Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Odškodninska shema Severne Irske za poškodbe zaradi kaznivih dejanj je namenjena zagotovitvi odškodnine za nedolžne žrtve nasilnih kaznivih dejanj na Severnem Irskem. Odškodninska shema za namerno povzročeno škodo je namenjena zagotovitvi odškodnine za škodo na premoženju.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Odškodnina se lahko dodeli za duševno ali telesno poškodbo zaradi nasilnega kaznivega dejanja in za spolni ali fizični napad.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Da, odškodnina se lahko dodeli sorodniku ali vzdrževanemu družinskemu članu žrtve, ki je umrla zaradi nasilnega kaznivega dejanja.

Upravičeni sorodniki so pokojnikov zakonec ali registrirani partner, pokojnikov starš in pokojnikov otrok.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Da, sorodnik lahko prejme odškodnino za duševno poškodbo, če je žrtev preživela nasilno kaznivo dejanje.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Da, odškodnina je na voljo osebam vseh državljanstev.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Obravnavajo se samo zahteve za uveljavljanje odškodnine za kazniva dejanja, storjena na Severnem Irskem.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

V skladu s shemo morajo vsi prosilci kaznivo dejanje prijaviti policiji takoj, ko je to razumno izvedljivo.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Ne, vendar je treba zahtevo vložiti v dveh letih od datuma incidenta.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Ne.

Ali sem še vedno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Da, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen, ste lahko še vedno upravičeni do odškodnine. Vendar mora prosilec policiji sporočiti vse ustrezne okoliščine kaznivega dejanja in sodelovati pri preiskavah.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Zahtevo je treba vložiti v dveh letih od datuma incidenta.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

(a) Za žrtev kaznivega dejanja:

– materialna (neduševna) škoda:

 • stroški zdravljenja poškodbe (ambulantno in bolnišnično zdravljenje, okrevanje);
 • dodatne potrebe ali stroški, ki izhajajo iz poškodbe (tj. pomoč in nega, začasno in trajno zdravljenje, daljša fizioterapija, prilagoditev stanovanja, posebni pripomočki itd.);
 • trajna poškodba (npr. invalidnost in druge trajne omejitve);
 • izguba zaslužka v času zdravljenja in po njem (tudi izgubljeni dohodek in izguba sposobnosti ustvarjanja zaslužka ali zmanjšano preživljanje itd.);
 • izguba priložnosti;
 • stroški sodnih postopkov v zvezi z incidentom, ki je povzročil škodo (kot so stroški pravnih storitev, sodni stroški);
 • odškodnina za ukradeno ali poškodovano osebno lastnino;
 • drugo.

Službe za dodelitev odškodnine (Compensation Services) bodo proučile dodelitev odškodnine za izgubo premoženja ali škodo na njem, stroške opreme, povezane z zdravljenjem poškodbe, stroške oskrbe, posebno opremo, prilagoditve prosilčevega stanovanja, stroške, povezane s sodiščem za skrbniške zadeve (Court of Protection), in stroške, povezane z vodenjem prosilčevih zadev zaradi pomanjkanja duševne sposobnosti, ter izgubo zaslužka ali sposobnosti ustvarjanja zaslužka;

– duševna (moralna) škoda:

duševna poškodba:

 • bolečina in trpljenje žrtve.

(b) Za upravičence ali sorodnike žrtve:

– materialna (neduševna) škoda:

 • pogrebni stroški;
 • stroški zdravljenja (npr. zdravljenje družinskega člana, ambulantno in bolnišnično zdravljenje, rehabilitacija);
 • izguba preživljanja ali priložnosti.

Službe za dodelitev odškodnine bodo krile razumne pogrebne stroške. Upravičeni sorodnik je lahko upravičen do odškodnine zaradi žalovanja;

– duševna škoda:

 • bolečine in trpljenje sorodnikov ali upravičencev/odškodnina preživelim v primeru smrti žrtve.

Upravičeni sorodnik je lahko upravičen do odškodnine za duševno bolezen.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Odškodnina se običajno izplača z enkratnim izplačilom.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Odškodnina se lahko zniža ali se ne dodeli, če je prosilec s svojim ravnanjem prispeval k incidentu, če ima kazensko evidenco z neodsluženimi kazenskimi obsodbami in ne sodeluje s policijo ali službami za dodelitev odškodnine.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Finančno stanje na to ne vpliva.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Na dodelitev odškodnine lahko vpliva dejstvo, da bi lahko imel koristi od nje napadalec.

Kako se odškodnina izračuna?

Odškodnina se izračuna glede na tarifo za poškodbe, ki je del sheme.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Najnižja odškodnina za poškodbo je 1 000 GBP, najvišja pa 250 000 GBP. Skupni znesek odškodnine, ki se lahko dodeli, ni omejen.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Ne, od prosilca se ne pričakuje, da navede znesek, ampak se pričakuje, da opiše poškodbe.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

Zasebno zavarovanje ne vpliva na znesek izplačane odškodnine. Od kakršnega koli izplačila odškodnine pa bosta odšteti odškodnina, ki jo odredi sodišče, in civilna odškodnina.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Če ni dvomov v zvezi z odgovornostjo, se lahko izplača vmesna odškodnina.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja)?

Da, zadeva se lahko ponovno prouči, če se je zdravstveno stanje žrtve tako bistveno spremenilo, da bi ji bila z vztrajanjem pri prvotni oceni storjena krivica.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

Izpolnjen obrazec zahteve. Službe za dodelitev odškodnine bodo prosilca po potrebi pozvale, naj predloži dodatne informacije, na primer podatke o zaposlitvi in dohodku.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravne ali druge pristojbine?

Takse ali pristojbine se za vložitev zahteve ne plačajo.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Odškodninska shema Severne Irske za poškodbe zaradi kaznivih dejanj.

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ne.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Povprečen čas za izdajo prve odločbe je enajst mesecev, za izdajo sklepa o ponovni proučitvi pa šest mesecev.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Prosilec ima pravico do ponovne proučitve odločbe in pritožbe zoper njo.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

Na našem spletišču http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm.

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Naslov našega spletišča je http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm.

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Pravna pomoč v okviru odškodninske sheme za poškodbe zaradi kaznivih dejanj ni na voljo. Za pomoč pri uveljavljanju odškodnine za namerno povzročeno škodo lahko najamete pravnega svetovalca.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Prosilcu lahko pri postopku uveljavljanja odškodnine pomaga služba Severne Irske za pomoč žrtvam (Victim Support NI).

Zadnja posodobitev: 15/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.