Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

V španielskom práve bežným postupom na uplatnenie nároku na náhradu škody za utrpené škody a ujmy je trestné konanie, v ktorom sa občianskoprávna zodpovednosť skúma spolu s trestnou zodpovednosťou. Preto miestny trestný súd (Juzgado de Instrucción) ponúka poškodeným osobám možnosť podať občianskoprávnu žalobu, aby mohli uviesť, či si chcú uplatniť nárok počas trestného konania, alebo si vyhradzujú právo uplatniť si nárok na náhradu utrpenej ujmy prostredníctvom občianskeho súdneho konania.

Ak uvedú, že si chcú uplatniť nárok v trestnom konaní, poškodené osoby sa môžu rozhodnúť, že v ich mene podá občianskoprávnu žalobu prokurátor (to sa stane aj v prípade, ak neuvedú, ktorú možnosť uprednostňujú), alebo sa môžu rozhodnúť pre osobnú účasť (prostredníctvom právnika a prokurátora).

Ak sa rozhodnú uplatniť nárok na náhradu škody mimo trestného konania, poškodené osoby musia začať občianske súdne konanie v súlade s príslušnými predpismi.

V cezhraničných situáciách, napríklad keď bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte, ako je štát pobytu obete, možno nárok na náhradu škody podľa vnútroštátneho práva uplatniť voči páchateľovi trestného činu na trestnom súde, ktorý rozhoduje o tejto veci.

V španielskom práve sú stanovené osobitné systémy v oblasti náhrady škody za násilné, sexuálne a teroristické trestné činy.

Za aký druh zranenia môžem získať náhradu škody?

V Španielsku je zavedený systém pomoci v prípade násilných a sexuálnych trestných činov spáchaných v Španielsku, ktorých výsledkom je smrť, ťažké telesné zranenie alebo poškodenie telesného alebo duševného zdravia, ak sú tieto trestné činy zámerné (úmyselné) a násilné. Pomoc sa obetiam sexuálnych trestných činov poskytuje aj v prípade, keď sú tieto trestné činy spáchané bez násilia.

Prístup k finančnej pomoci stanovenej v právnych predpisoch možno vo všeobecnosti získať, ak v čase spáchania trestného činu:

 • obeť je štátnym príslušníkom Španielska alebo iného členského štátu EÚ,
 • obeť síce nie je štátnym príslušníkom Španielska alebo iného členského štátu EÚ, ale má obvyklý pobyt v Španielsku,
 • obeť je štátnym príslušníkom iného štátu, ktorý na svojom území poskytuje Španielom podobnú pomoc.

V prípade smrti sa uvedené požiadavky týkajúce sa štátnej príslušnosti alebo pobytu vzťahujú na oprávnené osoby, nie na zosnulého.

V prípade ťažkej ujmy na zdraví alebo vážneho poškodenia telesného alebo duševného zdravia sú oprávnenými osobami priame obete, t. j. osoby, ktoré utrpeli zranenie alebo poškodenie.

Zraneniami, pri ktorých vzniká nárok na finančnú pomoc, sú zranenia, ktoré poškodzujú telesnú integritu alebo telesné alebo duševné zdravie a ktoré spôsobujú dočasnú pracovnú neschopnosť obete v trvaní najmenej šesť mesiacov alebo trvalú invaliditu prinajmenšom na úrovni 33 %.

V prípade teroristických trestných činov existuje niekoľko druhov štátnej pomoci, ktorej cieľom je odškodniť obete terorizmu za ujmu spôsobenú takýmito trestnými činmi. Vyžaduje sa priama súvislosť medzi teroristickým činom a utrpenou ujmou.

Nárok na náhradu škody možno uplatniť pri týchto škodách a zraneniach:

 • ujmy na zdraví, telesnom aj duševnom, ako aj výdavky na zdravotnú starostlivosť, protézy a chirurgické zákroky,
 • tieto výdavky sa dotknutej osobe vyplatia len v prípade, ak nie sú úplne alebo čiastočne hradené zo systému verejného alebo súkromného sociálneho zabezpečenia,
 • majetková škoda spôsobená na domoch fyzických osôb alebo na komerčných a priemyselných budovách, sídlach politických strán, odborov a sociálnych organizácií,
 • náklady na dočasné ubytovanie počas opráv obydlí, v ktorých majú fyzické osoby obvyklý pobyt,
 • škody na súkromných motorových vozidlách, ako aj škody na motorových vozidlách používaných na pozemnú dopravu osôb a tovaru s výnimkou motorových vozidiel vo verejnom vlastníctve.

S výnimkou ujmy na zdraví je náhrada škody za uvedené poškodenia sekundárna; prednosť má náhrada škody, ktorú za rovnakých okolností stanoví akýkoľvek iný verejný subjekt, alebo náhrady škody vyplývajúce z poistných zmlúv. V týchto prípadoch náhrada škody predstavuje rozdiel medzi sumou, ktorú zaplatili uvedené verejné správy alebo poisťovne, a úradne vykonaným ocenením.

Výška náhrady škody sa určí podľa spôsobeného poškodenia (závažnosť zranení a druh zdravotného postihnutia, ktoré spôsobili, smrť atď.).

Ďalšie formy pomoci:

 • na štúdium: ak teroristický čin spôsobí mimoriadne závažné osobné zranenia študentom, ich rodičom alebo poručníkom, alebo ak v dôsledku týchto zranení nie sú schopní vykonávať svoje riadne povolanie,
 • okamžitá psychologická a psychopedagogická pomoc obetiam a ich príbuzným,
 • mimoriadna a výnimočná pomoc na zmiernenie situácií osobnej alebo rodinnej odkázanosti obetí, ak sa na tieto situácie nevzťahuje štandardná pomoc alebo sa na ne vzťahuje výrazne nedostatočne.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ktorých priamym následkom je smrť obete, môžu byť nepriame obete oprávnenými osobami, ak v čase spáchania trestného činu obeť bola štátnym príslušníkom Španielska alebo iného členského štátu EÚ, prípadne obeť síce nebola štátnym príslušníkom Španielska alebo iného členského štátu EÚ, ale mala obvyklý pobyt v Španielsku, alebo obeť bola štátnym príslušníkom iného štátu, ktorý na svojom území poskytuje Španielom podobnú pomoc.

Nepriame obete sú oprávnenými osobami v týchto prípadoch:

 • manžel(-ka) zosnulej(-ého), ak neboli právne oddelení, alebo osoba trvalo žijúca so zosnulým vo vzťahu podobnom manželstvu najmenej dva roky pred smrťou obete, pokiaľ nemali spoločne deti; ak mali spoločne deti, postačuje spolužitie v spoločnej domácnosti,
 • oprávnenými osobami nemôžu byť osoby odsúdené za úmyselné zabitie v akejkoľvek podobe, pričom zosnulým bol(-a) ich manžel(-ka) alebo osoba, s ktorou boli spojení v podobnom stálom vzťahu,
 • dieťa zosnulého, ktoré bolo závislé od tejto osoby a žilo s ňou v spoločnej domácnosti, za predpokladu, že deti, ktoré sú maloletými osobami alebo plnoletými osobami so zdravotným postihnutím, sú finančne závislé,
 • rodič zosnulého, ktorý bol od zosnulého finančne závislý, pričom neexistujú osoby, ktoré by boli v uvedených situáciách,
 • rodičia maloletých osôb, ktorých smrť bola priamo spôsobená trestným činom, sa na účely finančnej pomoci stanovenej v španielskych právnych predpisoch takisto považujú za nepriame obete.

V prípade, že v priamom dôsledku trestného činu dôjde k úmrtiu maloletej osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím, rodičia alebo poručníci týchto osôb majú nárok na pomoc len v podobe náhrady skutočne uhradených výdavkov na pohreb, najviac do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch.

V prípade sexuálnych trestných činov, v dôsledku ktorých sa poškodí duševné zdravie obete, výška pomoci pokrýva náklady na terapeutickú liečbu, ktorú si obeť slobodne zvolí, najviac do sumy stanovenej v právnych predpisoch.

V prípade teroristických trestných činov, ktoré spôsobili smrť priamej obete, príjemcami pomoci môžu byť tieto osoby:

 • manžel(-ka) zosnulej(-ého),
 • partner, s ktorým zosnulý neuzavrel manželstvo, ale žili spolu najmenej dva roky,
 • partner, s ktorým zosnulý neuzavrel manželstvo, ale mali spoločne deti,
 • rodičia zosnulého, ktorí boli od zosnulého finančne závislí; v prípade, že nemá rodičov, môžu byť príjemcami ďalšie osoby v tomto poradí: vnúčatá, súrodenci a starí rodičia zosnulého, ktorí boli od zosnulého finančne závislí,
 • ak neexistujú uvedené osoby, deti, a ak zosnulý nemal deti, rodičia, ktorí neboli od zosnulého finančne závislí.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, v dôsledku ktorých obeť utrpela ťažké telesné zranenia alebo vážne poškodenie telesného alebo duševného zdravia, právo na náhradu škody majú len priame obete, t. j. osoby, ktoré utrpeli zranenia alebo poškodenie. Nepriame obete môžu byť príjemcami pomoci len v prípade smrti priamej obete, v prípadoch stanovených v právnych predpisoch a za predpokladu splnenia požiadaviek stanovených v právnych predpisoch.

V prípade teroristických trestných činov tieto osoby majú nárok na právne regulované práva a dávky:

 • zosnulé osoby alebo osoby, ktoré utrpeli telesné alebo duševné poškodenie v dôsledku teroristického činu,
 • osoby, ktorým bola spôsobená majetková škoda, ak sa nepovažujú za obete teroristických činov a nemajú nárok na pomoc, dávky alebo náhradu škody z iného dôvodu,
 • osoby, ktoré v prípade smrti obete a za podmienok a v poradí stanovenom v právnych predpisoch môžu mať nárok na pomoc alebo uplatnenie práv z dôvodu príbuzenstva (rodinní príslušníci), spolužitia v spoločnej domácnosti alebo závislého vzťahu so zosnulým,
 • osoby, ktoré preukážu, že sú terčom priamych a opakovaných hrozieb alebo nátlaku teroristickej organizácie,
 • zranené osoby, ktoré utrpeli zranenia spôsobujúce zdravotné postihnutie s rôznym stupňom následkov, až do druhého stupňa pokrvného príbuzenstva,
 • osoby, ktoré boli terčom teroristického útoku, ale neboli zranené, majú nárok na ocenenia a pocty, ale nemajú nárok na žiadnu finančnú náhradu škody.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov:

Áno, ak štát, ktorého je obeť štátnym príslušníkom, na svojom území poskytuje Španielom podobnú pomoc. Tento postup uznávania, v rámci ktorého sa uvádzajú uplatniteľné právne predpisy štátu, ktorého je obeť štátnym príslušníkom, je nutné doložiť dokladmi, pričom ich treba priložiť napríklad k žiadosti o definitívnu pomoc v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti alebo v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie. Španielska správa overí obsah a platnosť uvedených zahraničných právnych predpisov a stanoví, či ich možno uplatniť v každom jednotlivom prípade.

V prípade teroristických trestných činov možno schému pomoci, dávky a náhrady škody stanovené v španielskych právnych predpisoch uplatniť za predpokladu, že teroristické činy boli spáchané na španielskom území alebo na území, ktoré patrí do španielskej jurisdikcie, pričom boli spáchané po 1. januári 1960.

Ak obeť trpí následkami teroristického činu, ktorý bol na španielskom území alebo na území, ktoré patrí do španielskej jurisdikcie, spáchaný po 1. januári 1960, má právo získať pomoc stanovenú v právnych predpisoch bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť.

Schéma pomoci stanovená v španielskych právnych predpisoch sa uplatňuje aj na tieto prípady:

španielski štátni príslušníci, ktorí sú v zahraničí obeťami skupín, ktoré obyčajne pôsobia v Španielsku, alebo sú obeťami teroristických činov namierených proti španielskemu štátu alebo španielskym záujmom,

španielske obete teroristických činov spáchaných mimo vnútroštátneho územia, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti predchádzajúceho odseku,

účastníci mierových a bezpečnostných operácií, ktorí sú súčasťou španielskych zahraničných kontingentov, ktoré sa stali terčom teroristického útoku.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho pobytu alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že si budem uplatňovať nárok na náhradu škody v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sa ustanovenia španielskych právnych predpisov uplatňujú na predbežné a konečné postupy na spracovanie a poskytnutie pomoci priamym a nepriamym obetiam trestných činov stanovených zákonom, ak bol trestný čin spáchaný v Španielsku a žiadateľ o pomoc má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ.

