Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Češka zagotavlja finančno pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki so utrpele škodo za zdravje, in preživelim osebam, če je žrtev zaradi kaznivega dejanja umrla. Poleg tega med osebe, ki so upravičene do finančne pomoči, spadajo žrtve spolnih kaznivih dejanj zoper človekovo dostojanstvo in zlorabljeni otroci.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Namen finančne pomoči je prebroditi poslabšanje socialnih razmer, ki je posledica kaznivega dejanja, in ne nadomestiti storilčeve obveznosti plačila odškodnine za škodo, povzročeno žrtvi.

Preživele osebe prejmejo finančno pomoč v enkratnem znesku; žrtve, ki so utrpele škodo za zdravje, lahko tudi zahtevajo pomoč v enkratnem znesku (znesek je odvisen od resnosti povzročenih posledic), lahko pa zahtevajo povračilo stroškov zdravljenja ali odškodnino za izgubljeni zaslužek. Žrtve spolnih kaznivih dejanj zoper človekovo dostojanstvo ali zlorabljeni otroci lahko zahtevajo povrnitev stroškov terapij za lajšanje nematerialne škode, ki so jo utrpeli.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Da, če je žrtev zaradi kaznivega dejanja umrla, imajo preživele osebe pravico do finančne pomoči, če so starš, zakonec, registrirani partner, otrok ali sorojenec pokojnika in so z njim živeli v skupnem gospodinjstvu v času smrti ali če je preživeli oseba, ki jo je pokojnik preživljal ali jo je bil dolžan preživljati.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

V takem primeru nimate pravice do finančne pomoči.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Lahko, če imate stalno prebivališče ali zakonito prebivališče v drugi državi članici EU ter ste žrtev kaznivega dejanja, ki je bilo storjeno na Češkem, ali če imate zakonito prebivališče na Češkem več kot 90 dni in ste žrtev kaznivega dejanja, ki je bilo tam storjeno, če ste na Češkem zaprosili za mednarodno zaščito ali če vam je bil odobren azil ali subsidiarna zaščita, ali pa na podlagi pogojev iz mednarodne pogodbe, če je to ustrezno.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Če ste češki državljan, ste upravičeni do finančne pomoči Češke ne glede na to, v kateri državi je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega žrtev ste.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Da.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Ni treba počakati na izid preiskave; finančno pomoč je mogoče zagotoviti, če iz trenutnega stanja preiskave organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj izhaja, da je bilo kaznivo dejanje nedvomno storjeno in da so izpolnjeni zakonski pogoji za upravičenost do finančne pomoči.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Če od storilca ne zahtevate odškodnine, se lahko finančna pomoč zmanjša ali celo zavrne.

Ali sem še vedno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

V takem primeru je treba razlikovati med tem, ali storilec ni znan ali pa oseba, ki se preganja zaradi storitve kaznivega dejanja, ni bila spoznana za krivo, čeprav je očitno, da je bilo kaznivo dejanje storjeno (tj. kaznivo dejanje je bilo storjeno, vendar ga je morda storil nekdo drug). V takem primeru imate pravico do finančne pomoči. Če pa je bil storilec oproščen, ker dejanje, ki se je preganjalo, sploh ni kaznivo, nimate pravice do finančne pomoči. Zahtevek se obravnava predvsem na podlagi gradiva, ki ga zberejo organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj; vaša naloga je izkazati povzročene poškodbe in, po potrebi, kakršno koli škodo, ki jo je mogoče upoštevati (stroške zdravljenja in izgubljeni zaslužek).

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Zahtevek je treba vložiti v dveh letih po tem, ko ste izvedeli za škodo, vendar najpozneje v petih letih od datuma storitve kaznivega dejanja. Ob izteku katerega koli od teh rokov pravica do pomoči preneha.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

(a) Za žrtve kaznivih dejanj:

- materialna (neduševna) škoda:

 • stroški zdravljenja, povezani s poškodbo (ambulantno in bolnišnično zdravljenje, okrevanje) - DA;
 • dodatne potrebe ali stroški, ki izhajajo iz poškodb (tj. pomoč in nega, začasna in trajna oskrba, daljša rehabilitacija, prilagoditev stanovanja, posebni pripomočki itd.);
 • v primeru izdatkov, ki so neposredno povezani z izboljšanjem zdravja (posebni pripomočki, zdravljenje ali okrevanje);
 • poškodbe s trajnimi posledicami (npr. invalidnost in druge trajne omejitve):
  • izguba dobička v času zdravljenja in po njem (vključno z izgubljenim dobičkom in izgubo zmožnosti ustvarjanja zaslužka ali zmanjšanjem sredstev za preživljanje itd.) - DA;
  • izguba priložnosti - NE;
  • stroški, povezani s sodnimi postopki, ki se nanašajo na dogodek, iz katerega izhaja zadevna škoda, na primer pravni stroški in sodne takse - NE;
  • odškodnina za ukradeno ali poškodovano osebno lastnino - NE;
  • drugo- NE;

- duševna (nematerialna) škoda:

 • bolečina in trpljenje žrtve - NE.

