Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Odškodnino lahko prejmete za določena naklepna kazniva dejanja, pri katerih je bilo uporabljeno nasilje, storjena na območjih, ki jih nadzira Republika Ciper, in navedena v nacionalni zakonodaji (npr. huda telesna poškodba, naklepni umor).

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Odškodnino lahko prejmete za hude telesne poškodbe in zdravstvene težave, za katere sta na podlagi zdravniškega mnenja potrebna hospitalizacija in najmanj osemdnevna odsotnost z dela.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Da, odškodnino lahko prejmete, če ste vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla, in sicer zakonec ali otrok žrtve.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Ne, če ste sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela, odškodnine ne morete prejeti.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Da, če niste državljan EU, lahko prejmete odškodnino, če ste državljan države članice Sveta Evrope in imate stalno prebivališče v Republiki Ciper ali če ste državljan države podpisnice Evropske konvencije o odškodnini žrtvam nasilnih kaznivih dejanj.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Ne, za kaznivo dejanje, storjeno v drugi državi EU, ne morete uveljavljati odškodnine od te države, če tukaj živite ali ste državljan te države. Odškodnina se prizna samo za kazniva dejanja, storjena na območjih, ki jih nadzoruje Republika Ciper.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Da, kaznivo dejanje morate policiji prijaviti v petih dneh po datumu, na katerega je bilo storjeno, ali če tega utemeljeno ni mogoče storiti v tem roku, v petih dneh od trenutka, ko je to utemeljeno postalo mogoče.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Ne, zahtevo za odškodnino je treba vložiti v dveh letih od kaznivega dejanja, ne glede na to, ali policijska preiskava in/ali kazenski postopek še poteka.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Da, preden lahko uveljavljate odškodnino, morate odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran. Vendar je treba zahtevo za odškodnino vložiti v dveh letih od kaznivega dejanja, ne glede na to, ali proti storilcu kaznivega dejanja še poteka postopek.

Ali sem vseeno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Da, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen, ste vseeno upravičeni do odškodnine. Predložiti morate policijsko poročilo o zadevi, iz katerega je razvidno, da storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Da, rok za vložitev zahteve za odškodnino je dve leti od datuma kaznivega dejanja.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

(a) Za žrtev kaznivega dejanja:

– materialno (neduševno) škodo:

 • stroške zdravljenja poškodbe (zdravljenje – ambulantno in bolnišnično zdravljenje, okrevanje);

Javne zdravstvene ustanove zagotavljajo brezplačno zdravstveno varstvo do zneska 1 709 EUR.

 • dodatne potrebe ali stroške, ki izhajajo iz poškodbe (npr. pomoč in nego, začasno in trajno zdravljenje, daljšo fizioterapijo, prilagoditev stanovanja, posebne pripomočke itd.);

Vključeno v zgornji znesek.

 • trajno poškodbo (npr. invalidnost in druge trajne omejitve);

V primeru trajne nezmožnosti za delo je zagotovljena invalidska pokojnina. Znesek je enak odstotku zmanjšanja zmožnosti za delo, pomnoženem s polno osnovno pokojnino, dodeljeno v skladu z zakonom o socialnem zavarovanju.

 • izgubo zaslužka med zdravljenjem in po njem (vključno z izgubljenim dohodkom in izgubo ali zmanjšanjem sposobnosti preživljanja itd.);

V primeru začasne nezmožnosti za delo je zagotovljeno nadomestilo za čas bolezni za obdobje do šest mesecev. Znesek je enak polnemu osnovnemu nadomestilu za čas bolezni, izplačanemu v skladu z zakonom o socialnem zavarovanju.

 • izgubo priložnosti;

Se ne uporablja.

 • stroške, povezane s sodnimi postopki v zvezi z dogodkom, ki je povzročil škodo, kot so nagrade odvetnikov in sodni stroški;

Se ne uporablja.

 • odškodnino za ukradeno ali poškodovano osebno lastnino;

Se ne uporablja.

 • drugo;

Se ne uporablja.

– duševno (nematerialno) škodo:

 • bolečine in trpljenje žrtve.

Se ne uporablja.

(b) Za upravičence ali sorodnike žrtve:

– materialno (neduševno) škodo:

 • pogrebne stroške;

Zagotovi se pogrebnina. Znesek je enak pogrebnini, izplačani v skladu z zakonom o socialnem zavarovanju.

