii.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie. Nemusíte pred podaním žiadosti čakať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak bola určená jeho totožnosť?

Systém má slúžiť ako jedna z posledných možností. Ak existuje možnosť domáhať sa odškodnenia inde, mali by ste tak urobiť. Očakávame, že podniknete všetky primerané kroky na získanie všetkých dávok sociálneho zabezpečenia, poistného plnenia, náhrad škôd alebo odškodnenie, na ktoré môžete byť oprávnený v dôsledku ujmy, ktorú ste utrpeli.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Na vyplatenie v rámci systému môžete byť stále oprávnený aj v prípade, ak útočník, ktorý vás napadol, nie je známy, alebo nie je odsúdený. Očakáva sa od vás plná spolupráca v rámci akéhokoľvek policajného vyšetrovania. Rozhodnutia v rámci systému sú vykonávané na základe rovnováhy pravdepodobností.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť musíte podať hneď, ako je to pre vás prakticky možné. Ak ste boli dospelou osobou v čase incidentu, za bežných okolností by to nemalo byť neskôr než do dvoch rokoch po incidente. Tento časový limit môžeme predĺžiť len vtedy, ak:

 • vzhľadom na výnimočné okolnosti žiadosť nemohla byť podaná skôr a
 • z dôkazov poskytnutých na podporu žiadosti vyplýva, že možno o nej rozhodnúť bez ďalšieho rozsiahleho vyšetrovania zo strany pracovníka zodpovedného za vybavovanie žiadostí.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na liečbu v dôsledku ujmy na zdraví (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie) Nie, na bezprostredné náklady na zdravotnú starostlivosť sa systém nevzťahuje.
 • ďalšie potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku ujmy na zdraví (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená vzdelávacia fyzioterapia, úprava bývania, špeciálne pomôcky atď.) – Platby za tieto náklady možno vyplatiť v závislosti od okolností. Môžete nás požiadať o posúdenie týchto osobitných výdavkov len vtedy, ak ste v dôsledku ujmy na zdraví, ktorú ste utrpeli, nemohli alebo neboli spôsobilý v podobnom rozsahu vykonávať prácu viac než 28 týždňov.
 • trvalé následky ujmy na zdraví (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie)
  • strata príjmu počas liečby a po nej (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.)– Len vtedy, ak nie ste schopný vykonávať prácu alebo máte obmedzenú schopnosť pracovať, ktoré sú priamym dôsledkom trestného činu, v dôsledku ktorého ste utrpeli zranenie, po dobu viac než 28 týždňov.
  • strata príležitostí – Áno, s výhradou našich pravidiel oprávnenosti
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s incidentom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad právne poplatky, súdne trovy) Nie
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok – Nie
  • iné - Pozri v systéme naše pravidlá oprávnenosti

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • Bolesť a utrpenie obete – Áno, s výhradou našich pravidiel oprávnenosti

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb Áno
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, rehabilitácie) - Nie
 • strata živobytia alebo príležitostí – Áno, ak obeť zomrela a s výhradou našich pravidiel oprávnenosti

– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/odškodnenie pre pozostalých, ak obeť zomrela – Môžete byť oprávnený podať žiadosť za psychickú ujmu, ak ste boli svedkom a boli prítomný pri incidente, v ktorom došlo k ujme blízkej osoby v dôsledku násilného trestného činu. Oprávnený môžete byť tiež vtedy, ak ste boli zúčastnený bezprostredne po incidente, v ktorom blízka osoba utrpela ujmu. Ak žiadate o vyplatenie odškodnenia preto, že ste boli svedkom, alebo ste boli zúčastnený bezprostredne po čine, v ktorom blízka osoba utrpela ujmu, museli ste v dôsledku toho utrpieť psychickú ujmu. Budete potrebovať lekárske potvrdenie od psychiatra alebo klinického psychológa, ktorý potvrdí túto skutočnosť.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Vždy, keď je to možné, nároky vybavujeme tak, že ponúkneme jednu paušálnu platbu.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatočná spolupráca počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Váš nárok môže byť ovplyvnený, ak:

