Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Za žrtve terorizma – do vsebine na dnu te strani dostopate s klikom tukaj.

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Komisija za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj lahko žrtvam nasilnega naklepnega dejanja, storjenega na ozemlju Belgije, (in njihovim svojcem) dodeli finančno pomoč.

Za žrtve terorizma glejte posebne določbe.

Za katere vrste škode lahko dobim odškodnino?

Postavke škode, ki jih upošteva komisija, se razlikujejo glede na kategorijo zadevnih žrtev:

A. Neposredne žrtve – osebe, ki so neposredno zaradi nasilnega naklepnega dejanja v Belgiji utrpele fizično poškodbo in/ali duševni pretres.

Pri neposrednih žrtvah lahko komisija upošteva:

 • začasno ali trajno nezmožnost/invalidnost;
 • nematerialno škodo;
 • izgubo prihodka;
 • skaženost;
 • izgubo let šolanja (učni neuspehi);
 • stroške zdravljenja;
 • stroške postopka (vključno z nadomestili za odvetniške stroške) v višini največ 6 000 EUR;
 • materialne stroške (največ: 1 250 EUR).

B. Posredne žrtve – sorodniki do drugega kolena in sorodniki po svaštvu do drugega kolena žrtve, ki je zaradi nasilnega naklepnega dejanja umrla.

Pri tej kategoriji žrtev lahko Komisija upošteva:

 • nematerialno škodo;
 • lastne stroške zdravljenja svojcev;
 • pogrebne stroške (v višini največ 6 000 EUR/smrtni primer);
 • stroške postopka;
 • izgubo preživljanja za svojce, ki so bili od žrtve pred njeno smrtjo finančno odvisni;
 • izgubo let šolanja.

C. Posredne žrtve – sorodniki do drugega kolena in sorodniki po svaštvu do drugega kolena žrtve, ki je bila zaradi nasilnega naklepnega dejanja hudo poškodovana.

Pri tej kategoriji žrtev lahko Komisija upošteva:

 • nematerialno škodo;
 • lastne stroške zdravljenja svojcev;
 • stroške postopka.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski član lahko prejmejo odškodnino?

Da, sorodniki (nasledniki) do drugega kolena in sorodniki po svaštvu do drugega kolena žrtve, ki je umrla neposredno zaradi nasilnega naklepnega dejanja, lahko prejmejo finančno pomoč.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski član lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Da, sorodniki (nasledniki) do drugega kolena in sorodniki po svaštvu do drugega kolena žrtve, ki ni umrla, je pa bila neposredno zaradi nasilnega naklepnega dejanja hudo poškodovana, lahko prejmejo finančno pomoč.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države Evropske unije?

Da. Finančno pomoč komisije lahko prejmete ne glede na državljanstvo ali zakoniti/nezakoniti status na belgijskem ozemlju.

Ali lahko uveljavljam odškodnino v tej državi, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Ne, Komisija za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj lahko ukrepa samo pri kaznivih dejanjih, storjenih na ozemlju Belgije.

Obstaja le ena izjema, in sicer v primeru terorističnih dejanj, storjenih v tujini, z žrtvami, ki imajo belgijsko državljanstvo ali običajno prebivališče v Belgiji. (Glej oddelek: žrtve terorizma.)

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Da, dejanje je treba prijaviti policiji. Zakon z dne 1. avgusta 1985, ki ureja pomoč Komisije za finančno pomoč, med drugim določa, da je treba uveljavljati premoženjskopravni zahtevek.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Državna finančna pomoč se lahko, kar zadeva glavno finančno pomoč, zahteva le ob koncu sodnega postopka in na podlagi zadnje sodne odločbe sodišč.

Vendar je pod določenimi pogoji še pred koncem sodnega postopka mogoča nujna pomoč.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Da. Če je bil storilec kaznivega dejanja identificiran, mora žrtev zoper njega uveljavljati premoženjskopravni zahtevek, saj je pomoč komisije subsidiarna in se torej uporablja kot zadnje sredstvo.

