Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Vrste kaznivih dejanj, za katere lahko prejmete odškodnino, so posilstvo, z uporabo sile, nagovarjanje mladoletnih oseb k prostituciji, naklepni umor, posebno huda telesna poškodba ali požig, s katerim se lahko ogrozi življenje.

Za katere vrste škode lahko prejmem odškodnino?

Odškodnino lahko prejmete za kakršno koli škodo, ki ste jo utrpeli zaradi katerega koli zgoraj navedenega nasilnega naklepnega kaznivega dejanja.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Odškodnino lahko prejmete, tudi če ste sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla.  „Vzdrževani družinski člani“ so osebe, za katere je pokojnik skrbel, in osebe, ki so bile zakonsko upravičene do tega, da zanje skrbi pokojnik.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Če ste sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela, odškodnine ne morete prejeti.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Če niste državljan države EU, ne morete uveljavljati odškodnine.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

V tem primeru lahko uveljavljate odškodnino ob zagotovitvi vse potrebne in razumne pomoči ter informacij, potrebnih za zadevne namene.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Da, preden lahko uveljavljate odškodnino, morate kaznivo dejanje prijaviti policiji.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Ni nujno, da pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakate na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Odškodnino morate najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran.

Ali sem še vedno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Tudi če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen, ste vseeno upravičeni do odškodnine.  Kot dokaz morate predložiti policijsko poročilo.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Odškodnino lahko uveljavljate v enem letu po kaznivem dejanju.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

Odškodnina zajema:

(a) za žrtev kaznivega dejanja:

– materialno (neduševno) škodo:

 • stroške zdravljenja poškodbe (ambulantno in bolnišnično zdravljenje, okrevanje);
 • dodatne potrebe ali stroške, ki izhajajo iz poškodbe (tj. pomoč in nega, začasno in trajno zdravljenje, daljša fizioterapija, prilagoditev stanovanja, posebni pripomočki itd.);
 • trajno poškodbo (npr. invalidnost in druge trajne omejitve);
  • izgubo zaslužka med zdravljenjem in po njem (vključno z izgubljenim zaslužkom in izgubo sposobnosti ustvarjanja zaslužka ali zmanjšano sposobnostjo preživljanja itd.);
  • izgubo priložnosti;
  • stroške, povezane s sodnimi postopki v zvezi z dogodkom, ki je povzročil škodo (kot so stroški pravnih storitev, sodni stroški);
  • odškodnino za ukradeno ali poškodovano osebno lastnino;
  • drugo – po lastni presoji uradnika za odškodninske zahtevke;

– duševno (nematerialno) škodo:

 • bolečine in trpljenje žrtve – po lastni presoji uradnika za odškodninske zahtevke;

(b) za upravičence ali sorodnike žrtve:

– materialno (neduševno) škodo:

 • pogrebne stroške;
 • stroške zdravljenja (npr. zdravljenje družinskega člana, ambulantno in bolnišnično zdravljenje, okrevanje);
 • izgubo možnosti preživljanja ali priložnosti.

Po lastni presoji uradnika za odškodninske zahtevke;
– duševno škodo:

 • bolečine in trpljenje svojcev ali upravičencev/odškodnino za preživele družinske člane v primeru smrti žrtve.

Po lastni presoji uradnika za odškodninske zahtevke.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Odškodnina se izplača kot pavšalni znesek in ne kot periodična renta.  Vendar lahko uradnik za odškodninske zahtevke v primeru zapoznele končne zdravniške ocene poškodbe dodeli vmesni znesek, izplačilo končnega zneska pa odloži.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Uradnik za odškodninske zahtevke lahko odškodnino zadrži ali jo zmanjša, če meni, da:

