Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino, ki jo plača država?

Za nasilno naklepno kaznivo dejanje proti osebi.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Za poškodbe (telesne in duševne), katerih zdravljenje traja več kot osem dni.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Da. Poleg žrtve lahko odškodnino prejmejo tudi predniki ali potomci žrtve, posvojitelji ali rejniki, posvojenci ali rejenci, zakonec ali registrirani partner žrtve, če so ob storitvi kaznivega dejanja z žrtvijo živeli v istem gospodinjstvu, do odškodnine pa so lahko upravičeni tudi vzdrževani družinski člani žrtve. Poleg njih lahko odškodnino prejme oseba, ki je poskrbela za pokop umrle žrtve.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Da, smrt žrtve ni pogoj za odškodnino za vzdrževane družinske člane ali druge upravičence.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Da, če zakonito bivate v EU ali če ste dokazano žrtev trgovine z ljudmi.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Odškodnino madžarske države lahko zahtevate samo, če je bilo kaznivo dejanje storjeno na ozemlju Madžarske; če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi, lahko svojo zahtevo za odškodnino vložite na Madžarskem. V takih primerih bodo madžarski organi zahtevo poslali državi članici, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Da, pogoj za odškodnino je, da je v zvezi s storjenim dejanjem začet kazenski postopek.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Ne, odškodnino lahko uveljavljate takoj po začetku kazenskega postopka.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Uveljavljanje zahteve zoper storilca ni pogoj za uveljavljanje odškodnine, ki jo plača država.

Ali sem vseeno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Da, zahtevo za odškodnino lahko vložite tudi, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen. V takih primerih je treba prav tako predložiti dokumente, ki dokazujejo obseg škode, vzročno-posledično povezavo med škodo in dejanjem (npr. račun, potrdilo, predhodno ponudbo ali drug dokument).

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Odškodnino lahko praviloma zahtevate v enem letu po storjenem kaznivem dejanju.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

Ali odškodnina na primer krije:

(a) za žrtev kaznivega dejanja:

 • materialno (neduševno) škodo:
  • stroške zdravljenja poškodbe (zdravljenje – ambulantno in bolnišnično zdravljenje, okrevanje);
  • dodatne potrebe ali stroške, ki izhajajo iz poškodbe (tj. pomoč in nego, začasno in trajno zdravljenje, daljšo fizioterapijo, prilagoditev stanovanja, posebne pripomočke itd.);
  • trajno poškodbo (npr. invalidnost in druge trajne okvare);
  • izgubo zaslužka med zdravljenjem in po njem (vključno z izgubljenim zaslužkom in izgubo sposobnosti ustvarjanja zaslužka ali zmanjšano sposobnostjo preživljanja itd.);
  • izgubo priložnosti;
  • stroške, povezane s sodnimi postopki v zvezi z dogodkom, ki je povzročil škodo, kot so pravni in sodni stroški;
  • odškodnino za ukradeno ali poškodovano osebno lastnino;
  • drugo;
 • duševno (nematerialno) škodo:
  • duševne bolečine in trpljenje žrtve;

(b) za upravičence ali sorodnike žrtve:

 • materialno (neduševno) škodo:
  • pogrebne stroške;
  • stroške zdravljenja (npr. zdravljenje družinskega člana, ambulantno in bolnišnično zdravljenje, rehabilitacija);
  • izgubo preživljanja ali priložnosti;
 • duševno škodo:
  • duševno breme in trpljenje svojcev ali upravičencev/odškodnino za preživele družinske člane v primeru smrti žrtve.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Odškodnina se lahko zahteva kot enkratno plačilo ali v obliki mesečnih obrokov.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Do odškodnine, ki jo plača država, niste upravičeni, če je bilo v pravnomočni sodni odločbi ugotovljeno, da je ravnanje žrtve prispevalo h kaznivemu dejanju ali je bilo vzrok zanj ali da je protipravno ravnanje žrtve povzročilo škodo ali je prispevalo k njej. V kazenskem postopku, ki se je začel zaradi kaznivega dejanja, ki je podlaga za odškodnino, so nadaljnji razlogi za izključitev zavrnitev pričanja, zavrnitev obveznega sodelovanja ali neobstoj zasebnega predloga. Poleg tega žrtev ne more prejeti odškodnine, če je v kazenskem postopku, ki se je začel zaradi kaznivega dejanja, ki je podlaga za odškodnino, ali v zvezi z njim storila kaznivo dejanje krive ovadbe, zavajanja organov, krivega pričanja, podkupovanja prič, oviranja uradnega postopka ali prisile v uradnem postopku, prikrivanja olajševalnih okoliščin, pomoči in napeljevanja, odstranitve ali poškodovanja uradnega pečata, napada na storilca ali storilčevega sorodnika ali kaznivo dejanje, ki ogroža več ljudi, in je bilo to dejanje ugotovljeno s pravnomočno sodno odločbo.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Socialne potrebe niso pogoj za odškodnino, ki jo plača država.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Madžarski predpisi določajo primere, ko je žrtev izključena iz odškodnine (npr. žrtev je že prejela pomoč v zadevi ali državi ni vrnila že prejete finančne pomoči na podlagi tega zakona, čeprav bi to morala storiti).