Ali sem še vedno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Če storilec kaznivega dejanja ob koncu sodnega postopka ostane neznan ali če je bil postopek v zadevi ustavljen, ker so storilci neznani, lahko žrtev komisijo zaprosi za finančno pomoč. V takih primerih mora žrtev vsaj vložiti prijavo (na policiji ali sodišču).

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Zahtevo za glavno pomoč morate vložiti v treh letih po zadnji sodni odločbi, izdani v tej zadevi, ali v treh letih po sklepu o ustavitvi postopka zaradi neznanih storilcev.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

Pri neposrednih žrtvah lahko komisija upošteva:

 • začasno ali trajno nezmožnost/invalidnost;
 • nematerialno škodo;
 • izgubo prihodka;
 • skaženost;
 • izgubo let šolanja (učni neuspehi);
 • stroške zdravljenja;
 • stroške postopka (vključno z nadomestili za odvetniške storitve) v višini največ 6 000 EUR;
 • materialne stroške (največ: 1 250 EUR).

Pri posrednih žrtvah – tj. sorodnikih do drugega kolena in sorodnikih po svaštvu do drugega kolena žrtve, ki je zaradi nasilnega naklepnega dejanja umrla,

lahko komisija upošteva:

 • nematerialno škodo;
 • lastne stroške zdravljenja svojcev;
 • pogrebne stroške (v višini največ 6 000 EUR/smrtni primer);
 • stroške postopka;
 • izgubo preživljanja za svojce, ki so bili od žrtve pred njeno smrtjo finančno odvisni;
 • izgubo let šolanja.

Pri posrednih žrtvah, tj. sorodnikih do drugega kolena in sorodnikih po svaštvu do drugega kolena žrtve, ki je bila zaradi nasilnega naklepnega dejanja hudo poškodovana,

 • lahko komisija upošteva:
 • nematerialno škodo;
 • lastne stroške zdravljenja svojcev;
 • stroške postopka.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Finančna pomoč komisije se izplača v enkratnem znesku.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Komisija lahko upošteva ravnanje neposredne žrtve nasilnega naklepnega dejanja ob tem dejanju in dejstvo, da je ta žrtev prispevala k nastanku škode.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Finančno stanje se ne upošteva.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Komisija za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj upošteva odškodnino, ki jo plača storilec dejanja, in morebitno pomoč družb za vzajemno zavarovanje ali zavarovalnic (načelo subsidiarnosti).

Kako se odškodnina izračuna?

Finančno pomoč pravično dodeli komisija, ki je upravni organ.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Najnižji znesek: 500 EUR

Najvišji znesek glavne pomoči (in celotne pomoči): 125 000 EUR

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

To ni obvezno.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/organizacija?

Da, pomoč Komisije temelji na načelu subsidiarnosti. Zato se upošteva odškodnina, ki jo plačajo zavarovalnice (in tudi storilec kaznivega dejanja).

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Nujna pomoč je dejansko mogoča tudi brez izdane sodne odločbe v zadevi. Komisija lahko v skladu s svojo sodno prakso dodeli nujno pomoč samo za stroške zdravljenja (najmanj 500 EUR), ki jih mora kriti žrtev (po odobritvi ali zavrnitvi pomoči zavarovalnice).

Najvišji znesek nujne pomoči je 30 000 EUR.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja itd.)?

V primeru poslabšanja poškodbe v desetih letih po dodelitvi glavne pomoči lahko zahtevate dodatno (finančno) pomoč, razen če je žrtev že prejela najvišji znesek pomoči države Belgije (125 000 EUR). Žrtev mora dokazati poslabšanje poškodbe (podprto s podrobno zdravstveno dokumentacijo).