V takýchto prípadoch, keď žiadateľ žiada o verejnú pomoc stanovenú v španielskych právnych predpisoch prostredníctvom asistenčných orgánov štátu, v ktorom má obvyklý pobyt, rozhodovací orgán v Španielsku [t. j. Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) ministerstva financií a verejnej správy (Ministerio de Hacienda y Función Pública)] musí žiadateľovi a asistenčnému orgánu oznámiť:

 • prijatie žiadosti o štátnu pomoc, orgán vyšetrujúci prípad, lehotu na vyriešenie prípadu, a pokiaľ možno aj očakávaný termín prijatia rozhodnutia,
 • rozhodnutie o uzavretí prípadu.

Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky ako rozhodovací orgán môže navyše spolupracovať s asistenčným orgánom štátu, v ktorom má žiadateľ o pomoc obvyklý pobyt, s cieľom vypočuť žiadateľa alebo inú osobu, ak to považuje za potrebné.

V tejto súvislosti môže požiadať asistenčný orgán, aby vyšetrujúcemu orgánu poskytol všestrannú súčinnosť potrebnú na priame vykonanie vypočutia, predovšetkým telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie s vypočúvanou osobou (ak s tým súhlasia).

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Áno, v prípade násilných a sexuálnych trestných činov, hoci je možné, že príslušné orgány začali trestné konanie z vlastného podnetu, a tak nebolo potrebné nahlásiť trestný čin polícii.

Vo všeobecnosti platí, že poskytnutie pomoci je podmienené právnym rozhodnutím, ktorým sa ukončí trestné konanie, pričom proti tomuto rozhodnutiu už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy. V právnych predpisoch je stanovené, že v priebehu trestného konania možno poskytnúť predbežnú pomoc na riešenie zložitej finančnej situácie obetí trestných činov alebo ich oprávnených osôb. O predbežnú pomoc možno požiadať až po tom, ako obeť nahlásila udalosti príslušným orgánom alebo príslušné subjekty začali trestné konanie bez nutnosti nahlásenia.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov je na predloženie žiadosti o finančnú pomoc potrebné k žiadosti priložiť kópiu právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončilo trestné konanie, pričom proti tomuto rozhodnutiu už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, bez ohľadu na to, či ide o rozsudok, rozsudok vynesený v neprítomnosti, rozhodnutie o uzavretí prípadu z dôvodu smrti obvineného alebo rozhodnutie o zamietnutí prípadu.

V prípade teroristických trestných činov sa na poskytnutie pomoci a dávok stanovených v španielskych právnych predpisoch požaduje, aby obeti bolo udelené právo získať náhradu škody formou občianskoprávnej zodpovednosti za činy a ich následky, za ktoré možno poskytnúť náhradu, na základe rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, prípadne ak takýto rozsudok síce nebol vynesený, ale vykonalo sa primerané právne prešetrovanie alebo bolo začaté trestné konanie na účely trestného stíhania za trestné činy.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov je na predloženie žiadosti o finančnú pomoc potrebné k žiadosti priložiť kópiu právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončilo trestné konanie, pričom proti tomuto rozhodnutiu už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, bez ohľadu na to, či ide o rozsudok, rozsudok vynesený v neprítomnosti, rozhodnutie o uzavretí prípadu z dôvodu smrti páchateľa alebo rozhodnutie o zamietnutí prípadu.

Táto požiadavka znamená, že ak chcete požiadať o finančnú pomoc, je nutné začať súdne konanie proti osobe, ktorá je za trestný čin údajne zodpovedná.

V prípade teroristických trestných činov sa na poskytnutie pomoci a dávok stanovených v španielskych právnych predpisoch požaduje, aby obeti bolo udelené právo získať náhradu škody na základe občianskoprávnej zodpovednosti za udalosti a ich následky, za ktoré možno poskytnúť náhradu, v zmysle rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, prípadne ak takýto rozsudok síce nebol vynesený, ale vykonalo sa primerané právne prešetrovanie alebo bolo začaté trestné konanie na účely trestného stíhania za trestné činy.

Preto ak chcete požiadať o pomoc a dávky stanovené v španielskych právnych predpisoch, je potrebné, aby bolo začaté trestné konanie alebo aby sa aspoň vykonalo primerané právne prešetrovanie.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem si napriek tomu uplatňovať nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak nebola zistená totožnosť páchateľa, nie je možné požiadať o náhradu škody, pretože jednou z požiadaviek je predloženie kópie právneho rozhodnutia proti údajnému páchateľovi, ktorým sa ukončilo trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy. Ak sa trestné konanie ešte len má ukončiť (t. j. právne rozhodnutie, ktorým sa ukončí trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, ešte nebolo vydané), možno požiadať o predbežnú pomoc za predpokladu, že sa predložia dôkazy o zložitej finančnej situácii obete alebo jej oprávnených osôb.

Ak údajný páchateľ nie je prítomný na súde, k žiadosti o pomoc treba priložiť príslušný rozsudok v neprítomnosti.

K žiadostiam o predbežnú pomoc treba priložiť aj správu prokuratúry, v ktorej bude uvedené, že existujú dôkazy prima facie, na základe ktorých možno predpokladať, že smrť, zranenia alebo poškodenie spôsobil násilný a zámerný (úmyselný) čin.

V prípade teroristických trestných činov možno požiadať o poskytnutie pomoci a dávok stanovených v španielskych právnych predpisoch, ak sa vykonali primerané právne prešetrovania alebo bolo začaté trestné konanie s cieľom vyniesť rozsudok o trestných činoch.

Existuje lehota, v rámci ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov lehota na uplatnenie nároku na poskytnutie pomoci je vo všeobecnosti jeden rok od spáchania trestného činu.

V prípade teroristických trestných činov lehota na predloženie žiadostí o náhradu škody za osobné zranenie alebo majetkové škody je vo všeobecnosti jeden rok odo dňa, keď došlo k poškodeniu.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

a) Náhrada škody pre obeť trestného činu

– Majetková škoda

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sa pomoc poskytuje v prípade smrti, ťažkého telesného zranenia alebo vážneho poškodenia telesného alebo duševného zdravia.

Za ťažké zranenie sa považuje zranenie, ktoré ovplyvňuje telesnú integritu alebo telesné alebo duševné zdravie a ktoré spôsobuje dočasnú alebo trvalú pracovnú neschopnosť osoby, ktorá toto zranenie utrpela.

Je potrebné, aby telesné zranenie alebo poškodenie telesného alebo duševného zdravia bolo dostatočne vážne na to, aby sa mohla vyhlásiť trvalá invalidita, prípadne dočasná pracovná neschopnosť v trvaní najmenej šesť mesiacov v súlade so španielskymi právnymi predpismi v oblasti sociálneho zabezpečenia. Trvalá pracovná neschopnosť musí byť prinajmenšom na úrovni 33 %.

V prípade teroristických trestných činov sa štandardná pomoc vzťahuje na tieto mimoriadne udalosti:

 • Smrť: štát vyplatí oprávneným osobám náklady na premiestnenie, pohreb, pochovanie a/alebo kremáciu osôb usmrtených v dôsledku teroristického útoku, ak tieto osoby nie sú kryté poistnou zmluvou, najviac do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch.

V príslušných prípadoch majú oprávnené osoby navyše právo aj na tieto dávky:

 • mimoriadna platba vo výške stanovenej v rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, za občianskoprávnu zodpovednosť za telesnú alebo psychickú ujmu spôsobenú príslušnými udalosťami,
 • platba za majetkovú škodu,
 • pomoc určená na liečbu a dodatočná zdravotná a psychologická starostlivosť,
 • pomoc určená na vzdelávanie,
 • pomoc určená na bývanie,
 • mimoriadna pomoc určená na núdzové situácie,
 • vyznamenania – Kráľovský rad občianskeho uznania obetí terorizmu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Osobné zranenie:

Osoby, ktoré utrpeli telesné zranenie, majú nárok na náhradu výdavkov na zdravotnú starostlivosť, protézy a chirurgické zákroky súvisiace s teroristickými činmi, ak sa preukáže ich potrebnosť a ak tieto náklady nepokrýva systém verejného ani súkromného sociálneho zabezpečenia týchto osôb.

Rozlišujú sa tieto situácie:

 • ťažké zdravotné postihnutie,
 • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania,
 • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa bežné povolanie danej osoby,
 • čiastočná trvalá pracovná neschopnosť: v týchto situáciách je stanovená fixná finančná náhrada.

V príslušných prípadoch majú oprávnené osoby navyše právo aj na tieto dávky:

 • mimoriadna platba vo výške stanovenej v rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, za občianskoprávnu zodpovednosť za telesnú alebo psychickú ujmu spôsobenú príslušnými udalosťami,
 • platba za majetkovú škodu,
 • pomoc určená na liečbu a dodatočná zdravotná a psychologická starostlivosť; pomoc určená na vzdelávanie,
 • pomoc určená na bývanie,
 • mimoriadna pomoc určená na núdzové situácie,
 • vyznamenania – Kráľovský rad občianskeho uznania obetí terorizmu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie: v tomto prípade pokrytie závisí od posúdenia poškodenia podľa systému vytvoreného pre obete dopravných nehôd, pričom sa využíva stupnica, ktorá je výsledkom uplatňovania právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia na sumy náhrady za trvalé zranenie, zmrzačenie a deformáciu a zranenia nespôsobujúce zdravotné postihnutie spôsobené pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.

Pokiaľ ide o posúdenie náhrady škody za následky vrátane telesných postihnutí, mentálnej retardácie, zmyslových a organických postihnutí a kozmetických poškodení, ktoré vyplývajú zo zranenia a pretrvávajú aj po dokončení liečby, systém vytvorený pre obete dopravných nehôd okrem iného zahŕňa výdavky na zdravotnú starostlivosť v budúcnosti, protézy, rehabilitáciu v domácom a nemocničnom prostredí a náklady, ktoré vznikajú v dôsledku straty osobnej nezávislosti.

Tento systém zahŕňa aj dočasnú pracovnú neschopnosť, ktorá sa môže vzťahovať na obeť, keď sa jej poskytuje zdravotná starostlivosť a nemôže vykonávať pracovné alebo bežné činnosti.

Obete terorizmu, ktoré utrpeli zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie, majú podobne v náležitých prípadoch nárok na tieto dávky:

 • mimoriadna platba vo výške stanovenej v rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, za občianskoprávnu zodpovednosť za telesnú alebo psychickú ujmu spôsobenú príslušnými udalosťami,
 • platba za majetkovú škodu,
 • pomoc určená na liečbu a dodatočná zdravotná a psychologická starostlivosť,
 • oslobodenie od vysokoškolských poplatkov,
 • pomoc určená na bývanie,
 • mimoriadna pomoc určená na núdzové situácie,
 • vyznamenania – Kráľovský rad občianskeho uznania obetí terorizmu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Dočasná pracovná neschopnosť: na tieto účely sa obeť považuje za dočasne práceneschopnú, keď sa jej poskytuje zdravotná starostlivosť a nemôže vykonávať pracovné alebo bežné činnosti.

V náležitých prípadoch majú obete navyše nárok na dodatočnú pomoc, ktorá sa poskytuje osobám s trvalou invaliditou alebo osobám, ktoré utrpeli zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie, s výnimkou pomoci určenej na vzdelávanie.

 • Únos: náhrada škody v tomto prípade zahŕňa fixnú finančnú náhradu a náhradu za osobné zranenie, ku ktorému mohlo dôjsť počas únosu.

Oprávneným osobám môže byť podobne poskytnutá náhrada škody za osobné zranenie, ku ktorému mohlo dôjsť počas únosu, spolu s ďalšími druhmi pomoci, ako sú:

 • mimoriadna platba vo výške stanovenej v rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, za občianskoprávnu zodpovednosť za telesnú alebo psychickú ujmu spôsobenú príslušnými udalosťami,
 • platba za majetkovú škodu,
 • pomoc určená na liečbu a dodatočná zdravotná a psychologická starostlivosť,
 • pomoc určená na bývanie,
 • mimoriadna pomoc určená na núdzové situácie,
 • vyznamenania – Kráľovský rad občianskeho uznania obetí terorizmu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Majetková škoda: táto pomoc je sekundárna; prednosť majú všetky ostatné druhy pomoci, ktorú poskytujú orgány verejnej moci alebo ktorá vyplýva z poistných zmlúv, pričom výška náhrady majetkovej škody sa zníži o tieto sumy.

Náhradu škody spôsobenej na majetku vo verejnom vlastníctve nemožno poskytnúť.

