Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Vsa naklepna nasilna kazniva dejanja, tj. napad, grožnje z nasiljem in/ali grožnje z uporabo orožja, umor, uboj, nasilni rop in nasilna spolna kazniva dejanja (nespodobni napad in posilstvo). Odškodnina se lahko dodeli tudi preživelim sorodnikom žrtve, ki ji je bila povzročena smrt iz malomarnosti.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Plačilo je nadomestilo za vaše bolečine in trpljenje ter za morebitne zdravstvene stroške, nastale pri zdravljenju poškodbe zaradi kaznivega dejanja, ali za morebitno izgubo zaslužka zaradi posledične nezmožnosti za delo. Ni namenjeno temu, da bi v celoti nadomestilo škodo, temveč gre za določen enkratni znesek, izplačan kot prispevek za kritje stroškov za škodo, ki ste jo utrpeli.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Da, odškodnino lahko prejmete, če ste zakonec ali registrirani partner ali starš, otrok, brat ali sestra žrtve, ki je umrla. Lahko ste upravičeni do odškodnine za stisko, ki ste jo doživeli kot preživeli sorodnik, za pogrebne stroške, ki so vam nastali, in za izgubo možnosti preživljanja zaradi izgube dohodka pokojnika.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Da, Odškodninski sklad za nasilna kazniva dejanja (Schadefonds Geweldsmisdrijven) lahko dodeli odškodnino, če oseba utrpi duševno škodo, ker je bila priča nasilnemu kaznivemu dejanju ali je bila neposredno soočena s posledicami nasilnega kaznivega dejanja proti sorodniku.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Da, če je bilo kaznivo dejanje, katerega žrtev ste, storjeno na nizozemskem ozemlju.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Ne, Odškodninski sklad za nasilna kazniva dejanja lahko odškodnino dodeli samo zaradi nasilnega kaznivega dejanja, storjenega na nizozemskem ozemlju.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Ne, da bi Odškodninski sklad za nasilna kazniva dejanja obravnaval vašo zahtevo, vam kaznivega dejanja ni treba najprej prijaviti policiji. Kljub temu imata v praksi prijava kaznivega dejanja in poznejša kazenska preiskava pomembno vlogo pri utemeljevanju zahtevka. Če kaznivo dejanje ni bilo prijavljeno, mora biti mogoče dokazati verodostojnost zahteve na podlagi drugih objektivnih izjav. Beseda „objektivnih“ se tu nanaša na informacije, pridobljene iz zanesljivih nepristranskih virov.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Ne. Kljub temu lahko Odškodninski sklad za nasilna kazniva dejanja v nekaterih primerih meni, da je treba počakati na izid policijske preiskave ali kazenskega postopka, da se ugotovi verodostojnost vaše zahteve.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Ne.

Ali sem vseeno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Da. Kar zadeva utemeljitev verodostojnosti, za take zahteve veljajo enaki pogoji kot v primerih, ko je storilec kaznivega dejanja znan.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Da. Svojo zahtevo morate pri Odškodninskemu skladu za nasilna kazniva dejanja vložiti v 10 letih po datumu, na katerega je bilo kaznivo dejanje storjeno. V primeru preživelega sorodnika se to obdobje začne z datumom smrti žrtve.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

Odškodnina na primer zajema:

(a) za žrtev kaznivega dejanja:

– materialno (neduševno) škodo:

 • stroške zdravljenja poškodbe (zdravljenje – ambulantno in bolnišnično zdravljenje, okrevanje);
 • dodatne potrebe ali stroške, ki izhajajo iz poškodbe (npr. pomoč in nego, začasno in trajno zdravljenje, daljšo fizioterapijo, prilagoditev stanovanja, posebne pripomočke itd.);
 • trajno poškodbo (npr. invalidnost ali druge trajne okvare);
  • izgubo zaslužka med zdravljenjem in po njem (vključno z izgubljenim zaslužkom in izgubo sposobnosti ustvarjanja zaslužka ali zmanjšano sposobnostjo preživljanja itd.);
  • izgubo priložnosti;
  • stroške, povezane s sodnimi postopki v zvezi z dogodkom, ki je povzročil škodo, kot so pravni in sodni stroški;
  • odškodnino za ukradeno ali poškodovano osebno lastnino;
  • drugo.

Plačilo Odškodninskega sklada za nasilna kazniva dejanja ni povezano s konkretnimi izgubami. To je določen, enkratni znesek, ki je nadomestilo za vaše bolečine in trpljenje ter za morebitne zdravstvene stroške, nastale pri zdravljenju poškodbe zaradi kaznivega dejanja, ali za morebitno izgubo zaslužka zaradi posledične nezmožnosti za delo.

– duševno (nematerialno) škodo:

 • bolečine in trpljenje žrtve;

Da.