 • ste v plnom rozsahu nespolupracovali s políciou a systémom trestného súdnictva,
 • máte zápis v registri trestov a boli ste odsúdený na trest odňatia slobody alebo verejnoprospešné práce,
 • vaše správanie prispelo k incidentu,
 • vaša povaha, ako je preukázané na základe odsúdení alebo iných dôkazov, nezodpovedá priznaniu odškodnenia, alebo
 • ste nespolupracovali v plnom rozsahu s úradom CICA.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Podľa systému sa neskúmajú majetkové pomery.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Odškodnenie nemôžeme vyplatiť za týchto okolností:

 • utrpeli ste zranenie pred 1. augustom 1964,
 • k zraneniu došlo mimo územia Veľkej Británie,
 • už ste podali žiadosť úradu CICA za rovnaké zranenie v dôsledku toho istého incidentu,
 • útočník by mohol mať prospech z priznania odškodnenia,
 • k ujme došlo pred 1. októbrom 1979 a vy a útočník ste žili spolu ako príslušníci tej istej rodiny.

Odškodnenie sa tiež neposkytne alebo sa zníži, ak ste dostali odškodnenie za tú istú ujmu z určitých iných zdrojov vrátane náhrady škody priznanej civilným súdom.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Pravidlá systému a výšku priznaných platieb stanovuje Parlamentom a vypočítavajú sa na základe sadzobníka ujmy. Výška priznaného odškodnenia je rôzna v závislosti od závažnosti poškodenia zdravia.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktorú je možné priznať?

Minimálna výška priznaného odškodnenia je 1 000 GBP a maximálna platba je 500 000 GBP.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

My vypočítame každú výšku priznaného odškodnenia.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška od výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Výšku priznaného odškodnenia znížime, ak ste dostali alebo máte nárok na platbu za rovnakú ujmu na základe:

 • akejkoľvek priznanej platby odškodnenia alebo podobnej platby za zranenia v dôsledku trestného činu,
 • príkazu na náhradu škody od civilného súdu,
 • vyrovnania žiadosti o náhradu škody alebo
 • akéhokoľvek príkazu na úhradu odškodnenia alebo ponuky uskutočnenej v priebehu trestného konania.

Ak sú priznané osobitné výdavky, znížime vašu platbu, aby sa zohľadnili dávky sociálneho zabezpečenia za rovnakú ujmu a zaplatené poistné bez ohľadu na to, kto zaplatil poistné, ak podávate žiadosť o odškodnenie na také položky, ako sú úpravy vášho domova alebo osobná starostlivosť.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Ak sme rozhodli, že ste oprávnený na platbu, ale nemôžeme prijať konečné rozhodnutie, môže sa zvážiť uskutočnenie priebežnej platby. Ak nie sme schopní prijať konečné rozhodnutie, pravdepodobne to bude preto, že čakáme, kým sa nevysvetlí dlhodobý vplyv ujmy, ktorú ste utrpeli.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Opätovné otvorenie žiadosti po uskutočnenej konečnej platbe môžeme zvážiť, ak:

 • osoba, ktorá prijala priznané odškodnenie, následne zomrie následkom ujmy na zdraví, ktorú utrpela v dôsledku trestného činu, na základe ktorej jej bolo priznané odškodnenie. alebo
 • došlo k takej závažnej zmene v zdravotnom stave žiadateľa, že by umožnenie uplatnenia pôvodného rozhodnutia bolo nespravodlivé voči žiadateľovi.

Prípad obvykle neotvoríme, pokým od prijatia konečného rozhodnutia neuplynula lehota dva roky. Ak nás žiadate o opätovné otvorenie prípadu po viac než dvoch rokoch po našom rozhodnutí, zvážime to len vtedy, ak budete schopný nám poskytnúť dostatok dôkazov na prijatie rozhodnutia o prípade bez potreby ďalšieho rozsiahleho vyšetrovania.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu s mojou žiadosťou o odškodnenie?

