Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

V španskem pravu je običajni postopek uveljavljanja odškodnine za utrpelo škodo in poškodbe kazenski postopek, v katerem se civilna odgovornost obravnava hkrati s kazensko. Zato okrajno kazensko sodišče (Juzgado de Instrucción) oškodovancu omogoča vložitev civilne tožbe, v kateri lahko navede, ali želi vložiti zahtevek v okviru kazenskega postopka ali pa si pridržuje pravico do vložitve zahtevka glede utrpelih poškodb v civilnem postopku.

Če želi oškodovanec vložiti zahtevek v kazenskem postopku, se lahko odloči za civilno tožbo, ki jo v njegovem imenu vloži državni tožilec (ta možnost se izvede tudi, če oškodovanec ne izbere nobene možnosti), ali pa se postopka udeleži osebno (prek odvetnika in državnega tožilca).

Če se oškodovanec odloči uveljavljati odškodnino zunaj kazenskega postopka, mora civilni postopek začeti po pravilih za tak postopek.

V čezmejnih primerih, kadar je kaznivo dejanje na primer storjeno v državi članici, kjer žrtev ne živi, se lahko odškodnina zoper storilca kaznivega dejanja uveljavlja po nacionalnem pravu pred kazenskim sodiščem, ki obravnava zadevo.

Špansko pravo določa posebne odškodninske sheme glede nasilnih, spolnih in terorističnih kaznivih dejanj.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Španija ima za nasilna kazniva dejanja in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki so storjena na njenem ozemlju in katerih posledica je smrt, huda telesna poškodba ali velika škoda za telesno in duševno zdravje, vzpostavljen sistem pomoči v primeru takih naklepnih in nasilnih kaznivih dejanj. Poleg tega se pomoč žrtvam kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost dodeli tudi, kadar so ta storjena brez nasilja.

Na splošno velja, da je mogoče finančno pomoč v skladu z zakonom prejeti, če v času storitve kaznivega dejanja velja:

 • da je žrtev državljan Španije ali druge države članice EU;
 • da žrtev ni državljan Španije ali druge države članice EU, vendar ima v Španiji običajno prebivališče;
 • da je žrtev državljan druge države, ki na svojem ozemlju Špancem zagotavlja podobno pomoč.

V primeru smrti se zgoraj navedene zahteve glede državljanstva ali prebivališča uporabljajo glede upravičenca in ne pokojnika.

V primeru hude telesne poškodbe ali velike škode za telesno ali duševno zdravje so upravičenci neposredne žrtve, tj. osebe, ki so utrpele poškodbe ali škodo.

Poškodbe, zaradi katerih je žrtev upravičena do finančne pomoči, so tiste, ki posegajo v telesno celovitost oziroma v telesno ali duševno zdravje in zaradi katerih je žrtev začasno (več kot šest mesecev) onesposobljena ali zaradi katerih ima vsaj 33-odstotno trajno invalidnost.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj je žrtvam terorizma na voljo več vrst državne pomoči kot odškodnina za škodo, povzročeno s temi vrstami kaznivih dejanj. Zahteva se neposredna povezava med terorističnim dejanjem in utrpelo škodo.

Odškodnino je mogoče zahtevati na podlagi naslednjih vrst škode in poškodb:

 • telesne poškodbe, in sicer škoda za telesno in duševno zdravje, ter izdatki za zdravljenje, proteze in operacije;
 • ti izdatki se prizadeti osebi plačajo le, če jih delno ali v celoti ne pokriva javni ali zasebni sistem socialne varnosti, ki se uporablja zanjo;
 • materialna škoda na domovih fizičnih oseb ali škoda na gospodarskih in industrijskih obratih, na sedežih političnih strank, sindikatov in socialnih organizacij;
 • stroški začasne nastanitve med popravili običajnih bivališč fizičnih oseb;
 • škoda na osebnih vozilih in vozilih, ki se uporabljajo za kopenski prevoz oseb ali blaga, razen vozil v javni lasti.

Razen glede telesnih poškodb je odškodnina za zgoraj navedeno škodo odvisna od odškodnine, ki jo glede istih okoliščin dodeli kateri koli drug javni organ, ali odškodnine na podlagi zavarovalnih pogodb. V teh primerih odškodnina pomeni razliko med tisto, ki jo plačajo zgoraj navedeni javni organi ali zavarovalne agencije, in uradno oceno.

Znesek odškodnine se določi glede na povzročeno škodo (resnost poškodb in vrsta povzročene invalidnosti, smrt itd.).

Druge vrste pomoči:

 • za študij: kadar teroristično dejanje povzroči znatne osebne poškodbe študentu, njegovim staršem ali skrbnikom ali če so navedene osebe zaradi teh poškodb nezmožne opravljati svoj redni poklic;
 • takojšnja psihološka in psiho-pedagoška pomoč žrtvam in njihovim sorodnikom;
 • izredna in izjemna pomoč za zadovoljevanje osebnih ali družinskih potreb žrtev, če žrtve niso krite z običajno pomočjo ali če običajna pomoč, ki jim je na voljo, očitno ne zadostuje.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, zaradi katerih neposredno nastopi smrt žrtve, so lahko upravičenci posredne žrtve, če je bila žrtev ob storitvi kaznivega dejanja državljan Španije ali katere koli druge države članice EU oziroma če je imela žrtev običajno prebivališče v Španiji ali je bila državljan druge države, ki na svojem ozemlju Špancem zagotavlja podobno pomoč.

Upravičenci kot posredne žrtve so:

 • zakonec pokojnika, če se nista ločila ali nista živela ločeno, ali oseba, ki je s pokojnikom stalno živela v podobnem razmerju, kot je zakonska zveza, vsaj dve leti pred njegovo smrtjo, razen če sta imela skupne otroke – v takem primeru zadostuje že skupno življenje;
 • oseba, obsojena za naklepni uboj v kateri koli obliki, ki je bila pokojnikov zakonec ali oseba, s katero je bil pokojnik v stalnem razmerju, podobnem zakonski zvezi, ne more biti upravičenec;
 • otrok pokojnika, ki je bil od njega finančno odvisen in je z njim živel, pri čemer se domneva, da so mladoletni otroci ali invalidni odrasli finančno odvisni;
 • starš pokojnika, ki je bil od njega finančno odvisen, če ni nobene osebe v zgoraj navedenih položajih;
 • starši mladoletnikov, ki umrejo neposredno zaradi kaznivega dejanja, se prav tako štejejo za posredne žrtve za namene finančne pomoči v okviru španske zakonodaje.

V primeru smrti mladoletnika ali invalidne osebe, ki je umrla neposredno zaradi kaznivega dejanja, so starši ali skrbniki mladoletnika ali invalidne osebe upravičeni le do pomoči, ki jo sestavlja odškodnina za pogrebne izdatke, ki so jih dejansko plačali, in sicer do zakonsko določene zgornje meje.

V primeru kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, zaradi katerih je prizadeto žrtvino duševno zdravje, se z zneskom pomoči krijejo stroški terapevtske obravnave, ki jo žrtev sama izbere, in sicer do zakonsko določene zgornje meje.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj, katerih posledica je smrt neposredne žrtve, so upravičenci do pomoči lahko:

 • zakonec pokojnika;
 • partner, s katerim ni bila sklenjena zakonska zveza, če je pokojnik z njim živel vsaj dve leti;
 • partner, s katerim ni bila sklenjena zakonska zveza, če je pokojnik z njim imel otroke;
 • starši pokojnika, če so bili od njega finančno odvisni; če pokojnik ni imel staršev, so upravičenci vnuki, sorojenci in stari starši pokojnika (v tem vrstnem redu), ki so bili od njega finančno odvisni;
 • če ne obstaja nobena od zgoraj navedenih oseb, so upravičenci otroci, če teh ni, pa starši pokojnika, ki od njega niso bili finančno odvisni.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki žrtvi povzročijo hude telesne poškodbe ali veliko škodo za njeno telesno ali duševno zdravje, imajo pravico do odškodnine le neposredne žrtve, tj. tiste, ki so utrpele poškodbe ali škodo. Posredne žrtve so lahko upravičenci do pomoči le v primeru smrti neposredne žrtve, in sicer v primerih, določenih z zakonom, če so izpolnjene zakonske zahteve.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj se za upravičene do pravno urejenih pravic in prejemkov štejejo naslednje osebe:

 • pokojnik ali osebe, ki so utrpele fizično in/ali duševno škodo zaradi terorističnega dejanja;
 • osebe, ki so utrpele materialno škodo, če se ne štejejo za žrtve terorističnega dejanja ali če niso upravičene do pomoči, prejemkov ali odškodnine iz drugih razlogov;
 • osebe, ki so v primeru smrti žrtve ter pod pogoji in v vrstnem redu, določenimi v zakonu, morda upravičene do pomoči ali pravic na podlagi sorodstva (družinski člani), skupnega življenja ali razmerja odvisnosti od pokojnika;
 • osebe, ki dokažejo, da so utrpele neposredne in ponavljajoče se grožnje ali prisilo teroristične organizacije;
 • poškodovane osebe, ki so utrpele različne stopnje poškodb, ki povzročijo invalidnost, do drugega kolena krvnega sorodstva;
 • osebe, ki so bile predmet terorističnega dejanja, vendar niso poškodovane, so upravičene do medalj in časti, vendar ne do finančne odškodnine.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost:

da, če država, katere državljan je žrtev, na svojem ozemlju zagotavlja podobno pomoč Špancem. To priznavanje, v okviru katerega se žrtev sklicuje na zakonodajo, ki se uporablja v državi, katere državljan je, je treba dokazati in predstavlja eno od listin, ki morajo biti priložene na primer vlogi za dokončno pomoč zaradi začasne nezmožnosti ali trajnih poškodb. Španski organ preveri vsebino in veljavnost tujega prava, na katerega se oseba sklicuje, in opredeli, ali se lahko uporabi v posameznem primeru.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj se shema pomoči, prejemkov in odškodnin, ki jih zagotavlja španska zakonodaja, uporablja, če je bilo teroristično kaznivo dejanje storjeno na ozemlju Španije ali ozemlju v pristojnosti Španije in če je bilo storjeno po 1. januarju 1960.

Če žrtev utrpi posledice terorističnega dejanja, ki je bilo storjeno na ozemlju Španije ali ozemlju v pristojnosti Španije po 1. januarju 1960, ima pravico do pomoči na podlagi zakona ne glede na svoje državljanstvo.

Shema pomoči, ki jo zagotavlja španska zakonodaja, se uporablja tudi v naslednjih primerih:

če so španski državljani v tujini žrtve skupin, ki običajno delujejo v Španiji, ali terorističnih dejanj zoper špansko državo ali španske interese;

če španske žrtve terorističnih dejanj, storjenih zunaj nacionalnega ozemlja, niso zajete v predhodnem odstavku;

če so žrtve terorističnega napada udeleženci mirovnih in varnostnih operacij, ki so del španskega kontingenta v tujini.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se določbe španske zakonodaje uporabljajo v zvezi z začasnimi in končnimi postopki obravnave in zagotavljanja pomoči neposrednim in posrednim žrtvam kaznivih dejanj na podlagi zakona, če je kaznivo dejanje storjeno v Španiji, vložnik prošnje za pomoč pa ima običajno prebivališče v drugi državi članici EU.

V takih primerih velja, da če je vloga za javno pomoč, ki jo določa španska zakonodaja, vložena prek pomožnega organa države, v kateri ima vložnik običajno prebivališče, mora organ odločanja v Španiji (tj. generalni direktorat za kadrovske stroške in stroške državnih pokojnin (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) pri ministrstvu za finance in javno upravo (Ministerio de Hacienda y Función Pública)) vložnika in pomožni organ obvestiti o naslednjem:

 • prejetju zahtevka za državno pomoč, organu, ki preiskuje zadevo, roku rešitve zadeve, in, če je mogoče, o predvidenem datumu sprejetja odločitve;
 • končni odločitvi v zadevi.