(b) za upravičence ali sorodnike žrtve:

– materialno (neduševno) škodo:

 • pogrebne stroške;
 • stroške zdravljenja (npr. zdravljenje družinskega člana, ambulantno in bolnišnično zdravljenje, okrevanje);
 • izgubo preživljanja ali priložnosti;

V primeru preživelih sorodnikov je plačilo tudi nadomestilo za bolečine in trpljenje (stisko zaradi smrti sorodnika), za zdravstvene stroške, npr. za zdravljenje psiholoških težav zaradi smrti sorodnika, in/ali za izgubo zaslužka zaradi nezmožnosti za delo. Lahko se izplača tudi ločeno plačilo kot nadomestilo za pogrebne stroške in izgubo možnosti preživljanja zaradi izgube dohodka pokojnika.

– duševno škodo:

 • bolečine in trpljenje svojcev ali upravičencev/odškodnino za preživele družinske člane v primeru smrti žrtve.

Da.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Z enkratnim izplačilom.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Da bi bili upravičeni do plačila iz Odškodninskega sklada za nasilna kazniva dejanja, je pomembno, da niste sami krivi kaznivega dejanja. Povedano drugače, ne smete biti storilec kaznivega dejanja ali pri njem sodelovati. Če ste bili vpleteni v kaznivo dejanje, lahko Odškodninski sklad za nasilna kazniva dejanja zavrne vašo zahtevo ali zmanjša znesek izplačane odškodnine.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Vaše finančno stanje ne vpliva na vašo upravičenost do odškodnine za škodo, ki ste jo utrpeli.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

 • S kaznivim dejanjem vam je morala biti povzročena resna škoda. Za resno škodo se šteje fizična poškodba in/ali duševna škoda, ki ima resne dolgotrajne ali stalne zdravstvene posledice.
 • Odškodninski sklad za nasilna kazniva dejanja dodeli odškodnino samo, če škoda, ki ste jo utrpeli, ni bila ali ne bo nadomeščena na drug način, npr. s strani storilca kaznivega dejanja ali zavarovalnice.
 • Prav tako ni mogoče vložiti zahteve v zvezi s kaznivimi dejanji, storjenimi pred letom 1973.

Kako se odškodnina izračuna?

Višina plačila običajno temelji na resnosti škode, ki ste jo utrpeli, ali na okoliščinah kaznivega dejanja.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Odškodninski sklad za nasilna kazniva dejanja je opredelil šest kategorij škode in za vsako velja določen znesek odškodnine. Kategorija 1 pomeni upravičenost do izplačila v višini

1 000,00 EUR, kategorija 6 pa do izplačila v višini 35 000,00 EUR.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Ne.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

Da, če se ta odškodnina nanaša na bolečine in trpljenje, zdravstvene stroške ali izgubo zaslužka.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Da, Odškodninski sklad za nasilna kazniva dejanja vam lahko izplača predujem odškodnine v obliki začasnega plačila. To lahko stori pod pogojem, da zahteva izpolnjuje zakonske zahteve (tj. z gotovostjo je bilo dokazano, da ste upravičeni do plačila) in da sklad ne more sprejeti dokončne odločbe v kratkem roku. Zahtevek za predujem bo obravnavan samo, če ga vložite pisno in pojasnite, zakaj je predujem potreben in nujen, npr. če nimate dovolj finančnih sredstev za zdravljenje poškodbe, ki ste jo utrpeli. Za odobritev predujma ne zadošča zgolj dejstvo, da ste v težkem finančnem položaju.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja)?

Lahko vložite dodatno zahtevo, če se po prejetju odločbe o dodelitvi odškodnine izkaže, da je vaša poškodba veliko hujša od tiste, na kateri je temeljila odločba o vaši prvi zahtevi. Preživeli sorodnik lahko vloži dodatno zahtevo samo za pogrebne stroške in izgubo možnosti preživljanja.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

 • Izpolnjeni obrazec zahteve,
 • kopijo osebnega dokumenta,
 • če je na voljo: policijsko poročilo, sodbo,
 • morebitne zdravniške informacije v zvezi s poškodbo,
 • če je ustrezno: druge listine, zahtevane v obrazcu.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravno takso ali druge pristojbine?

Ne.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Odškodninski sklad za nasilna kazniva dejanja (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Haag.

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Na Odškodninski sklad za nasilna kazniva dejanja (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Haag.

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ne.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Največ 26 tednov.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

V šestih tednih lahko vložite pisno pritožbo pri odboru Odškodninskega sklada za nasilna kazniva dejanja (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven). V pritožbi morate navesti, s katerimi točkami odločbe se ne strinjate in zakaj. Pritožbo lahko pošljete na naslov:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB Haag

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefon: 0704142000.

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Subvencionirana pravna pomoč ni na voljo. Lahko pa dobite nasvet in podporo nizozemske organizacije za podporo žrtvam (Slachtofferhulp Nederland), če se obrnete na naslov https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 09000101.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Nizozemska organizacija za podporo žrtvam: https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 09000101.

Zadnja posodobitev: 18/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.