Oprávnené osoby majú nárok na tieto náhrady:

Náhrada škody na bývaní:

 • V prípade miesta obvyklého pobytu fyzických osôb („miesto obvyklého pobytu“ zvyčajne znamená budovu, v ktorej osoba alebo rodinná jednotka býva aspoň šesť mesiacov v priebehu roka) možno náhradu škody vyplatiť za škody spôsobené na budove, zariadení a nábytku, ak ich treba nahradiť, aby sa obnovili pôvodné podmienky obývateľnosti s výnimkou určitých prvkov.
 • V prípade, že nejde o miesto obvyklého pobytu, náhrada škody tvorí 50 % škody maximálne do hraničnej sumy určenej na bývanie, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Dočasné bývanie:

 • Ak dotknuté osoby musia v dôsledku teroristického útoku dočasne opustiť svoj domov, aby sa mohli vykonať opravy, ministerstvo vnútra môže prispieť k úhrade výdavkov súvisiacich so zabezpečením dočasného bývania.

Náhrada škody spôsobenej na komerčných a priemyselných budovách:

 • Náhrada škody zahŕňa hodnotu opráv potrebných na obnovu prevádzky v týchto zariadeniach vrátane poškodeného nábytku a vybavenia maximálne do hraničnej výšky náhrady, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Náhrada škody spôsobenej na motorových vozidlách:

 • Náhradu škody možno poskytnúť za škody na súkromných motorových vozidlách, ako aj škody na motorových vozidlách používaných na pozemnú dopravu osôb a tovaru.
 • Je nevyhnutné, aby v čase incidentu boli na vozidlo uzavreté aktuálne zmluvy povinného poistenia, ak sa takéto poistenie vyžaduje v osobitných právnych predpisoch.
 • Náhrada škody zahŕňa výdavky potrebné na zabezpečenie opravy a finančná pomoc sa poskytne aj v prípade totálnej škody.
 • Pomoc určená na vzdelávanie: študijná pomoc sa poskytne v prípade, keď v dôsledku teroristického činu dôjde k zraneniu študenta(-tky), vdovy alebo vdovca, nezosobášeného partnera alebo detí zosnulej osoby alebo rodičov, súrodencov alebo poručníkov, a to spôsobí, že nie sú schopní vykonávať svoje zvyčajné povolanie, pričom treba dodržať požiadavky stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch.

Zodpovednosť za náhradu škody obetiam teroristických útokov preberá štát, ktorý vo výnimočných prípadoch zaplatí príslušnú náhradu škody na základe občianskoprávnej zodpovednosti za smrť alebo za telesné alebo psychické poškodenie, pričom sa vzťahuje na tieto mimoriadne udalosti: smrť, ťažké zdravotné postihnutie, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na bežné povolanie danej osoby, čiastočná trvalá pracovná neschopnosť, zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie a únos.

– Psychická ujma

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak sa v dôsledku trestného činu poškodí duševné zdravie obete (psychická ujma), výška pomoci pokrýva náklady na všetky formy terapeutickej liečby, ktorú si obeť slobodne zvolí, najviac do sumy stanovenej v španielskych právnych predpisoch.

Pokiaľ ide o psychickú ujmu, v prípade teroristických trestných činov sa obetiam teroristických útokov okamžite poskytne bezplatná psychologická a psychiatrická pomoc zodpovedajúca ich liečebným potrebám, pokiaľ sa klinicky stanoví, že je potrebná na zabezpečenie najrýchlejšieho a najúčinnejšieho zotavenia.

Táto pomoc sa poskytne samotným priamym obetiam, ohrozeným, ich rodinám a osobám, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti.

b) Práva osôb alebo príbuzných obetí

– Majetková škoda

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak v dôsledku trestného činu zomrie maloletá osoba, jej rodičia sú považovaní za oprávnené osoby ako nepriame obete.

V takýchto prípadoch je pomoc obmedzená na náhradu výdavkov na pohreb, ktoré rodičia alebo poručníci zosnulého dieťaťa skutočne zaplatili, v rámci obmedzení stanovených v španielskych právnych predpisoch.

Výdavky na kar, premiestnenie, pochovanie alebo kremáciu sa považujú za výdavky na pohreb, na ktoré si možno uplatniť nárok na náhradu škody.

V prípade teroristických trestných činov štát uhradí náklady na premiestnenie, pohreb, pochovanie a/alebo kremáciu osôb usmrtených v dôsledku teroristického útoku, ak tieto osoby nie sú kryté poistnou zmluvou, najviac do hraničnej sumy stanovenej v uplatniteľných právnych predpisoch.

– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhrada pre pozostalých, ak obeť zahynula

V prípade teroristických trestných činov sa pomoc poskytovaná v súvislosti s psychologickou a psychiatrickou podporou priamych obetí teroristických útokov vzťahuje aj na ich rodinných príslušníkov a osoby, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti, ktoré trpia psychologickými následkami spôsobenými teroristickými činmi, pričom sa prejavili neskôr; tieto osoby majú nárok na uhradenie nákladov na psychologickú starostlivosť na základe lekárskeho predpisu maximálne do hraničnej sumy, ktorá je stanovená pre individualizovanú liečbu.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov výška pomoci vo všeobecnosti nesmie prekročiť výšku náhrady škody stanovenú v rozsudku.

Výška pomoci sa stanoví na základe súboru pravidiel, pričom platí, že nesmie prekročiť sumu stanovenú v rozsudku:

 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti sa po uplynutí prvých šiestich mesiacov poskytuje suma zodpovedajúca dvojnásobku aktuálneho denného verejného viacúčelového príjmového indexu [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)] počas trvania pracovnej neschopnosti, pričom počas tohto obdobia sa príslušná suma vypláca v mesačných splátkach.

IPREM je index, ktorý sa stanovuje každoročne, a používa sa na určenie výšky určitých dávok alebo prahových hodnôt rozhodujúcich o možnosti získať prístup k určitým dávkam, nárokom alebo verejným službám.

 • V prípade zranení, ktoré spôsobujú zdravotné postihnutie, je maximálna suma, ktorú možno získať, naviazaná na aktuálny mesačný index IPREM platný k dátumu, keď zranenia alebo poškodenia ovplyvnili zdravotný stav osoby, pričom závisí od stupňa zdravotného postihnutia:
  • v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti: 40 mesačných splátok,
  • v prípade trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa bežné povolanie danej osoby: 60 mesačných splátok,
  • v prípade trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na všetky povolania: 90 mesačných splátok,
  • v prípade ťažkého zdravotného postihnutia: 130 mesačných splátok.
 • Maximálna pomoc, ktorú možno získať v prípade smrti, zodpovedá 120 mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu smrti.

Pokiaľ ide o pomoc určenú na výdavky na pohreb, ktorá sa poskytne rodičom alebo poručníkom maloletej osoby alebo plnoletej osoby so zdravotným postihnutím, ak smrť tejto osoby nastala v priamom dôsledku trestného činu, výška poskytnutej pomoci pokryje skutočne uhradené náklady maximálne do sumy zodpovedajúcej piatim mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu smrti.

Suma pomoci poskytnutej na liečebné výdavky v prípade sexuálnych trestných činov, ktoré poškodili duševné zdravie obetí, sa vyplatí v súlade s týmito kritériami:

 • Ak obeť požiada o pomoc pred začiatkom liečby, môže sa poskytnúť suma na základe mesačnej splátky IPREM. Ak táto suma nepostačuje na zaplatenie liečby, na žiadosť dotknutej osoby možno nadmerné výdavky uhradiť jednou platbou alebo vo forme opakujúcich sa platieb vyplácaných do konca liečby, prípadne kým sa nedosiahne stanovená maximálna suma.
 • Ak obeť požiada o pomoc, až keď sa už liečba začala, výdavky, ktoré si dotknutá osoba vyúčtuje, sa uhradia spolu s budúcimi výdavkami na rovnaký účel až do konca liečby, prípadne kým sa nedosiahne stanovená maximálna suma.
 • Ak sa v čase predloženia žiadosti preukáže, že liečba sa už skončila, pomoc sa vyplatí jednou platbou vo výške vyúčtovaných výdavkov, najviac do výšky maximálne povolenej sumy. Ak je preukázateľne potrebné obnoviť liečbu, pričom ešte nebola dosiahnutá maximálna suma, možno vykonať platbu na pokrytie príslušných nových výdavkov.

Predbežnú pomoc možno poskytnúť aj pred vydaním právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, je však potrebné preukázať zložitú finančnú situáciu obete alebo jej oprávnených osôb. Túto pomoc možno poskytnúť prostredníctvom jednej platby alebo formou pravidelných platieb.

V prípade teroristických trestných činov:

 • V prípade smrti sa pomoc poskytne prostredníctvom jednej platby v súlade so sumami stanovenými v právnych predpisoch.

V prípade nákladov na premiestnenie, pohreb, pochovanie a/alebo kremáciu osôb usmrtených v dôsledku teroristického útoku, ak tieto osoby nie sú kryté poistnou zmluvou, pomoc sa poskytne prostredníctvom jednej platby najviac do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch.

 • V prípade osobného zranenia: V prípade ťažkého zdravotného postihnutia, trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na všetky povolania, trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na bežné povolanie danej osoby a v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti sa pomoc poskytne prostredníctvom jednej platby v súlade so sumami stanovenými v právnych predpisoch.

Pokiaľ ide o náhradu škody v prípade zranení nespôsobujúcich trvalé zdravotné postihnutie, náhrada škody sa vyplatí buď prostredníctvom jednej platby, alebo formou mesačných splátok v závislosti od stanovenej stupnice.

 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti platí obmedzenie náhrady škody vo výške 18 mesačných splátok.
 • V prípade únosu sa navyše k jednorazovej platbe ako náhrada škody za osobné zranenie spôsobené obeti únosom vyplatí aj pomoc na základe počtu dní trvania únosu, až do výšky obmedzenia platného v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti.
 • V prípade majetkovej škody je táto pomoc sekundárna; prednosť majú všetky ostatné druhy pomoci, ktorú poskytujú orgány verejnej moci alebo ktorá vyplýva z poistných zmlúv, pričom výška náhrady majetkovej škody sa zníži o tieto sumy.

Náhradu škody spôsobenej na majetku vo verejnom vlastníctve nemožno poskytnúť.

Vo všeobecnosti platí, že platba sa vykonáva formou jednorazovej platby súm stanovených v uplatniteľných právnych predpisoch s výnimkou pomoci určenej na dočasné bývanie; táto pomoc sa poskytuje formou mesačných platieb, ktoré sa vypočítavajú na dennom základe, ak ide o ubytovanie v hoteli, alebo na mesačnom základe, ak ide o ubytovanie formou nájmu.

Oprávnené osoby majú nárok na tieto náhrady:

Náhrada škody na bývaní:

 • V prípade miesta obvyklého pobytu fyzických osôb („miesto obvyklého pobytu“ zvyčajne znamená budovu, v ktorej osoba alebo rodinná jednotka býva aspoň šesť mesiacov v priebehu roka) možno náhradu škody vyplatiť za škody spôsobené na budove, zariadení a nábytku, ak ich treba nahradiť, aby sa obnovili pôvodné podmienky obývateľnosti s výnimkou určitých prvkov.
 • V prípade, že nejde o miesto obvyklého pobytu, náhrada škody zahŕňa 50 % škody maximálne do hraničnej sumy určenej na bývanie, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Dočasné bývanie:

 • Ak dotknuté osoby musia v dôsledku teroristického útoku dočasne opustiť svoj domov, aby sa mohli vykonať opravy, ministerstvo vnútra môže prispieť k úhrade výdavkov súvisiacich so zabezpečením dočasného bývania.

Náhrada škody spôsobenej na komerčných a priemyselných budovách:

 • Náhrada škody zahŕňa hodnotu opráv potrebných na obnovu prevádzky v týchto zariadeniach vrátane poškodeného nábytku a vybavenia maximálne do hraničnej výšky náhrady, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Náhrada škody spôsobenej na motorových vozidlách:

 • Náhradu škody možno poskytnúť za škody na súkromných motorových vozidlách, ako aj škody na motorových vozidlách používaných na pozemnú dopravu osôb a tovaru.
 • Je nevyhnutné, aby v čase incidentu boli na vozidlo uzavreté aktuálne zmluvy povinného poistenia, ak sa takéto poistenie vyžaduje v osobitných právnych predpisoch.
 • Náhrada škody zahŕňa výdavky potrebné na zabezpečenie opravy a finančná pomoc sa poskytne aj v prípade totálnej škody.
 • Pomoc určená na vzdelávanie: Študijná pomoc sa poskytne v prípade, keď v dôsledku teroristického činu dôjde k zraneniu študenta(-tky), vdovy alebo vdovca, nezosobášeného partnera alebo detí zosnulej osoby alebo rodičov, súrodencov alebo poručníkov, a to spôsobí, že nie sú schopní vykonávať svoje zvyčajné povolanie, pričom treba dodržať požiadavky stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch.

