Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Odškodnina se lahko izplača žrtvam nasilnih kaznivih dejanj in njihovim vzdrževanim družinskim članom. Nasilno kaznivo dejanje je dejanje, ki se preganja v okviru kazenskega postopka in je storjeno neposredno zoper življenje ali zdravje osebe, oškodovanec pa zaradi tega umre oziroma utrpi veliko zdravstveno škodo ali motnjo, ki traja vsaj štiri mesece.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Do odškodnine ste upravičeni, če ste zaradi nasilnega kaznivega dejanja utrpeli veliko zdravstveno škodo ali motnjo, ki traja vsaj štiri mesece.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Odškodnina v višini 448 EUR se plača osebi, ki nosi stroške pogreba žrtve nasilnega kaznivega dejanja. Poudariti je treba, da oseba, ki nosi stroške pogreba, ni nujno žrtvin sorodnik ali njen vzdrževani družinski član.

Vzdrževani družinski člani žrtve, ki je zaradi nasilnega kaznivega dejanja umrla, so upravičeni do odškodnine države, ki se izplača žrtvam kaznivih dejanj.

Vzdrževani družinski člani so naslednje osebe:

 • žrtvini otroci, mlajši od 18 let;
 • žrtvini otroci, stari med 18 in 24 let, ki so vpisani v redni študij;
 • vdova ali vdovec žrtve, ki ima zmanjšano sposobnost za delo;
 • vdova ali vdovec žrtve v starosti, primerni za upokojitev;
 • starš žrtve v starosti, primerni za upokojitev;
 • starš žrtve, ki ima zmanjšano sposobnost za delo;
 • noseča in nezaposlena vdova žrtve;
 • nezaposleni starš ali skrbnik žrtvinega otroka, če je otrok mlajši od treh let.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Do odškodnine ste upravičeni, če je žrtev zaradi nasilnega kaznivega dejanja utrpela veliko zdravstveno škodo ali motnjo, ki traja vsaj štiri mesece.

Do odškodnine so upravičene naslednje osebe:

 • žrtvini otroci, mlajši od 18 let;
 • žrtvini otroci, stari med 18 in 24 let, ki so vpisani v redni študij;
 • vdova ali vdovec žrtve, ki ima zmanjšano sposobnost za delo;
 • vdova ali vdovec žrtve v starosti, primerni za upokojitev;
 • starš žrtve v starosti, primerni za upokojitev;
 • starš žrtve, ki ima zmanjšano sposobnost za delo;
 • noseča in nezaposlena vdova žrtve;
 • nezaposleni starš ali skrbnik žrtvinega otroka, če je otrok mlajši od treh let.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

V Estoniji pravica do odškodnine ni povezana z državljanstvom.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Odškodnino izplača pristojni organ države, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno. Odškodnina se plača v skladu z zakonodajo zadevne države.

Za uveljavljanje odškodnine se lahko obrnete na:

 • pristojni organ zadevne države ali pristojni organ države svojega prebivališča;
 • v Estoniji je pristojni organ urad za socialno zavarovanje, ki vašo vlogo z vsemi dokazili pošlje pristojnemu organu v drugi državi.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Nasilno kaznivo dejanje je treba policiji prijaviti v 15 koledarskih dneh od dneva, ko je bilo storjeno.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Za uveljavljanje odškodnine ni treba počakati na izid postopka; zadostuje prijava kaznivega dejanja policiji in uvedba kazenskega postopka. Odškodnino je mogoče zahtevati v treh letih od dneva storitve kaznivega dejanja.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Odškodnine ni treba najprej zahtevati od storilca. Ko je odobrena odškodnina, se pravica do vložitve zahteve prenese na urad za socialno zavarovanje in ta na podlagi tožbe za povrnitev stroškov vloži zahtevo zoper osebo, ki je povzročila škodo (storilca kaznivega dejanja).

Ali sem še vedno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Do odškodnine ste upravičeni tudi, če oseba, ki je povzročila škodo, ni bila identificirana ali če se sodni postopek še ni končal.