(b) V primeru pooblaščenih oseb ali sorodnikov žrtve:

- materialna (neduševna) škoda:

 • pogrebni stroški - NE;
 • stroški zdravstvene oskrbe (npr. terapija družinskega člana, ambulantno in bolnišnično zdravljenje, okrevanje) - NE;
 • izguba sredstev za preživljanje ali izguba priložnosti - NE;

- duševna škoda:

 • bolečine in trpljenje sorodnikov ali pooblaščenih oseb/odškodnina preživelim, če je žrtev umrla - NE.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Finančna pomoč se izplača v enkratnem znesku.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Vaša kazenska evidenca ne vpliva na vašo pravico do finančne pomoči, če ne sodelujete z organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj pri razrešitvi kaznivega dejanja, pa se vam finančna pomoč ne more priznati. Prav tako se vam finančna pomoč ne prizna, če ste pri kaznivem dejanju sodelovali kot udeleženec.

Če ne sodelujete ustrezno v postopku priznanja finančne pomoči, se postopek lahko konča ali vaš zahtevek zavrne.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Finančna pomoč se vam ne prizna le, če je očitno, da se vaše socialne razmere zaradi kaznivega dejanja niso poslabšale.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Finančna pomoč se vam lahko zmanjša ali pa se vam sploh ne prizna, če ste kakor koli prispevali k poškodbi.

Kako se odškodnina izračuna?

Žrtve, ki so utrpele manjšo škodo za zdravje, lahko zahtevajo enkratni znesek pomoči v višini 10 000 CZK.

Žrtve, ki so utrpele hudo škodo za zdravje, lahko zahtevajo enkratni znesek pomoči v višini 50 000 CZK.

Žrtve, ki so utrpele škodo za zdravje, lahko namesto pomoči v enkratnem znesku zahtevajo tudi finančno pomoč do višine 200 000 CZK, ki je enakovredna dokazanim stroškom zdravljenja in/ali izgubljenemu zaslužku.

Preživeli so upravičeni do finančne pomoči, ki se izplača v enkratnem znesku 200 000 CZK, razen sorojencev, ki so upravičeni do pomoči v višini 175 000 CZK.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Kot žrtev kaznivega dejanja, ki je utrpela škodo za zdravje, ali kot preživeli lahko prejmete do 200 000 CZK; poleg tega pa velja, da v primeru smrti skupna finančna pomoč, ki se odobri vsem preživelim, ne sme preseči 600 000 CZK, pri čemer se odobrena pomoč, če je preživelih več, sorazmerno zmanjša tako, da ne preseže najvišjega možnega zneska finančne pomoči.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Da.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

Samo v primeru zavarovanja, ki krije storilčevo obveznost plačila odškodnine zaradi povzročene škode, kar je v okviru češke zakonodaje v praksi mogoče v primeru prometnih nesreč in nesreč pri delu.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Predujmi finančne pomoči niso predvideni.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja)?

Da, do najvišjega dovoljenega zneska finančne pomoči.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

 • Pooblastilo, dokazilo o družinskem razmerju z žrtvijo;
 • potrdilo o smrti žrtve;
 • kopijo policijskega poročila;
 • kopijo sodne odločbe;
 • zdravstveno dokumentacijo;
 • bolnišnične račune ali račune za povezane izdatke;
 • račune za stroške zdravljenja;
 • dokazilo o dohodku.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Ministrstvo za pravosodje.

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Na ministrstvo za pravosodje.

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ne.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

O zahtevku je treba odločiti v treh mesecih.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Z začetkom upravnega spora pri sodišču.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

Na spletišču ministrstva za pravosodje, pri nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z žrtvami kaznivih dejanj, in pri službi za pogojne kazni in mediacijo.

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Ne.

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Da, vendar na svoje stroške.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Največja je Bílý kruh bezpečí (Beli krog varnosti); žrtvam pomaga tudi služba za pogojne kazni in mediacijo Češke republike.

Zadnja posodobitev: 31/03/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.