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

 • Predvideni obrazec zahteve (fr Word (39 Kb) fr, nl Word (35 Kb) nl);
 • kopijo uradne pritožbe + podrobni opis dejstev;
 • kopijo predloga za uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka;
 • kopijo vseh sodnih odločb, izdanih v tej zadevi;
 • kopijo zdravstvenih poročil z opisom fizičnih in/ali psiholoških posledic, nastalih zaradi kaznivega dejanja; kopijo potrdil o stroških zdravljenja / materialnih stroških / stroških postopka, ki jih zavarovanje ne krije;
 • potrdila o izgubi dohodka;
 • v primeru smrti: kopijo mrliškega lista;
 • za svojce žrtve: potrdilo o uradni sestavi gospodinjstva, ki ga izda matični urad;
 • potrdilo o pogrebnih stroških (v primeru smrti neposredne žrtve);
 • dokazilo o šolskem neuspehu;
 • potrdila o odškodnini, ki jo plača storilec kaznivega dejanja, ali o plačilni nesposobnosti storilca kaznivega dejanja;
 • potrdila o pomoči zavarovalnice.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

COMMISSION POUR L'AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS (SPF JUSTICE) (Komisija za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj in osebam, ki jim ponudijo pomoč (Zvezni javni urad za pravosodje)

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Po pošti morate zahteve (z obrazcem zahteve in dokazili) v dveh izvodih poslati na naslov (poštni naslov):

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ne. Na obravnavah komisije, ko odloča o zahtevi, ni treba biti navzoč.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Približno 18 mesecev za glavno pomoč.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Odločbe komisije ni mogoče izpodbijati. Lahko vložite ničnostno tožbo pri Belgijskim državnem svetu.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o postopku za uveljavljanje odškodnine?

Na voljo so na spletni strani komisije po telefonu.

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Komisija za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj in osebam, ki jim ponudijo pomoč

Tel.: +32 25427207, +32 25427208, +32 25427244

E-naslov: commission.victimes@just.fgov.be

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Ne prek komisije.

Pravno pomoč lahko (v določenih pogojih) zahtevate pri odvetniški zbornici sodnega okrožja, ki je pristojno za dejanje ali v katerem prebiva žrtev.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Obstajajo službe za podporo žrtvam, ki lahko žrtvam pomagajo pri vložitvi zahteve za finančno pomoč pri Komisiji za finančno pomoč.

Podpora žrtvam je odvisna od skupnosti in regij v Belgiji.

Za več informacij (zlasti o različnih službah, pooblaščenih za zagotavljanje pomoči) glej:

Federacija Valonija-Bruselj: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija: https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

Za žrtve terorizma:

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Komisija za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj lahko žrtvam terorističnega dejanja (in njihovim svojcem) dodeli finančno pomoč. Zadeve žrtev terorizma upravlja Oddelek za terorizem v okviru Komisije za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj.

Za katere vrste škode lahko dobim odškodnino?

Postavke škode, ki jih upošteva Komisija, se razlikujejo glede na kategorijo zadevnih žrtev:

A. Neposredne žrtve – osebe, ki so neposredno zaradi nasilnega naklepnega dejanja v Belgiji utrpele fizično poškodbo in/ali duševni pretres.

Pri neposrednih žrtvah lahko Komisija upošteva:

 • začasno ali trajno nezmožnost/invalidnost;
 • nematerialno škodo;
 • izgubo prihodka;
 • skaženost;
 • izgubo let šolanja (učni neuspehi);
 • stroške zdravljenja;
 • stroške postopka (vključno z nadomestili za odvetniške storitve) v višini največ 6 000 EUR;
 • materialne stroške (največ: 1 250 EUR).

B. Posredne žrtve – sorodniki do drugega kolena in sorodniki po svaštvu do drugega kolena žrtve, ki je zaradi nasilnega naklepnega dejanja umrla.

Pri tej kategoriji žrtev lahko Komisija upošteva:

 • nematerialno škodo;
 • lastne stroške zdravljenja svojcev;
 • pogrebne stroške (v višini največ 6 000 EUR/smrtni primer);
 • stroške postopka;
 • izgubo preživljanja za svojce, ki so bili od žrtve pred njeno smrtjo finančno odvisni;
 • izgubo let šolanja.

