Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Nemško pravo o odškodnini žrtvam

Zakon o odškodnini žrtvam nasilnih kaznivih dejanj

Zakon o odškodnini žrtvam nasilnih kaznivih dejanj v angleščini

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Načeloma lahko na podlagi zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Opferentschädigungsgesetz – OEG) odškodnino prejmete za kakršen koli naklepni protipravni napad (npr. telesni napad, spolni napad, teroristični napad, umor). Odškodnina se lahko plača žrtvam ali njihovim preživelim svojcem.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Odškodnina se plača ne samo za okvaro zdravja, ampak tudi za ekonomske posledice take okvare zdravja. Za okvaro zdravja se priznavajo tudi negativne psihične posledice. Vendar mora biti okvara zdravja dolgotrajna (tj. trajati mora več kot šest mesecev). Odškodnina se ne plača za škodo na premoženju in finančne izgube. Niti se na podlagi zakona OEG ne plača za bolečine in trpljenje.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Odškodnina se plača tudi preživelim svojcem žrtve. Preživeli svojci so zakonec, registrirani partner in otroci žrtve ter v izjemnih primerih njeni starši. Med otroke se štejejo posvojeni otroci, rejenci in pastorki.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Svojci preživele žrtve lahko v nekaterih okoliščinah prejmejo plačilo za stroške zdravljenja in preživljanja.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Vsi državljani držav nečlanic EU, ki so žrtev nasilnega kaznivega dejanja v Nemčiji, prejmejo (retroaktivno od 1. julija 2018) enako odškodnino kot žrtve, ki so nemški državljani.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

V skladu s členom 3a zakona OEG lahko nemška država odškodnino prizna tudi žrtvam nasilnega kaznivega dejanja, storjenega v tujini, ki prebivajo v Nemčiji. Taka odškodnina se izplača v enkratnem znesku. Ta odškodnina se zmanjša za vsako odškodnino, prejeto od države, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Za prosilce na podlagi zakona OEG velja dolžnost sodelovanja v odškodninskem postopku. To pomeni, da je treba navesti vse okoliščine, ki bi lahko pomagale pojasniti dejansko stanje v zadevi. To običajno pomeni, da je treba storilca prijaviti policiji. V nekaterih primerih se lahko zahteva glede prijave kaznivega dejanja opusti (npr. kadar tega ni mogoče razumno pričakovati od žrtve).

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Ne, pristojni organi običajno neodvisno odločajo o zahtevah, vloženih na podlagi zakona OEG. Vendar bo morda v nekaterih primerih treba počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Ne.

Ali sem še vedno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Da, odškodnina je na voljo ne glede na to, ali je bil storilec identificiran oziroma obsojen. Svoji zahtevi morate priložiti vse dokumente, ki bi lahko pomagali pojasniti dejstva v zadevi in določiti obseg povzročene škode.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Ne, zakon OEG ne določa roka. Vendar se lahko odškodnina retroaktivno prizna samo za eno leto pred vložitvijo zahteve.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

Z odškodnino se krije okvara telesnega in duševnega zdravja, povzročena z nasilnim kaznivim dejanjem. Odškodnina za žrtve vključuje mesečne rente. Rente se plačujejo tudi za izravnavo ekonomskih posledic.

Višina in trajanje rent sta urejena v zveznem zakonu o pomoči (Bundesversorgungsgesetz).

Z njimi se krijejo zlasti:

  • stroški zdravljenja, negovalne storitve;
  • medicinski pripomočki (npr. proteze, zobne proteze, invalidski voziček);
  • mesečne rente, ki so lahko vezane na dohodek ali ne, za oškodovance in preživele osebe;
  • pogrebni stroški;
  • dodatni socialnovarstveni prejemki za ekonomsko prikrajšanje osebe (npr. pomoč pri negi, dodatna pomoč za preživljanje).

Odškodnina za bolečine in trpljenje (Schmerzensgeld) se ne plača. Odškodnina se načeloma ne plača za škodo na premoženju in finančne izgube. Izjeme veljajo za pripomočke, ki se nosijo, kot so očala, kontaktne leče in zobne proteze.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Rente za žrtve in preživele svojce za izravnavo ekonomskih in zdravstvenih posledic okvare zdravja se izplačujejo mesečno, če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji. Drugi prejemki se izplačajo, če in ko obstaja potreba po njih (npr. pogrebni stroški, proteze).