 1. vložnik ni nemudoma sprejel vseh razumnih ukrepov za obvestitev policije ali drugega organa ali osebe, ki je po mnenju uradnika za odškodninske zahtevke ustrezna, o okoliščinah kaznivega dejanja za zadevni namen ali
 2. vložnik ni sodeloval s policijo ali katerim koli drugim organom pri pregonu storilca kaznivega dejanja ali
 3. vložnik uradniku za odškodninske zahtevke ali kateremu koli drugemu organu ali osebi ni zagotovil vse razumne pomoči v zvezi z vlogo ali
 4. ravnanje vložnika pred dogodkom, v zvezi s katerim se zahteva odškodnina, med njim ali po njem ne upravičuje polne ali celo nobene odškodnine ali
 5. značaj vložnika, kot izhaja iz njegovih kazenskih obsodb ali dokazov, ki so na voljo uradniku za odškodninske zahtevke, ne upravičuje polne odškodnine ali dodelitve katerega koli drugega polnega zneska ali
 6. je bila žrtev solidarno ali delno odgovorna za škodo, ki jo je utrpela, ali
 7. to utemeljuje ravnanje, značaj ali življenjski slog žrtve.

Odškodnina na podlagi sheme se ne izplača, če:

 1. je škoda zaradi kaznivega dejanja nastala pred 1. januarjem 2006;
 2. uradnik za odškodninske zahtevke meni, da storilec kaznivega dejanja ni obubožan, ali se dokaže, da vloženi odškodninski tožbi ni bilo ugodeno;
 3. uradnik za odškodninske zahtevke meni, da vložnik ni zagotovil vse razumne pomoči in informacij, potrebnih za namene predpisov;
 4. je bil vložnik odgovoren za škodo, nastalo zaradi kaznivega dejanja, zaradi izzivanja ali katerega koli drugega ravnanja.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Vaš finančni položaj lahko vpliva na dodeljeni znesek.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Razen zgoraj navedenih ni nobenih drugih meril.

Kako se odškodnina izračuna?

Odškodnina se izračuna na podlagi proste presoje.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Nobeno plačilo kateremu koli vložniku ne sme preseči triindvajset tisoč tristo eurov (23 300 EUR), ta znesek pa se prav tako ne sme preseči v primeru več zahtevkov zaradi istega kaznivega dejanja.

Ali moram v obrazcu zahtevka navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Da, v obrazcu morate navesti znesek, lahko pa dobite tudi navodila za izračun zneska in v zvezi z drugimi vidiki.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/organizacija?

Znesek odškodnine, ki jo za izgube prejmete iz drugih virov, se lahko odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Uradnik za odškodninske zahtevke ima pravico, da uredi izplačilo denarnega zneska, ki se dodeli kot odškodnina, kot se mu zdi ustrezno.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja itd.)?

Po sprejetju odločitve v glavni stvari ne morete dobiti dopolnilne ali dodatne odškodnine.

Katera dokazila moram priložiti zahtevku?

Dokazila so:

 • pooblastilo/dokazilo o zastopanju ali razmerju z žrtvijo;
 • zdravniško potrdilo o smrti žrtve;
 • kopija policijskega poročila;
 • kopija sodbe/sodne odločbe;
 • zdravniška poročila in potrdila;
 • bolnišnični računi;
 • računi za druge izdatke (nega, pogreb);
 • dohodek (plača, socialna pomoč/socialnovarstveni prejemki);
 • potrdilo o prejemkih (ali njihovem neprejemanju) iz drugih virov (zavarovanje pri delodajalcu, zasebno zavarovanje);
 • izpis iz kazenske evidence vložnika;
 • zaprisežena izjava vložnika o tem, da ni prejel odškodnine od nobene druge organizacije ali organa; kakršna koli druga dokazila glede na okoliščine.

Ali je treba ob vložitvi zahtevka in za njegovo obravnavo plačati upravne ali druge pristojbine?

V takem primeru se upravna taksa ali druge pristojbine ne zaračunajo.

Kateri organ odloča o odškodninskih zahtevkih (v nacionalnih zadevah)?

Ta organ je uradnik za odškodninske zahtevke pri uradu generalnega državnega tožilca.

Kam moram poslati zahtevek (v nacionalnih zadevah)?

Zahtevke je treba poslati pomočniku uradnika na ministrstvo za pravosodje, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevku?

Vaša navzočnost ni potrebna.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

En do dva meseca, odvisno od okoliščin.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Odločbe ni mogoče izpodbijati.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

Dobite jih lahko pri ministrstvu za pravosodje ali na spletišču: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e.

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

http://vso.org.mt/

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahtevka?

Da, pravno pomoč lahko dobite.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

http://vso.org.mt/

Zadnja posodobitev: 03/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.