Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Vo všeobecnosti existujú tri rôzne spôsoby získania náhrady škody za ujmy spôsobené trestným činom. Sú to:

 • odškodné, ktoré je páchateľ povinný zaplatiť,
 • náhrada škody zo súkromného, kolektívneho alebo verejného poistenia,
 • náhrada od štátu za škody spôsobené trestným činom.

Existujú rozdiely medzi pravidlami, ktoré sa vzťahujú na rôzne typy náhrady škody. Tieto informácie sa vzťahujú iba na náhradu škody od štátu za škody spôsobené trestným činom.

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

V zásade sa náhrada za škody spôsobené trestným činom môže priznať za všetky druhy trestnej činnosti, ale možnosti náhrady škody sa líšia v závislosti od druhu škody alebo ujmy.

Náhradu škody za ujmu na zdraví je možné priznať za všetky druhy trestnej činnosti, ak je ujma na zdraví prirodzeným dôsledkom trestnej činnosti.

Náhradu škody je možné priznať aj za ujmu, čo znamená, že niekto vážne zraní inú osobu prostredníctvom trestného činu zahŕňajúceho útok na osobu obete (napr. útok alebo znásilnenie), slobodu obete (napr. protiprávne pozbavenie slobody) alebo na jej pokoj (napr. protiprávne ohrozovanie), alebo hrubým ohováraním.

Náhrada za majetkovú škodu (napr. spôsobenú krádežou alebo poškodením majetku) alebo čisto finančnú škodu (napr. spôsobenú podvodom) sa prizná iba v určitých prípadoch.

Za aký druh ujmy môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody je možné priznať za ujmu na zdraví a poškodenie zdravia a deťom, ktoré boli svedkami trestných činov spáchaných medzi blízkymi príbuznými. V niektorých výnimočných prípadoch je možné priznať náhradu škody za majetkovú škodu alebo čisto finančnú škodu.

V prípade ujmy na zdraví je možné priznať náhradu škody za:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť a ďalšie náklady pre zranenú osobu a v primeranom rozsahu pre blízkeho príbuzného zranenej osoby,
 • poškodenie odevov, okuliarov a podobných predmetov, ktoré mala na sebe zranená osoba,
 • ušlý zárobok,
 • dočasné fyzické a duševné utrpenie (bolesť a utrpenie),
 • trvalé fyzické a duševné utrpenie (deformitu alebo inú trvalú ujmu na zdraví).

Ak ujma na zdraví spôsobila smrť, náhradu škody je možné priznať za:

 • náklady na pohreb a takisto v primeranom rozsahu ďalšie náklady spôsobené smrťou,
 • stratu výživného (za určitých podmienok),
 • ujmu na zdraví v dôsledku smrti, ktorá sa dotýka blízkych príbuzných zosnulého.

Iné dávky, na ktoré má poškodená osoba nárok (napr. sociálne dávky, dôchodok alebo náhrada škody od zamestnávateľa), sa odpočítajú pri určení náhrady ušlého zárobku a výživného.

V prípade trestného činu proti osobe obete, jej slobode alebo pokoju zahŕňajúcom závažné porušenie nedotknuteľnosti osoby je možné priznať náhradu škody za toto porušenie.

Náhrada škody za majetkovú škodu, napr. odcudzenie alebo poškodenie majetku, sa poskytne iba vo výnimočných prípadoch. Takúto náhradu škody je možné priznať iba v prípade, že trestný čin spáchal niekto, kto bol v nútenej spoločenskej väzbe, napr. ako väzeň vo väzení, zariadení alebo inštitúcii určenej na zaistenie (prípady úteku z väzenia). Náhradu škody je možné takisto priznať v mimoriadnych núdzových prípadoch, keď sa možnosti poškodeného zarobiť si na živobytie závažne zhoršili v dôsledku ujmy na zdraví alebo keď sa náhrada škody javí ako mimoriadne dôležitá z iných dôvodov.