Systém platieb vo forme splátok sa uplatní v prípadoch dočasnej pracovnej neschopnosti a v prípadoch zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie, ktoré boli spôsobené teroristickými útokmi, v rámci rozsahu pôsobnosti, ktorý je stanovený v španielskych právnych predpisoch.

V prípadoch, v ktorých vzhľadom na závažnosť utrpených zranení možno odôvodnene predpokladať, že neskôr bude vyhlásená celková trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa bežné povolanie danej osoby, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania alebo ťažké zdravotné postihnutie obete, platby vo forme splátok možno vykonať najviac do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch.

Vo výnimočných prípadoch štát preberie zodpovednosť za zaplatenie príslušnej náhrady škody na základe občianskoprávnej zodpovednosti za smrť alebo za telesné alebo psychické poškodenie, pričom sa vzťahuje na tieto mimoriadne udalosti: smrť, ťažké zdravotné postihnutie, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na bežné povolanie danej osoby, čiastočná trvalá pracovná neschopnosť, zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie a únos. Táto mimoriadna pomoc sa bežne vypláca prostredníctvom jednej splátky, okrem zranení nespôsobujúcich trvalé zdravotné postihnutie a únosu.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov možno odmietnuť poskytnúť verejnú pomoc, prípadne znížiť jej výšku, ak by celkové alebo čiastočné poskytnutie pomoci bolo nespravodlivé alebo v rozpore s verejným poriadkom, a to za týchto okolností potvrdených rozsudkom:

 • ak správanie oprávnenej osoby priamo alebo nepriamo prispelo k spáchaniu trestného činu alebo k zhoršeniu ich ujmy,
 • ak je oprávnená osoba prepojená s páchateľom alebo patrí do organizácie, ktorá pácha násilné trestné činy.

Ak sa na osobu, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu, vzťahuje jeden z uvedených dôvodov na odmietnutie alebo obmedzenie pomoci, oprávnené osoby môžu získať prístup k pomoci na základe toho, že sú nepriamymi obeťami, ak sú vo finančných ťažkostiach.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sa vaša finančná situácia zohľadní pri stanovovaní výšky poskytnutej pomoci, pretože sa uplatňujú tieto kritériá:

 • všetky príjmy na ročnom základe, ktoré dosiahla oprávnená osoba alebo ktoré spolu dosiahli všetky oprávnené osoby (v prípade pomoci poskytnutej po smrti obete), v súlade s príslušnou stupnicou,
 • všetky príjmy na ročnom základe, ktoré obeť dosiahla ku dňu, keď zranenia alebo poškodenia ovplyvnili jej zdravotný stav (v prípade pomoci poskytnutej pri zraneniach spôsobujúcich zdravotné postihnutie), v súlade s príslušnou stupnicou.

Vaša finančná situácia sa zohľadní aj na určenie toho, či ste ako oprávnená osoba finančne závislý(-á), čo môže viesť k priznaniu príslušnej pomoci. Ak sa nachádzate v zložitej finančnej situácii v súlade s príslušnými právnymi predpismi, možno vám priznať predbežnú pomoc pred vydaním právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy.

V prípade teroristických trestných činov sa pri stanovovaní nároku na náhradu škody v prípade úmrtia zohľadňuje finančná závislosť oprávnenej osoby od zosnulého v čase smrti v dôsledku teroristického činu, pričom sa použijú všetky ročné príjmy oprávnených osôb.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Nie.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov výška pomoci nesmie prekročiť výšku náhrady škody stanovenú v rozsudku. Presná výška pomoci sa stanoví na základe uplatnenia súboru pravidiel:

 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti sa po uplynutí prvých šiestich mesiacov poskytuje suma zodpovedajúca dvojnásobku aktuálneho denného verejného viacúčelového príjmového indexu [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)] počas trvania pracovnej neschopnosti, pričom počas tohto obdobia sa príslušná suma vypláca v mesačných splátkach.
 • V prípade zranení, ktoré spôsobujú zdravotné postihnutie, je maximálna suma, ktorú možno získať, naviazaná na aktuálny mesačný index IPREM platný k dátumu, keď zranenia alebo poškodenia ovplyvnili zdravotný stav osoby, pričom závisí od stupňa zdravotného postihnutia:
  • v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti: 40 mesačných splátok,
  • v prípade trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na vlastné povolanie danej osoby: 60 mesačných splátok,
  • v prípade trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na všetky povolania: 90 mesačných splátok,
  • v prípade ťažkého zdravotného postihnutia: 130 mesačných splátok.

S cieľom určiť výšku pomoci, ktorú možno v týchto prípadoch získať, sa postupne uplatňujú tieto korekčné faktory na maximálne výšky jednotlivých príslušných druhov pomoci:

 • všetky príjmy na ročnom základe, ktoré obeť dosiahla ku dňu, keď zranenia alebo poškodenia ovplyvnili jej zdravotný stav, v súlade s touto stupnicou:
  • príjmy nižšie ako platný index IPREM k tomuto dátumu: korekčný faktor = 1,
  • v rozmedzí od 101 % do 200 % tohto indexu IPREM: korekčný faktor = 0,90,
  • v rozmedzí od 201 % do 350 % tohto indexu IPREM: korekčný faktor = 0,80,
  • nad 350 % tohto indexu IPREM: korekčný faktor = 0,70,
 • počet osôb, ktoré sú finančne závislé od obete v deň zranenia, v súlade s kritériami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, ak žijú s obeťou a na náklady obete, a za predpokladu, že ich všetky príjmy na ročnom základe neprevyšujú 150 % ročného indexu IPREM platného v deň zranenia, v súlade s touto stupnicou:
  • v prípade najmenej štyroch závislých osôb sa uplatňuje korekčný faktor 1,
  • v prípade troch závislých osôb sa uplatňuje korekčný faktor 0,95,
  • v prípade dvoch závislých osôb sa uplatňuje korekčný faktor 0,90,
  • v prípade jednej závislej osoby sa uplatňuje korekčný faktor 0,85,
  • v prípade, že neexistujú závislé osoby, uplatňuje sa korekčný faktor 0,80.
  • Maximálna pomoc, ktorú možno získať v prípade smrti, zodpovedá 120 mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu smrti.

S cieľom určiť výšku pomoci, ktorú možno v tomto prípade získať, sa postupne uplatňujú tieto korekčné faktory na maximálne výšky jednotlivých príslušných druhov pomoci:

 • všetky príjmy na ročnom základe, ktoré ku dňu smrti obete dosiahla oprávnená osoba alebo ktoré spolu dosiahli všetky oprávnené osoby (v prípade, ak je ich viac), v súlade s touto stupnicou:
  • príjmy nižšie ako platný index IPREM k tomuto dátumu: korekčný faktor = 1,
  • v rozmedzí od 101 % do 200 % tohto indexu IPREM: korekčný faktor = 0,90,
  • v rozmedzí od 201 % do 350 % tohto indexu IPREM: korekčný faktor = 0,80,
  • nad 350 % tohto indexu IPREM: korekčný faktor = 0,70,
 • počet osôb, ktoré sú v čase smrti obete finančne závislé od obete alebo od oprávnených osôb. Za oprávnené osoby sa považujú osoby určené v uplatniteľných právnych predpisoch, ak každá z nich spĺňa tieto podmienky:
  • v čase smrti obete žili s obeťou alebo oprávnenými osobami na náklady obete alebo oprávnených osôb a
  • všetky ich príjmy na ročnom základe neprevyšujú 150 % ročného indexu IPREM platného v čase smrti obete, v súlade s touto stupnicou:
   • v prípade najmenej štyroch závislých osôb sa uplatňuje korekčný faktor 1,
   • v prípade troch závislých osôb sa uplatňuje korekčný faktor 0,95,
   • v prípade dvoch závislých osôb sa uplatňuje korekčný faktor 0,90,
   • v prípade jednej závislej osoby sa uplatňuje korekčný faktor 0,85.

Pokiaľ ide o pomoc určenú na výdavky na pohreb, ktorá sa poskytne rodičom alebo poručníkom maloletej osoby alebo plnoletej osoby so zdravotným postihnutím, ak smrť tejto osoby nastala v priamom dôsledku trestného činu, výška poskytnutej pomoci pokryje skutočne uhradené náklady maximálne do sumy zodpovedajúcej piatim mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu smrti.

V prípade sexuálnych trestných činov, v dôsledku ktorých sa poškodí duševné zdravie obete, výška pomoci pokrýva náklady na terapeutickú liečbu, ktorú si obeť slobodne zvolí, najviac do sumy zodpovedajúcej piatim mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu vydania forenznej lekárskej správy, v ktorej sa potvrdzuje poškodenie duševného zdravia obete, ktoré možno liečiť prostredníctvom terapie.

Pred vydaním právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, možno poskytnúť predbežnú pomoc, je však potrebné preukázať zložitú finančnú situáciu obete alebo jej oprávnených osôb.

V prípade teroristických trestných činov:

 • V prípade smrti sa pomoc poskytne prostredníctvom jednej platby v súlade so sumami stanovenými v právnych predpisoch.

Príjemcovia tejto náhrady škody majú nárok na zvýšenie pomoci o fixnú sumu zodpovedajúcu dvadsiatim mesačným platbám indexu IPREM, ktorý bol platný v deň spáchania teroristického činu, za každé dieťa alebo maloletú osobu, ktoré boli v čase smrti finančne závislé od obete.

Za osobu finančne závislú od zosnulého sa považuje osoba, ktorá v čase smrti žila úplne alebo čiastočne na náklady zosnulého, pričom všetky príjmy závislých osôb na ročnom základe neprevýšili 150 % ročného indexu IPREM platného v tom čase.

Pomoc sa poskytuje aj na uhradenie nákladov na premiestnenie, pohreb a pochovanie a/alebo kremáciu osôb, ktoré zomreli v dôsledku teroristického útoku, pričom tieto osoby nie sú kryté poistnou zmluvou, a to až do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch. Náklady sa uhradia po predložení príslušných faktúr. K faktúram treba priložiť poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na tieto náklady, prípadne čestné vyhlásenie, že takéto poistenie nebolo uzavreté.

 • V prípade osobného zranenia: V prípade ťažkého zdravotného postihnutia, trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na všetky povolania, trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na bežné povolanie danej osoby a v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti sa pomoc poskytne prostredníctvom jednej platby v súlade so sumami stanovenými v právnych predpisoch.

Pokiaľ ide o náhradu škody v prípade zranení nespôsobujúcich trvalé zdravotné postihnutie, náhrada škody sa vyplatí buď prostredníctvom jednej platby, alebo formou mesačných splátok v závislosti od stanovenej stupnice.

Oprávnené osoby majú nárok na poskytnutú pomoc a na zvýšenie tejto pomoci o fixnú sumu zodpovedajúcu 20 mesačným platbám príslušného indexu IPREM za každé dieťa alebo maloletú osobu, ktoré boli finančne závislé od obete v čase teroristického činu, ktorý spôsobil zranenie.

 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti sa vypláca náhrada škody zodpovedajúca dvojnásobku príslušného indexu IPREM počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac do výšky 18 mesačných splátok.
 • V prípade únosu sa obetiam poskytne náhrada škody vo výške, ktorá je stanovená v právnych predpisoch pre tento prípad. Navyše, ako náhrada škody za prípadné osobné zranenie spôsobené obeti únosom sa vyplatí aj pomoc zodpovedajúca trojnásobku denného indexu IPREM za každý deň trvania únosu až do výšky obmedzenia náhrady škody platného v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti.
 • Majetková škoda: táto pomoc je sekundárna; prednosť majú všetky ostatné druhy pomoci, ktorú poskytujú orgány verejnej moci alebo ktorá vyplýva z poistných zmlúv, pričom výška náhrady majetkovej škody sa zníži o tieto sumy.

Celková spojená suma náhrady škody nesmie prekročiť hodnotu spôsobenej škody.

Náhradu škody spôsobenej na majetku vo verejnom vlastníctve nemožno poskytnúť.

Oprávnené osoby majú nárok na tieto náhrady:

Náhrada škody na bývaní:

 • V prípade miesta obvyklého pobytu fyzických osôb možno náhradu škody vyplatiť za škody spôsobené na budove, zariadení a nábytku, ak ich treba nahradiť, aby sa obnovili pôvodné podmienky obývateľnosti s výnimkou určitých luxusných prvkov.
 • V prípade, že nejde o miesto obvyklého pobytu, náhrada škody tvorí 50 % škody maximálne do hraničnej sumy určenej na bývanie, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Dočasné bývanie:

 • Ak dotknuté osoby musia v dôsledku teroristického útoku dočasne opustiť svoj domov, aby sa mohli vykonať opravy, ministerstvo vnútra môže prispieť k úhrade výdavkov súvisiacich so zabezpečením dočasného bývania; táto pomoc sa vypočítava na dennom základe, ak ide o ubytovanie v hoteli, alebo na mesačnom základe, ak ide o ubytovanie formou nájmu.

