Izvirna jezikovna različica te strani madžarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Za nasilno naklepno kaznivo dejanje proti osebi.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Za poškodbe (fizične in duševne), katerih zdravljenje traja več kot osem dni.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Da. Poleg žrtve lahko odškodnino prejmejo tudi predniki ali potomci žrtve, posvojitelji ali rejniki, posvojenci ali rejenci, zakonec ali registrirani partner žrtve, če so ob storitvi kaznivega dejanja z žrtvijo živeli v istem gospodinjstvu, ter vzdrževani družinski člani žrtve .

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Da, smrt žrtve ni pogoj za odškodnino za vzdrževane družinske člane ali druge upravičence.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Da, če zakonito bivate v EU ali če ste žrtev trgovine z ljudmi.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Odškodnina se lahko uveljavlja samo za kazniva dejanja, storjena na ozemlju Madžarske. Če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi, lahko svojo zahtevo za odškodnino vložite na Madžarskem. V takih primerih bodo madžarski organi zahtevo poslali državi članici, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Da, pogoj za odškodnino je, da je v zvezi s storjenim dejanjem začet kazenski postopek.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Ne, odškodnino lahko uveljavljate takoj po začetku kazenskega postopka.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Ne.

Ali sem vseeno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Da, tako zahtevo lahko vložite. V takih primerih morate obseg škode, vzročno povezavo med škodo in dejanjem ter potrebo po odškodnini podpreti z dokazi.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Odškodnino morate uveljavljati v treh mesecih po kaznivem dejanju. Zastaralni rok za vložitev zahteve je pet let od kaznivega dejanja.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

Odškodnina na primer zajema:

(a) za žrtev kaznivega dejanja:

 • materialno (neduševno) škodo:
  • stroške zdravljenja poškodbe (zdravljenje – ambulantno in bolnišnično zdravljenje, okrevanje);
  • dodatne potrebe ali stroške, ki izhajajo iz poškodbe (tj. pomoč in nego, začasno in trajno zdravljenje, daljšo fizioterapijo, prilagoditev stanovanja, posebne pripomočke itd.);
  • trajno poškodbo (npr. invalidnost ali druge trajne okvare);
  • izgubo zaslužka med zdravljenjem in po njem (vključno z izgubljenim zaslužkom in izgubo sposobnosti ustvarjanja zaslužka ali zmanjšano sposobnostjo preživljanja itd.);
  • izgubo priložnosti;
  • stroške, povezane s sodnimi postopki v zvezi z dogodkom, ki je povzročil škodo, kot so pravni in sodni stroški;
  • odškodnino za ukradeno ali poškodovano osebno lastnino;
  • drugo;
 • duševno (nematerialno) škodo:
  • bolečine in trpljenje žrtve;

(b) za upravičence ali sorodnike žrtve:

 • materialno (neduševno) škodo:
  • pogrebne stroške;
  • stroške zdravljenja (npr. zdravljenje družinskega člana, ambulantno in bolnišnično zdravljenje, okrevanje);
  • izgubo preživljanja ali priložnosti;
 • psihološko škodo:
  • bolečine in trpljenje svojcev ali upravičencev/odškodnino za preživele družinske člane v primeru smrti žrtve.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Odškodnina se lahko zahteva kot enkratno plačilo ali v obliki mesečnih obrokov.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Do odškodnine, ki jo plača država, niste upravičeni, če je bilo v pravnomočni sodni odločbi ugotovljeno, da je ravnanje žrtve prispevalo h kaznivemu dejanju ali je bilo vzrok zanj ali da je bila škoda povzročena s protipravnim ravnanjem. Nadaljnji razlogi za izključitev so zavrnitev pričanja, zavrnitev obveznega sodelovanja ali neobstoj zasebnega predloga.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Samo žrtve s posebnimi socialnimi potrebami so upravičene do odškodnine. Žrtev ima posebne socialne potrebe, če njen meseči neto dohodek (dohodek na osebo, če osebe živijo v istem gospodinjstvu) leta 2018 ni presegel 226 328 HUF ali če prejema druge prejemke, določene v zakonodaji. Dohodkovni položaj se pri žrtvah terorističnih kaznivih dejanj ne upošteva.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Ne.