Náhrada škody sa veľmi zriedka prizná iba za čisto finančnú ujmu, napr. v súvislosti s podvodom alebo spreneverou. Náhrada škody môže byť relevantná iba vo veciach týkajúcich sa úteku z väzenia, ak existujú osobitné dôvody, alebo v mimoriadnych prípadoch núdze, keď sa možnosti poškodeného zarobiť si na živobytie závažne zhoršili v dôsledku ujmy na zdraví alebo keď sa náhrada škody javí ako mimoriadne dôležitá z iných dôvodov.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný (-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Áno, ako už bolo vysvetlené, náhradu škody je možné priznať. V prípade ujmy blízkeho príbuzného zosnulého sa zvyčajne vypláca štandardizovaná náhrada škody za bolesť a utrpenie.

Ľudia, ktorí môžu získať náhradu škody za ujmu, sú zvyčajne partner, rodičia a deti zosnulého, ako aj súrodenci, ktorí žili so zosnulým. Dospelí súrodenci, ktorí nežili so zosnulým, zvyčajne nemajú nárok na náhradu škody.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný (-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v tomto prípade získať náhradu škody?

Ak ujma nespôsobila úmrtie, náhradu škody je možné priznať v niektorých osobitných prípadoch za nepriamu ujmu osobe, ktorá je v mimoriadne blízkom vzťahu k poškodenému. Prípady, v ktorých takáto náhrada škody môže byť relevantná, nastávajú, ak poškodený utrpel závažnú ujmu a bol v ohrození života počas značne dlhého obdobia alebo ak bol dotknutý príbuzný (-á) svedkom incidentu, v ktorom bola spôsobená ujma, a to spôsobilo duševnú ujmu príbuzného.

Nárok na náhradu škody môžu mať tí istí ľudia, ako v prípade, keď poškodený v dôsledku trestného činu zomrie.

Môžem dostať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Ak bol trestný čin spáchaný vo Švédsku, náhradu škody je možné priznať bez ohľadu na štátnu príslušnosť poškodeného alebo krajinu jeho pobytu. Ak však trestný čin a poškodený majú takú slabú spojitosť so Švédskom, že nie je odôvodnené, aby švédsky štát poskytol náhradu škody za ujmu, náhrada škody sa nevyplatí. Táto výnimka sa uplatňuje reštriktívne. Výnimka sa takisto neuplatní na občana iného členského štátu EÚ, ktorý je obeťou úmyselného násilného trestného činu vo Švédsku.

Môžem žiadať o náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o náhradu škody v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Áno. Ak žijete vo Švédsku, môžete si uplatniť nárok na náhradu škody vo Švédsku, aj keď bol trestný čin spáchaný v inej krajine, či už v rámci EÚ, alebo mimo nej.

Zásada spočíva v tom, že škodu spôsobenú trestným činom treba najprv nahradiť v krajine, kde bol trestný čin spáchaný. Ak škodu nie je v danej krajine možné nahradiť vôbec alebo v plnej výške, poškodený, ktorý žije vo Švédsku, môže mať namiesto toho nárok na náhradu za škodu spôsobenú trestným činom od švédskeho štátu.

Ak je trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ a náhradu škody za daný trestný čin je možné priznať v tejto krajine, švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov (Brottsoffermyndigheten) pomôže osobe, ktorá žiada o náhradu škody vo Švédsku, obrátiť sa na krajinu, kde bol trestný čin spáchaný. Za určitých podmienok je možné vyplatiť švédsku náhradu škody skôr, ako sa nárok na náhradu škody posúdi v inej krajine EÚ.

Ak náhradu škody nie je možné vyplatiť v inej krajine EÚ, nárok na náhradu škody sa posúdi podľa švédskych predpisov.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol (-la) žiadať o náhradu škody?

