Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Odškodnino lahko zahtevate, če ste nedolžna žrtev nasilnega kaznivega dejanja ali če je zaradi nasilnega kaznivega dejanja umrla vaša ljubljena oseba. V Prilogi B k shemi je navedeno, kaj za namene sheme spada med nasilna kazniva dejanja in kaj ne. Odškodnina je na voljo tudi osebam, ki so bile poškodovane, medtem ko so izredno in utemeljeno tvegale, da bi preprečile ali zaustavile kaznivo dejanje, vključno s prijetjem domnevnega storilca.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Odškodnino lahko zahtevate za:

 • duševno ali telesno poškodbo;
 • spolno ali fizično zlorabo;
 • smrt ljubljene osebe.

Vsem zahtevam za uveljavljanje odškodnine ne bo ugodeno; do odškodnine morate biti upravičeni v skladu s pravili sheme.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Plačilo odškodnine lahko zahtevate, če ste bližnji sorodnik osebe, ki je umrla zaradi poškodb. Da bi bili upravičeni do takega plačila, morate biti glede na shemo „upravičeni sorodnik“.

Upravičeni sorodnik je oseba, ki je bila v času pokojnikove smrti:

 • pokojnikov zakonec ali registrirani partner, ki je s pokojnikom živel v istem gospodinjstvu;
 • pokojnikov partner (ki ni zakonec ali registrirani partner), ki je s pokojnikom živel v istem gospodinjstvu, in sicer neprekinjeno najmanj dve leti neposredno pred datumom smrti;
 • oseba, ki bi izpolnjevala pogoje iz zgornjih alinej, vendar ni živela s pokojnikom zaradi svoje ali njegove bolezni ali slabotnosti;
 • pokojnikov zakonec ali registrirani partner ali nekdanji zakonec ali registrirani partner, ki je bil finančno odvisen od pokojnika;
 • pokojnikov starš ali
 • pokojnikov otrok.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Do vložitve zahteve za uveljavljanje odškodnine za duševno poškodbo ste lahko upravičeni, če ste bili priča in navzoči pri incidentu, v katerem je bila ljubljena oseba zaradi nasilnega kaznivega dejanja poškodovana. Do vložitve zahteve ste lahko upravičeni tudi, če ste bili vključeni v neposredne posledice incidenta, v katerem je bila ljubljena oseba poškodovana.

Če zahtevate plačilo odškodnine, ker ste bili priča poškodbi ljubljene osebe ali vključeni v neposredne posledice te poškodbe, ste morali zaradi tega utrpeti duševno poškodbo. Za potrditev tega boste morali predložiti zdravniško potrdilo psihiatra ali kliničnega psihologa.

Sorodniki, ki so lahko upravičeni do take odškodnine, so navedeni zgoraj.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Do plačila na podlagi te odškodninske sheme ste upravičeni samo, če izpolnjujete eno od zahtev glede prebivališča, državljanstva ali druge zahteve iz odstavka 10. To pomeni, da ste morali imeti na datum incidenta običajno prebivališče v Združenem kraljestvu ali da je izpolnjen eden od pogojev iz odstavka 11 ali 13 sheme.

Do odškodnine ste upravičeni tudi, če ste državljan države članice Evropske unije (EU), države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali države podpisnice Evropske konvencije o odškodnini žrtvam nasilnih kaznivih dejanj. Za morebitne žrtve trgovine z ljudmi in prosilce za azil se uporabljajo posebne določbe. Vsa merila so navedena v odstavku 10 sheme.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Odškodnina na podlagi sheme je na voljo za incidente, ki se zgodijo v Veliki Britaniji (na Škotskem, v Angliji in Walesu).

Če ste prebivalec Združenega kraljestva in ste bili poškodovani zaradi nasilnega kaznivega dejanja v drugi državi, ki je del Evropske unije (EU), vam lahko pomagamo pri vložitvi zahteve za uveljavljanje odškodnine od navedene države. Pokličite našo ekipo za pomoč v EU na telefonsko številko 0300 003 3061 ali ji pišite na elektronski naslov eucat@cica.gsi.gov.uk.