 • stroške zdravljenja (npr. zdravljenje družinskega člana, ambulantno in bolnišnično zdravljenje, rehabilitacija);

Se ne uporablja.

 • izgubo zmožnosti preživljanja ali priložnosti;

Zagotovi se pokojnina za preživele družinske člane ali dodatek za sirote. Znesek je enak polni osnovni pokojnini ali dodatku, izplačanima v skladu z zakonom o socialnem zavarovanju.

– psihološko škodo:

 • bolečine in trpljenje sorodnikov ali upravičencev/odškodnino preživelim v primeru smrti žrtve.

Se ne uporablja.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Odškodnina se izplača v enkratnem znesku, invalidska pokojnina, pokojnina za preživele družinske člane in dodatek za sirote pa se izplačujejo mesečno.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Odškodnina se ne izplača, če postanete žrtev lastnega kaznivega dejanja, če ste vpleteni v organizirani kriminal ali če ste član organizacije, ki je vpletena v nasilna kazniva dejanja, čeprav nasilno kaznivo dejanje, katerega žrtev ste, ni relevantno ali v njem niste sodelovali.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Vaše finančno stanje ne vpliva na vašo možnost prejetja odškodnine.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Če ne sodelujete popolnoma ali če zavrnete popolno sodelovanje s policijo ali drugim pristojnim organom.

Kako se odškodnina izračuna?

Odškodnina se izračuna, kot je navedeno pod zgornjim vprašanjem: „Katere izgube in stroške zajema odškodnina?“

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Ni najnižjega zneska odškodnine. Najvišji znesek, ki se lahko dodeli, je naveden pod zgornjim vprašanjem: „Katere izgube in stroške zajema odškodnina?“

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Ne, to ni potrebno.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

Da, vsaka morebitna odškodnina, prejeta iz drugih virov, se odšteje.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Ne, ne morete.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja)?

Ne, ne morete.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

Skupajz zahtevo za odškodnino morate predložiti policijsko poročilo in zdravniško potrdilo. Od vas se lahko zahteva, da predložite katero koli od spodaj navedenih listin ali vse spodaj navedene listine:

 • pooblastilo/dokazilo o pooblastilu ali o razmerju z žrtvijo;
 • zdravniško potrdilo o smrti žrtve;
 • kopijo policijskega poročila;
 • kopijo sodbe/sodne odločbe;
 • zdravniška mnenja in potrdila;
 • bolnišnične račune;
 • račune za druge stroške (nega, pogreb);
 • dohodek (plača, socialna pomoč/socialnovarstveni prejemki);
 • potrdilo o prejemanju (ali neprejemanju) zadevnih denarnih zneskov iz drugih virov (zavarovanje pri delodajalcu, zasebno zavarovanje);
 • izpis iz kazenske evidence;
 • katera koli druga dokazila v zvezi z vašo zadevo.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravno takso ali druge pristojbine?

Ne.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Direktor Zavoda za socialno zavarovanje.

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Obrazec zahteve lahko vložite ali ga pošljete po pošti na naslednji naslov: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Cyprus.

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ne, to ni potrebno.

Kako dolgo (približno) traja, da pristojni organ izda odločbo o odškodnini?

Traja šest mesecev od datuma, na katerega so na voljo vse informacije za sprejetje odločitve.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Odločbo lahko izpodbijate z vložitvijo zahtevka na upravnem sodišču v 75 dneh od odločbe.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

Obrazci zahteve in informacije o odškodnini so – v grščini in angleščini – na voljo v uradih Zavoda za socialno zavarovanje ter na spletni strani Zavoda za socialno zavarovanje.

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Za odškodnine ne obstaja posebna telefonska linija ali spletišče. Informacije lahko dobite neposredno od Zavoda za socialno zavarovanje.

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Lahko zaprosite za pravno pomoč v zvezi s postopkom v vaši zadevi. Pravna pomoč za pripravo zahtev za odškodnino, ki se vložijo pri tem organu, ne obstaja.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Informacije lahko dobite in odškodnino lahko uveljavljate tako, da se obrnete neposredno na Zavod za socialno zavarovanje.

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.