Poleg tega lahko organ odločanja, tj. generalni direktorat za kadrovske stroške in stroške državnih pokojnin, zahteva sodelovanje pomožnega organa države, v kateri ima vložnik zahteve za pomoč običajno prebivališče, da zasliši vložnika ali katero koli drugo osebo, za katero meni, da bi bilo to potrebno.

V ta namen lahko od pomožnega organa zahteva vse potrebno, da lahko preiskovalni organ neposredno izvede zaslišanje, zlasti prek telefona ali videokonference, z osebo, ki jo je treba zaslišati, če se s tem strinja.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Da, v primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, čeprav obstaja možnost, da so pristojni organi že začeli kazenski postopek na svojo pobudo, brez prijave policiji.

Na splošno velja, da je odobritev pomoči odvisna od sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek in zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva. Med kazenskim postopkom pa zakonodaja omogoča odobritev začasne pomoči žrtvam kaznivih dejanj ali njenim upravičencem, ki so v negotovem finančnem položaju. Zahtevek za začasno pomoč se lahko vloži, ko žrtev prijavi dogodek pristojnim organom ali če kazenski postopek začne pristojni organ, ne da bi bila za to potrebna prijava.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se zahtevku za finančno pomoč priloži kopija sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek in zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, ki pa je lahko sodba, sodba v nenavzočnosti, odločba o zaključku zadeve zaradi smrti obdolženega ali odločba o zavrženju zadeve.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj se na podlagi španske zakonodaje za odobritev pomoči in prejemkov zahteva, da je bila žrtvi s sodbo, zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, dodeljena pravica do odškodnine na podlagi civilne odgovornosti za dejanja in njihove posledice ali, če taka sodba ni bila izdana, da je bila izvedena ustrezna sodna preiskava ali da se je začel kazenski postopek za pregon kaznivih dejanj.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se zahtevku za finančno pomoč priloži kopija sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek in zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, ki pa je lahko sodba, sodba v nenavzočnosti, odločba o zaključku zadeve zaradi smrti storilca ali odločba o zavrženju zadeve.

Ta zahteva pomeni, da je pogoj za vložitev zahtevka za finančno pomoč začetek sodnega postopka zoper osebo, ki je domnevno odgovorna za kaznivo dejanje.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj se na podlagi španske zakonodaje za odobritev pomoči in prejemkov zahteva, da je bila žrtvi s sodbo, zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, dodeljena pravica do odškodnine na podlagi civilne odgovornosti za dogodke in njihove posledice ali, če taka sodba ni bila izdana, da je bila izvedena ustrezna sodna preiskava ali da se je začel kazenski postopek za pregon kaznivih dejanj.

Zato je pogoj za vložitev zahtevka za pomoč in prejemke, ki jih določa zakon, začetek kazenskega postopka ali vsaj izvedba ustrezne sodne preiskave.

Ali sem še vedno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost ni mogoče zahtevati odškodnine, če storilec ni bil identificiran, saj je ena od zahtev kopija sodne odločbe zoper domnevnega storilca, s katero se konča kazenski postopek in zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva. Če se kazenski postopek še ni končal, kar pomeni, da sodna odločba, s katero se konča kazenski postopek in zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, še ni bila izdana, je mogoče začasno pomoč zahtevati na podlagi dokazov o negotovem finančnem položaju žrtve ali njenih upravičencev.

Če se domnevni storilec ne udeleži sodnega postopka, mora biti ustrezna sodba, izrečena v nenavzočnosti, priložena vlogi za pomoč.

Ena od listin, ki jih je treba priložiti vlogi za začasno pomoč, je poročilo državnega tožilstva, iz katerega izhaja, da obstajajo dokazi prima facie za domnevo, da je bila smrt, poškodba ali škoda povzročena z nasilnim in naklepnim dejanjem.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj je mogoče za pomoč in prejemke na podlagi španske zakonodaje zaprositi, če je bila izvedena ustrezna sodna preiskava ali če se je začel kazenski postopek za obravnavo kaznivih dejanj.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je rok za vložitev zahtevka za pomoč na splošno eno leto od dneva storitve kaznivega dejanja.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj je rok za vložitev vloge za odškodnino zaradi osebne poškodbe ali materialne škode na splošno eno leto od dneva povzročitve škode.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

(a) Glede žrtve kaznivega dejanja

– Materialna škoda

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se pomoč odobri v primeru smrti, hude telesne poškodbe ali velike škode za fizično ali duševno zdravje.

Huda poškodba je posledica, ki vpliva na telesno celovitost ali fizično oziroma duševno zdravje in ki začasno ali trajno onemogoča osebo, ki jo je utrpela.

Telesna poškodba ali škoda za telesno ali duševno zdravje mora biti dovolj huda, da se razglasi trajna nezmožnost ali položaj začasne nezmožnosti, ki traja več kot šest mesecev, v skladu s špansko zakonodajo o socialni varnosti. Trajna nezmožnost mora zajemati vsaj 33-odstotno nezmožnost.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj navadna pomoč zajema naslednje primere:

 • Smrt: država upravičencem do zakonsko določene zgornje meje plača stroške odstranitve, pogreba, pokopa in/ali upepelitve oseb, ki so bile ubite zaradi terorističnega napada in niso krite z zavarovalno polico.

Poleg tega imajo v nekaterih primerih upravičenci pravico do:

 • izrednega izplačila kakršnega koli zneska, odrejenega s sodbo, zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, na podlagi civilne odgovornosti za fizično ali psihološko škodo, ki izhaja iz dogodkov;
 • plačila za materialno škodo;
 • pomoči za zdravljenje ter dodatno zdravstveno in psihosocialno oskrbo;
 • pomoči za izobraževanje;
 • pomoči v zvezi s stanovanjem;
 • izredne pomoči po potrebi;
 • odlikovanj, ki jih podeljuje kraljevi red civilnih priznanj žrtvam terorizma (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Telesna poškodba:

Osebe, ki so utrpele telesno poškodbo, so upravičene do odškodnine za izdatke za zdravljenje, proteze in kirurške posege, povezane s terorističnim dejanjem, če se izkaže potreba zanje in niso krite z nobenim javnim ali zasebnim sistemom socialnega varstva, ki takim osebam zagotavlja kritje.

Razlikovati je treba med naslednjimi primeri:

 • huda invalidnost;
 • trajna nezmožnost opravljanja katerega koli poklica;
 • trajna nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe;
 • delna trajna nezmožnost: v takih primerih se določi enotna finančna odškodnina.

Poleg tega imajo v nekaterih primerih upravičenci pravico do:

 • izrednega izplačila kakršnega koli zneska, odrejenega s sodbo, zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, na podlagi civilne odgovornosti za fizično ali psihološko škodo, ki izhaja iz dogodkov;
 • plačila za materialno škodo;
 • pomoči za zdravljenje ter dodatno zdravstveno in psihosocialno oskrbo; pomoči za izobraževanje;
 • pomoči v zvezi s stanovanjem;
 • izredne pomoči po potrebi;
 • odlikovanj, ki jih podeljuje kraljevi red civilnih priznanj žrtvam terorizma (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Trajne poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti: v takem primeru se kritje razlikuje glede na oceno povzročene škode v skladu s sistemom, vzpostavljenim glede žrtev prometnih nesreč, in z uporabo lestvice, ki je nastala na podlagi uporabe zakonodaje s področja socialne varnosti o zneskih odškodnin za trajne poškodbe, pohabljenje in deformacije ter poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti in so posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni.

Glede določanja odškodnine za naknadne vplive, vključno s fizičnimi, intelektualnimi, senzornimi in organskimi okvarami ter lepotno škodo, ki je posledica poškodbe in ostane tudi po tem, ko se zdravljenje konča, pa sistem, vzpostavljen glede žrtev prometnih nesreč, med drugim zajema izdatke za zdravljenje v prihodnosti, proteze, rehabilitacijo na domu in v klinikah ter stroške zaradi izgube osebne neodvisnosti.

Zajema tudi začasno nezmožnost, ki jo lahko žrtev utrpi med zdravljenjem, ko ne more opravljati svojega poklica ali običajnih dejavnosti.

Podobno so žrtve terorizma, ki utrpijo trajne poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti, če je ustrezno, upravičene do:

 • izrednega izplačila kakršnega koli zneska, odrejenega s sodbo, zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, na podlagi civilne odgovornosti za fizično ali psihološko škodo, ki izhaja iz dogodkov;
 • plačila za materialno škodo;
 • pomoči za zdravljenje ter dodatno zdravstveno in psihosocialno oskrbo;
 • oprostitve plačila šolnin;
 • pomoči v zvezi s stanovanjem;
 • izredne pomoči po potrebi;
 • odlikovanj, ki jih podeljuje kraljevi red civilnih priznanj žrtvam terorizma (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Začasna nesposobnost: v takih primerih se domneva, da je žrtev v stanju začasne nesposobnosti, dokler traja zdravljenje, in ne more opravljati svojega polica ali običajnih dejavnosti.

Poleg tega so žrtve v ustreznih primerih upravičene tudi do dodatne pomoči, ki se odobri tistim, ki utrpijo trajno invalidnost ali trajne poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti, vendar navedeno ne velja za pomoč za izobraževanje.

 • Ugrabitev: odškodnina za ugrabitev zajema enotno finančno odškodnino in odškodnino za telesne poškodbe, ki so posledica ugrabitve.

Podobno velja, da so upravičenci upravičeni do odškodnine za telesne poškodbe, ki so jih morda utrpeli zaradi ugrabitve, ter do drugih vrst pomoči, kot so:

 • izredno izplačilo kakršnega koli zneska, odrejenega s sodbo, zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, na podlagi civilne odgovornosti za fizično ali psihološko škodo, ki izhaja iz dogodkov;
 • plačilo za materialno škodo;
 • pomoč za zdravljenje ter dodatno zdravstveno in psihosocialno oskrbo;
 • pomoč v zvezi s stanovanjem;
 • izredna pomoč po potrebi;
 • odlikovanj, ki jih podeljuje kraljevi red civilnih priznanj žrtvam terorizma (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Materialna škoda: ta pomoč je podrejena vsem drugim oblikam pomoči, ki jo odobrijo javni organi ali ki izhaja iz zavarovalnih pogodb, in se zmanjša za zneske, prejete na podlagi navedenega.

Za škodo, povzročeno premoženju v javni lasti, ni mogoče prejeti odškodnine.

Upravičenci so upravičeni do:

odškodnine zaradi škode na stanovanju:

 • za običajno prebivališče fizičnih oseb, pri čemer se običajno prebivališče na splošno razume kot stavba, ki pomeni bivališče osebe ali družinske enote vsaj šest mesecev v letu, se lahko odškodnina izplača za škodo na konstrukciji, opremi in pohištvu, ki jih je treba nadomestiti, da se ponovno vzpostavijo prejšnje bivalne razmere, vendar so pri tem izvzeti nekateri elementi;
 • za prebivališče, ki ni običajno prebivališče, odškodnina znaša 50 % škode, vendar do zgornje meje za stanovanja, kot je določena v zakonodaji, ki se uporablja;

začasne namestitve:

 • če morajo prizadete osebe zaradi terorističnega napada začasno zapustiti svoje domove, dokler potekajo popravljalna dela, lahko ministrstvo za notranje zadeve prispeva k pokritju izdatkov, ki izhajajo iz začasne namestitve;

odškodnine zaradi škode v gospodarskih ali industrijskih obratih:

 • odškodnina zajema vrednost popravil, ki so potrebna za nadaljevanje opravljanja dejavnosti v takih obratih, vključno s poškodovanim pohištvom in opremo, vendar do zgornje meje odškodnine, ki je določena v zakonodaji, ki se uporablja;

odškodnine zaradi škode na vozilih:

 • odškodnino je mogoče dobiti za škodo na osebnih vozilih in vozilih, ki se uporabljajo za kopenski prevoz oseb ali blaga;
 • bistvenega pomena je, da je obvezno zavarovanje vozila v času dogodka veljavno, če se tako zahteva v skladu s posebno zakonodajo;
 • odškodnina zajema izdatke, potrebne za popravilo, pomoč pa je na voljo tudi, če je vozilo uničeno;
 • pomoč za izobraževanje: pomoč za študij se odobri, če študent, njegova vdova ali vdovec, neporočeni partner ali otroci pokojnika oziroma njegovi starši, sorojenci ali skrbniki na podlagi terorističnega dejanja utrpijo poškodbe, zaradi katerih niso zmožni opravljati svojega običajnega poklica, pri čemer se upoštevajo zahteve iz zakonodaje, ki se uporablja.

