Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Na podlagi zakona o žrtvah kaznivih dejanj (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. št. 288/1972 se odškodnina dodeli posameznikom, kadar je verjetno, da so zaradi protipravnega in naklepnega dejanja, za katerega je na dan, ko je izdana odločba, zagrožena več kot šestmesečna zaporna kazen, utrpeli telesno poškodbo ali je zadevno dejanje škodovalo njihovemu zdravju.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Za protipravna in naklepna dejanja, za katera je zagrožena več kot šestmesečna zaporna kazen in katerih posledica je telesna poškodba ali ki so škodovala zdravju.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Da. Družinski člani, ki so bili na podlagi civilnega prava vzdrževani družinski člani pokojnika (otroci, zakonec), so upravičeni do odškodnine.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Da, če je bila žrtev hudo poškodovana. Pogoj je tudi, da je zaradi kaznivega dejanja družinski član (otrok, starš, zakonec, sorojenec) utrpel šok, ki je povzročil klinično pomembne psihološke posledice.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Da. Pogoj je, da je bilo kaznivo dejanje storjeno v Avstriji po 30. juniju 2005. Običajno je pogoj tudi, da je oseba, ki uveljavlja odškodnino, v času, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno, zakonito bivala v Avstriji.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

V skladu z zakonom o žrtvah kaznivih dejanj so državljani Avstrije in EU (če so imeli v Avstriji običajno prebivališče, preden je bilo kaznivo dejanje storjeno) načeloma upravičeni do odškodnine za poškodbe, utrpele v tujini.

V skladu s členom 2 Direktive Sveta 2004/80/ES odškodnino izplača pristojni organ države članice, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Žrtev in preživeli vzdrževani družinski člani morajo pomagati pri preiskavi kaznivega dejanja in iskanju storilca, drugače se lahko zahtevek za odškodnino zavrne.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Ne.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Ne.

Ali sem še vedno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Ni potrebno, da je storilec identificiran ali obsojen. Dovolj je, če je verjetno, da je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Večino zahtevkov je treba vložiti v treh letih po kaznivem dejanju, da se lahko pomoč prizna za nazaj. Če se zahtevek vloži po navedenem roku, se pomoč izplačuje od meseca, ki sledi datumu vložitve zahtevka.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

Zagotoviti je mogoče naslednjo pomoč:

1. odškodnino zaradi izgube zaslužka ali preživljanja;

2. terapevtsko oskrbo
(a) zdravniško pomoč;
(b) zdravila;
(c) medicinske pripomočke;
(d) institucionalno oskrbo;
(e) zobozdravstveno zdravljenje;
(f) ukrepe za krepitev zdravja (člen 155 splošnega zakona o socialni varnosti (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. št. 189/1955);

2a. pokritje stroškov nujnih obravnav kliničnih in zdravstvenih psihologov in psihoterapevtov;

3. ortopedsko oskrbo
(a) namestitev protez, ortopedskih in drugih pripomočkov, njihovo popravilo in zamenjavo;
(b) povrnitev stroškov prilagoditve vsakdanjih predmetov in vgradnjo kopalnice za invalide;
(c) nepovratna sredstva za kritje stroškov predelave večslednih vozil za voznika invalida;
(d) pomoč za nakup večslednih vozil;
(e) vse potne stroške in stroške prevoza, ki nastanejo;

4. medicinsko rehabilitacijo
(a) namestitev v zdravstveni ustanovi, ki se ukvarja predvsem z rehabilitacijo;
(b) zdravniško pomoč, zdravila in medicinske pripomočke, če so potrebni neposredno zaradi ali v zvezi s točko (a);
(c) vse potne stroške in stroške prevoza, ki nastanejo;

5. poklicno rehabilitacijo
(a) poklicno usposabljanje za ponovno pridobitev ali izboljšanje zmožnosti za delo;
(b) usposabljanje za nov poklic;
(c) nepovratna sredstva ali posojila (člen 198(3) splošnega zakona o socialnem zavarovanju, (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG 1955));

6. socialno rehabilitacijo
(a) nepovratna sredstva za kritje stroškov pridobitve vozniškega dovoljenja, če zaradi invalidnosti osebe ni mogoče pričakovati, da bi lahko uporabljala javni prevoz;
(b) prehodno nadomestilo (člen 306 ASVG 1955);

7. nadomestila za oskrbo, nadomestila za slepe osebe;

8. povrnitev pogrebnih izdatkov;

9. dodatne ugodnosti na podlagi ocene materialnega položaja;

10. odškodnino za bolečine in trpljenje v enkratnem znesku.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Odvisno.

