Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

V Republiki Bolgariji lahko prejmete odškodnino od države za materialno škodo, ki ste jo utrpeli neposredno zaradi naslednjih kaznivih dejanj:

 • terorizma, umora, poskusa umora, naklepne hude telesne poškodbe, nadlegovanja, posilstva, trgovine z ljudmi;
 • kaznivih dejanj, storjenih na podlagi naročila ali odločitve organizirane kriminalne združbe;
 • drugih nasilnih naklepnih kaznivih dejanj, katerih posledica je smrt ali huda telesna poškodba.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Glej odgovor na prvo vprašanje.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Če je žrtev zaradi kaznivega dejanja umrla, se pravica do odškodnine prenese na njene naslednike ali partnerja/zunajzakonskega partnerja.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Ne, ne morete. Žrtvini nasledniki oziroma partner/zunajzakonski partner lahko prejmejo odškodnino le, če je žrtev zaradi kaznivega dejanja umrla.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Odškodnina se tujim državljanom prizna v primerih, opredeljenih v mednarodnem sporazumu, katerega pogodbenica je Republika Bolgarija.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Ne, ne morete. Odškodnino plača pristojni organ države članice, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Da, morate ga prijaviti. Odškodnina se ne zagotovi, če žrtev kaznivega dejanja ne prijavi pristojnim organom, razen če tega iz upravičenih razlogov ni mogla storiti.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Da. Žrtve kaznivih dejanj so upravičene zahtevati odškodnino, ko se kazenski postopek konča s pravnomočno odločbo pravosodnih organov, in sicer:

 • s kazensko obsodbo, tudi pri sojenju v odsotnosti obdolženega;
 • z izvensodno poravnavo;
 • s sklepom državnega tožilstva ali pristojnega sodišča o končanju kazenskega postopka, pri čemer to ne velja za primere, ki se končajo na podlagi pododstavkov 1, 7, 8a in 9 člena 24(1) zakonika o kazenskem postopku (Nakazatelno-protsesualen kodeks);
 • s sklepom državnega tožilstva ali pristojnega sodišča o ustavitvi kazenskega postopka, ker storilec ni bil identificiran.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Čeprav taka zahteva ne obstaja, se odškodnina ne prizna, če je žrtev že prejela kakšno drugo nadomestilo ali odškodnino.

Ali sem še vedno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Glej odgovor na vprašanje: „Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?“.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Vloga za odškodnino se vloži največ eno leto po datumu, na katerega zadevna odločba pravosodnega organa postane pravnomočna.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

Odškodnina solidarno zajema materialno škodo, ki je nastala neposredno zaradi kaznivega dejanja, in sicer:

 • stroške zdravljenja, vendar ne stroškov, ki so bili plačani iz proračuna nacionalnega sklada za zdravstveno zavarovanje;
 • izgubo zaslužka;
 • pravne stroške;
 • izgubo sredstev za preživljanje;
 • pogrebne stroške;
 • drugo materialno škodo.

Žrtve morajo predložiti ustrezne listine, ki dokazujejo vso materialno škodo, za katero se zahteva povračilo.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Žrtve kaznivih dejanj so upravičene do enkratnega izplačila odškodnine od države.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Odškodnina se ne zagotovi v naslednjih primerih:

 • če je bila žrtev v petih letih pred vložitvijo vloge za odškodnino obsojena za kaznivo dejanje, navedeno v odgovoru na prvo vprašanje;
 • če je bilo kaznivo dejanje storjeno v stanju izrednega čustvenega pretresa, ki ga je s protipravnim dejanjem povzročila žrtev in ki je imelo oziroma bi lahko imelo hude posledice za storilca ali njegove sorodnike;
 • če je bilo kaznivo dejanje storjeno s prekoračitvijo zakonitega silobrana.
 • Če je žrtev prispevala k posledicam kaznivega dejanja, se znesek odškodnine, ki bi se sicer dodelil, ustrezno zniža.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Vse žrtve kaznivih dejanj imajo enake pravice. Finančno stanje žrtve ne vpliva na uveljavljanje odškodnine od države.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Država zagotovi odškodnino za kazniva dejanja, storjena po 30. juniju 2005, ki spadajo v kategorije, navedene v odgovoru na prvo vprašanje.

Kako se odškodnina izračuna?

Žrtve morajo predložiti ustrezne listine, ki dokazujejo vso materialno škodo, za katero se zahteva povračilo.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Odškodnina, ki jo plača država, je gotovinski znesek, ki ne presega 10 000 BGN. Če se odškodnina prizna za preživljanje vzdrževanih oseb, mlajših od 18 let, ki so nasledniki osebe, ki je umrla zaradi kaznivega dejanja, odškodnina za vsako posamezno vzdrževano osebo ne presega 10 000 BGN.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Da. Žrtev mora v vlogi za odškodnino navesti znesek odškodnine in materialno škodo, za katero se zahteva povračilo.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

Da.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Ne, ne morete.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja)?

Ne, ne morete.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

 • Kopijo odločbe zadevnega pravosodnega organa in njeno obrazložitev, če gre za obsodbo;
 • izpisek iz sodne evidence, če oseba ni bolgarski državljan;
 • kopijo osebnega dokumenta;
 • potrdilo o trenutnem prebivališču osebe, ki je v Bolgariji upravičena do odškodnine;
 • listino o pravnem zastopanju ali skrbništvu;
 • potrdilo o nasledstvu, če je oseba, ki je upravičena do odškodnine, otrok, starš ali zakonec žrtve, ki je umrla zaradi kaznivega dejanja;
 • overjene kopije listin, ki potrjujejo stroške, kot so stroški zdravljenja (razen stroškov, ki jih krije nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), pogrebni stroški itd.;
 • listino, ki potrjuje dohodke žrtve v okviru delovnega razmerja ali enakovrednega razmerja v šestih mesecih pred datumom storitve kaznivega dejanja;
 • potrdilo sodišča o izdatkih, povezanih s sodnim postopkom;
 • dokazila, ki potrjujejo drugo materialno škodo;
 • izjavo o tem, da žrtev ni prejela druge odškodnine za materialno škodo, ki jo je utrpela zaradi kaznivega dejanja.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj pri ministrstvu za pravosodje Republike Bolgarije.

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE BOLGARIJE

Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj

Naslov: Slavyanska 1, 1040 Sofia (Sofija), Republika Bolgarija

Spletišče: https://www.compensation.bg.

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ne.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Vloga za odškodnino se obravnava najpozneje en mesec po datumu prejema. Po potrebi se lahko ta rok podaljša za največ tri mesece.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Odločb nacionalnega sveta za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj ni mogoče izpodbijati.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

Standardni obrazec za oddajo vloge za odškodnino je na voljo pri nacionalnem svetu za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj, guvernerjih provinc, preiskovalcih in organizacijah za podporo žrtvam. Elektronski obrazec vloge za odškodnino je na voljo na spletišču nacionalnega sveta: https://www.compensation.bg.

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Obiščite spletišče nacionalnega sveta za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj: https://www.compensation.bg.

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Organizacije za podporo žrtvam zagotavljajo praktično pomoč žrtvam kaznivih dejanj, vključno s pomočjo pri pripravi vloge za odškodnino.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Da. Bolgarsko združenje organizacij za podporo žrtvam.

Telefon: +359 29819300

Zadnja posodobitev: 25/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.