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Če je oškodovanec sam povzročil poškodbo ali če plačilo odškodnine ne bi bilo upravičeno iz drugih razlogov, predvsem zaradi lastnega ravnanja žrtve, se zahteva za odškodnino zavrne. Vendar zgolj obstoj kazenske evidence ne zadostuje za utemeljitev take odločitve. Prosilci morajo čim bolj pomagati pri pojasnjevanju dejanskega stanja v zadevi. Če te obveznosti ne izpolnijo, se lahko odškodnina v celoti ali delno zavrne.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

V skladu z zakonom OEG se odškodnina plača ne glede na oškodovančeve dohodke ali premoženje. Finančno stanje oškodovanca lahko vpliva na znesek priznane odškodnine samo pri odškodnini za nadomestilo ekonomske škode ali pri prejemkih za oskrbo.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Ne.

Kako se odškodnina izračuna?

Višina rent za izravnavo posledic škode, povezane z zdravjem, se izračuna glede na obseg teh posledic.

Višina rent za izravnavo posledic ekonomske škode temelji na nastali ekonomski škodi.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Ne.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Ne. V obrazcu zahteve vam ni treba navesti zneska. Znesek temelji na nastali škodi, povezani z zdravjem, in ekonomski škodi, določi pa ga organ za odločanje.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

Rente za izravnavo posledic škode, povezane z zdravjem, se dodelijo ne glede na to, ali prejemate plačila od drugih zasebnih ali javnih organov. Vendar se lahko ta plačila upoštevajo pri izračunu odškodnine za izravnavo posledic ekonomske škode.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Na podlagi zakona OEG izplačila predujmov niso mogoča. Vendar pa se lahko izplačila za kritje stroškov zdravljenja izvedejo pred sprejetjem odločbe o zahtevi za odškodnino.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja)?

V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja se lahko vedno vloži zahteva zaradi poslabšanja stanja (Verschlimmerungsantrag), s katero se zahteva ponovni izračun zneska odškodnine. Pri izračunu odškodnine za posledice ekonomske škode se lahko vedno upoštevajo spremembe dohodka.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

Priložiti morate vse dokumente, ki bodo pomagali pojasniti dejansko stanje v zadevi in določiti povzročeno škodo.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Organi za odločanje so organi socialnega varstva v vsaki zvezni deželi. Pristojnost se določi glede na to, v kateri zvezni deželi žrtev prebiva.

Če žrtev nasilnega kaznivega dejanja v Nemčiji ne prebiva v Nemčiji, lahko zahtevo predloži organu socialnega varstva v zvezni deželi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Da se tujim prosilcem prihrani iskanje pristojnega organa, se lahko obrnejo na osrednjo kontaktno točko pri zveznem ministrstvu za delo in socialne zadeve (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales), ki bo zahtevo za odškodnino posredovala ustreznemu organu.

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Zahtevo je treba poslati pristojnemu organu socialnega varstva.

Da se tujim prosilcem prihrani iskanje pristojnega organa, se lahko obrnejo na osrednjo kontaktno točko pri zveznem ministrstvu za delo in socialne zadeve (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales).

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ne.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Na to vprašanje ni dokončnega odgovora. Trajanje postopka je odvisno predvsem od tega, kako lahko ali težko je pojasniti dejansko stanje v zadevi in ali je treba pridobiti zdravniška mnenja.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo se lahko vloži pritožba. Če pristojni organ v pritožbenem postopku ne sprejme drugačne odločbe, se lahko vloži pritožba pri socialnem sodišču (Sozialgericht).

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

Obrazci zahteve in druge informacije so na voljo na naslovih:

http://www.bmas.de/opferentschaedigung

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-SE/application-for-crime-victims-compensation-2024.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Informacije o tem so na voljo na naslovih:

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html

http://www.bmas.de/victimscompensation

Informacije o organizacijah za podporo žrtvam v Nemčiji so na voljo na naslovu: https://www.odabs.org/.

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Ne. Pravni stroški ne spadajo pod odškodnino, zato ne morejo biti povrnjeni na podlagi zakona OEG.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Da, obstaja več regionalnih in nacionalnih organizacij za podporo žrtvam. Največja organizacija na nacionalni ravni je „der WEISSE RING“.

Zadnja posodobitev: 16/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.