Náhrada škody spôsobenej na komerčných a priemyselných budovách:

 • Náhrada škody zahŕňa hodnotu opráv potrebných na obnovu prevádzky v týchto zariadeniach vrátane poškodeného nábytku a vybavenia maximálne do hraničnej výšky náhrady, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Náhrada škody spôsobenej na motorových vozidlách:

 • Náhradu škody možno poskytnúť za škody na súkromných motorových vozidlách, ako aj škody na motorových vozidlách používaných na pozemnú dopravu osôb a tovaru.
 • Je nevyhnutné, aby v čase incidentu boli na vozidlo uzavreté aktuálne zmluvy povinného poistenia, ak sa takéto poistenie vyžaduje v osobitných právnych predpisoch.
 • Náhrada škody zahŕňa sumu alebo výdavky potrebné na vykonanie opravy.
 • Pomoc určená na vzdelávanie: Študijná pomoc sa poskytne v prípade, keď v dôsledku teroristického činu dôjde k zraneniu študenta(-tky), vdovy alebo vdovca, nezosobášeného partnera alebo detí zosnulej osoby alebo rodičov, súrodencov alebo poručníkov, a to spôsobí, že nie sú schopní vykonávať svoje zvyčajné povolanie, pričom treba dodržať požiadavky stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch.

Pomoc môže byť poskytnutá, ak oprávnená osoba vzhľadom na štúdium, na ktoré žiada pomoc, ešte nemá kvalifikáciu rovnakého, prípadne vyššieho stupňa, ani nespĺňa zákonné požiadavky na jej získanie.

V prípade výučby jazykov a maturitnej skúšky, prípadne rovnocenného štúdia alebo štúdia vyššieho stupňa sa uplatňujú akademické požiadavky na zápis a zvládnutie študijného obsahu stanoveného v španielskych právnych predpisoch o štipendiách a študijnej pomoci.

Na výpočet minimálnych študijných výsledkov, ktoré sa vyžadujú od príjemcov študijnej pomoci, však ministerstvo vnútra uplatní korekčný faktor 0,60 v prípade študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí potrebujú prispôsobenie učebného plánu alebo dlhší čas na absolvovanie štúdia z dôvodu telesného alebo duševného postihnutia.

Vo výnimočných prípadoch štát preberie zodpovednosť za zaplatenie príslušnej náhrady škody na základe občianskoprávnej zodpovednosti za smrť alebo za telesné alebo psychické poškodenie, pričom sa vzťahuje na tieto mimoriadne udalosti: smrť, ťažké zdravotné postihnutie, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na bežné povolanie danej osoby, čiastočná trvalá pracovná neschopnosť, zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie a únos.

Výška náhrady škody sa stanoví takto:

 • Ak existuje rozsudok, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy a v ktorom sa priznáva náhrada škody z dôvodu občianskoprávnej zodpovednosti za smrť alebo za telesnú alebo psychickú ujmu spôsobujúcu niektorú z uvedených mimoriadnych udalostí, pomoc sa poskytne prostredníctvom jednej platby, ktorej výška zodpovedá sume stanovenej v právnych predpisoch.
 • Ak sa v rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, nepriznáva alebo nepovoľuje priznanie sumy z dôvodu občianskoprávnej zodpovednosti za telesnú alebo psychickú ujmu, pomoc sa poskytne prostredníctvom jednej platby za všetky mimoriadne udalosti okrem týchto:
  • Zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie: v tomto prípade pokrytie závisí od posúdenia poškodenia podľa systému vytvoreného pre obete dopravných nehôd, pričom sa využíva stupnica, ktorá je výsledkom uplatňovania právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia na sumy náhrady za trvalé zranenie, zmrzačenie a deformáciu a zranenia nespôsobujúce zdravotné postihnutie spôsobené pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
  • Únos: za každý deň trvania únosu sa vyplatí pomoc zodpovedajúca trojnásobku denného verejného viacúčelového príjmového indexu (IPREM) až do výšky obmedzenia náhrady škody platného v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú možno priznať?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov výška pomoci vo všeobecnosti nesmie prekročiť výšku náhrady škody stanovenú v rozsudku.

Výška pomoci sa stanoví na základe súboru pravidiel, pričom platí, že nesmie prekročiť sumu stanovenú v rozsudku:

 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti sa po uplynutí prvých šiestich mesiacov poskytuje suma zodpovedajúca dvojnásobku aktuálneho denného verejného viacúčelového príjmového indexu (IPREM) počas trvania pracovnej neschopnosti, pričom počas tohto obdobia sa príslušná suma vypláca v mesačných splátkach.
 • V prípade zranení, ktoré spôsobujú zdravotné postihnutie, je maximálna suma, ktorú možno získať, naviazaná na aktuálny mesačný index IPREM platný k dátumu, keď zranenia alebo poškodenia ovplyvnili zdravotný stav osoby, pričom závisí od stupňa zdravotného postihnutia:
  • v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti: 40 mesačných splátok,
  • v prípade trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa bežné povolanie danej osoby: 60 mesačných splátok,
  • v prípade trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na všetky povolania: 90 mesačných splátok,
  • v prípade ťažkého zdravotného postihnutia: 130 mesačných splátok.
 • Maximálna pomoc, ktorú možno získať v prípade smrti, zodpovedá 120 mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu smrti.

Pokiaľ ide o pomoc určenú na výdavky na pohreb, ktorá sa poskytne rodičom alebo poručníkom maloletej osoby alebo plnoletej osoby so zdravotným postihnutím, ak smrť tejto osoby nastala v priamom dôsledku trestného činu, výška poskytnutej pomoci pokryje skutočne uhradené náklady maximálne do sumy zodpovedajúcej piatim mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu smrti.

Suma pomoci poskytnutej na liečebné výdavky v prípade sexuálnych trestných činov, ktoré poškodili duševné zdravie obetí, sa vyplatí v súlade s týmito kritériami:

 • Ak obeť požiada o pomoc pred začiatkom liečby, môže sa poskytnúť suma na základe mesačnej splátky IPREM. Ak táto suma nepostačuje na zaplatenie liečby, na žiadosť dotknutej osoby možno nadmerné výdavky uhradiť jednou platbou alebo vo forme opakujúcich sa platieb vyplácaných do konca liečby, prípadne kým sa nedosiahne stanovená maximálna suma.
 • Ak obeť požiada o pomoc, až keď sa už liečba začala, výdavky, ktoré si dotknutá osoba vyúčtuje, sa uhradia spolu s budúcimi výdavkami na rovnaký účel až do konca liečby, prípadne kým sa nedosiahne stanovená maximálna suma.
 • Ak sa v čase predloženia žiadosti preukáže, že liečba sa už skončila, pomoc sa vyplatí jednou platbou vo výške vyúčtovaných výdavkov, najviac do výšky maximálne povolenej sumy. Ak je potrebné obnoviť liečbu, pričom ešte nebola dosiahnutá maximálna suma, možno vykonať platbu na pokrytie príslušných nových výdavkov.

Predbežnú pomoc možno poskytnúť aj pred vydaním právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, je však potrebné preukázať zložitú finančnú situáciu obete alebo jej oprávnených osôb. Túto pomoc možno poskytnúť prostredníctvom jednej platby alebo prostredníctvom pravidelných platieb.

V prípade teroristických trestných činov:

 • V prípade smrti sa vyplatí náhrada škody vo výške 250 000 EUR, pričom táto suma sa zvýši o fixnú sumu zodpovedajúcu 20 mesačným platbám indexu IPREM, ktorý bol platný v deň spáchania teroristického činu, za každé dieťa alebo maloletú osobu, ktoré boli v čase smrti finančne závislé od obete.

V prípade nákladov na premiestnenie, pohreb, pochovanie a/alebo kremáciu osôb, ktoré zomreli v dôsledku teroristického útoku, ak tieto osoby nie sú kryté poistnou zmluvou, pomoc sa poskytne prostredníctvom jednej platby najviac do sumy 6 000 EUR.

 • V prípade osobného zranenia: V prípade ťažkého zdravotného postihnutia, trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na všetky povolania, trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na bežné povolanie danej osoby a v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti sa pomoc poskytne prostredníctvom jednej platby v súlade so sumami stanovenými v právnych predpisoch:
  • ťažké zdravotné postihnutie: 500 000 EUR,
  • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania: 180 000 EUR,
  • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa bežné povolanie danej osoby: 100 000 EUR,
  • čiastočná trvalá pracovná neschopnosť: 75 000 EUR.
 • Pokiaľ ide o náhradu škody v prípade zranení nespôsobujúcich trvalé zdravotné postihnutie, náhrada škody sa vyplatí buď prostredníctvom jednej platby, alebo formou mesačných splátok v závislosti od stanovenej stupnice, pričom sa uplatňuje rovnaké obmedzenie ako v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti (75 000 EUR).
 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti sa vypláca náhrada škody zodpovedajúca dvojnásobku príslušného indexu IPREM počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti obete, najviac do výšky 18 mesačných splátok.
 • V prípade únosu sa za únos vyplatí jednorazová platba vo výške 12 000 EUR plus trojnásobok denného indexu IPREM za každý deň trvania únosu až do výšky obmedzenia platného v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti (75 000 EUR).
 • V prípade majetkovej škody je táto pomoc sekundárna; prednosť majú všetky ostatné druhy pomoci, ktorú poskytujú orgány verejnej moci alebo ktorá vyplýva z poistných zmlúv, pričom výška náhrady majetkovej škody sa zníži o tieto sumy.

Náhradu škody spôsobenej na majetku vo verejnom vlastníctve nemožno poskytnúť.

Vo všeobecnosti platí, že platba sa vykonáva formou jednorazovej platby súm stanovených v uplatniteľných právnych predpisoch s výnimkou pomoci určenej na dočasné bývanie; táto pomoc sa poskytuje formou mesačných platieb, ktoré sa vypočítavajú na dennom základe, ak ide o ubytovanie v hoteli, alebo na mesačnom základe, ak ide o ubytovanie formou nájmu.

Oprávnené osoby majú nárok na tieto náhrady:

Náhrada škody na bývaní:

 • V prípade miesta obvyklého pobytu fyzických osôb („miesto obvyklého pobytu“ zvyčajne znamená budovu, v ktorej osoba alebo rodinná jednotka býva aspoň šesť mesiacov v priebehu roka) možno náhradu škody vyplatiť za škody spôsobené na budove, zariadení a nábytku, ak ich treba nahradiť, aby sa obnovili pôvodné podmienky obývateľnosti s výnimkou určitých prvkov.
 • V prípade, že nejde o miesto obvyklého pobytu, náhrada škody tvorí 50 % škody maximálne do hraničnej sumy určenej na bývanie, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Dočasné bývanie:

 • Ak dotknuté osoby musia v dôsledku teroristického útoku dočasne opustiť svoj domov, aby sa mohli vykonať opravy, ministerstvo vnútra môže prispieť k úhrade výdavkov súvisiacich so zabezpečením dočasného bývania.

Náhrada škody spôsobenej na komerčných a priemyselných budovách:

 • Náhrada škody zahŕňa hodnotu opráv potrebných na obnovu prevádzky v týchto zariadeniach vrátane poškodeného nábytku a vybavenia maximálne do hraničnej výšky náhrady, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Náhrada škody spôsobenej na motorových vozidlách:

 • Náhradu škody možno poskytnúť za škody na súkromných motorových vozidlách, ako aj škody na motorových vozidlách používaných na pozemnú dopravu osôb a tovaru.
 • Je nevyhnutné, aby v čase incidentu boli na vozidlo uzavreté aktuálne zmluvy povinného poistenia, ak sa takéto poistenie vyžaduje v osobitných právnych predpisoch.
 • Náhrada škody zahŕňa výdavky potrebné na zabezpečenie opravy a finančná pomoc sa poskytne aj v prípade totálnej škody.
 • Pomoc určená na vzdelávanie: Študijná pomoc sa poskytne v prípade, keď v dôsledku teroristického činu dôjde k zraneniu študenta(-tky), vdovy alebo vdovca, nezosobášeného partnera alebo detí zosnulej osoby alebo rodičov, súrodencov alebo poručníkov, a to spôsobí, že nie sú schopní vykonávať svoje zvyčajné povolanie, pričom treba dodržať požiadavky stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch.

Systém platieb vo forme splátok sa uplatní v prípadoch dočasnej pracovnej neschopnosti a v prípadoch zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie, ktoré boli spôsobené teroristickými útokmi, v rámci rozsahu pôsobnosti, ktorý je stanovený v španielskych právnych predpisoch.