Če ste bili poškodovani zunaj EU, boste morda lahko odškodnino uveljavljali na podlagi podobne sheme, ki jo izvaja zadevna država. Za več informacij se obrnite na ministrstvo za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha (Foreign and Commonwealth Office). Podrobnosti so na voljo na spletišču https://www.gov.uk.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Da. Če kaznivo dejanje, za katero zahtevate odškodnino, ni bilo prijavljeno policiji, plačilo odškodnine ni mogoče. V skladu s shemo morajo biti vsi incidenti, v zvezi s katerimi se vloži zahteva, prijavljeni policiji.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Ne, pred vložitvijo zahteve vam ni treba počakati na izid policijske preiskave ali kazenskega postopka.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Shema naj bi se uporabila kot zadnja možnost. Če obstaja možnost, da odškodnino uveljavljate drugje, morate to dejansko storiti. Pričakuje se, da boste storili vse, kar je razumno, da bi prejeli kakršne koli socialnovarstvene prejemke, zavarovalnine, odškodnino ali nadomestilo, do katerih ste lahko upravičeni zaradi poškodb.

Ali sem še vedno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Tudi če vaš napadalec ni znan oziroma obsojen, ste še vedno lahko upravičeni do odškodnine na podlagi sheme. Pričakuje se, da ste v celoti sodelovali pri kakršni koli policijski preiskavi. Odločitve v okviru sheme se sprejmejo na podlagi tehtanja verjetnosti.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Zahtevo za uveljavljanje odškodnine morate vložiti takoj, ko je to razumno izvedljivo. Če ste bili ob incidentu polnoletni, morate to običajno storiti najpozneje v dveh letih po incidentu. Ta rok se lahko podaljša samo, če:

 • zahteve zaradi izrednih okoliščin ni bilo mogoče vložiti prej in
 • dokazi, predloženi v podporo zahtevi, kažejo, da je o njej mogoče odločiti, ne da bi moral uradnik, pristojen za zahteve za uveljavljanje odškodnine, izvesti nadaljnje obsežne poizvedbe.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

(a) Za žrtev kaznivega dejanja:

– materialna (neduševna) škoda:

 • stroški zdravljenja poškodbe (ambulantno in bolnišnično zdravljenje, okrevanje) – ne, shema ne krije neposrednih stroškov zdravljenja;
 • dodatne potrebe ali stroški, ki izhajajo iz poškodbe (tj. pomoč in nega, začasno in trajno zdravljenje, daljša fizioterapija, prilagoditev stanovanja, posebni pripomočki itd.) – plačilo teh stroškov je odvisno od okoliščin. Upoštevanje teh posebnih izdatkov lahko zahtevate le, če ste bili zaradi poškodb več kot 28 tednov nezmožni za delo ali podobno hudo onesposobljeni;
 • trajna poškodba (npr. invalidnost in druge trajne omejitve) – da:
  • izguba zaslužka v času zdravljenja in po njem (tudi izgubljeni dohodek in izguba sposobnosti ustvarjanja zaslužka ali zmanjšano preživljanje itd.) – samo kadar niste zmožni za delo ali je vaša zmožnost za delo omejena več kot 28 tednov in je to neposredna posledica poškodbe zaradi kaznivega dejanja;
  • izguba priložnosti – da, ob upoštevanju pravil za upravičenost;
  • stroški sodnih postopkov v zvezi z dogodkom, ki je povzročil škodo (kot so stroški pravnih storitev, sodni stroški) – ne;
  • odškodnina za ukradeno ali poškodovano osebno lastnino – ne;
  • drugo – glej shemo za pravila za upravičenost;

– duševna (moralna) škoda:

 • bolečina in trpljenje žrtve – da, ob upoštevanju pravil za upravičenost.