Kako se odškodnina izračuna?

Žrtev kaznivega dejanja lahko zaprosi za pavšalno denarno plačilo kot polno ali delno odškodnino za ekonomsko izgubo, ki jo je utrpela zaradi kaznivega dejanja. Višina pavšalne odškodnine je največ petnajstkratnik osnovnega zneska (v letu 2021: 158 168 HUF).

Žrtev kaznivega dejanja lahko zaprosi za delno odškodnino za izgubo rednega dohodka v obliki rednih plačil, če je zaradi kaznivega dejanja nezmožna za delo za ocenjeno obdobje več kot šest mesecev.

Znesek odškodnine v obliki obroka je: 75 % dokazane izgube dohodka, če je žrtev mlajša od 18 let ali je odvisna od pomoči drugih oseb, in 50 % dokazane izgube dohodka, če žrtev ni odvisna od pomoči drugih oseb.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Ni najnižjega zneska. Znesek odškodnine ne presega petnajstkratnika osnovnega zneska (v letu 2021: 158 168 HUF), ki je leta 2021 znašal 2 372 520 HUF. Najvišji mesečni znesek odškodnine, ki se sme uveljavljati v obliki obroka, je osnovni znesek, ki je leta 2021 znašal 158 168 HUF.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

V zahtevi mora biti naveden znesek škode. Vsak znesek, prejet iz drugega vira, se odšteje od zneska odškodnine.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Država povrne znesek dokazane škode, tudi če se lahko povrne iz drugega vira. Če se škoda pozneje povrne iz drugega vira, je treba znesek, izplačan kot pomoč, vrniti do višine povračila. V tem primeru je država odškodnino zagotovila kot predujem.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja itd.)?

Ne. Odškodnina se lahko dodeli samo enkrat.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

 • Potrdilo o začetku kazenskega postopka, če je na voljo (policija, sodišče, državno tožilstvo),
 • dokumente, ki dokazujejo obseg škode, nastale zaradi kaznivega dejanja, in vzročno-posledično povezavo (račun, potrdilo, predhodno ponudbo ali drug dokument).

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravno takso ali druge pristojbine?

Ne, vložitev zahteve je brezplačna.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Vladni urad mestne občine Budimpešta (Budapest Főváros Kormányhivatala) je organ za odločanje glede odškodnin, ki jih plača država.

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Zahteva se lahko vloži pri službi za podporo žrtvam katerega koli okrožnega vladnega urada (organi pomoči) ali neposredno pri organu za odločanje (vladni urad mestne občine Budimpešta – Budapest Főváros Kormányhivatala).

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ne.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Rok za obravnavo zahtev je največ 60 dni.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo na prvi stopnji se lahko pri sodiščih sprožijo upravni postopki.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Telefonska pomoč za žrtve (Áldozatsegítő Vonal) je na številki 06-80-225-225 v madžarščini in angleščini na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu, uporabite pa lahko tudi spletišče http://www.vansegitseg.hu/.

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Da, pomoč pri izpolnjevanju vloge zagotavlja osebje lokalnih služb za podporo žrtvam in centrov za podporo žrtvam, ki v enostavnih primerih zagotavljajo tudi pravno svetovanje. Sicer pa je pravna pomoč mogoča na podlagi zakona LXXX iz leta 2003 o pravni pomoči.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Storitve za pomoč pri uveljavljanju vaših interesov so na voljo v vseh organizacijskih enotah službe za podporo žrtvam, tj. v okrožnih in vladnih uradih v Budimpešti ter v centrih službe za podporo žrtvam, kjer svetovalci za podporo žrtvam zainteresiranim stranem zagotavljajo praktično pomoč (na primer pomoč pri izpolnjevanju vlog) in informacije. Žrtve se lahko obrnejo tudi na organizacije civilne družbe (na primer Beli obroč (Fehérgyűrű), madžarska baptistična pomoč (Baptista Szeretetszolgálat) itd.).

Zadnja posodobitev: 03/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.