Za pridobitev odškodnine, ki jo država izplača žrtvam kaznivih dejanj, je potrebno potrdilo o uvedbi kazenskega postopka, ki ga izda preiskovalni organ.

Če zahtevate povrnitev izdatkov za zdravljenje ali posmrtnine, je treba predložiti ustrezne račune.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Vloga za odškodnino se lahko predloži v treh letih od datuma storitve kaznivega dejanja ali od datuma, ko je oseba izvedela za kaznivo dejanje.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

Odškodnina zajema:

– materialno (neduševno) škodo:

 • stroške zdravljenja poškodbe (ambulantno in bolnišnično zdravljenje, okrevanje);
 • dodatne potrebe ali stroške, ki izhajajo iz poškodbe (tj. pomoč in nega, začasno in trajno zdravljenje, daljša fizioterapija, prilagoditev stanovanja, posebni pripomočki ipd.);
 • trajno poškodbo (npr. invalidnost in druge trajne omejitve):
  • izgubo zaslužka v času zdravljenja in po njem (tudi izgubljeni dohodek in izguba sposobnosti ustvarjanja zaslužka ali zmanjšano preživljanje itd.);
  • odškodnino za poškodovana oblačila in pripomočke (npr. odškodnina za očala, povračilo stroškov novih oblačil);

– materialno (neduševno) škodo:

 1. pogrebne stroške;
 2. izgubo preživljanja ali priložnosti;

– duševno škodo:

 • bolečine in trpljenje sorodnikov ali upravičencev do odškodnine / odškodnino za preživele družinske člane v primeru smrti žrtve.

Družinski člani žrtve lahko prejmejo psihološko svetovanje. Za pridobitev odškodnine za psihološko pomoč se je treba obrniti na ponudnika storitev podpore žrtvam, ki pripravi vlogo, ki jo je treba podpisati. Potrebno je tudi policijsko potrdilo, da je bil uveden postopek in da ste žrtev ali pravni zastopnik žrtve. Pri pridobitvi policijskega potrdila vam pomaga ponudnik storitev podpore žrtvam.

O odobritvi odškodnine za psihološko pomoč boste obveščeni v desetih delovnih dneh. Nato se lahko obrnete na psihologa. Znesek odškodnine na osebo je minimalna mesečna plača (ki je v letu 2020 znašala 584 EUR).

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Vzdrževanim družinskim članom se odškodnina izplača v mesečnih obrokih. Stroški zdravljenja pogrebni stroški žrtev se povrnejo v enkratnem znesku na podlagi ustreznih računov.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Odškodnina se ne plača, če:

 1. je žrtev storila kaznivo dejanje ali povzročila škodo ali pripomogla k temu s svojim naklepnim ali malomarnim ravnanjem;
 2. žrtev kaznivega dejanja ne prijavi v 15 dneh, kljub temu da bi to lahko storila, policija pa o kaznivem dejanju ni bila obveščena kako drugače;
 3. je bila žrtev obsojena zaradi storitve nasilnega kaznivega dejanja ali na podlagi člena 255(1) ali 256(1) kazenskega zakonika, ta podatek pa iz kazenske evidence ni bil izbrisan na podlagi zakona o kazenski evidenci;
 4. bi bilo izplačilo odškodnine iz drugih razlogov nepošteno ali neupravičeno.

Poleg tega se lahko odškodnina zavrne, če vložnik ne sodeluje z organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj pri ugotavljanju dejstev v zvezi s kaznivim dejanjem, pri identifikaciji ali prijetju storilca ali pri dokazovanju škode.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Vaše finančno stanje ne vpliva na odobritev ali izplačilo odškodnine.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Vsak znesek, ki ga oškodovanec prejme iz drugega vira in ne od osebe, ki je odgovorna za nastalo škodo na podlagi kaznivega dejanja, ali do katerega je upravičen na podlagi škode, ki je posledica nasilnega kaznivega dejanja, se odšteje od škode, ki je osnova za določanje zneska odškodnine, pri čemer navedeno zajema tudi nadomestilo žrtvi zaradi nezmožnosti za delo. Pri določanju zneska odškodnine se upoštevajo tudi vsi zneski, ki jih je oseba, odgovorna za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, plačala vložniku, preden je bila odškodnina odobrena.