Áno. Trestný čin sa musí nahlásiť polícii a poškodený je takisto povinný pomôcť polícii pri jeho vyšetrovaní.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o náhradu škody?

Áno. Náhradu škody je možné vo veľmi zriedkavých prípadoch priznať pred policajným vyšetrovaním a skončením súdneho preskúmania.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa, ak sa potvrdila jeho totožnosť?

V zásade, ak je páchateľ známy, musí byť odsúdený za trestný čin, aby štát mohol vyplatiť náhradu škody. Takisto osoba, ktorá spôsobila škodu, musí v prvom rade poskytnúť náhradu škody a v zásade to znamená, že nárok sa musí najskôr uplatniť voči páchateľovi. Ak na druhej strane vyšetrovanie jasne ukáže, že páchateľ nie je schopný zaplatiť odškodné, náhradu škody je možné vyplatiť bez toho, aby o to musel poškodený najskôr požiadať páchateľa.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť, aby mi bol nárok priznaný?

Áno. Ak nebola zistená totožnosť páchateľa a policajné vyšetrovanie bolo preto ukončené, môžete mať nárok na náhradu škody. V takýchto prípadoch posúdenie trestného činu a nárok na náhradu škody budú založené predovšetkým na obsahu policajnej správy. Okrem toho je poškodený takisto povinný predložiť dôkazy o tom, že škoda alebo ujma nastala v dôsledku trestného činu.

Existuje lehota, v rámci ktorej podať žiadosť o náhradu škody?

Áno. Uplatňuje sa trojročná lehota na podanie žiadosti, ktorá sa vypočíta takto:

Ak existuje rozsudok v súvislosti s trestným činom, žiadosť sa musí podať do troch rokov odo dňa, keď rozsudok nadobudol právoplatnosť (už nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok).

Ak sa ukončilo policajné vyšetrovanie, žiadosť sa musí podať do troch rokov odo dňa, keď sa rozhodlo o ukončení vyšetrovania.

Ak sa policajné vyšetrovanie nezačalo, žiadosť sa musí podať do troch rokov odo dňa spáchania trestného činu.

Deti, ktoré sa stali obeťou trestného činu pred dosiahnutím veku 18 rokov, majú nárok uplatniť si náhradu škody až do dosiahnutia veku 21 rokov.

Ak na to existujú výnimočné dôvody, môže sa žiadosť zvážiť, aj keď bola prijatá po stanovenej lehote. Jedným z príkladov takýchto výnimočných dôvodov môže byť to, že z dôvodu vážneho ochorenia nemohol žiadateľ včas požiadať o náhradu škody za ujmu spôsobenú trestným činom.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Napríklad, bude sa náhrada škody vzťahovať na tieto prípady:

a) v prípade obete trestného činu:

– fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť v súvislosti s ujmou na zdraví (lekárska starostlivosť – ambulantná a nemocničná starostlivosť, zotavenie):

áno, pokiaľ sa náhrada škody neprizná z iných zdrojov,

 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.):

áno, pokiaľ sa náhrada škody neprizná z iných zdrojov,

 • trvalá ujma na zdraví (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),
  • ušlý zárobok počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.):

  áno, pokiaľ sa náhrada škody neprizná z iných zdrojov,

  • strata príležitostí:

  nie, nič okrem náhrady škody za ušlý zárobok alebo budúci ušlý zárobok (anuita),

  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad právne poplatky, súdne trovy):

  nie.

  • náhrada škody za odcudzený alebo poškodený osobný majetok:

náhradu škody je možné priznať za poškodenie alebo zničenie odevov, okuliarov a podobných predmetov, ktoré mal na sebe poškodený v čase, keď utrpel ujmu na zdraví.

V iných prípadoch sú možnosti náhrady za škody na majetku veľmi obmedzené. Pozri oddiel 1.2.

