Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Žrtev je upravičena do državne odškodnine, če je zaradi naklepnega kaznivega dejanja oseba umrla, če je žrtev utrpela hudo ali srednje hudo telesno poškodbo, če je bila žrtev nespodobnega ali spolnega napada, če je bila žrtev trgovine z ljudmi ali če je bila okužena z virusom humane imunske pomanjkljivosti ali hepatitisom B ali C.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Državno odškodnino lahko prejmete za nematerialno škodo, fizično trpljenje in izgubo premoženja zaradi naklepnega kaznivega dejanja.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Če je oseba zaradi kaznivega dejanja umrla, je lahko žrtev v kazenskem postopku sorodnik pokojnika (zaročenec, zakonec, starši, stari starši, otroci, vnuki, sorojenci ter osebe, s katerimi je zadevna fizična oseba prebivala in živela v skupnem gospodinjstvu (ne le živela v istem stanovanju)).

Do državne odškodnine ste upravičeni, če je oseba zaradi kaznivega dejanja umrla ali če je žrtev umrla in ni zahtevala državne odškodnine ali je državno odškodnino zahtevala, vendar je ni prejela. Vendar morate od osebe, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), zahtevati, da vas prizna kot žrtev v zadevnem kazenskem postopku.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Do državne odškodnine kot sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve niste upravičeni, če je žrtev kaznivo dejanje preživela. V takem primeru je do odškodnine upravičena žrtev sama.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Državno odškodnino lahko prejmete, tudi če niste državljan države EU.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi članici, lahko odškodnino zahtevate neposredno od države članice EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno, ali prek Uprave za pravno pomoč (Juridiskās palīdzības administrācija).

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Kaznivo dejanje morate prijaviti policiji.

Da lahko zahtevate državno odškodnino, mora biti začet kazenski postopek, v katerem ste z odločbo osebe, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), priznani kot žrtev v kazenskem postopku.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Da lahko zahtevate državno odškodnino, vam ni treba počakati na pravnomočno odločbo osebe, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče).

Da lahko Uprava za pravno pomoč odloči o plačilu državne odškodnine ali njeni zavrnitvi, mora oseba, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), zagotoviti naslednje informacije:

 1. čas in kraj kaznivega dejanja;
 2. opredelitev kaznivega dejanja, obliko odgovornosti storilca kaznivega dejanja, ugotovljeno ob predložitvi informacij, datum začetka kazenskega postopka in referenčno številko kazenske zadeve;
 3. informacije o osebi, ki je v kazenskem postopku priznana kot žrtev;
 4. informacije o osebi, ki je v kazenskem postopku priznana kot zastopnik žrtve, če žrtev uveljavlja svoje pravice prek zastopnika;
 5. naravo škode, povzročene s kaznivim dejanjem (smrt osebe, resnost poškodbe, nedostojen ali spolni napad, obstoj znakov trgovanja z ljudmi ali dokazan virus humane imunske pomanjkljivosti ali hepatitis B ali C);
 6. datum izvedenskih ugotovitev, številko listine in osebo, ki je opravila izvedensko preiskavo;
 7. število oseb, ki so bile priznane kot žrtve v istem kazenskem postopku v zvezi s smrtjo osebe, in informacije o takih osebah.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Ni vam treba najprej zahtevati odškodnine od storilca kaznivega dejanja. Državna odškodnina ne vpliva na pravico žrtve do uveljavljanja odškodnine v kazenskem postopku z vložitvijo zahteve za odškodnino za škodo v kateri koli fazi kazenskega postopka do začetka preiskave zadeve na prvostopenjskemu sodišču in v civilnem postopku z vložitvijo zahteve na sodišču, če menite, da vam škoda ni bila v celoti povrnjena.

Ali sem vseeno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Do državne odškodnine ste upravičeni tudi, če storilec kaznivega dejanja ali njegov sostorilec nista bila identificirana ali če ne odgovarjata kazensko za svoja dejanja.

