Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino za izgubo iz odškodninskega sklada za žrtve nasilnih kaznivih dejanj (Schadefonds Geweldsmisdrijven)?

Za vsa naklepna nasilna kazniva dejanja, tj. napad, grožnje z nasiljem in/ali grožnje z uporabo orožja, umor, uboj, nasilni rop in nasilna spolna kazniva dejanja (nespodobni napad in posilstvo). Odškodnina se lahko dodeli tudi preživelim sorodnikom žrtve, ki ji je bila povzročena smrt iz malomarnosti.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino iz sklada?

Plačilo je nadomestilo za vaše bolečine in trpljenje (duševna škoda) ter za morebitne posledične finančne izgube, kot so zdravstveni stroški, nastali pri zdravljenju poškodbe zaradi kaznivega dejanja, ali za morebitno izgubo zaslužka zaradi posledične nezmožnosti za delo. Plačilo ni namenjeno temu, da bi v celoti krilo vse izgube, temveč gre za določen enkratni nediferencirani znesek, izplačan kot prispevek za kritje stroškov za škodo, ki ste jo utrpeli.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Da, odškodnino lahko prejmete, če ste zakonec, (registrirani) partner ali starš, otrok, brat ali sestra žrtve, ki je umrla. Lahko ste upravičeni do odškodnine za stisko, ki ste jo doživeli kot preživeli sorodnik, za pogrebne stroške, ki so vam nastali, in za izgubo možnosti preživljanja zaradi izgube dohodka pokojnika.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Da, sklad lahko dodeli odškodnino sorodnikom žrtev, ki so utrpele hude in trajne poškodbe, ki so posledica nasilnega kaznivega dejanja. Za sorodnike se štejejo zakonec, (registrirani) partner, starš, otrok, brat ali sestra umrle osebe.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem bil priča kaznivemu dejanju?

Da, sklad lahko dodeli odškodnino, če je oseba utrpela duševno škodo, ker je bila priča naklepnemu nasilnemu kaznivemu dejanju ali se je neposredno soočila s posledicami naklepnega nasilnega kaznivega dejanja (to ne velja za smrt iz malomarnosti). Da bi bili upravičeni do odškodnine, je treba dokazati, da je bila zaradi kaznivega dejanja povzročena huda duševna škoda. Za to je potrebna diagnoza usposobljenega zdravnika.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Da, če je bilo kaznivo dejanje, katerega žrtev ste, storjeno na nizozemskem ozemlju. Državljanstvo žrtve ni pomembno.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Ne, iz sklada se lahko odškodnina dodeli samo zaradi nasilnega kaznivega dejanja, storjenega na nizozemskem ozemlju.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Ne, da bi sklad obravnaval vašo zahtevo, vam kaznivega dejanja ni treba najprej prijaviti policiji. Kljub temu imata v praksi prijava kaznivega dejanja in poznejša kazenska preiskava pomembno vlogo pri utemeljevanju zahteve. Če kaznivo dejanje ni bilo prijavljeno, mora biti mogoče dokazati verodostojnost zahteve na podlagi drugih objektivnih izjav. Beseda „objektivnih“ se tu nanaša na informacije, pridobljene iz zanesljivih nepristranskih virov.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Ne. Kljub temu lahko sklad v nekaterih primerih meni, da je treba počakati na izid policijske preiskave ali kazenskega postopka, da se ugotovi verodostojnost vaše zahteve.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Ne.

Ali sem vseeno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Da. Kar zadeva utemeljitev verodostojnosti, za take zahteve veljajo enaki pogoji kot v primerih, ko je storilec kaznivega dejanja znan.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Da. Svojo zahtevo morate pri skladu vložiti v 10 letih od datuma, na katerega je bilo kaznivo dejanje storjeno. V primeru preživelega sorodnika se to obdobje začne z datumom smrti žrtve.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

Plačilo iz sklada ni povezano s konkretnimi izgubami. To je fiksen enkratni nediferencirani znesek, ki je nadomestilo za vaše bolečine in trpljenje (duševna škoda) ter za morebitne posledične finančne izgube, kot so zdravstveni stroški, nastali pri zdravljenju poškodbe zaradi kaznivega dejanja, ali za morebitno izgubo zaslužka zaradi posledične nezmožnosti za delo.