Odgovornost za plačilo odškodnine žrtvam terorističnih napadov prevzame država, ki v izjemnih primerih plača zadevno odškodnino na podlagi civilne odgovornosti za smrt ali telesno oziroma psihološko škodo, kar vključuje naslednje primere: smrt, hudo invalidnost, trajno nezmožnost opravljanja katerega koli poklica, trajno nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe, delno trajno nezmožnost, trajne poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti, in ugrabitev.

– Psihološka škoda

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, pri katerih je kaznivo dejanje povzročilo škodo žrtvinemu duševnemu zdravju (psihološka škoda), znesek pomoči krije stroške kakršne koli terapevtske obravnave, ki jo žrtev sama izbere, in sicer do zgornje meje, določene v španski zakonodaji.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj v vezi s psihološko škodo velja, da žrtve terorističnih napadov takoj prejmejo brezplačno psihološko in psihiatrično pomoč, ki jo potrebujejo, dokler se klinično domneva, da je ta potrebna za njihovo najhitrejše in najučinkovitejše okrevanje.

Do te pomoči so upravičene neposredne žrtve ter ogrožene osebe in njihove družine ali osebe, s katerimi živijo v trajni življenjski skupnosti.

(b) Pravice oseb ali sorodnikov žrtev

– Materialna škoda

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se starši mladoletnika, ki umre zaradi kaznivega dejanja, štejejo za upravičence kot posredne žrtve.

V takih primerih je pomoč omejena na odškodnino za pogrebne izdatke, ki so jih starši ali skrbniki pokojnega otroka dejansko plačali, in sicer v okviru omejitev španske zakonodaje.

Med pogrebne izdatke, za katere je mogoče zahtevati odškodnino, se štejejo izdatki, povezani z bedenjem pri pokojniku, odstranitvijo, pokopom ali upepelitvijo.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj država plača stroške odstranitve, pogreba, pokopa in/ali upepelitve oseb, ki so bile ubite zaradi terorističnega napada in niso krite z zavarovalno polico, in sicer do zgornje meje, določene v zakonodaji, ki se uporablja.

– Psihološka škoda:

 • bolečine in trpljenje sorodnikov ali upravičencev/odškodnina preživelim v primeru smrti žrtve.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj so do pomoči za psihološko in psihiatrično pomoč neposrednim žrtvam terorističnih dejanj upravičeni tudi družinski člani žrtve in osebe, s katerimi žrtve živijo v trajni življenjski skupnosti, ki so morda utrpeli psihološke posledice terorističnega dejanja, ki se izrazijo pozneje: upravičeni so do financiranja stroškov psihološke obravnave na podlagi napotnice zdravnika, in sicer do zgornje meje, določene za obravnavo posameznika.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na splošno velja, da znesek pomoči ne more presegati odškodnine iz sodbe.

Znesek pomoči se določi na podlagi pravil in ne sme presegati zneska iz sodbe:

 • v primeru začasne nezmožnosti, ko preteče prvih šest mesecev, prizadeta oseba, dokler traja nezmožnost, v mesečnih obrokih v navedenem obdobju prejema znesek, ki je enak dvakratniku vsakokratnega dnevnega javnega večnamenskega indeksa prihodkov (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)).

IPREM je indeks, ki se določa letno in uporablja za opredelitev zneska nekaterih prejemkov ali praga za prejetje nekaterih prejemkov, upravičenj ali javnih storitev.

 • V primeru poškodb, ki povzročijo invalidnost, je najvišji znesek, ki ga lahko oseba prejme, povezan z vsakokratnim mesečnim indeksom IPREM na datum, ko so poškodbe ali škoda vplivale na zdravje osebe, in je odvisen od stopnje invalidnosti:
  • za delno trajno nezmožnost: 40 mesečnih obrokov;
  • za trajno nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe: 60 mesečnih obrokov;
  • za trajno nezmožnost opravljanja katerega koli poklica: 90 mesečnih obrokov;
  • za hudo invalidnost: 130 mesečnih obrokov.
 • V primeru smrti je najvišji znesek prejete pomoči 120 mesečnih obrokov indeksa IPREM, ki velja na datum smrti.

Znesek pomoči za pogrebne stroške, ki se odobri staršem ali skrbnikom mladoletnika ali invalidne odrasle osebe, ki umre neposredno zaradi kaznivega dejanja, znaša dejansko plačane stroške, vendar do zgornje meje petih mesečnih obrokov indeksa IPREM, ki velja na datum smrti.

Plačilo zneska pomoči, odobrenega za izdatke terapevtske obravnave v primeru kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki so povzročila škodo za duševno zdravje žrtev, se opravi v skladu z naslednjimi merili:

 • če se vloga za pomoč vloži še pred začetkom obravnave, se je mogoče dogovoriti za plačilo zneska na podlagi mesečnih obrokov indeksa IPREM; če navedeni znesek ne zadostuje za plačilo obravnave, je mogoče na zahtevo zadevne osebe preostale izdatke pokriti z enkratnim plačilom ali zaporednimi plačili, dokler traja obravnava ali, če je ustrezno, dokler ni dosežen najvišji možni znesek;
 • če se vloga za pomoč vloži po začetku obravnave, se izdatki, ki jih dokaže zadevna oseba, poplačajo skupaj s prihodnjimi izdatki za isti namen, dokler traja obravnava ali, če je ustrezno, dokler ni dosežen najvišji možni znesek;
 • če se ob vložitvi vloge dokaže, da se je obravnava končala, se pomoč izplača v enkratnem znesku do višine dokazanih izdatkov, vendar do zgornje dovoljene meje; če se dokaže, da je treba obravnavo ponovno začeti in najvišji znesek še ni bil dosežen, je mogoče prejeti plačilo za posledične nove izdatke.

Začasna pomoč se lahko odobri tudi pred izdajo sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek in zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, če se dokaže negotov finančni položaj vas kot žrtve ali vaših upravičencev. Ta pomoč se lahko zagotovi v obliki enkratnega plačila ali rednih plačil.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj:

 • V primeru smrti se pomoč zagotovi v enkratnem plačilu v skladu z zakonsko določenimi zneski.

Za stroške odstranitve, pogreba, pokopa in/ali upepelitve oseb, ki so bile ubite zaradi terorističnega napada in niso krite z zavarovalno polico, se zagotovi enkratno izplačilo do zakonsko določene zgornje meje.

 • V primeru telesne poškodbe: za hudo invalidnost, trajno nezmožnost opravljanja katerega koli poklica, trajno nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe in delno trajno nezmožnost se pomoč izplača v enkratnem plačilu v skladu z zakonsko določenimi zneski.

Za trajne poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti, se odškodnina izplača v enkratnem znesku ali mesečnih obrokih, odvisno od določene lestvice:

 • za začasno nezmožnost je omejitev 18 mesečnih obrokov odškodnine;
 • za ugrabitev se poleg enkratnega izplačila kot odškodnina za telesno poškodbo, ki jo je žrtev utrpela zaradi ugrabitve, izplača pomoč, ki temelji na številu dni ugrabitve, do zgornje meje, ki velja za delno trajno nezmožnost;
 • v primeru materialne škode: ta pomoč je podrejena vsem drugim oblikam pomoči, ki jih odobrijo javni organi ali ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb, in se zmanjša za zneske, prejete na njihovi podlagi.

Za škodo, povzročeno premoženju v javni lasti, ni mogoče prejeti odškodnine.

Na splošno velja, da se plačilo izvede v enkratnem znesku v skladu z zakonodajo, ki se uporablja, razen za pomoč za začasno namestitev: ta se zagotavlja v mesečnih obrokih, izračuna pa se na dnevni ravni, če se namestitev organizira v hotelu, ali na mesečni ravni, če gre za najem stanovanja.

Upravičenci so upravičeni do:

odškodnine zaradi škode na stanovanju:

 • za običajno prebivališče fizičnih oseb, pri čemer se običajno prebivališče na splošno razume kot stavba, ki pomeni bivališče osebe ali družinske enote vsaj šest mesecev v letu, se lahko odškodnina izplača za škodo na konstrukciji, opremi in pohištvu, ki jih je treba nadomestiti, da se ponovno vzpostavijo prejšnje bivalne razmere, vendar so pri tem izvzeti nekateri elementi;
 • za prebivališče, ki ni običajno prebivališče, odškodnina znaša 50 % škode, vendar do zgornje meje za stanovanja, kot je določena v zakonodaji, ki se uporablja;

začasne namestitve:

 • če morajo prizadete osebe zaradi terorističnega napada začasno zapustiti svoje domove, dokler potekajo popravljalna dela, lahko ministrstvo za notranje zadeve prispeva k pokritju izdatkov, ki izhajajo iz začasne namestitve;

odškodnine zaradi škode v gospodarskih ali industrijskih obratih:

 • odškodnina zajema vrednost popravil, ki so potrebna za nadaljevanje opravljanja dejavnosti v takih obratih, vključno s poškodovanim pohištvom in opremo, vendar do zgornje meje odškodnine, ki je določena v zakonodaji, ki se uporablja;

odškodnine zaradi škode na vozilih:

 • odškodnino je mogoče dobiti za škodo na osebnih vozilih in vozilih, ki se uporabljajo za kopenski prevoz oseb ali blaga;
 • bistvenega pomena je, da je obvezno zavarovanje vozila v času dogodka veljavno, če se tako zahteva v skladu s posebno zakonodajo;
 • odškodnina zajema izdatke, potrebne za popravilo, pomoč pa je na voljo tudi, če je vozilo uničeno;
 • pomoč za izobraževanje: pomoč za študij se odobri, če študent, njegova vdova ali vdovec, neporočeni partner ali otroci pokojnika oziroma njegovi starši, sorojenci ali skrbniki na podlagi terorističnega dejanja utrpijo poškodbe, zaradi katerih niso zmožni opravljati svojega običajnega poklica, pri čemer se upoštevajo zahteve iz zakonodaje, ki se uporablja.

Sistem obročnih plačil se uporabi v primerih začasne nezmožnosti in v primerih poškodb, ki povzročijo invalidnost, če so posledica terorističnih napadov, in sicer v okviru, kot ga določa španska zakonodaja.

V primerih, ko je zaradi resnosti utrpelih poškodb razumno domnevati, da bo pozneje ugotovljena popolna trajna nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe, trajna nezmožnost opravljanja katerega koli poklica ali huda invalidnost žrtve, se lahko obročna plačila določijo do zakonske zgornje meje.

V izjemnih primerih država prevzame odgovornost za izplačilo ustrezne odškodnine na podlagi civilne odgovornosti za smrt ali fizično oziroma psihološko škodo, ki vključuje naslednje primere: smrt, hudo invalidnost, trajno nezmožnost opravljanja katerega koli poklica, trajno nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe, delno trajno nezmožnost, trajne poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti, in ugrabitev. Ta izredna pomoč se običajno izplača v enkratnem znesku, razen v primeru trajnih poškodb, ki ne povzročijo invalidnosti, in ugrabitve.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se lahko javna pomoč zavrne ali njen znesek zniža, če bi bila celotna ali delna dodelitev v naslednjih okoliščinah na podlagi sodbe nepravična ali v nasprotju z javnim redom:

 • če je ravnanje upravičenca neposredno ali posredno prispevalo k storitvi kaznivega dejanja ali poslabšanju poškodb;
 • če je upravičenec povezan s storilcem ali pripada organizaciji, ki se ukvarja z nasilnimi kaznivimi dejanji.