(b) Za upravičence ali sorodnike žrtve:

– materialna (neduševna) škoda:

 • pogrebni stroški – da;
 • stroški zdravljenja (npr. terapija za družinskega člana, ambulantno in bolnišnično zdravljenje, rehabilitacija) – ne;
 • izguba preživljanja ali priložnosti – da, če je žrtev umrla in ob upoštevanju pravil za upravičenost;

– duševna škoda:

 • bolečine in trpljenje sorodnikov ali upravičencev/odškodnina za preživele družinske člane v primeru smrti žrtve – do vložitve zahteve za uveljavljanje odškodnine za duševno poškodbo ste lahko upravičeni, če ste bili priča in navzoči pri incidentu, v katerem je bila ljubljena oseba zaradi nasilnega kaznivega dejanja poškodovana. Do vložitve zahteve ste lahko upravičeni tudi, če ste bili vključeni v neposredne posledice incidenta, v katerem je bila ljubljena oseba poškodovana. Če zahtevate plačilo odškodnine, ker ste bili priča poškodbi ljubljene osebe ali vključeni v neposredne posledice te poškodbe, ste morali zaradi tega utrpeti duševno poškodbo. Za potrditev tega boste morali predložiti zdravniško potrdilo psihiatra ali kliničnega psihologa.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Kadar koli je to mogoče, je za odškodnino ponujeno enkratno pavšalno plačilo.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Na vašo zahtevo za uveljavljanje odškodnine lahko vpliva naslednje:

 • če ne sodelujete v celoti s policijo in sistemom kazenskega pravosodja;
 • če imate neodsluženo obsodbo, v kateri vam je bila izrečena zaporna kazen ali kazen v obliki dela v splošno korist;
 • če ste s svojim ravnanjem prispevali k incidentu;
 • če vam zaradi vašega značaja, kot je razviden iz kazenskih obsodb ali drugih dokazov, ni primerno dodeliti odškodnine ali če ne sodelujete v celoti z organom za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj (Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)).

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Uporaba sheme ni odvisna od finančnega stanja prosilca.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Odškodnine ni mogoče izplačati v naslednjih okoliščinah:

 • če ste poškodbo utrpeli pred 1. avgustom 1964;
 • če je poškodba nastala zunaj Velike Britanije;
 • če ste za isto poškodbo, utrpelo zaradi istega incidenta, že vložili zahtevo pri organu CICA;
 • če bi lahko napadalec imel koristi od dodeljene odškodnine;
 • če se je poškodba zgodila pred 1. oktobrom 1979, pri čemer ste z napadalcem živeli skupaj kot člana iste družine.

Poleg tega bo odškodnina zavrnjena ali znižana, če ste odškodnino za isto poškodbo prejeli iz nekaterih drugih virov, vključno od civilnega sodišča.

Kako se odškodnina izračuna?

Pravila sheme in vrednost dodeljenih plačil določi parlament, odškodnina pa se izračuna glede na tarifo za poškodbe. Višina dodeljene odškodnine je odvisna od resnosti poškodbe.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Najnižji znesek, ki se dodeli, je 1 000 GBP, najvišji pa 500 000 GBP.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Kakršno koli odškodnino, ki bo plačana, bomo izračunali mi.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

Odškodnina bo znižana, če ste za isto poškodbo prejeli plačilo ali ste upravičeni do plačila, ki izhaja iz:

 • kakršne koli druge odškodnine za poškodbe zaradi kaznivega dejanja ali podobnega plačila;
 • sklepa o odškodnini, ki ga je izdalo civilno sodišče;
 • plačila odškodninskega zahtevka ali
 • kakršnega koli sklepa o odškodnini ali ponudbe za odškodnino med kazenskim postopkom.

Če je odobreno plačilo posebnih izdatkov, bo to znižano, da bi se upoštevali socialnovarstveni prejemki za isto poškodbo in izplačana zavarovalnina, ne glede na to, kdo je plačal premijo, če uveljavljate odškodnino za kritje stroškov za na primer prilagoditev vašega doma ali osebno nego.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Če se odloči, da ste upravičeni do plačila, vendar pa končne odločitve še ni mogoče sprejeti, se lahko izvede vmesno plačilo. Pogosto končne odločitve ni mogoče sprejeti, ker dolgoročne posledice vaše poškodbe še niso znane.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja)?