C. Posredne žrtve – sorodniki do drugega kolena in sorodniki po svaštvu do drugega kolena žrtve, ki je bila zaradi nasilnega naklepnega dejanja hudo poškodovana.

Pri tej kategoriji žrtev lahko Komisija upošteva:

 • nematerialno škodo;
 • lastne stroške zdravljenja svojcev;
 • stroške postopka.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski član lahko prejmejo odškodnino?

Da, sorodniki (nasledniki) do drugega kolena in sorodniki po svaštvu do drugega kolena žrtve, ki je umrla neposredno zaradi terorističnega dejanja, lahko prejmejo finančno pomoč.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski član lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Da, sorodniki (nasledniki) do drugega kolena in sorodniki po svaštvu do drugega kolena žrtve, ki ni umrla, vendar je bila neposredno zaradi terorističnega dejanja hudo poškodovana, lahko prejmejo finančno pomoč.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države Evropske unije?

Da. Finančno pomoč Komisije lahko prejmete ne glede na državljanstvo ali zakoniti/nezakoniti status na belgijskem ozemlju.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Oddelek za terorizem Komisije za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj lahko dodeli finančno pomoč v primeru terorističnih dejanj, storjenih v tujini, z žrtvami, ki imajo belgijsko državljanstvo ali običajno prebivališče v Belgiji. Vendar mora ta dejanja kot teroristična dejanja priznati belgijska zvezna vlada s kraljevim odlokom.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Ne, vendar je v interesu žrtve ali njenih svojcev, da jim je priznan status žrtve (terorističnega dejanja) na policiji ali zveznem sodišču.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Ne.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Ne.

Ali sem še vedno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Da. Finančna pomoč Komisije za žrtve terorističnih dejanj ni odvisna od sodnega postopka.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Zahtevo za finančno pomoč v primeru terorističnih dejanj morate pri komisiji vložiti v treh letih po začetku veljavnosti kraljevega odloka, s katerim se ta dejanja priznajo za teroristična dejanja.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

Pri neposrednih žrtvah lahko Komisija upošteva:

 • začasno ali trajno nezmožnost/invalidnost;
 • nematerialno škodo;
 • izgubo prihodka;
 • skaženost;
 • izgubo let šolanja (učni neuspehi);
 • stroške zdravljenja;
 • stroške postopka (vključno z nadomestili za odvetniške storitve) v višini največ 6 000 EUR;
 • materialne stroške (največ: 1 250 EUR).

Pri posrednih žrtvah – tj. sorodnikih do drugega kolena in sorodnikih po svaštvu do drugega kolena žrtve, ki je zaradi nasilnega naklepnega dejanja umrla,

lahko Komisija upošteva:

 • nematerialno škodo;
 • lastne stroške zdravljenja svojcev;
 • pogrebne stroške (v višini največ 6 000 EUR/smrtni primer);
 • stroške postopka;
 • izgubo preživljanja za svojce, ki so bili od žrtve pred njeno smrtjo finančno odvisni;
 • izgubo let šolanja.

Pri neposrednih žrtvah, tj. sorodnikih do drugega kolena in sorodnikih po svaštvu do drugega kolena žrtve, ki je bila zaradi nasilnega naklepnega dejanja hudo poškodovana,

lahko Komisija upošteva:

 • nematerialno škodo;
 • lastne stroške zdravljenja svojcev;
 • stroške postopka.

Opozarjamo vas, da so bile leta 2018 uvedene spremembe postopka za finančno pomoč žrtvam terorizma.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Finančna pomoč Komisije se izplača v enkratnem znesku, čeprav lahko žrtev prejme predujem pomoči in finančno pomoč.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Komisija lahko upošteva ravnanje neposredne žrtve nasilnega naklepnega dejanja ob tem dejanju in dejstvo, da je ta žrtev prispevala k nastanku škode.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Finančno stanje se ne upošteva.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Komisija za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj upošteva odškodnino, ki jo plača storilec dejanja, in morebitno pomoč družb za vzajemno zavarovanje ali zavarovalnic (načelo subsidiarnosti).