V prípadoch, v ktorých vzhľadom na závažnosť utrpených zranení možno odôvodnene predpokladať, že neskôr bude vyhlásená trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa bežné povolanie danej osoby, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania alebo ťažké zdravotné postihnutie obete, platby vo forme splátok možno vykonať najviac do sumy 18 030,36 EUR.

Vo výnimočných prípadoch štát preberie zodpovednosť za zaplatenie príslušnej náhrady škody na základe občianskoprávnej zodpovednosti za smrť alebo za telesné alebo psychické poškodenie, pričom sa vzťahuje na tieto mimoriadne udalosti: smrť, ťažké zdravotné postihnutie, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na bežné povolanie danej osoby, čiastočná trvalá pracovná neschopnosť, zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie a únos.

Výška náhrady škody sa stanoví takto:

 • Ak existuje rozsudok, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy a v ktorom sa priznáva náhrada škody z dôvodu občianskoprávnej zodpovednosti za smrť alebo za telesnú alebo psychickú ujmu spôsobujúcu niektorú z uvedených mimoriadnych udalostí, suma stanovená v rozsudku sa vyplatí až do výšky týchto obmedzení:
  • smrť: 500 000 EUR,
  • ťažké zdravotné postihnutie: 750 000 EUR,
  • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania: 30 000 EUR,
  • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa bežné povolanie danej osoby: 200 000 EUR,
  • čiastočná trvalá pracovná neschopnosť: 125 000 EUR,
  • zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie: 100 000 EUR,
  • únos: 125 000 EUR.
 • Ak sa v rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, nepriznáva alebo nepovoľuje priznanie sumy z dôvodu občianskoprávnej zodpovednosti za telesnú alebo psychickú ujmu, vyplatia sa tieto sumy:
  • smrť: 250 000 EUR,
  • ťažké zdravotné postihnutie: 500 000 EUR,
  • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania: 180 000 EUR,
  • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa bežné povolanie danej osoby: 100 000 EUR,
  • čiastočná trvalá pracovná neschopnosť: 75 000 EUR.
 • Zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie: v tomto prípade pokrytie závisí od posúdenia poškodenia podľa systému vytvoreného pre obete dopravných nehôd, pričom sa využíva stupnica, ktorá je výsledkom uplatňovania právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia na sumy náhrady za trvalé zranenie, zmrzačenie a deformáciu a zranenia nespôsobujúce zdravotné postihnutie spôsobené pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
 • Únos: za každý deň trvania únosu sa vyplatí pomoc zodpovedajúca trojnásobku denného verejného viacúčelového príjmového indexu (IPREM) až do výšky obmedzenia náhrady škody platného v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Nie.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška z výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí orgán/subjekt?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov získanie právne regulovanej pomoci nie je zlučiteľné so získaním náhrady škody za ujmy a poškodenia, ktorá je stanovená v rozsudku.

Právne regulovanú pomoc však možno sčasti alebo v plnej miere zaplatiť, ak bol páchateľ vyhlásený za čiastočne insolventného, ale výška pomoci získaná z obidvoch zdrojov nikdy nesmie prekročiť sumu stanovenú v súdnom rozhodnutí.

Pomoc stanovená v španielskych právnych predpisoch teda nie je zlučiteľná s týmto položkami:

 • Finančná náhrada škody, na ktorú má oprávnená osoba nárok zo systému poistenia, pokiaľ výška náhrady škody zo súkromne uzavretého poistenia nie je nižšia ako suma stanovená v rozsudku.
 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti obete je pomoc nezlučiteľná so všetkými príspevkami, ktoré sa vyplácajú za túto formu pracovnej neschopnosti v rámci systému verejného sociálneho zabezpečenia. Táto nezlučiteľnosť sa uplatňuje v prípade, keď španielska regulovaná pomoc a náhrada škody alebo finančná pomoc, na ktorú má oprávnená osoba nárok zo súkromného systému poistenia, pokrývajú rovnaké riziká a núdzové situácie.

Napriek uvedenému sa osobe oprávnenej zo súkromného poistenia môže vyplatiť právne regulovaná pomoc, ak výška náhrady škody, ktorú získala z poistenia, je nižšia ako suma stanovená v rozsudku za predpokladu, že rozdiel, ktorý sa má vyplatiť, neprevyšuje stanovenú stupnicu.

V prípade zranenia alebo poškodenia spôsobujúceho trvalú pracovnú neschopnosť alebo smrť obete je pomoc zlučiteľná s poberaním všetkých verejných dôchodkov, na ktoré má oprávnená osoba právo.

Pomoc poskytovaná v prípade trvalej pracovnej neschopnosti je nezlučiteľná s pomocou poskytovanou v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti.

V prípade teroristických trestných činov, pokiaľ ide o majetkovú škodu spôsobenú obetiam v dôsledku tohto druhu trestnej činnosti, náhrada škody za tento druh poškodenia je sekundárna; prednosť majú všetky ostatné druhy pomoci, ktorú poskytujú orgány verejnej moci alebo ktorá vyplýva z poistných zmlúv, pričom výška náhrady škody sa zníži o sumy získané z týchto zdrojov.

Pokiaľ ide o škody na motorových vozidlách, možno získať náhradu škody za škody spôsobené na súkromných motorových vozidlách, ako aj škody spôsobené používateľom pozemnej dopravy osôb alebo tovaru s výnimkou vozidiel vo verejnom vlastníctve, pričom je nutné, aby v čase incidentu boli na vozidlo uzavreté aktuálne zmluvy povinného poistenia, ak sa takéto poistenie vyžaduje v osobitných právnych predpisoch. Táto náhrada škody je sekundárna; prednosť majú všetky ostatné náhrady škody, ktoré poskytujú orgány verejnej moci alebo ktoré vyplývajú z poistných zmlúv, pričom jej výška sa zníži o tieto sumy.

Pokiaľ ide o náklady na premiestnenie, pohreb, pochovanie a/alebo kremáciu osôb, ktoré zomreli v dôsledku teroristického útoku, platbu vykoná španielska ústredná štátna správa, pokiaľ príjemcovia nie sú krytí poistnou zmluvou, a to až do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch. K príslušným faktúram treba priložiť poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na tieto náklady, prípadne čestné vyhlásenie, že takéto poistenie nebolo uzavreté.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Áno.

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov možno pred vydaním právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, poskytnúť predbežnú pomoc, je však potrebné preukázať zložitú finančnú situáciu obete alebo jej oprávnených osôb. Finančná situácia obete alebo oprávnených osôb sa považuje za zložitú, ak v deň predloženia žiadosti o pomoc všetky príjmy na ročnom základe, ktoré dosiahli obete a oprávnené osoby, neprevyšujú ročný verejný viacúčelový príjmový index (IPREM) platný v čase podania žiadosti.

Na poskytnutie tejto predbežnej pomoci je v každom prípade nutné preukázať, že žiadateľ spĺňa požiadavky stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch a je oprávnenou osobou na získanie príslušnej definitívnej pomoci.

V prípade teroristických trestných činov ministerstvo vnútra môže vyplatiť sumu vopred, najviac do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch, pred poskytnutím definitívnej pomoci v prípadoch, v ktorých vzhľadom na závažnosť zranení utrpených v dôsledku teroristického činu možno odôvodnene predpokladať, že neskôr bude vyhlásená trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na bežné povolanie danej osoby, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania alebo ťažké zdravotné postihnutie obete.

Podobne v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie alebo v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti možno za obdobia neprítomnosti v zamestnaní platiť prostredníctvom štvrťročných platieb. Tieto sumy vyplácané v splátkach zodpovedajú dvojnásobku indexu IPREM platného v deň zranenia za dni pracovnej neschopnosti.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Áno.

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak osobe bola poskytnutá pomoc na určitý stupeň pracovnej neschopnosti alebo postihnutia a nastane situácia, že sa zhorší jej zdravotný stav, a preto má nárok na vyššiu sumu, alebo nastane smrť obete v priamom dôsledku zranení alebo poškodenia, je primerané poskytnúť jednorazovú pomoc z dôvodu zhoršenia poškodzujúcich následkov.

Lehota na požiadanie o novú pomoc je jeden rok od dátumu vydania rozsudku, ktorým sa poskytla pôvodná pomoc, s cieľom prehodnotiť stupeň pracovnej neschopnosti alebo zdravotného postihnutia.

Hoci za bežných okolností treba žiadosti predložiť v lehote jedného roka od dátumu, keď bola spôsobená škoda, v prípade teroristických trestných činov, ak v priamom následku zranení utrpených v dôsledku teroristického činu dôjde k zhoršeniu následkov alebo k smrti dotknutej osoby, začína plynúť nová lehota s rovnakou dĺžkou trvania, počas ktorej možno požiadať o príslušný rozdiel vo výške pomoci.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov obeť alebo jej zástupca na poskytnutie definitívnej pomoci v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti alebo v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie predloží žiadosť na úradnom tlačive, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené orgánu verejnej moci,
 • vyhlásenie dotknutej osoby o získanej pomoci a náhrade škody alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • kópia právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončilo trestné konanie a proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy (rozsudok, rozsudok vynesený v neprítomnosti, rozhodnutie o uzavretí prípadu z dôvodu smrti páchateľa alebo rozhodnutie o zamietnutí prípadu).

Navyše vždy treba priložiť tieto dokumenty:

 • ak je obeť štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • osvedčenie vydané príslušným riadiacim orgánom alebo agentúrou, ktoré dokladá, že dotknutá osoba bola v čase spáchania trestného činu krytá v rámci systému verejného sociálneho zabezpečenia. Ak toto osvedčenie nie je k dispozícii, postačuje vyhlásenie dotknutie osoby, ktoré neskôr overí vyšetrujúci orgán.

Ak dotknutá osoba žiada o pomoc v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti a je krytá v rámci systému verejného sociálneho zabezpečenia, v predloženom osvedčení musí byť uvedené aj to, že tejto osobe nebolo priznané právo získať dávky za túto pracovnú neschopnosť.

 • Ak o pomoc v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie žiadajú priame obete kryté v rámci ľubovoľných mechanizmov, ktoré vytvárajú systém sociálneho zabezpečenia, s výnimkou osobitného mechanizmu určeného pre civilných a armádnych štátnych zamestnancov (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), treba predložiť rozhodnutie o klasifikácii týchto zranení vydané regionálnym riaditeľom Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (Instituto Nacional de la Seguridad Social); ak toto rozhodnutie ešte nebolo vydané, žiadateľ by mal predložiť vyhlásenie o tom, že sa začal príslušný postup na posúdenie pracovnej neschopnosti.

Pokiaľ ide o priznanie definitívnej pomoci v prípadoch s následkom smrti, nepriama obeť alebo jej zástupca predloží žiadosť podľa úradného vzoru, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • písomný doklad potvrdzujúci úmrtie a postavenie oprávnenej osoby alebo nepriamej obete,
 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené orgánu verejnej moci,
 • vyhlásenie dotknutej osoby o získanej pomoci a náhrade škody alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • kópia právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončilo trestné konanie a proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy (rozsudok, rozsudok vynesený v neprítomnosti, rozhodnutie o uzavretí prípadu z dôvodu smrti páchateľa alebo rozhodnutie o zamietnutí prípadu).

Navyše vždy treba priložiť tieto dokumenty:

 • ak je obeť (oprávnená osoba ako nepriama obeť) štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • úmrtný list priamej obete trestného činu, ako aj tieto dokumenty v závislosti od vzťahu oprávnenej osoby so zosnulým:
  • ak manželstvo zosnulého nebolo odlúčené alebo právne oddelené: úplný sobášny list vydaný miestnym matričným úradom po dátume smrti obete,
  • ak je žiadateľom osoba žijúca v spoločnej domácnosti so zosnulým v súlade s podmienkami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, musí predložiť potvrdenie o spolužití na rovnakej adrese (certificado de convivencia en domicilio común).

Na preukázanie trvalého spolužitia ako rovnocennej obdoby manželstva je vhodné predložiť osvedčenie vydané príslušným registrom partnerov žijúcich v registrovanom partnerstve (Registro de parejas de hecho).

 • Ak je žiadateľom osoba žijúca v spoločnej domácnosti so zosnulým v súlade s podmienkami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, musí predložiť potvrdenie o spolužití na rovnakej adrese (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Deti zosnulého: treba predložiť príslušné rodné listy vydané miestnym matričným úradom.

Deti manželského partnera, ktorý nebol právne oddelený, alebo osoby, ktorá žila so zosnulým v spoločnej domácnosti v súlade s podmienkami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, musia na účely preukázania rodičovstva predložiť príslušné rodné listy vydané miestnym matričným úradom.