Če za osebo, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla, velja eden od zgoraj navedenih razlogov za zavrnitev ali omejitev pomoči, lahko upravičenci dobijo pomoč kot posredne žrtve, če so v finančni stiski.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se vaš finančni položaj upošteva pri določanju zneska pomoči, ki se odobri, na podlagi naslednjega:

 • kakršnih koli dohodkov, ki jih na letni ravni prejme upravičenec ali ki jih skupno prejmejo vsi upravičenci (v primeru pomoči zaradi smrti), v skladu z ustrezno lestvico;
 • kakršnih koli dohodkov, ki jih na letni ravni prejme žrtev, na datum, ko so poškodbe ali škoda vplivale na njeno zdravje (pomoč zaradi poškodb, ki povzročijo invalidnost), v skladu z ustrezno lestvico.

Vaš finančni položaj se upošteva tudi pri opredelitvi, ali ste kot upravičenec v položaju finančne odvisnosti, ki je lahko podlaga za dodelitev ustrezne pomoči. Če ste v finančno negotovem položaju, se lahko v skladu z ustrezno zakonodajo odobri začasna pomoč, še preden se s sodno odločbo, zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, konča kazenski postopek.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj se upošteva finančna odvisnost upravičenca od pokojnika v času smrti zaradi terorističnega dejanja, da se ugotovi upravičenost do odškodnine zaradi smrti, pri čemer se upošteva kateri koli letni dohodek upravičenca.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Ne.

Kako se odškodnina izračuna?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost znesek pomoči nikoli ne more preseči odškodnine iz sodbe. Točen znesek se določi z uporabo več pravil:

 • v primeru začasne nezmožnosti, ko preteče prvih šest mesecev, prizadeta oseba, dokler traja nezmožnost, v mesečnih obrokih v navedenem obdobju prejema znesek, ki je enak dvakratniku vsakokratnega dnevnega javnega večnamenskega indeksa prihodkov (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM));
 • v primeru poškodb, ki povzročijo invalidnost, je najvišji znesek, ki ga lahko oseba prejme, povezan z vsakokratnim mesečnim indeksom IPREM na datum, ko so poškodbe ali škoda vplivale na zdravje osebe, in je odvisen od stopnje invalidnosti:
  • za delno trajno nezmožnost: 40 mesečnih obrokov;
  • za trajno nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe: 60 mesečnih obrokov;
  • za trajno nezmožnost opravljanja katerega koli poklica: 90 mesečnih obrokov;
  • za hudo invalidnost: 130 mesečnih obrokov.

Za določitev zneska pomoči, ki se prejme v takih primerih, se za najvišji znesek vsake zadevne pomoči zaporedoma uporabijo naslednji korekcijski faktorji:

 • kakršni koli dohodki, ki jih na letni ravni prejme žrtev, na datum, ko so poškodbe ali škoda vplivale na njeno zdravje, v skladu z naslednjo lestvico:
  • dohodki, ki ne dosegajo indeksa IPREM, ki velja na navedeni datum: korekcijski faktor = 1;
  • med 101 % in 200 % navedenega indeksa IPREM: korekcijski faktor = 0,90;
  • med 201 % in 350 % navedenega indeksa IPREM: korekcijski faktor = 0,80;
  • nad 350 % navedenega indeksa IPREM: korekcijski faktor = 0,70;
 • število oseb, ki so finančno odvisne od žrtve na datum poškodbe, v skladu z merili iz zakonodaje, ki se uporablja, če živijo z žrtvijo in na žrtvin račun ter če ne prejemajo nobenih dohodkov, ki bi na letni ravni presegali 150 % indeksa IPREM, preračunanega na eno leto, ki velja na datum poškodbe, v skladu z naslednjo lestvico:
  • za štiri vzdrževane osebe ali več se uporabi korekcijski faktor 1;
  • za tri vzdrževane osebe se uporabi korekcijski faktor 0,95;
  • za dve vzdrževani osebi se uporabi korekcijski faktor 0,90;
  • za eno vzdrževano osebo se uporabi korekcijski faktor 0,85;
  • če ni vzdrževanih oseb, se uporabi korekcijski faktor 0,80;
  • v primeru smrti je najvišja pomoč, ki jo je mogoče prejeti, 120 mesečnih obrokov indeksa IPREM, ki velja na datum smrti.

Za določitev zneska pomoči, ki se prejme v tem primeru, se za najvišji znesek vsake zadevne pomoči zaporedoma uporabijo naslednji korekcijski faktorji:

 • kakršni koli dohodki upravičenca ali vseh upravičencev skupaj (če jih je več), preračunani na letno raven in prejeti na datum žrtvine smrti, v skladu z naslednjo lestvico:
  • dohodki, ki ne dosegajo indeksa IPREM, ki velja na navedeni datum: korekcijski faktor = 1;
  • med 101 % in 200 % navedenega indeksa IPREM: korekcijski faktor = 0,90;
  • med 201 % in 350 % navedenega indeksa IPREM: korekcijski faktor = 0,80;
  • nad 350 % navedenega indeksa IPREM: korekcijski faktor = 0,70;
 • število oseb, ki so bile v času žrtvine smrti finančno odvisne od žrtve ali upravičenca. Osebe, navedene v zakonodaji, ki se uporablja, se štejejo za upravičence, če vsaka oseba izpolnjuje naslednja merila:
  • da je v času žrtvine smrti živela z njo ali s katerim koli upravičencem, na račun žrtve ali upravičenca, in
  • da ne prejema nobenega dohodka, ki bi preračunano na letno raven presegal 150 % letnega indeksa IPREM, ki velja v času žrtvine smrti, v skladu z naslednjo lestvico:
   • za štiri vzdrževane osebe ali več se uporabi korekcijski faktor 1;
   • za tri vzdrževane osebe se uporabi korekcijski faktor 0,95;
   • za dve vzdrževani osebi se uporabi korekcijski faktor 0,90;
   • za eno vzdrževano osebo se uporabi korekcijski faktor 0,85.

Znesek pomoči za pogrebne stroške, ki se odobri staršem ali skrbnikom mladoletnika ali invalidne odrasle osebe, ki umre neposredno zaradi kaznivega dejanja, znaša dejansko plačane stroške, vendar do zgornje meje petih mesečnih obrokov indeksa IPREM, ki velja na datum smrti.

V primeru kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki povzročijo škodo za duševno zdravje žrtve, znesek pomoči pokriva izdatke za terapevtsko obravnavo, ki jo žrtev svobodno izbere, do zgornje meje petih mesečnih obrokov indeksa IPREM, ki velja na datum izdaje forenzičnega zdravniškega izvida, iz katerega izhaja škoda za duševno zdravje žrtve, ki jo je mogoče terapevtsko obravnavati.

Začasna pomoč se lahko odobri pred izdajo sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek in zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, če se dokaže negotov finančni položaj vas kot žrtve ali vaših upravičencev.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj:

 • V primeru smrti se pomoč zagotovi v enkratnem plačilu, v skladu z zakonsko določenimi zneski.

Upravičenci do te odškodnine so upravičeni do zvišanja pomoči za določen znesek dvajsetih mesečnih plačil indeksa IPREM, ki velja na datum terorističnega dejanja, za vsakega kritega otroka ali mladoletnika, ki je bil od žrtve finančno odvisen v času smrti.

Šteje se, da je oseba od pokojnika finančno odvisna, če je v času njegove smrti v celoti ali delno živela na njegov račun in ni prejemala nobenega dohodka, preračunanega na letno raven, ki bi presegal 150 % letnega indeksa IPREM, ki je veljal v navedenem času.

Pomoč se dodeli tudi za stroške odstranitve, pogreba, pokopa in/ali upepelitve oseb, ki so umrle zaradi terorističnega napada in ki niso krite z zavarovalno polico, in sicer do zakonske zgornje meje. Stroški se povrnejo po predložitvi ustreznih računov. Priložiti jim je treba zavarovalno polico, ki pokriva te stroške, ali izjavo pod prisego, da tako zavarovanje ne obstaja.

 • V primeru telesne poškodbe: za hudo invalidnost, trajno nezmožnost opravljanja katerega koli poklica, trajno nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe in delno trajno nezmožnost se pomoč izplača v enkratnem plačilu v skladu z zakonsko določenimi zneski.

Za trajne poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti, se odškodnina izplača v enkratnem znesku ali mesečnih obrokih, odvisno od določene lestvice.

Upravičenci so upravičeni do zagotovljene pomoči in do njenega zvišanja za določen znesek 20 mesečnih plačil ustreznega indeksa IPREM za vsakega kritega otroka ali mladoletnika, ki je bil od žrtve finančno odvisen v času terorističnega dejanja, ki je povzročilo poškodbo.

 • Za začasno nezmožnost se plača odškodnina, ki ustreza dvakratniku ustreznega indeksa IPREM za obdobje začasne nezmožnosti, do največ 18 mesečnih obrokov.
 • Za ugrabitev se žrtvi prizna odškodnina v zakonsko določenem znesku, ki velja za ugrabitev. Poleg tega se kot odškodnina za kakršno koli telesno poškodbo, ki jo žrtev utrpi zaradi ugrabitve, plača pomoč, ki je enakovredna trikratniku dnevnega indeksa IPREM za vsak dan ugrabitve, do zgornje meje odškodnine, ki je določena za delno trajno nezmožnost.
 • Materialna škoda: ta pomoč je podrejena vsem drugim oblikam pomoči, ki jo odobrijo javni organi ali ki izhaja iz zavarovalnih pogodb, in se zmanjša za zneske, prejete na podlagi navedenega.

Navedene odškodnine skupaj ne morejo preseči vrednosti povzročene škode.

Za škodo, povzročeno premoženju v javni lasti, ni mogoče prejeti odškodnine.

Upravičenci so upravičeni do:

odškodnine zaradi škode na stanovanju:

 • za običajno prebivališče fizičnih oseb se lahko odškodnina izplača za škodo na konstrukciji, opremi in pohištvu, ki jih je treba nadomestiti, da se ponovno vzpostavijo prejšnje bivalne razmere, vendar so pri tem izvzeti nekateri luksuzni elementi;
 • za prebivališče, ki ni običajno prebivališče, odškodnina znaša 50 % škode, vendar do zgornje meje za stanovanja, kot je določena v zakonodaji, ki se uporablja;

začasne namestitve:

 • če morajo prizadete osebe zaradi terorističnega napada začasno zapustiti svoje domove, dokler potekajo popravljalna dela, lahko ministrstvo za notranje zadeve prispeva k pokritju izdatkov, ki izhajajo iz začasne namestitve, tako da izplača pomoč, ki se izračuna na dnevni ravni, če se namestitev organizira v hotelu, in na mesečni ravni, če gre za najem stanovanja;

odškodnine zaradi škode v gospodarskih ali industrijskih obratih:

 • odškodnina zajema vrednost popravil, ki so potrebna za nadaljevanje opravljanja dejavnosti v takih obratih, vključno s poškodovanim pohištvom in opremo, vendar do zgornje meje odškodnine, ki je določena v zakonodaji, ki se uporablja;

odškodnine zaradi škode na vozilih:

 • odškodnino je mogoče dobiti za škodo na osebnih vozilih in vozilih, ki se uporabljajo za kopenski prevoz oseb ali blaga;
 • bistvenega pomena je, da je obvezno zavarovanje vozila v času dogodka veljavno, če se tako zahteva v skladu s posebno zakonodajo;
 • odškodnina vključuje znesek ali izdatke, potrebne za popravilo;
 • pomoč za izobraževanje: pomoč za študij se odobri, če študent, njegova vdova ali vdovec, neporočeni partner ali otroci pokojnika ali njegovi starši, sorojenci ali skrbniki na podlagi terorističnega dejanja utrpijo telesne poškodbe, zaradi katerih niso zmožni opravljati svojega običajnega poklica, pri čemer se upoštevajo zahteve iz zakonodaje, ki se uporablja.