Obstajajo mesečna izplačila (nadomestilo za izgubo zaslužka/preživljanja; dodatne ugodnosti na podlagi ocene materialnega položaja; nadomestilo za oskrbo in nadomestilo za slepe osebe) in enkratna izplačila (kot je povrnitev pogrebnih izdatkov, odškodnina za bolečine in trpljenje v enkratnem znesku).

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

V zakonu o žrtvah kaznivih dejanj so navedeni razlogi, na podlagi katerih se lahko odškodnina zavrne (na primer huda malomarnost, sodelovanje v pretepu).

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Pri večini vrst pomoči vaše finančno stanje ni pomembno. Izguba zaslužka in preživljanja se določi na podlagi meril iz civilnega prava in ne glede na materialni položaj.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Ne.

Kako se odškodnina izračuna?

Za vsak primer posebej. Tekoča odškodnina zaradi izgube zaslužka in preživljanja se izračuna na podlagi meril iz civilnega prava.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Najnižji znesek odškodnine ni določen.

Obstajajo pa omejitve glede prihodkov ali fiksnih zneskov v zvezi s posameznimi vrstami pomoči.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Ne. Znesek opredeli zadevni organ, vendar pa mora žrtev sodelovati v postopku in zagotoviti potrebne informacije.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

V skladu z zakonom o žrtvah kaznivih dejanj se državni prejemki (kot je nadomestilo za brezposelnost) in prejemki socialne varnosti (invalidska pokojnina itd.) upoštevajo in se zaradi njih zmanjša odškodnina zaradi izgube zaslužka.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Da. Če obstaja nujna potreba po finančni pomoči. Mora pa biti verjetno, da je zahtevek utemeljen.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja itd.)?

Da.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

Zahtevi za pomoč je običajno treba priložiti naslednje dokumente:

  • pooblastilo/dokazilo o zastopanju ali razmerju z žrtvijo;
  • potrdilo o smrti žrtve;
  • kopijo policijskega zapisnika;
  • kopijo sodbe/sodne odločbe;
  • zdravniške izvide in potrdila;
  • bolnišnične račune;
  • račune za druge izdatke (oskrbo, pogreb);
  • podatke o prihodkih (plača, socialna pomoč/plačila za pomoč, nadomestila);
  • potrdilo o prejemkih iz drugih virov (socialna varnost, zasebno zavarovanje) (ali potrdilo o tem, da drugih prejemkov ni bilo);
  • najnovejši izpiski iz pravosodne evidence vložnika zahtevka.

Tudi organ sam zahteva predložitev listin.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice (zvezni urad za socialne zadeve in invalide, ministrstvo za socialne zadeve)
Babenbergerstraße 5, A-1010 Dunaj

Telefon: +43 158831
Telefaks: +43 10599882516

E-naslov: post.wien@sozialministeriumservice.at

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice (zvezni urad za socialne zadeve in invalide, ministrstvo za socialne zadeve)
Babenbergerstraße 5, A-1010 Dunaj

Telefon: +43 158831
Telefaks: +43 10599882516

E-naslov: post.wien@sozialministeriumservice.at

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Od vas se lahko zahteva sodelovanje v postopku (za oceno, ki jo pripravi izvedenec, odgovarjanje na vprašanja itd.), sicer pa na splošno vaša navzočnost ni potrebna.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Odgovor je odvisen od vrste zahtevane odškodnine. Odločitev se običajno sprejme v nekaj mesecih.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Pritožbo zoper odločbo ministrstva za socialne zadeve je mogoče vložiti pri zveznem upravnem sodišču (Bundesverwaltungsgericht) ali ustavnem sodišču (Verfassungsgerichtshof) in vrhovnem upravnem sodišču (Verwaltungsgerichtshof).

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

Za vložitev zahtevka vam ni treba izpolniti obrazca za vlogo. Informacije (in zadevne obrazce) zagotavlja ministrstvo za socialne zadeve na svojem spletišču.

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (ministrstvo za socialne zadeve - socialna odškodnina)

Sozial Ministerium - Verbrechensopfer (ministrstvo za socialne zadeve - žrtve kaznivih dejanj)

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Pravne informacije zagotavlja ministrstvo za socialne zadeve, ki pa ne more zagotoviti pomoči odvetnika ali plačila njegovih storitev.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Da, na primer Weisser Ring.

Zadnja posodobitev: 19/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.