Podobne musia preukázať, že ich rodič bol v manželskom zväzku so zosnulým alebo že so zosnulým žil v spoločnej domácnosti, pokiaľ sa už tieto skutočnosti nepreukázali, keď o pomoc žiadal ich rodič.

Deti zosnulého aj deti manželského partnera, ktorý nebol právne oddelený, alebo osoby, ktorá žila so zosnulým v spoločnej domácnosti, musia navyše preukázať, že od zosnulého boli finančne závislé, a to prostredníctvom týchto dokumentov:

 • potvrdenie o spolužití vydané miestnou radou,
 • vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných počas dvanástich mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzali dátumu smrti obete,
 • kópia daňového priznania k dani z príjmov za účtovné obdobie, v ktorom došlo k smrti obete, alebo ak to nie je možné, kópia daňového priznania k dani z príjmov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Ak tieto priznania neboli vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu [Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)].
 • Rodičia zosnulého: musia preukázať rodičovstvo prostredníctvom rodného listu zosnulého syna alebo zosnulej dcéry. Navyše, s cieľom zaručiť, že neexistujú ďalšie možné oprávnené osoby, ktoré by mali prednosť pri získavaní pomoci, musia predložiť vyhlásenie o osobnom stave svojho syna alebo svojej dcéry k dátumu smrti, ako aj vyjadrenie, či poznajú ďalšie osoby, ktoré by mohli byť oprávnenými osobami v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.

Pokiaľ ide o priznanie definitívnej pomoci na pohrebné výdavky, rodičia alebo poručníci maloletej osoby alebo plnoletej osoby nespôsobilej na právne úkony alebo ich zástupcovia predložia žiadosť na úradnom tlačive, pričom musia uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • písomný doklad potvrdzujúci úmrtie a postavenie oprávnenej osoby alebo nepriamej obete,
 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené orgánu verejnej moci,
 • vyhlásenie dotknutej osoby o získanej pomoci a náhrade škody alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • kópia právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončilo trestné konanie a proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy (rozsudok, rozsudok vynesený v neprítomnosti, rozhodnutie o uzavretí prípadu z dôvodu smrti páchateľa alebo rozhodnutie o zamietnutí prípadu).

Navyše vždy treba priložiť tieto dokumenty:

 • úmrtný list maloletej osoby alebo plnoletej osoby nespôsobilej na právne úkony,
 • s cieľom preukázať postavenie oprávnených osôb: rodný list maloletej osoby alebo plnoletej osoby nespôsobilej na právne úkony, ak žiadosť predkladajú rodičia, alebo úradný záznam o poručníctve, ak žiadosť predkladá poručník,
 • ak je zosnulým plnoletá osoba nespôsobilá na právne úkony, právne vyhlásenie o nespôsobilosti na právne úkony, prípadne potvrdenie dokladajúce stupeň nespôsobilosti,
 • kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti rodičov alebo poručníkov alebo v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • písomné doklady potvrdzujúce výdavky na kar, premiestnenie, pochovanie alebo kremáciu.

Pokiaľ ide o priznanie definitívnej pomoci na výdavky na liečbu potrebnú po sexuálnych trestných činoch, obeť alebo jej zástupca predloží žiadosť na úradnom tlačive, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené orgánu verejnej moci,
 • vyhlásenie dotknutej osoby o získanej pomoci a náhrade škody alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • kópia právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončilo trestné konanie a proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy (rozsudok, rozsudok vynesený v neprítomnosti, rozhodnutie o uzavretí prípadu z dôvodu smrti páchateľa alebo rozhodnutie o zamietnutí prípadu).

Navyše vždy treba priložiť tieto dokumenty:

 • ak je obeť štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • vyhlásenie obete o tom, či sa už liečba začala, a prípadne predloženie podporných dokladov o zaplatených výdavkoch. Treba uviesť, ak liečba ešte nie je ukončená.

Pokiaľ ide o priznanie predbežnej pomoci v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti alebo v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie, obeť alebo jej zástupca predloží žiadosť na úradnom tlačive, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • klasifikácia zranení alebo poškodení zdravotného stavu, ktorú vypracuje príslušný subjekt v súlade s postupom stanoveným v príslušných právnych predpisoch,
 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného alebo sexuálneho trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené príslušnému orgánu alebo že príslušný orgán z vlastného podnetu začal trestné konanie v súvislosti s týmito udalosťami,
 • vyhlásenie žiadateľa o získanej pomoci a náhrade škody, o žiadostiach, ktoré sú v procese spracovania, alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • žiadosť o správu prokurátora, v ktorej bude uvedené, že existujú dôkazy prima facie, na základe ktorých možno predpokladať, že zranenia boli spôsobené násilným a zámerným (úmyselným) činom,
 • ak je obeť štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných žiadateľom počas roka, ktorý bezprostredne predchádzal dátumu predloženia žiadosti, ako aj kópia daňového priznania k dani z príjmov za posledné účtovné obdobie, alebo ak toto priznanie nebolo vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu (AEAT).

Pokiaľ ide o priznanie predbežnej pomoci v prípadoch s následkom smrti, obeť alebo jej zástupca predloží žiadosť podľa úradného vzoru, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • Písomný doklad potvrdzujúci úmrtie a postavenie oprávnenej osoby alebo nepriamej obete. Treba predložiť úmrtný list priamej obete trestného činu, ako aj tieto dokumenty v závislosti od vzťahu oprávnenej osoby so zosnulým:
  • ak manželstvo zosnulého nebolo odlúčené alebo právne oddelené: úplný sobášny list vydaný miestnym matričným úradom po dátume smrti obete.

Osobitne v prípade tohto druhu pomoci vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných žiadateľom počas roka, ktorý bezprostredne predchádzal dátumu predloženia žiadosti, ako aj kópia daňového priznania k dani z príjmov za posledné účtovné obdobie, alebo ak toto priznanie nebolo vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu (AEAT).

 • Ak je žiadateľom osoba žijúca v spoločnej domácnosti so zosnulým v súlade s podmienkami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, musí predložiť potvrdenie o spolužití na rovnakej adrese.

Na preukázanie trvalého spolužitia ako rovnocennej obdoby manželstva je vhodné predložiť osvedčenie vydané príslušným registrom partnerov žijúcich v registrovanom partnerstve (Registro de parejas de hecho).

Osobitne v prípade tohto druhu pomoci vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných žiadateľom počas roka, ktorý bezprostredne predchádzal dátumu predloženia žiadosti, ako aj kópia daňového priznania k dani z príjmov za posledné účtovné obdobie, alebo ak toto priznanie nebolo vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu (AEAT).

 • Ak je žiadateľom osoba žijúca v spoločnej domácnosti so zosnulým v súlade s podmienkami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, musí predložiť potvrdenie o spolužití na rovnakej adrese.
 • Deti zosnulého: treba predložiť príslušné rodné listy vydané miestnym matričným úradom.

Deti manželského partnera, ktorý nebol právne oddelený, alebo osoby, ktorá žila so zosnulým v spoločnej domácnosti v súlade s podmienkami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, musia na účely preukázania rodičovstva predložiť príslušné rodné listy vydané miestnym matričným úradom. Podobne musia preukázať, že ich rodič bol v manželskom zväzku so zosnulým alebo že so zosnulým žil v spoločnej domácnosti, pokiaľ sa už tieto skutočnosti nepreukázali, keď o pomoc žiadal ich rodič.

Deti zosnulého aj deti manželského partnera, ktorý nebol právne oddelený, alebo osoby, ktorá žila so zosnulým v spoločnej domácnosti, musia navyše preukázať, že od zosnulého boli finančne závislé, a to prostredníctvom týchto dokumentov:

 • potvrdenie o spolužití vydané miestnou radou,
 • vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných počas dvanástich mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzali dátumu smrti obete,
 • kópia daňového priznania k dani z príjmov za účtovné obdobie, v ktorom došlo k smrti obete, alebo ak to nie je možné, kópia daňového priznania k dani z príjmov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Ak tieto priznania neboli vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu [Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)],
 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného alebo sexuálneho trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené príslušnému orgánu alebo že príslušný orgán z vlastného podnetu začal trestné konanie v súvislosti s týmito udalosťami,
 • vyhlásenie žiadateľa o získanej pomoci a náhrade škody, o žiadostiach, ktoré sú v procese spracovania, alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • žiadosť o správu prokurátora, v ktorej bude uvedené, že existujú dôkazy prima facie, na základe ktorých možno predpokladať, že zranenia boli spôsobené násilným a zámerným (úmyselným) činom,
 • ak je obeť štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,

Pokiaľ ide o priznanie predbežnej pomoci v prípadoch s následkom smrti, obeť alebo jej zástupca predloží žiadosť na úradnom tlačive, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného alebo sexuálneho trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené príslušnému orgánu alebo že príslušný orgán z vlastného podnetu začal trestné konanie v súvislosti s týmito udalosťami,
 • vyhlásenie žiadateľa o získanej pomoci a náhrade škody, o žiadostiach, ktoré sú v procese spracovania, alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • žiadosť o správu prokurátora, v ktorej bude uvedené, že existujú dôkazy prima facie, na základe ktorých možno predpokladať, že zranenia boli spôsobené násilným a zámerným (úmyselným) činom,
 • ak je obeť štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • úmrtný list maloletej osoby alebo plnoletej osoby nespôsobilej na právne úkony,
 • s cieľom preukázať postavenie oprávnených osôb: rodný list maloletej osoby alebo plnoletej osoby nespôsobilej na právne úkony, ak žiadosť predkladajú rodičia, alebo úradný záznam o poručníctve, ak žiadosť predkladá poručník,
 • ak je zosnulým plnoletá osoba nespôsobilá na právne úkony, právne vyhlásenie o nespôsobilosti na právne úkony, prípadne potvrdenie dokladajúce stupeň nespôsobilosti,
 • vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných rodičmi alebo poručníkmi počas roka, ktorý bezprostredne predchádzal dátumu predloženia žiadosti, ako aj kópia daňového priznania k dani z príjmov za posledné účtovné obdobie, alebo ak toto priznanie nebolo vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu (AEAT),
 • písomné doklady potvrdzujúce výdavky na kar, premiestnenie, pochovanie alebo kremáciu.

Pokiaľ ide o priznanie predbežnej pomoci na liečebné výdavky v prípade sexuálnych trestných činov, obeť alebo jej zástupca predloží žiadosť na úradnom tlačive, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného alebo sexuálneho trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené príslušnému orgánu alebo že príslušný orgán z vlastného podnetu začal trestné konanie v súvislosti s týmito udalosťami,
 • vyhlásenie žiadateľa o získanej pomoci a náhrade škody, o žiadostiach, ktoré sú v procese spracovania, alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • žiadosť o správu prokurátora, v ktorej bude uvedené, že existujú dôkazy prima facie, na základe ktorých možno predpokladať, že zranenia boli spôsobené násilným a zámerným (úmyselným) činom,
 • ak je obeť štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • vyhlásenie obete o tom, či sa už liečba začala, a prípadne predloženie podporných dokladov o zaplatených výdavkoch. Treba uviesť, ak liečba ešte nie je ukončená,
 • vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných dotknutou osobou počas roka, ktorý bezprostredne predchádzal dátumu predloženia žiadosti, ako aj kópia daňového priznania k dani z príjmov za posledné účtovné obdobie, alebo ak toto priznanie nebolo vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu (AEAT).