Kako se odškodnina izračuna?

Izračun odškodnine za delno ali popolno nezmožnost za delo

Znesek odškodnine se izračuna na podlagi povprečnega dohodka na posamezen koledarski dan. Upošteva se dohodek, od katerega se obračunajo socialni davek, prejet v šestih mesecih pred storitvijo kaznivega dejanja.

Izračun škode, ki je posledica delne ali popolne nezmožnosti za delo

Povprečni dohodek na koledarski dan se pomnoži s 30, od rezultata množenja pa se odšteje pokojnina zaradi nezmožnosti za delo ali nadomestilo zaradi nezmožnosti za delo, ki se dodeli osebi. Odškodnina znaša 80 % izgubljenega dohodka. Podatki o povprečnem dohodku se pridobijo pri uradu za davke in carine.

Izračun odškodnine zaradi smrti osebe, ki vzdržuje drugo osebo

1. Povprečni dohodek žrtve na koledarski dan se pomnoži s 30, od rezultata množenja pa se odšteje pokojnina preživelih oseb, ki se odobri osebi.

2. Delež tako dobljenega zneska se izračuna glede na število vzdrževanih družinskih članov:

 • 75 % v primeru enega vzdrževanega družinskega člana;
 • 85 % v primeru dveh vzdrževanih družinskih članov;
 • 100 % v primeru treh ali več vzdrževanih družinskih članov.

Odškodnina znaša 80 % izračunanega zneska.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Najnižji znesek ni določen; odškodnina se plačuje tako dolgo, dokler je oseba do nje upravičena, ali do največ 9 590 EUR.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Na obrazcu ni treba navesti zneska.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

Da.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Predujem odškodnine lahko zahtevajo osebe v težkem ekonomskem položaju, če so upravičene do odškodnine, vendar je njena odobritev odložena.

Predujem do višine 640 EUR se izplača na podlagi ustrezne vloge.

Če predujem presega znesek naknadno odobrene odškodnine, se preplačani znesek povrne.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja ipd.)?

Pravico imate predložiti dodatne račune za izdatke zaradi zdravljenja.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

Potrdilo preiskovalnega organa

Račune za pogrebne izdatke

Račune za izdatke zaradi zdravljenja, račune za zdravila itd.

Potrdilo o smrti žrtve

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Estonski urad za socialno zavarovanje.

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Možnosti predložitve vlog:

 • vlogo je mogoče poslati tudi po pošti na naslov: Põllu 1A, 50303, Tartu;
 • vlogo lahko vloži tudi ponudnik storitev podpore žrtvam. Kontaktni podatki ponudnikov storitev podpore žrtvam so na voljo na spletišču urada za socialno zavarovanje;
 • vlogo je mogoče vložiti tudi v pisarni za pomoč strankam urada za socialno zavarovanje.

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ni vam treba biti navzoč.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Odločba se sprejme v 30 dneh od prejema zadnjega dokumenta.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Odločbo je mogoče izpodbijati v 30 dneh po njenem prejemu. Druga možnost pa je vložitev pritožbe pri upravnem sodišču v okviru postopka na podlagi zakonika o postopku pred upravnim sodiščem.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

Obrazci vlog in informacije o tem, kako zahtevati odškodnino, so na voljo na spletišču urada za socialno zavarovanje.

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Na ponudnike storitev podpore žrtvam se je mogoče obrniti tudi po telefonu. Njihovi kontaktni podatki so na voljo na spletišču urada za socialno zavarovanje.

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Da.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Ponudniki storitev podpore žrtvam pomagajo tudi pri uveljavljanju odškodnine.

Zadnja posodobitev: 31/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.