Informácie, ktoré od vás potrebujeme, závisia od toho, aký typ žiadosti predložíte. V postupe na podanie žiadosti bude uvedené, aké informácie sa požadujú v danom čase. Napíšeme vám tiež, ak budeme potrebovať nejaké ďalšie informácie.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Za podanie žiadosti o odškodnenie sa neplatí. V prípade potreby vás požiadame o poskytnutie lekárskeho potvrdenia. Ak sa so získaním lekárskeho potvrdenia spájajú náklady, môže sa od vás očakávať, že ich uhradíte. Náklady na získanie lekárskeho potvrdenia sa budú líšiť, neočakáva sa však, že zaplatíte viac než 50 GBP.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

The Criminal Injuries Compensation Authority (Úrad pre odškodnenie ujmy v dôsledku trestnej činnosti).

Kam mám odoslať žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tel.: (UK) +44 (0)300 003 3601;
(zo zahraničia): +44(0)203 684 2517

Webové sídlo: https://www.gov.uk

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie, korešpondovať budeme s vami v anglickom jazyku.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Doba potrebná na posúdenie vášho nároku sa bude líšiť v závislosti od zložitosti prípadu. Napríklad v prípade žiadostí zahŕňajúcich ušlý zárobok to bude trvať dlhšie ako v prípade žiadostí, ktoré zahŕňajú úhradu podľa sadzobníka ujmy. Úrad CICA vybavovanie vašej žiadosti neukončí, pokým nepotvrdíte, že ste sa nevyliečili, pokiaľ je to možné, zo svojich zranení. Jednoduché prípady sa snažíme vyriešiť do 12 mesiacov od doručenia žiadosti.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Ak nesúhlasíte s pôvodným rozhodnutím a chcete ho dať preskúmať, musíte nám poslať písomnú žiadosť o preskúmanie do 56 dní od dátumu vydania pôvodného rozhodnutia. Budete musieť priložiť ďalšie dôkazy, ktoré si želáte, aby sme posúdili na podporu vašej žiadosti.

Keď dostaneme vašu žiadosť o preskúmanie spolu so všetkými podpornými informáciami od vás, posúdi ju iný pracovník zodpovedný za vybavovanie žiadostí ako ten, ktorý vydal pôvodné rozhodnutie. Rozhodnutie na základe preskúmania môže byť priaznivejšie alebo menej priaznivé než pôvodné rozhodnutie, alebo pôvodné rozhodnutie môže zostať nezmenené.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím, môžete podať odvolanie na súd prvého stupňa (odškodnenie ujmy v dôsledku trestnej činnosti) v súlade s pravidlami súdneho poriadku. Tieto pravidlá sa uvádzajú na webovom sídle súdu prvého stupňa.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

O odškodnenie môžete požiadať cez naše webové sídlo, ktoré obsahuje užitočné informácie o systéme.

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webová lokalita, ktoré môžem využiť?

Odkaz na naše webové sídlo je uvedené vyššie a pomôcť vám môžu naši poradcovia v centre služieb pre klientov na telefónnom čísle +44(0)300 003 3601. Upozorňujeme, že poradcovia služieb pre klientov budú s vami hovoriť len v anglickom jazyku.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave žiadosti?

Na podanie žiadosti o odškodnenie nepotrebujete plateného zástupcu, napr. právneho zástupcu alebo spoločnosť zaoberajúcou vymáhaním nárokov. Ak sa rozhodnete pre platené zastúpenie, náklady na takéto zastúpenie nemôžeme uhradiť a tieto náklady budete musieť zaplatiť sami.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Ak potrebujete pomôcť so žiadosťou, môžete sa obrátiť na Victims Information Service Informačné služby pre obete).

Posledná aktualizácia: 15/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.