 • iné

– psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete:

Áno. Okrem náhrady škody za bolesť a utrpenie je možné priznať náhradu škody aj za porušenie nedotknuteľnosti osoby, keď trestný čin zameraný na osobu obete, jej slobodu alebo pokoj môže zahŕňať závažné porušenie nedotknuteľnosti osoby poškodeného;

b) v prípade oprávnených osôb alebo príbuzných obete:

– fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb

áno, pokiaľ sa náhrada škody neprizná z iných zdrojov,

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie)

Áno. Ak trestný čin spôsobil smrť a ujmu na zdraví niekomu mimoriadne blízkemu zosnulého, náhradu škody je možné priznať v prípade, že ju nie je možné získať z iných zdrojov. Pozri takisto oddiel 1.3. a oddiel 1.4.,

 • strata výživného alebo príležitostí

za určitých podmienok je možné vyplatiť náhradu škody za stratu výživného.

– psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhradu škody pre pozostalých, ak obeť zahynula
Áno. Pozri oddiel 1.3.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Náhrada škody sa zvyčajne vypláca ako jedna platba. Náhrada škody za trvalú ujmy na zdraví sa musí často neskôr upraviť, keď sa zistí, že ujma na zdraví je trvalá. Dlhodobá strata príjmu sa zvyčajne upravuje raz ročne spätne. Ak ujma na zdraví spôsobila poškodenému zdravotné postihnutie, ktoré trvalo znížilo jeho schopnosť pracovať, môže mať za určitých podmienok nárok na náhradu škody za budúci ušlý zárobok vo forme anuity, pričom v takom prípade sa vyplácajú mesačné platby.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam vedený v registri trestov alebo nespolupráca počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody sa môže znížiť alebo úplne zamietnuť, ak správanie poškodeného zvýšilo riziko ujmy, či už v súvislosti s trestným činom, alebo inak, úmyselne alebo z nedbanlivosti. Náhrada škody sa zvyčajne týmto spôsobom upraví, ak trestný čin spôsobil poškodený vlastnou trestnou činnosťou alebo súvisí s drogami alebo ak sa poškodená osoba v súvislosti s trestným činom správala provokatívne.

Poškodený je takisto povinný v primeranom rozsahu spolupracovať pri policajnom vyšetrovaní. Poškodený musí takisto prispieť ku konaniu o náhrade škody švédskeho Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov poskytnutím informácií a predložením potrebných dokumentov na posúdenie. Náhradu škody nemožno priznať v prípade, že žiadateľ nespolupracoval pri policajnom vyšetrovaní. To isté platí v prípade, že žiadateľ neprispel ku konaniu vo veci náhrady škody.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Z hľadiska náhrady za ujmu na zdraví a porušenia nedotknuteľnosti osoby finančná situácia poškodeného neovplyvní nárok na náhradu škody ani výšku priznanej náhrady škody. V prípade škody na majetku a čisto finančnej škody finančná situácia poškodeného môže ovplyvniť nárok na náhradu škody a výšku náhrady za škody spôsobené trestným činom v niektorých prípadoch.

Existujú ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada od štátu za škody spôsobené trestným činom je doplnkom ku akejkoľvek inej náhrade škody, na ktorú môže mať poškodený nárok v dôsledku spôsobenej škody alebo ujmy. To znamená, že akákoľvek iná náhrada škody sa musí odpočítať od náhrady za škody spôsobené trestným činom. Vzťahuje sa to napríklad aj na odškodné, ktoré sa vyplatí alebo sa považuje za splatné, a akúkoľvek náhradu škody z poistenia, na ktorú má poškodený nárok.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Náhrada škody sa vypočíta v súlade s pravidlami stanovenými v zákone o náhrade škody za ujmy spôsobené trestnými činmi (brottsskadelag) a zákone o zodpovednosti za delikty (skadeståndslag). Nárok na náhradu za škody spôsobené trestným činom je v niektorých ohľadoch obmedzený viac ako nárok na náhradu za škody spôsobené deliktmi. Zásada spočíva v tom, že náhrada škody musí predstavovať formu nápravy, a pokiaľ je to možné, uviesť poškodeného do rovnakej finančnej situácie, ako keby k poškodeniu alebo ujme nedošlo.