V prípade teroristických trestných činov sa postup na priznanie rôznych druhov právne stanovenej pomoci začína tým, že dotknutá osoba alebo jej zástupca predloží žiadosť na úradnom tlačive, pričom k tejto žiadosti musí priložiť tieto dokumenty:

 • dokumenty dokladajúce stav dotknutej osoby, prípadne stupeň príbuzenstva s obeťou,
  • rozsudok, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, v ktorom sa priznáva právo na náhradu škody za príslušné udalosti a poškodenia v rámci rozsahu pôsobnosti uplatniteľných španielskych právnych predpisov,
  • ak rozsudok ešte nebol vynesený, ale už prebehlo príslušné súdne konanie alebo sa začalo trestné konanie s cieľom stíhať trestné činy, všetky právne prípustné dôkazné dokumenty preukazujúce stav obete alebo oprávnenej osoby, utrpené poškodenie a charakter udalostí, ktoré spôsobili poškodenie,
  • všetky predchádzajúce správne rozhodnutia,
  • úmrtný list, ak obeť zomrela,
  • fotokópia matričnej knihy (Libro de familia),
  • policajné správy alebo vyhlásenia,
  • klinické alebo psychologické správy,
 • v prípade žiadosti o dočasné bývanie:
  • policajná správa alebo osvedčenie od polície alebo od Guardia Civil, v ktorých sa uvádza, že k údajnému poškodeniu došlo počas teroristického útoku alebo v jeho dôsledku (ak verejná správa nemá záznam preukazujúci príčinu škody),
  • ak je žiadateľ vlastníkom: doklad, kúpna zmluva alebo potvrdenie z katastra nehnuteľností, alebo najaktuálnejšie potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľností (Impuesto de Bienes Inmuebles), alebo vyhlásenie predsedu združenia vlastníkov bytov, že žiadateľ je členom združenia,
  • ak je žiadateľ nájomcom: dohoda o prenájme alebo potvrdenie o zaplatení posledného nájomného alebo účet za odber vody, elektriny alebo telefón vystavený na meno nájomcu,
  • ak žiadateľ nie je vlastníkom ani nájomcom: dokument preukazujúci právne postavenie tejto osoby na vykonanie alebo zabezpečenie opravy,
  • ak ide o ich obvyklé bydlisko a príslušná adresa nie je uvedená vo vnútroštátnom doklade totožnosti (DNI) žiadateľa: potvrdenie o registrácii alebo daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom je uvedená daňová rezidencia, alebo vyhlásenie predsedu združenia vlastníkov bytov, že žiadateľ má v dome obvyklé bydlisko,
 • v prípade žiadosti o náhradu škody, ktorá bola spôsobená na motorovom vozidle:
  • policajná správa alebo osvedčenie od polície alebo od Guardia Civil, v ktorých sa uvádza, že k údajnému poškodeniu došlo počas teroristického útoku alebo v jeho dôsledku (ak verejná správa nemá záznam preukazujúci príčinu škody),
  • osvedčenie o evidencii vozidla na meno žiadateľa,
  • doklad o tom, že v čase útoku bola uzavretá platná poistná zmluva, pričom treba uviesť druh poistenia a kryté riziká,
  • ak sa vykonala oprava, faktúra dokladajúca cenu opravy škody, ktorá bola spôsobená teroristickým činom,
 • v prípade žiadosti o študijnú pomoc treba priložiť podporné dokumenty s výpisom kreditov, na ktoré sa študent zapísal, a jeho študijnými výsledkami.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o nárokoch na náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov za posudzovanie a rozhodovanie o verejnej pomoci stanovenej v právnych predpisoch zodpovedá Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky patriace pod ministerstvo financií a verejnej správy.

V prípade teroristických trestných činov za rozhodovanie o priznaní alebo odmietnutí zákonne poskytnutej pomoci zodpovedá ministerstvo vnútra.

Kam mám odoslať žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov treba žiadosti o pomoc poslať na úradnom tlačive Generálnemu riaditeľstvu pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy na túto adresu:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) – 28020 Madrid.

Ak žiadatelia potrebujú pomôcť s predložením a odoslaním žiadostí o pomoc, môžu navštíviť príslušné úrady na podporu obetí trestných činov, v ktorých získajú informácie o všetkých formách finančnej pomoci, ktorá sa na nich môže vzťahovať, a o jednotlivých postupoch.

Tieto úrady sa nachádzajú vo všetkých autonómnych oblastiach, takmer vo všetkých hlavných mestách provincií aj v iných mestách.

Po kliknutí na tento odkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov.

V prípade teroristických trestných činov treba žiadosti o pomoc poslať na úradnom tlačive Generálnemu riaditeľstvu pre podporu obetí terorizmu, ktoré patrí pod ministerstvo vnútra, na túto adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8, 28010 MADRID.

Úrad na informovanie a podporu obetí terorizmu, ktorý patrí pod najvyšší súd, poskytuje všeobecné informácie o finančnej pomoci, ktorá sa môže vzťahovať na obete terorizmu. Adresa sídla tohto úradu:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktné telefónne číslo: +34 91 400 74 02.

Vyžaduje sa moja účasť na konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov po dokončení všetkých vyšetrovaní a pred vypracovaním návrhu rozhodnutia o priznaní alebo odmietnutí požadovanej pomoci sa uskutoční vypočutie žiadateľa, aby mal možnosť predložiť relevantné argumenty.

Ak bol trestný čin spáchaný v Španielsku a žiadateľ o pomoc má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, keď bola žiadosť o pomoc predložená prostredníctvom asistenčného orgánu členského štátu, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt, Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy ako rozhodovací orgán môže spolupracovať s príslušným asistenčným orgánom s cieľom vykonať postup vypočutia žiadateľa alebo inej osoby, ak to považuje za potrebné.

Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy na účely vykonania tohto vypočutia môže požiadať asistenčný orgán členského štátu, v ktorom má žiadateľ o pomoc obvyklý pobyt, aby poskytol všestrannú súčinnosť potrebnú na to, aby orgán vyšetrujúci priznanie alebo zamietnutie pomoci mohol vykonať vypočutie priamo, telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, ak s tým žiadateľ súhlasí. Asistenčný orgán, ktorý vykonal vypočutie, musí navyše poslať Generálnemu riaditeľstvu pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy správu o vykonanom vypočutí.

V prípade teroristických trestných činov sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako v prípade násilných a sexuálnych trestných činov, keď bol trestný čin spáchaný v Španielsku a žiadateľ o pomoc má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ. Ak bola žiadosť o pomoc predložená prostredníctvom asistenčného orgánu členského štátu, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt, je rozhodovacím orgánom, ktorý vykoná uvedené úkony súvisiace s vypočutím, Generálne riaditeľstvo pre podporu obetí terorizmu, ktoré patrí pod ministerstvo vnútra.

Ako dlho (približne) trvá, kým orgán doručí rozhodnutie o nároku na náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov lehota na uplatnenie nároku na poskytnutie pomoci je vo všeobecnosti jeden rok od dátumu spáchania trestného činu.

Lehoty na vydanie rozhodnutia o priznaní alebo zamietnutí pomoci, predbežne alebo s konečnou platnosťou, sú takéto:

 • v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie, v prípade zhoršenia zranení alebo v prípade smrti: 6 mesiacov,
 • v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti: 4 mesiace,
 • v prípade nákladov na liečbu potrebnú po sexuálnych trestných činoch a v prípade nákladov na pohreb: 2 mesiace.

Žiadosti možno považovať za odmietnuté, ak nebolo výslovne vydané žiadne rozhodnutie v lehote na vydanie výslovného rozhodnutia.

V prípade teroristických trestných činov treba žiadosti vo všeobecnosti predložiť v lehote jedného roka od dátumu, keď bola spôsobená škoda alebo keď bola stanovená diagnóza preukazujúca kauzálny vzťah medzi následkom a teroristickým činom. V prípade študijnej pomoci je lehota tri mesiace od zápisu na štúdium.

Lehota na prijatie a oznámenie príslušného rozhodnutia je 12 mesiacov s výnimkou študijnej pomoci (v tomto prípade je lehota 6 mesiacov), pričom žiadosť sa považuje za schválenú, ak lehota ubehla a nebolo vydané žiadne výslovné rozhodnutie.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov žiadatelia môžu napadnúť rozhodnutia ministerstva financií a verejnej správy vo veci právne stanovenej pomoci v lehote jedného mesiaca od oznámenia. Ak rozhodnutie v tejto lehote nenapadli, jedinou možnosťou je podať odvolanie a požiadať príslušné ministerstvo o mimoriadne preskúmanie.

Rozhodnutie možno napadnúť na ministerstve financií a verejnej správy alebo prostredníctvom Národnej komisie pre pomoc a asistenciu obetiam násilných trestných činov (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Národná komisia je príslušný subjekt, ktorý rozhoduje o námietkach proti rozhodnutiam ministerstva financií a verejnej správy vo veci pomoci poskytnutej na základe uplatniteľných právnych predpisov.

Ak po podaní námietky uplynú tri mesiace a národná komisia nedospeje k dohode, námietku možno považovať za zamietnutú a možno proti tomu podať správne odvolanie.

V prípade teroristických trestných činov rozhodnutia vydané ministerstvom vnútra vo veci správnych postupov pri žiadostiach o jednotlivé druhy pomoci možno napadnúť interne, alebo ich možno napadnúť priamo v rámci systému správneho súdnictva.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako si uplatniť nárok?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak žiadatelia potrebujú pomôcť s predložením a odoslaním žiadostí o pomoc, môžu navštíviť príslušné úrady na podporu obetí trestných činov; na týchto úradoch získajú informácie o finančnej pomoci, ktorá sa na nich môže vzťahovať, a o jednotlivých postupoch, ako o ňu požiadať.

Tieto úrady sa nachádzajú vo všetkých autonómnych oblastiach, takmer vo všetkých hlavných mestách provincií aj v iných mestách.

Po kliknutí na tento odkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov.

Osobitné formuláre potrebné pri žiadostiach o pomoc sú k dispozícii po kliknutí na tento odkaz.

V prípade teroristických trestných činov treba žiadosti o pomoc poslať na úradnom tlačive Generálnemu riaditeľstvu pre podporu obetí terorizmu, ktoré patrí pod ministerstvo vnútra, na túto adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8, 28010 MADRID.

Osobitné formuláre potrebné pri žiadostiach o pomoc sú k dispozícii po kliknutí na tento odkaz.

Úrad na informovanie a podporu obetí terorizmu, ktorý patrí pod najvyšší súd, poskytuje všeobecné informácie o finančnej pomoci, ktorá sa môže vzťahovať na obete terorizmu. Adresa sídla tohto úradu:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktné telefónne číslo: +34 91 400 74 02.

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sú tlačivá a vzory potrebné pri jednotlivých druhoch pomoci k dispozícii po kliknutí na tento odkaz.

Po kliknutí na tento odkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov; na týchto úradoch získate informácie o finančnej pomoci, ktorú si môžete uplatniť, a o jednotlivých postupoch, ako o ňu požiadať.

Ak chcete získať informácie o dostupnej pomoci v prípade teroristických trestných činov, navštívte webové sídlo ministerstva vnútra.

Úrad na informovanie a podporu obetí terorizmu, ktorý patrí pod najvyšší súd, poskytuje všeobecné informácie o finančnej pomoci, ktorá sa môže vzťahovať na obete terorizmu.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave na uplatnenie nároku?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov môžu obete požiadať o bezplatnú právnu pomoc v súlade s požiadavkami a postupom stanoveným v uplatniteľných právnych predpisoch.

Podľa španielskych právnych predpisov majú predovšetkým obete rodovo motivovaného násilia nárok na bezplatné právne poradenstvo bezprostredne pred podaním sťažnosti a na bezplatnú obhajobu a zastupovanie právnikom a zástupcom vo všetkých konaniach a administratívnych postupoch, ktoré sú priamym alebo nepriamym výsledkom utrpeného násilia.

V týchto situáciách by sa mal o obhajobu obete postarať jeden právnický tím za predpokladu, že sa tým riadne zaručí právo obete na obhajobu. Toto právo sa v prípade smrti obete uplatňuje aj na právnych nástupcov, ak sa nepodieľali na týchto činoch.

V prípade teroristických trestných činov obete terorizmu uznané v španielskych právnych predpisoch majú nárok na právnu pomoc vo všetkých súdnych konaniach a administratívnych postupoch vyplývajúcich z teroristického činu, ktorý spôsobil, že majú štatút obete, bez ohľadu na ich finančné zdroje v súlade s podmienkami právnych predpisov v oblasti bezplatnej právnej pomoci, ktoré sú platné v Španielsku.

V každom prípade sa zaručuje poskytnutie okamžitej bezplatnej právnej pomoci všetkým obetiam, ktoré o ňu požiadajú. Obeť stráca právo na právnu pomoc, ak sa jej následne neprizná štatút obete alebo ak je vydané zbavenie obvinenia, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, alebo ak sa vo veci ďalej nekoná, pričom nemá povinnosť uhradiť náklady za výhody, ktoré dovtedy bezplatne užívala.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak žiadatelia potrebujú pomôcť s predložením a odoslaním žiadostí o pomoc, môžu navštíviť príslušné úrady na podporu obetí trestných činov; na týchto úradoch získajú informácie o finančnej pomoci, ktorá sa na nich môže vzťahovať, a o jednotlivých postupoch, ako o ňu požiadať.

Tieto úrady sa nachádzajú vo všetkých autonómnych oblastiach, takmer vo všetkých hlavných mestách provincií aj v iných mestách.

Po kliknutí na tento odkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov.

Úrad na informovanie a podporu obetí terorizmu, ktorý patrí pod najvyšší súd, poskytuje všeobecné informácie o finančnej pomoci, ktorá sa môže vzťahovať na obete terorizmu. Adresa sídla tohto úradu:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktné telefónne číslo: +34 91 400 74 02.

Posledná aktualizácia: 17/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.