Po končnem izplačilu se lahko zahteva za uveljavljanje odškodnine ponovno prouči, če:

 • oseba, ki ji je bila dodeljena odškodnina, nato zaradi poškodbe zaradi kaznivega dejanja, za katero je bila dodeljena odškodnina, umre ali
 • se zdravstveno stanje prosilca tako bistveno spremeni, da bi mu bila z ohranitvijo prvotno določene odškodnine storjena krivica.

Zadeva običajno ne bo znova proučena, če je od končne odločitve preteklo več kot dve leti. Če ponovno proučitev zadeve zahtevate več kot dve leti po sprejeti odločitvi, bo zadeva ponovno proučena le, če lahko predložite zadostne dokaze, na podlagi katerih je mogoče o zadevi odločiti brez nadaljnjih obsežnih poizvedb.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

Informacije, ki jih morate predložiti, so odvisne od zahteve, ki jo vložite. Iz postopka v zvezi z zahtevo bo razvidno, katere informacije bodo tedaj potrebne. Prejeli boste tudi pisno zahtevo za kakršne koli dodatne informacije, ki bi bile potrebne.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravne ali druge pristojbine?

Vložitev zahteve za uveljavljanje odškodnine je brezplačna. Kjer bo to ustrezno, boste pozvani k predložitvi zdravniških potrdil. Če je pridobitev zdravniškega potrdila povezana s stroški, se lahko pričakuje, da jih boste poravnali. Stroški pridobitve zdravniškega potrdila se razlikujejo, vendar naj vas vse skupaj ne bi stalo več kot 50 GBP.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Organ za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj (Criminal Injuries Compensation Authority).

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Telefon: Združeno kraljestvo: +44 (0)300 003 3601; (iz drugih držav, ne iz Združenega kraljestva): +44 (0)203 684 2517

Spletišče: https://www.gov.uk/

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ne, mi vas bomo obveščali o zahtevi.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Čas, potreben za oceno vaše zahteve, je odvisen od tega, kako zapletena je. Tako se bodo zahteve, ki se nanašajo na izgubo zaslužka, obravnavale dlje kot zahteve, ki se nanašajo samo na plačilo na podlagi tarife za poškodbe. Organ CICA ne bo dokončno odločil o vaši zahtevi, dokler ne potrdite, da ste, koliko je mogoče, okrevali po poškodbah. Cilj je, da se preproste zadeve rešijo v 12 mesecih od prejetja zahteve.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Če se ne strinjate s prvotno odločbo in želite, da se ponovno prouči, morate poslati pisno zahtevo za ponovno proučitev v 56 dneh od datuma izdaje prvotne odločbe. Priložiti morate vse dodatne dokaze, za katere želite, da se upoštevajo v podporo vaši zahtevi.

Po prejetju vaše zahteve za ponovno proučitev skupaj z vsemi priloženimi dokazili jo bo obravnaval drug uradnik, pristojen za zahteve za uveljavljanje odškodnine, kot je izdal prvotno odločbo. Sklep o ponovni proučitvi je lahko ugodnejši ali manj ugoden od prvotne odločbe ali pa prvotna odločba ostane nespremenjena.

Če se s sklepom o ponovni proučitvi ne strinjate, se lahko pritožite pri prvostopenjskem sodišču (odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj) (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)) v skladu s poslovnikom sodišča. Ta poslovnik lahko najdete na spletišču prvostopenjskega sodišča.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

Zahtevo za uveljavljanje odškodnine lahko vložite prek našega spletišča, na katerem so tudi koristne informacije o shemi.

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Povezava do spletišča je navedena zgoraj, svetovalci centra za storitve za stranke pa vam lahko pomagajo na telefonski številki +44 (0)300 003 3601. Upoštevajte, da bodo navedeni svetovalci komunicirali le v angleščini.

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Za vložitev zahteve za uveljavljanje odškodnine ne potrebujete plačanega zastopnika, kot je pravni svetovalec ali družba za upravljanje zahtevkov. Če se odločite za plačanega zastopnika, ne moremo kriti njegovih stroškov, ampak jih boste morali plačati sami.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Za pomoč pri zahtevi za uveljavljanje odškodnine se lahko obrnete na službo za informacije za žrtve.

Zadnja posodobitev: 01/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.