Náhrada škody sa vzťahuje na všetky nevyhnutné, primerané náklady, ako aj na akýkoľvek ušlý zárobok spôsobený poškodením alebo ujmou. Existuje horný limit pre náhradu škody; pozri oddiel 1.18.

Náhrada za bolesť a utrpenie sa vyplatí v súlade s tabuľkami – bežná výška náhrady počas pracovnej neschopnosti je približne 2 700 SEK mesačne (v roku 2022), ale vyššiu úroveň náhrady možno priznať napríklad v prípade liečby na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pri niektorých trestných činoch – ak ujma spôsobila smrť (náhrada škody príbuzným) a v prípade znásilnenia – existuje takisto predpoklad ujmy na zdraví, čo znamená, že sa to nemusí preukázať. V týchto prípadoch sa na náhradu za bolesť a utrpenie uplatňujú určité obvyklé sumy, napr.: 60 000 SEK v prípade úmyselného spôsobenia smrti, 30 000 SEK v prípade neúmyselného spôsobenia smrti a 15 000 SEK v prípade znásilnenia.

Náhrada škody za trvalé zdravotné postihnutie sa určuje pomocou tabuliek a na základe posúdenia rozsahu postihnutia lekárom a veku žiadateľa.

Náhrada škody za trvalé znetvorenie sa určuje pomocou tabuliek a na základe toho, ako viditeľné je predmetné znetvorenie, kde sa nachádza, ako aj veku poškodeného.

Náhrada za porušenie nedotknuteľnosti osoby sa určuje na základe objektívnych okolností trestného činu, a to bez ohľadu na subjektívny dojem poškodeného. V praxi môže byť napríklad náhrada škody: za protiprávne ohrozovanie 5 000 – 20 000 SEK, za útok 5 000 – 100 000 SEK, za znásilnenie 100 000 SEK a za pokus o vraždu 100 000 – 150 000 SEK.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Najnižšia výška náhrady škody, ktorú je možné priznať, je 100 SEK (po odpočítaní základnej zrážky).

Maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať za ujmu na zdraví vrátane bolesti a utrpenia, je 966 000 SEK (v roku 2022). Za určitých podmienok je takisto možné priznať náhradu škody za anuitu.

Maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať za majetkovú škodu a čisto finančnú škodu, je 482 000 SEK (v roku 2022).

Neexistuje horná hranica pre náhradu škody týkajúcu sa porušenia nedotknuteľnosti osoby.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári žiadosti o náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Áno. So zreteľom na finančné straty, napríklad náklady na zdravotnú starostlivosť alebo ušlý zárobok, je poškodený povinný stanoviť výšku alebo zaslať dôkazy jasne preukazujúce rozsah škôd.

Pri náhrade škody za morálnu ujmu nie je potrebné stanoviť výšku (bolesť a utrpenie, porušenie nedotknuteľnosti osoby, trvalá ujma na zdraví a náhrada škody deťom, ktoré sa stali svedkami trestného činu).

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno. Náhrada od štátu za škody spôsobené trestným činom sa prizná iba v rozsahu, v akom sa na škodu nevzťahujú iné druhy náhrady škody, na ktorú má poškodený nárok.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, neexistuje možnosť vyplatenia preddavku náhrady škody.

Môžem získať doplňujúcu alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Áno, za predpokladu, že nárok nie je premlčaný, čo sa zvyčajne stane desať rokov po prijatí rozhodnutia.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

Ak je žiadateľ zastúpený právnym zástupcom, musí sa predložiť originál splnomocnenia. Tieto náklady sa musia zvyčajne podporiť originálmi faktúr. Je takisto výhodou, ak žiadateľ vo všeobecnosti predloží uvedený materiál, ktorý je relevantný pre príslušnú škodu alebo ujmu.

Švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov získa dokumentáciu potrebnú na posúdenie nároku na náhradu škody a výšky každej takejto náhrady škody, pokiaľ nie sú priložené potrebné dokumenty. Vykoná to na základe poverenia, ktoré žiadateľ udelí orgánu pri podaní žiadosti. V prípade, že orgán nemôže sám získať potrebné informácie a dokumenty, možnosť poskytnúť ich dostane namiesto neho žiadateľ.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadostiach o náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority, P.O. Box 470, 901 09 Umeå, Sweden.

Je potrebné upozorniť, že žiadosť sa musí podať prostredníctvom osobitného formulára. Formuláre sú k dispozícii na webovom sídle švédskeho Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov na adrese https://www.brottsoffermyndigheten.se/.

Žiadosť možno predložiť aj elektronicky, ak má žiadateľ švédske ID elektronického bankovníctva. Žiadosť možno týmto spôsobom podať prostredníctvom webového sídla https://www.brottsoffermyndigheten.se/.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho (približne) trvá, kým orgán doručí rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody?

Čas spracovania sa líši v závislosti od aktuálneho pracovného zaťaženia orgánu. Čas sa môže takisto líšiť v závislosti od zložitosti veci. Priemerný čas spracovania je v súčasnosti približne tri mesiace (v roku 2022).

Ak s rozhodnutím orgánu nesúhlasím, ako proti nemu môžem namietať?

Rozhodnutia švédskeho Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov nemožno napadnúť, ale orgán môže zmeniť svoje rozhodnutie na základe žiadosti alebo z vlastnej iniciatívy, ak vyjdú najavo nové okolnosti alebo ak pre to existujú iné dôvody. Rozhodnutie nemožno zmeniť v neprospech žiadateľa.

Žiadateľ, ktorý nie je spokojný s rozhodnutím, môže orgánu zaslať písomnú žiadosť, aby vec opätovne posúdil. V žiadosti sa musí uviesť požadovaná zmena s jej odôvodnením. Akýkoľvek doplňujúci materiál by sa mal predložiť spolu so žiadosťou.

Žiadateľ je vždy oprávnený požiadať súd pre náhradu škody za ujmy spôsobené trestnými činmi (Nämnden för brottsskadeersättning) o preskúmanie rozhodnutia.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Informácie a formuláre žiadostí sú k dispozícii na webovom sídle švédskeho Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov na adrese https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Informácie o náhrade škody a spôsobe podania žiadosti sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch a formuláre žiadostí sú k dispozícii v angličtine.

Môžete takisto zavolať na linku pomoci švédskeho Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov na číslo +46 9070 8200, ktorá je k dispozícii od 9.00 do 15.00 v pracovných dňoch. Linka pomoci poskytuje poradenstvo vo švédčine a v angličtine.

Existuje špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Pozri vyššie.

Vekovo primerané informácie vhodné pre deti do 18 rokov sú dostupné na adrese https://www.jagvillveta.se. Na tomto webovom sídle nájdete aj informácie v niekoľkých jazykoch.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Vyplniť žiadosť o náhradu škody je jednoduché, a ak s tým máte nejaké problémy, môžete sa so žiadosťou o pomoc obrátiť na švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov. Náhrada nákladov za právneho zástupcu sa prizná iba vtedy, ak na to existujú osobitné dôvody.

Existujú organizácie na pomoc obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody?

S vašou žiadosťou o náhradu škody vám môže pomôcť miestne stredisko na podporu obetí. Mieste stredisko na podporu obetí nájdete na webovom sídle švédskej organizácie pre podporu obetí (Brottsofferjouren) na adrese http://www.brottsofferjouren.se/, alebo ak požiadate o pomoc na čísle +46 (0)200-21 20 19.

Posledná aktualizácia: 17/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.