V primeru preživelih sorodnikov je plačilo tudi nadomestilo za bolečine in trpljenje (stisko zaradi smrti sorodnika), za zdravstvene stroške, npr. za zdravljenje psiholoških težav zaradi smrti sorodnika, in/ali za izgubo zaslužka zaradi nezmožnosti za delo. Lahko se izplača tudi ločeno plačilo kot nadomestilo za pogrebne stroške in izgubo možnosti preživljanja zaradi izgube dohodka pokojnika.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Z enkratnim izplačilom.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v postopku oddaje zahteve vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Da bi bili upravičeni do plačila iz sklada, je pomembno, da niste sami krivi kaznivega dejanja. Povedano drugače, ne smete biti storilec kaznivega dejanja ali pri njem sodelovati. Če ste bili vpleteni v kaznivo dejanje, lahko sklad zavrne vašo zahtevo ali zmanjša znesek izplačane odškodnine.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Vaše finančno stanje ne vpliva na vašo upravičenost do odškodnine za škodo, ki ste jo utrpeli.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

  • S kaznivim dejanjem vam je morala biti povzročena resna škoda. Za resno škodo se šteje telesna poškodba in/ali duševna škoda, ki ima resne dolgotrajne ali trajne zdravstvene posledice.
  • Sklad dodeli odškodnino samo, če škoda, ki ste jo utrpeli, ni bila ali ne bo nadomeščena na drug način, npr. z odškodnino, ki jo plača storilec kaznivega dejanja ali zavarovalnica. Vendar vam pred vložitvijo zahteve pri skladu ni treba najprej uveljavljati škode od storilca kaznivega dejanja ali zavarovalnice. Različni postopki lahko potekajo istočasno.
  • Prav tako ni mogoče vložiti zahteve v zvezi s kaznivimi dejanji, storjenimi pred 1. januarjem 1973.

Kako se odškodnina določi?

Višina plačila temelji na resnosti škode, ki ste jo utrpeli, ali na okoliščinah kaznivega dejanja.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Sklad je opredelil šest kategorij škode in za vsako velja določen znesek odškodnine. Kategorija 1 pomeni upravičenost žrtev do izplačila v višini 1 000 EUR, kategorija 6 pa do izplačila v višini 35 000 EUR.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Ne.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

Da, če se ta odškodnina nanaša na duševno škodo, zdravstvene stroške ali izgubo zaslužka.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Da, sklad vam lahko izplača predujem odškodnine v obliki začasnega plačila. To lahko stori pod pogojem, da zahteva izpolnjuje zakonske zahteve (tj. z gotovostjo je bilo dokazano, da ste upravičeni do plačila) in da sklad ne more sprejeti dokončne odločbe v kratkem roku. Zahtevek za predujem bo obravnavan samo, če ga vložite pisno in pojasnite, zakaj je predujem potreben in nujen, npr. če nimate dovolj finančnih sredstev za zdravljenje poškodbe, ki ste jo utrpeli. Za odobritev predujma ne zadošča zgolj dejstvo, da ste v težkem finančnem položaju.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja)?

Lahko vložite dodatno zahtevo, če se po prejetju odločbe o dodelitvi odškodnine izkaže, da je vaša poškodba veliko hujša od tiste, na kateri je temeljila odločba o vaši prvi zahtevi. Preživeli sorodnik lahko vloži tudi dodatno zahtevo za pogrebne stroške in izgubo možnosti preživljanja.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

  • Izpolnjen obrazec zahteve,
  • kopijo osebnega dokumenta,
  • če je na voljo: policijsko poročilo, sodbo,
  • morebitne zdravstvene informacije v zvezi s poškodbo,
  • če je ustrezno: druge listine, zahtevane v obrazcu.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravno takso ali druge pristojbine?

Ne.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Odškodninski sklad za žrtve nasilnih kaznivih dejanj.

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Na Odškodninski sklad za žrtve nasilnih kaznivih dejanj.

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ne.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Največ 26 tednov, vendar običajno manj.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Pri skladu lahko v šestih tednih vložite pisni ugovor. Če se ne strinjate z odločbo glede vašega ugovora, lahko vložite pritožbo pri nizozemskem upravnem sodišču.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

Vsi obrazci in druge informacije so na voljo na spletišču sklada.

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Obiščete lahko spletišče Odškodninskega sklada za žrtve nasilnih kaznivih dejanj.

Telefonska številka sklada: 070-4142000

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Žrtvam ni na voljo pravna pomoč za pomoč odvetnika pri vložitvi zahteve pri skladu. Če pa potrebujete pomoč pri vložitvi zahteve, vam je na voljo brezplačna pomoč nizozemske službe za podporo žrtvam (Slachtofferhulp Nederland) .

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Če potrebujete pomoč pri vložitvi zahteve za odškodnino, vam lahko brezplačno pomaga nizozemska služba za podporo žrtvam.

Zadnja posodobitev: 26/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.