Do pomoči ste upravičeni, če še nimate ali še ne izpolnjujete zakonskih zahtev za pridobitev kvalifikacije iste ravni ali višje od študija, za katerega se zahteva pomoč.

Glede poučevanja jezika in mature (baccalaureate) ali enakovrednega študija oziroma študija višje ravni se uporabljajo študijske zahteve za vpis in dosežen študijski uspeh, ki so določeni v španski zakonodaji o štipendijah in pomoči za študij.

Vendar ministrstvo za notranje zadeve pri izračunu najnižjih študijskih dosežkov, ki se zahtevajo od upravičencev do pomoči za študij, uporablja korekcijski faktor 0,60 za študente s posebnimi potrebami glede izobraževalne podpore, ki potrebujejo prilagoditev učnega načrta ali več časa za dokončanje študija zaradi fizične ali duševne nezmožnosti.

V izjemnih primerih država prevzame odgovornost za plačilo ustrezne odškodnine na podlagi civilne odgovornosti za smrt ali telesno oziroma psihološko škodo, kar vključuje naslednje primere: smrt, hudo invalidnost, trajno nezmožnost opravljanja katerega koli poklica, trajno nezmožnost opravljanja običajnega poklica posamezne osebe, delno trajno nezmožnost, trajne poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti, in ugrabitev.

Znesek odškodnine se določi na naslednji način:

 • če je izdana sodba, zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva in s katero se prizna odškodnina zaradi civilne odgovornosti za smrt ali telesno oziroma duševno poškodbo, katere posledica je kateri koli od zgoraj navedenih primerov, se pomoč izplača v enkratnem zakonsko določenem znesku;
 • če se s sodbo, zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, ne prizna ali ne dovoljuje priznanja nobenega zneska za fizično ali duševno poškodbo na podlagi civilne odgovornosti, se pomoč izplača v enkratnem znesku za vse primere, razen za naslednje:
  • trajne poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti: v takem primeru se kritje razlikuje glede na oceno povzročene škode v skladu s sistemom, vzpostavljenim glede žrtev prometnih nesreč, in z uporabo lestvice, ki je nastala na podlagi uporabe zakonodaje s področja socialne varnosti o zneskih odškodnin za trajne poškodbe, pohabljenje in deformacije ter poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti in so posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni;
  • ugrabitev: pomoč, ki je enakovredna trikratniku dnevnega indeksa IPREM, se plača za vsak dan ugrabitve do zgornje meje odškodnine, ki je določena za delno trajno nezmožnost.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na splošno velja, da znesek pomoči ne more presegati odškodnine iz sodbe.

Znesek pomoči se določi na podlagi pravil in ne sme presegati zneska iz sodbe:

 • v primeru začasne nezmožnosti, ko preteče prvih šest mesecev, prizadeta oseba, dokler traja nezmožnost, v mesečnih obrokih v navedenem obdobju prejema znesek, ki je enak dvakratniku vsakokratnega dnevnega javnega večnamenskega indeksa prihodkov (IPREM);
 • v primeru poškodb, ki povzročijo invalidnost, je najvišji znesek, ki ga lahko oseba prejme, povezan z vsakokratnim mesečnim indeksom IPREM na datum, ko so poškodbe ali škoda vplivale na zdravje osebe, in je odvisen od stopnje invalidnosti:
  • za delno trajno nezmožnost: 40 mesečnih obrokov;
  • za trajno nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe: 60 mesečnih obrokov;
  • za trajno nezmožnost opravljanja katerega koli poklica: 90 mesečnih obrokov;
  • za hudo invalidnost: 130 mesečnih obrokov;
 • v primeru smrti je najvišja pomoč, ki jo je mogoče prejeti, 120 mesečnih obrokov indeksa IPREM, ki velja na datum smrti.

Znesek pomoči za pogrebne stroške, ki se odobri staršem ali skrbnikom mladoletnika ali invalidne odrasle osebe, ki umre neposredno zaradi kaznivega dejanja, znaša dejansko plačane stroške, vendar do zgornje meje petih mesečnih obrokov indeksa IPREM, ki velja na datum smrti.

Plačilo zneska pomoči, odobrenega za izdatke terapevtske obravnave v primeru kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki so povzročila škodo za duševno zdravje žrtev, se opravi v skladu z naslednjimi merili:

 • če se vloga za pomoč vloži še pred začetkom obravnave, se je mogoče dogovoriti za plačilo zneska na podlagi mesečnih obrokov indeksa IPREM; če navedeni znesek ne zadostuje za plačilo obravnave, je mogoče na zahtevo zadevne osebe preostale izdatke pokriti z enkratnim plačilom ali zaporednimi plačili, dokler traja obravnava ali, če je ustrezno, dokler ni dosežen najvišji možni znesek;
 • če se vloga za pomoč vloži po začetku obravnave, se izdatki, ki jih dokaže zadevna oseba, poplačajo skupaj s prihodnjimi izdatki za isti namen, dokler traja obravnava ali, če je ustrezno, dokler ni dosežen najvišji možni znesek;
 • če se ob vložitvi vloge dokaže, da se je obravnava končala, se pomoč izplača v enkratnem znesku do višine dokazanih izdatkov, vendar do zgornje dovoljene meje. Če se dokaže, da je treba obravnavo ponovno začeti in najvišji znesek še ni bil dosežen, je mogoče prejeti plačilo za posledične nove izdatke.

Začasna pomoč se lahko odobri tudi pred izdajo sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek in zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, če se dokaže negotov finančni položaj vas kot žrtve ali vaših upravičencev. Ta pomoč se lahko zagotovi v obliki enkratnega plačila ali rednih plačil.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj:

 • V primeru smrti je znesek odškodnine 250 000 EUR, ki se zviša za določen znesek 20 mesečnih plačil indeksa IPREM, ki velja na datum terorističnega dejanja, za vsakega kritega otroka ali mladoletnika, ki je bil od žrtve finančno odvisen v času smrti.

Za stroške odstranitve, pogreba, pokopa in/ali upepelitve oseb, ki so umrle zaradi terorističnega napada in niso krite z zavarovalno polico, se v enkratnem znesku izplača do 6 000 EUR.

 • V primeru telesne poškodbe: za hudo invalidnost, trajno nezmožnost opravljanja katerega koli poklica, trajno nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe in delno trajno nezmožnost se pomoč izplača v enkratnem plačilu v skladu z zakonsko določenimi zneski:
  • huda invalidnost: 500 000 EUR;
  • trajna nezmožnost opravljanja katerega koli poklica: 180 000 EUR;
  • trajna nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe: 100 000 EUR;
  • delna trajna nezmožnost: 75 000 EUR.
 • Za trajne poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti, se odškodnina izplača v enkratnem znesku ali mesečnih obrokih, odvisno od določene lestvice, pri čemer velja enaka omejitev kot za delno trajno nezmožnost (75 000 EUR).
 • Za začasno nezmožnost se plača odškodnina, ki ustreza dvakratniku ustreznega indeksa IPREM za obdobje začasne nezmožnosti žrtve, do največ 18 mesečnih obrokov.
 • Za ugrabitev se plača enkraten znesek 12 000 EUR za ugrabitev in trikratnik dnevnega indeksa IPREM za vsak dan ugrabitve, do zgornje meje, ki je določena za delno trajno nezmožnost (75 000 EUR).
 • V primeru materialne škode: ta pomoč je podrejena vsem drugim oblikam pomoči, ki jih odobrijo javni organi ali ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb, in se zmanjša za zneske, prejete na njihovi podlagi.

Za škodo, povzročeno premoženju v javni lasti, ni mogoče prejeti odškodnine.

Na splošno velja, da se plačilo izvede v enkratnem znesku v skladu z zakonodajo, ki se uporablja, razen za pomoč za začasno namestitev: ta se zagotavlja v mesečnih obrokih, izračuna pa se na dnevni ravni, če se namestitev organizira v hotelu, ali na mesečni ravni, če gre za najem stanovanja.

Upravičenci so upravičeni do:

odškodnine zaradi škode na stanovanju:

 • za običajno prebivališče fizičnih oseb, pri čemer se običajno prebivališče na splošno razume kot stavba, ki pomeni bivališče osebe ali družinske enote vsaj šest mesecev v letu, se lahko odškodnina izplača za škodo na konstrukciji, opremi in pohištvu, ki jih je treba nadomestiti, da se ponovno vzpostavijo prejšnje bivalne razmere, vendar so pri tem izvzeti nekateri elementi;
 • za prebivališče, ki ni običajno prebivališče, odškodnina znaša 50 % škode, vendar do zgornje meje za stanovanja, kot je določena v zakonodaji, ki se uporablja;

začasne namestitve:

 • če morajo prizadete osebe zaradi terorističnega napada začasno zapustiti svoje domove, dokler potekajo popravljalna dela, lahko ministrstvo za notranje zadeve prispeva k pokritju izdatkov, ki izhajajo iz začasne namestitve;

odškodnine zaradi škode v gospodarskih ali industrijskih obratih:

 • odškodnina zajema vrednost popravil, ki so potrebna za nadaljevanje opravljanja dejavnosti v takih obratih, vključno s poškodovanim pohištvom in opremo, vendar do zgornje meje odškodnine, ki je določena v zakonodaji, ki se uporablja;

odškodnine zaradi škode na vozilih:

 • odškodnino je mogoče dobiti za škodo na osebnih vozilih in vozilih, ki se uporabljajo za kopenski prevoz oseb ali blaga;
 • bistvenega pomena je, da je obvezno zavarovanje vozila v času dogodka veljavno, če se tako zahteva v skladu s posebno zakonodajo;
 • odškodnina zajema izdatke, potrebne za popravilo, pomoč pa je na voljo tudi, če je vozilo uničeno;
 • pomoč za izobraževanje: pomoč za študij se odobri, če študent, njegova vdova ali vdovec, neporočeni partner ali otroci pokojnika ali njegovi starši, sorojenci ali skrbniki na podlagi terorističnega dejanja utrpijo telesne poškodbe, zaradi katerih niso zmožni opravljati svojega običajnega poklica, pri čemer se upoštevajo zahteve iz zakonodaje, ki se uporablja.

Sistem obročnih plačil se uporabi v primerih začasne nezmožnosti in v primerih poškodb, ki povzročijo invalidnost, če so posledica terorističnih napadov, in sicer v okviru, kot ga določa španska zakonodaja.

V primerih, ko je zaradi resnosti utrpelih poškodb razumno domnevati, da bo pozneje ugotovljena popolna trajna nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe, trajna nezmožnost opravljanja katerega koli poklica ali huda invalidnost žrtve, lahko obročna plačila dosežejo 18 030,36 EUR.

V izjemnih primerih država prevzame odgovornost za izplačilo ustrezne odškodnine na podlagi civilne odgovornosti za smrt ali fizično oziroma psihološko škodo, ki vključuje naslednje primere: smrt, hudo invalidnost, trajno nezmožnost opravljanja katerega koli poklica, trajno nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe, delno trajno nezmožnost, trajne poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti, in ugrabitev.