Zahtevi za državno odškodnino morate priložiti referenčni dokument osebe, ki vodi postopek (policija), s potrebnimi informacijami.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Zahtevo za državno odškodnino morate vložiti pri Upravi za pravno pomoč v enem letu od dneva, na katerega ste bili priznani kot žrtev ali ste bili seznanjeni z dejstvi, na podlagi katerih ste upravičeni, da to storite.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

Državna odškodnina zajema nematerialno škodo, fizično trpljenje ali izgubo premoženja zaradi kaznivega dejanja, ne glede na vrsto škode, za katero se plača odškodnina. Znesek državne odškodnine je določen v zakonu o državni odškodnini za žrtve (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) glede na posledice kaznivega dejanja.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Državna odškodnina se izplača v enkratnem znesku, ki se nakaže na račun pri plačilni instituciji, navedeni v zahtevi.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Opredelitev kaznivega dejanja lahko vpliva na znesek državne odškodnine, na primer če je kaznivo dejanje storjeno v stanju močne razdraženosti, s prekoračitvijo silobrana ali s kršitvijo pogojev za pridržanje osebe. V takih primerih se znesek državne odškodnine glede na posledice kaznivega dejanja zmanjša za 50%.

Če Uprava za pravno pomoč zahtevanih informacij ne prejme v 15 dneh, se lahko odloči, da plačilo državne odškodnine zavrne. Odločba o zavrnitvi plačila državne odškodnine vam v takem primeru ne preprečuje, da bi pri Upravi za pravno pomoč zahtevo za odškodnino v skladu s postopki za njeno uveljavljanje vložili večkrat.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Vaše finančno stanje ne vpliva na vašo možnost prejetja državne odškodnine in/ali na znesek odškodnine.

Če ste prejeli odškodnino za škodo zaradi kaznivega dejanja od storilca kaznivega dejanja ali v njegovem imenu od druge osebe, se znesek države odškodnine zmanjša za znesek že prejete odškodnine.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Zakon o državni odškodnini za žrtve določa druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek. Na primer:

 • če je zaradi kaznivega dejanja sočasno nastalo več posledic, se državna odškodnina plača glede na najhujšo posledico kaznivega dejanja;
 • če je bila s kaznivim dejanjem povzročena smrt več oseb in je več oseb priznanih kot žrtve v kazenskem postopku, se državna odškodnina plača sorazmerno s številom žrtev;
 • če oseba, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), po izplačilu odškodnine prizna še katero osebo kot žrtev v istem kazenskem postopku, ki se nanaša na smrt osebe zaradi kaznivega dejanja, se državna odškodnina plača v enakem znesku, kot je bila plačana žrtvi ali žrtvam.

Kako se odškodnina izračuna?

Najvišji znesek državne odškodnine, ki se plača edini žrtvi kaznivega dejanja, je petkratnik minimalne mesečne plače, kakor je določena v Republiki Latviji. Znesek državne odškodnine, ki se plača, se izračuna z upoštevanjem zneska minimalne mesečne plače, določene v času, ko je bila oseba priznana kot žrtev.

Odškodnina se plača:

 1. če je oseba umrla, v 100-odstotnem znesku;
 2. če so bile žrtvi povzročene hude telesne poškodbe ali če je kaznivo dejanje opredeljeno kot posilstvo ali spolno nasilje ali nespodoben ali spolni napad ali če je žrtev žrtev trgovanja z ljudmi, v 70-odstotnem znesku;
 3. če so bile žrtvi povzročene srednje hude telesne poškodbe ali če je bila žrtev nespodobnega ali spolnega napada, razen v primerih iz člena 2, ali če je bila žrtev okužena z virusom humane imunske pomanjkljivosti, hepatitisom B ali hepatitisom C, v 50-odstotnem znesku.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Najvišji znesek državne odškodnine je petkratnik minimalne mesečne plače, kakor je določena v Republiki Latviji, najnižji znesek državne odškodnine pa je 50 % najvišjega zneska državne odškodnine. Kadar se minimalna mesečna plača spremeni, se spremeni tudi znesek državne odškodnine.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

V obrazcu zahteve za državno odškodnino vam ni treba navesti zneska, ker je znesek državne odškodnine določen v zakonu o državni odškodnini za žrtve.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

Odškodnina, ki jo prejmete iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), se ne odšteje od zneska državne odškodnine.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Predujma državne odškodnine ne morete prejeti.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja)?