Kako se odškodnina izračuna?

Znesek odškodnine ne presega petnajstkratnika osnovnega zneska (113 164 HUF), kar je leta 2018 znašalo 1 697 460 HUF. Znesek enkratnega plačila je: 100 % škode, ki ne presega petkratnika osnovnega zneska; petkratnik osnovnega zneska, čemur se prišteje 75 % dela, ki presega petkratnik osnovnega zneska, za škodo med petkratnikom in desetkratnikom osnovnega zneska; ter 8,75-kratnik osnovnega zneska, čemur se prišteje 50 % dela, ki presega desetkratnik osnovnega zneska, za škodo, ki presega desetkratnik osnovnega zneska. Znesek odškodnine v obliki obroka je: 75 % dokazane izgube dohodka, če je žrtev mlajša od 18 let ali je odvisna od pomoči drugih oseb, in 50 % dokazane izgube dohodka, če žrtev ni odvisna od pomoči drugih oseb.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Ni najnižjega zneska. Znesek odškodnine ne presega petnajstkratnika osnovnega zneska (113 164 HUF), kar je leta 2018 znašalo 1 697 460 HUF. Najvišji mesečni znesek odškodnine, ki se lahko uveljavlja v obliki obroka, je osnovni znesek, ki je leta 2018 znašal 113 164 HUF.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

V zahtevi mora biti naveden znesek škode. Vsak znesek, prejet iz drugega vira, se odšteje od zneska odškodnine.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Država povrne znesek škode, podprte z dokazi, tudi če se lahko povrne iz drugega vira. Če se škoda pozneje nadomesti iz drugega vira, je treba predujem vrniti.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja)?

Ne. Odškodnina se lahko dodeli samo enkrat.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

 • Potrdilo o začetku kazenskega postopka, če je na voljo (policija, sodišče, tožilstvo),
 • listine, s katerimi se dokazujejo posebne socialne potrebe (potrdila o dohodku oseb, ki živijo v istem gospodinjstvu),
 • znesek škode, nastale zaradi kaznivega dejanja.

Ali je treba ob vložitvi zahteve ali za njeno obravnavo plačati upravno takso ali druge pristojbine?

Ne, vložitev zahteve je brezplačna.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Službe za podporo žrtvam vladnega(-ih) urada(-ov) v Budimpešti (okrožjih).

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Zahteva se lahko vloži pri katerem koli okrajnem uradu (organi pomoči) ali neposredno pri organu, ki odloča (vladni urad(-i) v Budimpešti (ali okrožjih)).

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ne.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Rok za obravnavo zahtev je največ 60 dni.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo na prvi stopnji se je mogoče pritožiti, pritožbo pa obravnava Ministrstvo za pravosodje kot drugostopenjski organ. Zoper odločbo, ki jo na drugi stopnji izda Ministrstvo za pravosodje, se lahko pri sodišču začne upravni spor.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Telefonska pomoč za žrtve (Áldozatsegítő Vonal) je na številki 0680225225 v madžarščini in angleščini na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Da, dobite jo lahko na podlagi zakona LXXX iz leta 2003 o pravni pomoči.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Storitve za podporo pri uveljavljanju vaših interesov so na voljo na katerem koli uradu za podporo žrtvam, kjer svetovalci za podporo žrtvam zainteresiranim osebam zagotavljajo praktično pomoč (na primer pomoč pri izpolnjevanju zahtev, zagotavljanje informacij). Žrtve se lahko obrnejo tudi na organizacije civilne družbe (na primer Beli obroč (Fehérgyűrű), Madžarska baptistična pomoč (Baptista Szeretetszolgálat) itd.).

Zadnja posodobitev: 11/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.