Znesek odškodnine se določi na naslednji način:

 • če je izdana sodba, zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva in s katero se prizna odškodnina zaradi civilne odgovornosti za smrt ali telesno oziroma duševno poškodbo, katere posledica je kateri koli od zgoraj navedenih primerov, se znesek iz sodbe izplača do naslednjih zgornjih meja:
  • smrt: 500 000 EUR;
  • huda invalidnost: 750 000 EUR;
  • trajna nezmožnost opravljanja katerega koli poklica: 300 000 EUR;
  • trajna nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe: 200 000 EUR;
  • delna trajna nezmožnost: 125 000 EUR;
  • trajne poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti: 100 000 EUR;
  • ugrabitev: 125 000 EUR.
 • Če se s sodbo, zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, ne prizna ali ne dovoljuje priznanja nobenega zneska za fizično ali duševno poškodbo na podlagi civilne odgovornosti, se izplačajo naslednji zneski:
  • smrt: 250 000 EUR;
  • huda invalidnost: 500 000 EUR;
  • trajna nezmožnost opravljanja katerega koli poklica: 180 000 EUR;
  • trajna nezmožnost opravljanja običajnega poklica osebe: 100 000 EUR;
  • delna trajna nezmožnost: 75 000 EUR.
 • Trajne poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti: v takem primeru se kritje razlikuje glede na oceno povzročene škode v skladu s sistemom, vzpostavljenim glede žrtev prometnih nesreč, in z uporabo lestvice, ki je nastala na podlagi uporabe zakonodaje s področja socialne varnosti o zneskih odškodnin za trajne poškodbe, pohabljenje in deformacije ter poškodbe, ki ne povzročijo invalidnosti in so posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni.
 • Ugrabitev: pomoč, ki je enakovredna trikratniku dnevnega indeksa IPREM, se plača za vsak dan ugrabitve do zgornje meje odškodnine, ki je določena za delno trajno nezmožnost.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Ne.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na splošno velja, da prejetje zakonsko urejene pomoči ni združljivo s prejetjem odškodnine za poškodbe in škodo, povzročene s kaznivim dejanjem, ki se določi v sodbi.

Mogoče pa je izplačilo celotne zakonsko urejene pomoči ali njenega dela, če je bilo ugotovljeno, da je storilec delno insolventen, vendar pri tem znesek, prejet iz obeh virov, ne more presegati tistega iz sodne odločbe.

Pomoč, zagotovljena na podlagi španske zakonodaje, je nezdružljiva s:

 • finančno odškodnino, do katere je upravičenec upravičen na podlagi sistema zavarovanja, razen če je znesek odškodnine iz zasebnega zavarovanja nižji od zneska iz sodbe;
 • v primeru začasne nezmožnosti žrtve je pomoč nezdružljiva s kakršnim koli nadomestilom, ki se lahko izplača za tako nezmožnost v okviru javne sheme socialne varnosti. Za tako nezdružljivost se šteje, da obstaja, če pomoč, ki jo ureja španska zakonodaja, in odškodnina ali finančna pomoč, do katere je upravičenec upravičen na podlagi sistema zasebnega zavarovanja, pokrivata ista tveganja in potrebe.

Ne glede na zgoraj navedeno pa je lahko morebitno plačilo zakonsko urejene pomoči ustrezno v primeru upravičenca iz zasebnega zavarovanja, če je znesek odškodnine na podlagi takega zavarovanja nižji od zneska iz sodbe in če taka razlika ne presega zneskov iz določene lestvice.

V primeru poškodbe ali škode, katere posledica je trajna nezmožnost ali smrt žrtve, je prejetje pomoči združljivo s prejetjem katere koli javne pokojnine, do katere je upravičenec upravičen.

Pomoč za trajno nezmožnost je nezdružljiva s pomočjo za začasno nezmožnost.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj je glede materialne škode, ki jo žrtve utrpijo zaradi te vrste kaznivih dejanj, odškodnina za to vrsto škode odvisna od odškodnine, ki jo priznajo javni organi ali ki izhaja iz zavarovalnih pogodb, in se zmanjša za znesek, prejet iz navedenih virov.

Glede škode na vozilih se lahko škoda, povzročena na osebnih vozilih, in škoda, ki jo utrpijo uporabniki kopenskega prometa za prevoz oseb ali blaga, povrneta, razen škode na vozilih v javni lasti, pri čemer velja, da mora biti obvezno zavarovanje vozila v času dogodka veljavno, če se tako zahteva v skladu s posebno zakonodajo. Ta odškodnina je odvisna od katere kole druge odškodnine, ki jo odobrijo javni organi ali ki izhaja iz zavarovalnih pogodb, in se zmanjša za znesek take odškodnine.

Glede stroškov odstranitve, pogreba, pokopa in/ali upepelitve oseb, ki so umrle zaradi terorističnega napada, plačilo izvede osrednja španska vlada, če računi niso kriti z zavarovalno polico, in sicer do zakonsko določene meje. Ustreznim računom je treba priložiti zavarovalno polico, ki pokriva te stroške, ali izjavo pod prisego, da tako zavarovanje ne obstaja.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Da.

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se lahko pravna pomoč odobri pred izdajo sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek in zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, če se dokaže negotov finančni položaj žrtve ali upravičencev. Šteje se, da je finančni položaj žrtve ali upravičencev negotov, če žrtev ali upravičenec na datum vložitve vloge za pomoč ne prejemata nobenega dohodka, ki bi na letni ravni presegal letni indeks IPREM, ki velja v času vložitve vloge.

Vsekakor je treba za odobritev take začasne pomoči dokazati, da vložnik izpolnjuje zahteve iz zakonodaje, ki se uporablja, kot upravičenec do ustrezne dokončne pomoči.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj lahko ministrstvo za notranje zadeve do prejetja dokončne pomoči vnaprej izplača znesek, vendar do zakonsko določene zgornje meje, in sicer v primerih, ko je zaradi resnosti utrpelih poškodb, ki so posledica terorističnega dejanja, razumno domnevati, da bo pozneje ugotovljena trajna nezmožnost opravljanja običajnega poklica posamezne osebe, trajna nezmožnost opravljanja katerega koli poklica ali huda invalidnost žrtve.

Podobno je mogoče v primeru poškodb, ki povzročijo invalidnost ali začasno nezmožnost, četrtletno zagotoviti plačilo za obdobja, ko oseba ne dela. Ta obročna plačila so enaka dvakratniku indeksa IPREM, ki velja na datum poškodbe, za dni nezmožnosti.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja)?

Da.

Če se v primeru nasilnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost po odobritvi pomoči za določeno stopnjo nezmožnosti ali okvare položaj poslabša, tako da je treba znesek zvišati, ali pa zaradi poškodb ali škode neposredno nastopi smrt žrtve, je primerno priznati enkratno pomoč za poslabšanje predhodno ugotovljenih posledic.

Rok za vložitev vloge za novo pomoč, v kateri se zahteva ponovna ocena stopnje nezmožnosti ali invalidnosti, je eno leto od datuma sodbe, s katero je bila dodeljena prvotna pomoč.

Če se v primeru terorističnih kaznivih dejanj, pri katerih je običajen rok za vložitev vloge eno leto od datuma nastanka škode, posledice poslabšajo ali pa zaradi poškodb, ki jih oseba utrpi zaradi terorističnega dejanja, neposredno nastopi smrt prizadete osebe, začne teči nov, enako dolg rok za vložitev vloge za ustrezno razliko v zneskih.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost mora žrtev ali njen zastopnik vlogo za odobritev dokončne pomoči za začasno nezmožnost in poškodbe, ki povzročijo invalidnost, vložiti na uradnem obrazcu ter priložiti naslednje podatke in listine:

 • opis okoliščin, v katerih je bilo storjeno dejanje z znaki naklepnega nasilnega kaznivega dejanja, z navedbo datuma in kraja dogodka;
 • dokaz, da je bil dogodek prijavljen javnemu organu;
 • izjavo o odškodnini in pomoči, ki jo je prejela zadevna oseba, ali o sredstvih, s katerimi lahko prejme kakršno koli odškodnino ali pomoč za navedene dogodke;
 • izvod sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek in zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva (sodba, sodba v nenavzočnosti, odločba o zaključku zadeve zaradi smrti storilca ali odločba o zavrnitvi zadeve).

Poleg tega je treba vedno priložiti še naslednje listine:

 • če je žrtev španski državljan, kopijo nacionalnega osebnega dokumenta;
 • državljani države članice EU morajo priložiti listino, ki dokazuje njihovo državljanstvo;
 • potrdilo pristojnega upravnega organa ali agencije, ki dokazuje, da je bila zadevna oseba v času storitve kaznivega dejanja krita v okviru javne sheme socialne varnosti. Če ta ni na voljo, zadostuje izjava zadevne osebe, ki jo pozneje preveri preiskovalni organ.

Če se vloga za pomoč vloži zaradi začasne nezmožnosti in je zadevna oseba krita v okviru javne sheme socialne varnosti, mora iz predloženega potrdila izhajati tudi, da ni bila priznana nobena pravica do prejemkov za navedeno nezmožnost.

 • Če vlogo za pomoč zaradi poškodb, ki povzročijo invalidnost, vložijo neposredne žrtve, ki so krite v okviru katere koli sheme iz sistema socialnega varstva, razen posebne sheme civilnih in vojaških javnih uslužbencev (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), je treba priložiti odločbo o klasifikaciji navedenih poškodb, ki jo izda pokrajinski direktor nacionalnega inštituta za socialno varnost (Instituto Nacional de la Seguridad Social); če odločba še ni bila izdana, mora vložnik predložiti izjavo, da se je začel ustrezen postopek ugotavljanja nezmožnosti.

Za dodelitev dokončne pomoči v primeru smrti mora vloga posredne žrtve ali njenega zastopnika, vložena v skladu z uradno predlogo, vsebovati naslednje podatke in listine:

 • dokazne listine o smrti in statusu upravičenca ali posredne žrtve;
 • opis okoliščin, v katerih je bilo storjeno dejanje z znaki naklepnega nasilnega kaznivega dejanja, z navedbo datuma in kraja dogodka;
 • dokaz, da je bil dogodek prijavljen javnemu organu;
 • izjavo o odškodnini in pomoči, ki jo je prejela zadevna oseba, ali o sredstvih, s katerimi lahko prejme kakršno koli odškodnino ali pomoč za navedene dogodke;
 • izvod sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek in zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva (sodba, sodba v nenavzočnosti, odločba o zaključku zadeve zaradi smrti storilca ali odločba o zavrnitvi zadeve).

Poleg tega je treba vedno priložiti še naslednje listine:

 • če je žrtev (upravičenec kot posredna žrtev) španski državljan, kopijo nacionalnega osebnega dokumenta;
 • državljani države članice EU morajo priložiti listino, ki dokazuje njihovo državljanstvo;
 • potrdilo o smrti neposredne žrtve kaznivega dejanja ter naslednje listine, odvisno od razmerja upravičenca s pokojnikom:
  • če se pokojnik in njegov zakonec nista ločila ali nista živela ločeno: celotno potrdilo o sklenitvi zakonske zveze, ki ga izda občinski register rojstev, zakonskih zvez in smrti po datumu smrti žrtve;
  • če je vložnik oseba, ki je s pokojnikom živela v življenjski skupnosti v skladu s pogoji iz zakonodaje, ki se uporablja, mora predložiti potrdilo o življenjski skupnosti na istem naslovu (certificado de convivencia en domicilio común).

Za dokazovanje trajne življenjske skupnosti, ki je enakovredna zakonski zvezi, se priporoča predložitev potrdila, ki ga izda ustrezni register registriranih dejanskih zvez (Registro de parejas de hecho).

 • Če je vložnik oseba, ki je s pokojnikom živela v življenjski skupnosti v skladu s pogoji iz zakonodaje, ki se uporablja, mora predložiti potrdilo o življenjski skupnosti na istem naslovu (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Otroci pokojnika: predložiti je treba ustrezna potrdila o vpisu rojstva, ki jih izda občinski register rojstev, zakonskih zvez in smrti.

Otroci zakonca, ki ni bil ločen od pokojnika ali ni živel ločeno od njega, ali osebe, ki je s pokojnikom živela v življenjski skupnosti v skladu s pogoji iz zakonodaje, ki se uporablja, morajo predložiti ustrezna potrdila o vpisu rojstev, ki jih izda občinski register rojstev, zakonskih zvez in smrti, da se dokaže, kdo so njihovi starši.

Podobno morajo dokazati tudi, da je njihov starš sklenil zakonsko zvezo s pokojnikom ali da je z njim živel v življenjski skupnosti, razen če so bila ta dejstva že dokazana v vlogi njihovih staršev za pomoč.