Kako se odškodnina izračuna?

Finančno pomoč pravično dodeli komisija, ki je upravni organ.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Najnižji znesek: 500 EUR
Najvišji znesek predujma pomoči: 30 000 EUR
Najvišji znesek glavne pomoči (in celotne pomoči): 125 000 EUR

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

To ni obvezno.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/organizacija?

Da, pomoč Komisije temelji na načelu subsidiarnosti. Zato se upošteva odškodnina, ki jo plačajo zavarovalnice (in storilec kaznivega dejanja).

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Žrtvam terorizma se dejansko lahko izplača predujem pomoči. Nujno pomoč lahko prejmejo žrtve terorizma, sprejete v bolnišnico, in svojci žrtve, ki je zaradi terorističnega dejanja umrla.

Najvišji znesek nujne pomoči je 30 000 EUR.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja itd.)?

V primeru poslabšanja poškodbe v desetih letih po dodelitvi glavne pomoči lahko zahtevate dodatno (finančno) pomoč, razen če je žrtev že prejela najvišji znesek pomoči države Belgije (125 000 EUR). Žrtev mora dokazati poslabšanje poškodbe (podprto s podrobno zdravstveno dokumentacijo).

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

 • Posebni obrazec zahteve za žrtve terorizma (fr Word (73 Kb) fr, nl Word (66 Kb) nl ali en Word (67 Kb) en);
 • kopijo uradne pritožbe + podrobni opis dejstev;
 • kopijo zdravstvenih poročil z opisom fizičnih in/ali psiholoških posledic, nastalih zaradi dejanja;
 • kopijo potrdil o stroških zdravljenja / materialnih stroških / stroških postopka, ki jih zavarovanje ne krije;
 • potrdila o izgubi dohodka;
 • v primeru smrti: kopijo mrliškega lista;
 • za svojce žrtve: potrdilo o uradni sestavi gospodinjstva, ki ga izda matični urad;
 • potrdilo o pogrebnih stroških (v primeru smrti neposredne žrtve);
 • dokazilo o šolskem neuspehu;
 • potrdila o pomoči zavarovalnice.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

COMMISSION POUR L'AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS (DIVISION TERRORISME) (Komisija za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj in osebam, ki jim ponudijo pomoč (Oddelek za terorizem)

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Zahteve (skupaj z obrazci zahteve in dokazili) morate poslati po elektronski pošti ali pošti:

Poštni naslov:
Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Elektronski naslov: terrorvictims@just.fgov.be

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ne. Na obravnavah komisije, ko odloča o zahtevi, ni treba biti navzoč.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Odločba glede predujma pomoči je sprejeta v štirih do šestih tednih po vložitvi zahteve, če je zahteva popolna.

Glede glavne pomoči komisija zahtevo prouči šele po zagotovitvi pomoči s strani zavarovalnice in upoštevanju dokončnih posledic za žrtev.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Odločbe komisije ni mogoče izpodbijati. Lahko vložite ničnostno tožbo pri Belgijskim državnem svetu.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o postopku za uveljavljanje odškodnine?

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Elektronski naslov: terrorvictims@just.fgov.be

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Elektronski naslov: terrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471123124

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Ne.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Obstajajo službe za podporo žrtvam, ki lahko žrtvam pomagajo pri vložitvi zahteve za finančno pomoč pri Komisiji za finančno pomoč.

Podpora žrtvam je odvisna od skupnosti in regij v Belgiji.

Za več informacij (zlasti o različnih službah, pooblaščenih za zagotavljanje pomoči) glej:

Federacija Valonija-Bruselj: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija: https://www.slachtofferzorg.be/

Zadnja posodobitev: 14/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.