Če ste prejeli državno odškodnino, v pravnomočni odločbi pa je ugotovljeno, da ste zaradi kaznivega dejanja utrpeli hujše posledice, lahko prejmete razliko med zneskom državne odškodnine in zneskom za izplačilo.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

Če ob uveljavljanju državne odškodnine še ni bila izdana pravnomočna sodba v kazenskem postopku, morate zahtevi za državno odškodnino priložiti referenčni dokument osebe, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), v katerem je navedeno naslednje:

 1. čas in kraj kaznivega dejanja;
 2. opredelitev kaznivega dejanja, oblika odgovornosti storilca kaznivega dejanja, ugotovljena ob predložitvi informacij, datum začetka kazenskega postopka in referenčna številka kazenske zadeve;
 3. informacije o osebi, ki je v kazenskem postopku priznana kot žrtev;
 4. informacije o osebi, ki je v kazenskem postopku priznana kot zastopnik žrtve;
 5. narava škode, povzročena s kaznivim dejanjem (smrt osebe, resnost poškodbe, nedostojen ali spolni napad, obstoj znakov trgovanja z ljudmi ali dokazan virus humane imunske pomanjkljivosti ali hepatitis B ali C);
 6. datum izvedenskih ugotovitev, številka listine in oseba, ki je opravila izvedensko preiskavo;
 7. število oseb, ki so bile priznane kot žrtve v istem kazenskem postopku v zvezi s smrtjo osebe, in informacije o takih osebah.

Če je bil ob uveljavljanju državne odškodnine kazenski postopek že končan, morate zahtevi za državno odškodnino priložiti pravnomočno odločbo osebe, ki vodi postopek, in nalog za izvršbo, če odškodnina za škodo, navedena v pravnomočni odločbi, ni bila plačana ali je bila plačana samo delno.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravno takso ali druge pristojbine?

Postopek obravnave zahtev za državno odškodnino je brezplačen.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Uprava za pravno pomoč odloča o plačilu državne odškodnine ali zavrnitvi plačila državne odškodnine.

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Da prejmete državno odškodnino, morate zahtevo za državno odškodnino poslati Upravi za pravno pomoč na naslov: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

V postopku obravnave zahteve za državno odškodnino in odločanja o plačilu ali zavrnitvi plačila državne odškodnine vaša navzočnost ni potrebna.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Uprava za pravno pomoč odloči o plačilu ali zavrnitvi plačila državne odškodnine v enem mesecu od prejetja zahteve za odškodnino in pošlje odločbo na naslov, naveden v zahtevi za odškodnino.

Če Uprava za pravno pomoč potrebuje kakršne koli dodatne informacije od vas ali osebe, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), se rok za odločanje začasno prekine, dokler ne prejme vseh potrebnih informacij.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Odločbo Uprave za pravno pomoč o plačilu ali zavrnitvi plačila državne odškodnine lahko izpodbijate v enem mesecu od začetka njene veljavnosti z vložitvijo ustrezne vloge na Upravi za pravno pomoč, ki se posreduje Ministrstvu za pravosodje.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

Obrazec zahteve za državno odškodnino in informacije o njegovem izpolnjevanju najdete tu:

 • na portalu – https://latvija.lv;
 • v razdelku „Storitve“ na spletišču Uprave za pravno pomoč – https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng;
 • na Uradu za pravno pomoč – Pils laukums 4, Riga (v času uradnih ur);
 • pri osebi, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče);
 • s klicem na brezplačno številko za informacije 800001801 (v času uradnih ur).

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Vsak dan od 07:00 do 22:00 lahko pokličete na brezplačno telefonsko linijo za pomoč 116006, imenovano „Telefonska pomoč žrtvam kaznivih dejanj“, na kateri lahko dobite:

 • čustveno in psihološko podporo za žrtve kaznivih dejanj;
 • informacije o postopkovnih pravicah žrtev (na primer pravice v kazenskem postopku, pravice do odškodnine za škodo, državne odškodnine itd.), razpoložljivih storitvah in obstoječih službah za podporo žrtvam.

Uporabite lahko tudi spletišče https://www.cietusajiem.lv/en/.

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Za vložitev zahteve za državno odškodnino ne potrebujete pravne pomoči. Uprava za pravno pomoč zagotovi potrebno pomoč za postopek uveljavljanja državne odškodnine.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Združenje „Skalbes“ nudi brezplačno telefonsko linijo za pomoč 116006, imenovano „Telefonska pomoč žrtvam kaznivih dejanj“ (vsak dan od 7.00 do 22.00), ki zagotavlja čustveno in psihološko podporo žrtvam kaznivih dejanj ter informacije o postopkovnih pravicah žrtev (na primer pravice v kazenskem postopku, pravice do odškodnine za škodo, državne odškodnine itd.), razpoložljivih storitvah in obstoječih službah za podporo žrtvam.

Zadnja posodobitev: 12/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.