Poleg tega morajo otroci pokojnika in otroci zakonca, ki ni bil ločen od pokojnika ali ni živel ločeno od njega, ali osebe, ki je s pokojnikom živela v življenjski skupnosti, dokazati, da so bili od pokojnika finančno odvisni, tako da uporabijo naslednje listine:

 • potrdilo o življenjski skupnosti, ki ga izda lokalni svet;
 • izjavo o kakršnem koli dohodku, prejetem v dvanajstih mesecih neposredno pred datumom smrti žrtve;
 • izvod napovedi davka od dohodkov za obračunsko leto, v katerem je nastopila smrt žrtve, ali za neposredno predhodno obračunsko leto. Če navedena napoved ni bila vložena, je treba predložiti potrdilo o oprostitvi, ki ga izda nacionalna agencija za davčno upravo (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).
 • Starši pokojnika morajo svoje starševstvo dokazati s potrdilom o vpisu rojstva sina ali hčere, ki je umrla. Poleg tega morajo predložiti izjavo o osebnem stanju sina ali hčere na dan smrti ter potrditi, ali vedo za katero koli drugo osebo, ki bi lahko bila upravičenec na podlagi zakonodaje, ki se uporablja, da se z gotovostjo potrdi, da ni drugih upravičencev, ki imajo prednostno pravico do pomoči.

Vloga za dodelitev dokončne pomoči za pogrebne izdatke, ki jo na uradnem obrazcu vložijo starši ali skrbniki mladoletnika ali odraslega brez ustrezne sposobnosti ali njihovi zastopniki, mora vključevati naslednje podatke in listine:

 • dokazne listine o smrti in statusu upravičenca ali posredne žrtve;
 • opis okoliščin, v katerih je bilo storjeno dejanje z znaki naklepnega nasilnega kaznivega dejanja, z navedbo datuma in kraja dogodka;
 • dokaz, da je bil dogodek prijavljen javnemu organu;
 • izjavo o odškodnini in pomoči, ki jo je prejela zadevna oseba, ali o sredstvih, s katerimi lahko prejme kakršno koli odškodnino ali pomoč za navedene dogodke;
 • izvod sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek in zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva (sodba, sodba v nenavzočnosti, odločba o zaključku zadeve zaradi smrti storilca ali odločba o zavrnitvi zadeve).

Poleg tega je treba vedno priložiti še naslednje listine:

 • potrdilo o smrti mladoletnika ali odraslega brez ustrezne sposobnosti;
 • potrdilo o vpisu rojstva mladoletnika ali odraslega brez ustrezne sposobnosti v register, če vlogo vložijo starši, ali uradno listino, ki dokazuje skrbništvo, če zahtevo vloži skrbnik, da se dokaže status upravičenca;
 • če je bil pokojnik odrasla oseba brez ustrezne sposobnosti, je treba priložiti listino, ki dokazuje pomanjkanje sposobnosti, ali, če je ustrezno, potrdilo o stopnji pomanjkanja sposobnosti;
 • kopijo nacionalnega osebnega dokumenta staršev ali skrbnikov, v primeru državljanov države članice EU pa listino, ki dokazuje njihovo državljanstvo;
 • listinske dokaze o izdatkih, povezanih z bedenjem pri pokojniku, odstranitvijo, pokopom ali upepelitvijo.

Vloga žrtve ali njenega zastopnika za dokončno pomoč za kritje izdatkov za terapevtsko obravnavo po kaznivem dejanju zoper spolno nedotakljivost mora biti vložena na uradnem obrazcu in vsebovati naslednje podatke in listine:

 • opis okoliščin, v katerih je bilo storjeno dejanje z znaki naklepnega nasilnega kaznivega dejanja, z navedbo datuma in kraja dogodka;
 • dokaz, da je bil dogodek prijavljen javnemu organu;
 • izjavo o odškodnini in pomoči, ki jo je prejela zadevna oseba, ali o sredstvih, s katerimi lahko prejme kakršno koli odškodnino ali pomoč za navedene dogodke;
 • izvod sodne odločbe, s katero se konča kazenski postopek in zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva (sodba, sodba v nenavzočnosti, odločba o zaključku zadeve zaradi smrti storilca ali odločba o zavrnitvi zadeve).

Poleg tega je treba vedno priložiti še naslednje listine:

 • če je žrtev španski državljan, kopijo nacionalnega osebnega dokumenta;
 • državljani države članice EU morajo priložiti listino, ki dokazuje njihovo državljanstvo;
 • izjavo žrtve o tem, ali se je terapevtska obravnava že začela, in, če je ustrezno, dokazila o plačanih izdatkih. Če se obravnava še ni končala, je treba o tem priložiti izjavo.

Vloga žrtve ali njenega zastopnika za začasno pomoč zaradi začasne nezmožnosti in poškodb, ki povzročijo invalidnost, mora biti vložena na uradnem obrazcu in vsebovati naslednje podatke in listine:

 • klasifikacijo poškodb ali škode za zdravje, ki jo opravi pristojni organ na podlagi postopka iz ustrezne zakonodaje;
 • opis okoliščin, v katerih je bilo storjeno dejanje z znaki naklepnega nasilnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, z navedbo datuma in kraja dogodka;
 • dokazila o tem, da so bili dogodki prijavljeni pristojnemu organu ali da je pristojni organ na svojo pobudo začel kazenski postopek;
 • izjavo o odškodnini in pomoči, ki jo je vložnik prejel, o vlogah, ki se obravnavajo, ali o sredstvih, s katerimi lahko prejme kakršno koli odškodnino ali pomoč za navedene dogodke;
 • vlogo za izdajo potrdila državnega tožilca, iz katere izhaja, da obstajajo dokazi prima facie za domnevo, da so bile poškodbe povzročene z nasilnim in naklepnim dejanjem;
 • če je žrtev španski državljan, kopijo nacionalnega osebnega dokumenta;
 • državljani države članice EU morajo priložiti listino, ki dokazuje njihovo državljanstvo;
 • izjavo o vseh dohodkih, ki jih je vložnik prejel v letu pred letom datuma vložitve vloge, ter kopijo napovedi davka od dohodkov za zadnje obračunsko leto, če taka napoved ni bila vložena, pa potrdilo o oprostitvi, ki ga izda nacionalna agencija za davčno upravo (AEAT).

Za dodelitev začasne pomoči v primeru smrti mora vloga žrtve ali njenega zastopnika, vložena v skladu z uradno predlogo, vsebovati naslednje podatke in listine:

 • dokazne listine o smrti in statusu upravičenca kot posredne žrtve. Potrdilo o smrti neposredne žrtve kaznivega dejanja ter naslednje listine, odvisno od razmerja upravičenca s pokojnikom:
  • če se pokojnik in njegov zakonec nista ločila ali nista živela ločeno: celotno potrdilo o sklenitvi zakonske zveze, ki ga izda občinski register rojstev, zakonskih zvez in smrti po datumu smrti žrtve.

Posebej za to vrsto pomoči tudi izjavo o vseh dohodkih, ki jih je vložnik prejel v letu pred letom datuma vložitve vloge, ter kopijo napovedi davka od dohodkov za zadnje obračunsko leto, če taka napoved ni bila vložena, pa potrdilo o oprostitvi, ki ga izda nacionalna agencija za davčno upravo (AEAT).

 • Če je vložnik oseba, ki je s pokojnikom živela v življenjski skupnosti v skladu s pogoji iz zakonodaje, ki se uporablja, mora predložiti potrdilo o življenjski skupnosti na istem naslovu.

Za dokazovanje trajne življenjske skupnosti, ki je enakovredna zakonski zvezi, se priporoča predložitev potrdila, ki ga izda ustrezni register registriranih dejanskih zvez (Registro de parejas de hecho).

Posebej za to vrsto pomoči tudi izjavo o vseh dohodkih, ki jih je vložnik prejel v letu pred letom datuma vložitve vloge, ter kopijo napovedi davka od dohodkov za zadnje obračunsko leto, če taka napoved ni bila vložena, pa potrdilo o oprostitvi, ki ga izda nacionalna agencija za davčno upravo (AEAT).

 • Če je vložnik oseba, ki je s pokojnikom živela v življenjski skupnosti v skladu s pogoji iz zakonodaje, ki se uporablja, mora predložiti potrdilo o življenjski skupnosti na istem naslovu.
 • Otroci pokojnika: predložiti je treba ustrezna potrdila o vpisu rojstva, ki jih izda občinski register rojstev, zakonskih zvez in smrti.

Otroci zakonca, ki ni bil ločen od pokojnika ali ni živel ločeno od njega, ali osebe, ki je s pokojnikom živela v življenjski skupnosti v skladu s pogoji iz zakonodaje, ki se uporablja, morajo predložiti ustrezna potrdila o vpisu rojstev, ki jih izda občinski register rojstev, zakonskih zvez in smrti, da se dokaže, kdo so njihovi starši. Podobno morajo dokazati tudi, da je njihov starš sklenil zakonsko zvezo s pokojnikom ali da je z njim živel v življenjski skupnosti, razen če so bila ta dejstva že dokazana v vlogi njihovih staršev za pomoč.

Poleg tega morajo otroci pokojnika in otroci zakonca, ki ni bil ločen od pokojnika ali ni živel ločeno od njega, ali osebe, ki je s pokojnikom živela v življenjski skupnosti, dokazati, da so bili od pokojnika finančno odvisni, tako da uporabijo naslednje listine:

 • potrdilo o življenjski skupnosti, ki ga izda lokalni svet;
 • izjavo o kakršnem koli dohodku, prejetem v dvanajstih mesecih neposredno pred datumom smrti žrtve;
 • izvod napovedi davka od dohodkov za obračunsko leto, v katerem je nastopila smrt žrtve, ali za neposredno predhodno obračunsko leto. Če navedena napoved ni bila vložena, je treba predložiti potrdilo o oprostitvi, ki ga izda nacionalna agencija za davčno upravo (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT));
 • opis okoliščin, v katerih je bilo storjeno dejanje z znaki naklepnega nasilnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, z navedbo datuma in kraja dogodka;
 • dokazila o tem, da so bili dogodki prijavljeni pristojnemu organu ali da je pristojni organ na svojo pobudo začel kazenski postopek;
 • izjavo o odškodnini in pomoči, ki jo je vložnik prejel, o vlogah, ki se obravnavajo, ali o sredstvih, s katerimi lahko prejme kakršno koli odškodnino ali pomoč za navedene dogodke;
 • vlogo za izdajo potrdila državnega tožilca, iz katere izhaja, da obstajajo dokazi prima facie za domnevo, da so bile poškodbe povzročene z nasilnim in naklepnim dejanjem;
 • če je žrtev španski državljan, kopijo nacionalnega osebnega dokumenta;
 • državljani države članice EU morajo priložiti listino, ki dokazuje njihovo državljanstvo.

Vloga žrtve ali njenega zastopnika, vložena na uradnem obrazcu, za dodelitev začasne pomoči v primeru smrti, mora vsebovati naslednje podatke in listine:

 • opis okoliščin, v katerih je bilo storjeno dejanje z znaki naklepnega nasilnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, z navedbo datuma in kraja dogodka;
 • dokazila o tem, da so bili dogodki prijavljeni pristojnemu organu ali da je pristojni organ na svojo pobudo začel kazenski postopek;
 • izjavo o odškodnini in pomoči, ki jo je vložnik prejel, o vlogah, ki se obravnavajo, ali o sredstvih, s katerimi lahko prejme kakršno koli odškodnino ali pomoč za navedene dogodke;
 • vlogo za izdajo potrdila državnega tožilca, iz katere izhaja, da obstajajo dokazi prima facie za domnevo, da so bile poškodbe povzročene z nasilnim in naklepnim dejanjem;
 • če je žrtev španski državljan, kopijo nacionalnega osebnega dokumenta;
 • državljani države članice EU morajo priložiti listino, ki dokazuje njihovo državljanstvo;
 • potrdilo o smrti mladoletnika ali odraslega brez ustrezne sposobnosti;
 • potrdilo o vpisu rojstva mladoletnika ali odraslega brez ustrezne sposobnosti v register, če vlogo vložijo starši, ali uradno listino, ki dokazuje skrbništvo, če zahtevo vloži skrbnik, da se dokaže status upravičenca;
 • če je bil pokojnik odrasla oseba brez ustrezne sposobnosti, je treba priložiti listino, ki dokazuje pomanjkanje sposobnosti, ali, če je ustrezno, potrdilo o stopnji pomanjkanja sposobnosti;
 • izjavo o vseh dohodkih, ki so jih starši ali skrbniki prejeli v letu pred letom datuma vložitve vloge, ter kopijo napovedi davka od dohodkov za zadnje obračunsko leto, če taka napoved ni bila vložena, pa potrdilo o oprostitvi, ki ga izda nacionalna agencija za davčno upravo (AEAT);
 • listinske dokaze o izdatkih, povezanih z bedenjem pri pokojniku, odstranitvijo, pokopom ali upepelitvijo.

Vloga žrtve ali njenega zastopnika za začasno pomoč za kritje izdatkov za terapevtsko obravnavo zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mora biti vložena na uradnem obrazcu in vsebovati naslednje podatke in listine:

 • opis okoliščin, v katerih je bilo storjeno dejanje z znaki naklepnega nasilnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, z navedbo datuma in kraja dogodka;
 • dokazila o tem, da so bili dogodki prijavljeni pristojnemu organu ali da je pristojni organ na svojo pobudo začel kazenski postopek;
 • izjavo o odškodnini in pomoči, ki jo je vložnik prejel, o vlogah, ki se obravnavajo, ali o sredstvih, s katerimi lahko prejme kakršno koli odškodnino ali pomoč za navedene dogodke;
 • vlogo za izdajo potrdila državnega tožilca, iz katere izhaja, da obstajajo dokazi prima facie za domnevo, da so bile poškodbe povzročene z nasilnim in naklepnim dejanjem;
 • če je žrtev španski državljan, kopijo nacionalnega osebnega dokumenta;
 • državljani države članice EU morajo priložiti listino, ki dokazuje njihovo državljanstvo;
 • izjavo žrtve o tem, ali se je terapevtska obravnava že začela, in, če je ustrezno, dokazila o plačanih izdatkih. Če se obravnava še ni končala, je treba o tem priložiti izjavo;
 • izjavo o vseh dohodkih, ki jih je zadevna oseba prejela v letu pred letom datuma vložitve vloge, ter kopijo napovedi davka od dohodkov za zadnje obračunsko leto, če taka napoved ni bila vložena, pa potrdilo o oprostitvi, ki ga izda nacionalna agencija za davčno upravo (AEAT).

V primeru terorističnih kaznivih dejanj se postopek dodelitve različnih vrst zakonsko določenih pomoči začne na podlagi vloge, ki jo na uradnem obrazcu vloži zadevna oseba ali njen zastopnik, priložene pa ji morajo biti naslednje listine:

 • listine z dokazili o statusu prizadete osebe ali, če je ustrezno, o stopnji razmerja z žrtvijo;
  • sodba, zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva in ki priznava pravico do odškodnine za zadevne dogodke in škodo v okviru uporabe španske zakonodaje;
  • če sodba še ni izdana, vendar so bili izvedeni ustrezni pravni postopki ali pa se je začel kazenski postopek za pregon kaznivih dejanj, se predloži kakršen koli pravno dopusten listinski dokaz, iz katerega izhajajo status žrtve ali upravičenca, utrpela škoda in narava dogodkov, zaradi katerih je bila navedena škoda povzročena;
  • kakršno koli predhodno upravno odločbo;
  • potrdilo o smrti, če je žrtev umrla;
  • kopijo družinskega registra (Libro de familia);
  • policijska poročila ali izjave;
  • klinična ali psihološka poročila;
 • če se zahteva začasna namestitev:
  • policijsko poročilo ali potrdilo policije oziroma Guardie Civil, ki potrjuje, da je domnevna škoda nastala med terorističnim napadom ali kot posledica terorističnega napada (če dokazi o vzroku škode niso vneseni v upravne evidence);
  • če je vložnik lastnik: listino, prodajno pogodbo ali potrdilo iz zemljiške knjige, ali najnovejši račun za plačilo davka na nepremičnine (Impuesto de Bienes Inmuebles), ali izjavo predsednika združenja prebivalcev, da je vložnik njihov član;
  • če je vložnik najemnik: najemno pogodbo ali potrdilo o plačilu zadnje najemnine ali račun za dobavljeno vodo, elektriko ali telefon na ime najemnika;
  • če vložnik ni ne lastnik ne najemnik: listino, ki dokazuje njegov pravni položaj za izvedbo ali zagotovitev popravila;
  • če se nanaša na njegovo običajno bivališče in prizadeti naslov ni vpisan v nacionalnem osebnem dokumentu vložnika: potrdilo o registraciji ali napoved davka od dohodkov, v katerem je navedena rezidenčnost za davčne namene, ali izjavo predsednika združenja stanovalcev, da je vložnik običajni prebivalec bivališča;
 • če se zahteva odškodnina za škodo na vozilu:
  • policijsko poročilo ali potrdilo policije oziroma Guardie Civil, ki potrjuje, da je domnevna škoda nastala med terorističnim napadom ali kot posledica terorističnega napada (če dokazi o vzroku škode niso vneseni v upravne evidence);
  • potrdilo o registraciji vozila, izdano na ime vložnika;
  • dokazilo, da je bila v času napada sklenjena in veljavna zavarovalna polica, z navedbo vrste police in kritih tveganj;
  • če je bilo opravljeno popravilo, račun, ki dokazuje stroške popravila za odpravo škode zaradi terorističnega dejanja;
 • če se zahteva pomoč za študij, je treba priložiti dokazila, iz katerih izhajajo predmeti, na katere se je študent vpisal, in njegovi študijski dosežki.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je za obravnavo zakonsko določene javne pomoči in odločanje o njej pristojen generalni direktorat za kadrovske stroške in stroške državnih pokojnin pri ministrstvu za finance in javno upravo.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj je za odločanje o dodelitvi ali zavrnitvi zakonsko odobrene pomoči pristojno ministrstvo za notranje zadeve.

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se vloge za pomoč vložijo na uradnem obrazcu in pošljejo generalnemu direktoratu za kadrovske stroške in stroške državnih pokojnin pri ministrstvu za finance in javno upravo na naslednji naslov:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) - 28020 Madrid.

Vložniki se lahko za pomoč pri pripravi in pošiljanju vlog za pomoč obrnejo na zadevne urade za podporo žrtvam kaznivih dejanj, kjer prejmejo informacije o kakršni koli finančni pomoči, do katere so morda upravičeni, in o različnih postopkih.

Ti uradi so v vseh avtonomnih skupnostih, v skoraj vseh prestolnicah pokrajin in tudi v drugih mestih.

Lokacije uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj lahko najdete na naslednji povezavi.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj se vloge za pomoč vložijo na uradnem obrazcu in pošljejo generalnemu direktoratu za pomoč žrtvam terorizma pri ministrstvu za notranje zadeve na naslednji naslov:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Pri uradu za informacije in podporo žrtvam terorizma pri nacionalnem višjem sodišču je mogoče dobiti splošne informacije o finančni pomoči, do katere so morda upravičene žrtve terorizma. Naslov urada je:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktna telefonska številka: +34 914007402.

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se vložniku po zaključku vseh preiskav in pred pripravo osnutka odločbe o dodelitvi ali zavrnitvi zahtevane pomoči odobri zaslišanje v skladu z zakonodajo, ki se uporablja, na katerem lahko predstavi upoštevne argumente.

Če je bilo kaznivo dejanje storjeno v Španiji in ima vložnik, ki zaprosi za pomoč, običajno prebivališče v drugi državi članici EU, vloga za pomoč pa je bila vložena prek pomožnega organa države članice, v kateri ima vložnik običajno prebivališče, si lahko generalni direktorat za kadrovske stroške in stroške državnih pokojnin pri ministrstvu za finance in javno upravo kot organ odločanja zagotovi sodelovanje zadevnega pomožnega organa pri izvedbi postopka zaslišanja vložnika ali katere koli druge osebe, če meni, da je to potrebno.

Generalni direktorat za kadrovske stroške in stroške državnih pokojnin pri ministrstvu za finance in javno upravo lahko pomožni organ države članice, v kateri ima vložnik vloge za pomoč običajno prebivališče, zaprosi za pomoč pri vsem, kar potrebuje za izvedbo zaslišanja, da lahko preiskovalni organ, ki odloča o dodelitvi ali zavrnitvi pomoči, izvede zaslišanje neposredno, prek telefona ali videokonference, če se vložnik s tem strinja. Poleg tega mora pomožni organ, ki izvaja zaslišanje, generalnemu direktoratu za kadrovske stroške in stroške državnih pokojnin pri ministrstvu za finance in javno upravo poslati poročilo o izvedenem zaslišanju.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj se uporabljajo enaka pravila kot v primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, če je bilo kaznivo dejanje storjeno v Španiji, vložnik vloge za pomoč pa ima običajno prebivališče v drugi državi članici EU. Če se vloga za pomoč vloži prek pomožnega organa države članice, v kateri ima vložnik običajno prebivališče, zgoraj opisana dejanja v zvezi z zaslišanjem opravi ministrstvo za notranje zadeve prek generalnega direktorata za podporo žrtvam terorizma kot organa odločanja.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je rok za vložitev zahtevka za pomoč na splošno eno leto od datuma, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Roki za izdajo dokončne ali začasne odločbe o dodelitvi ali zavrnitvi pomoči so naslednji:

 • v primeru poškodb, ki povzročijo invalidnost, poslabšanja poškodb ali smrti: šest mesecev;
 • v primeru začasne nesposobnosti: štiri mesece;
 • za stroške terapevtske obravnave po kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost in pogrebne stroške: dva meseca.

Vloga se lahko šteje za zavrnjeno, če odločba ni izrecno izdana ob preteku roka za izdajo izrecne odločbe.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj na splošno velja, da je treba vloge vložiti v enem letu od nastanka škode oziroma od trenutka postavitve diagnoze, iz katere izhaja vzročna zveza med posledicami in terorističnim dejanjem. V primeru pomoči za študij je rok tri mesece od vpisa na študijski program.

Rok za sprejetje zadevne odločbe in obvestilo o njej je 12 mesecev, razen v primeru pomoči za študij, pri kateri je rok 6 mesecev, pri čemer se šteje, da je zahtevi ugodeno, če izrecna odločba ob izteku roka ni izdana.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost lahko vložniki izpodbijajo odločbe ministrstva za finance in javno upravo o zakonsko določeni pomoči v enem mesecu po prejetju obvestila o odločbi. Če se odločba v navedenem roku ne izpodbija, ostale le še možnost vložitve zahteve za izredni pregled pri ustreznem ministrstvu.

Vlogo, s katero se izpodbija odločba, je mogoče vložiti pri ministrstvu za finance in javno upravo ali pri nacionalni komisiji za pomoč in podporo žrtvam nasilnih kaznivih dejanj (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Nacionalna komisija je organ, pristojen za odločanje o pritožbah zoper odločbe ministrstva za finance in javno upravo o pomoči, odobreni v skladu z zakonodajo, ki se uporablja.

Če nacionalna komisija v treh mesecih po vložitvi pritožbe ne doseže dogovora, se lahko šteje, da je pritožba zavrnjena, pri čemer se lahko zoper tako odločitev nato vloži upravna pritožba.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj je mogoče pritožbo zoper odločbe, ki jih ministrstvo za notranje zadeve izda glede izvedbe upravnega postopka v zvezi z vložitvijo vloge za različne vrste pomoči, vložiti interno ali neposredno v okviru upravnega pravosodnega sistema.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se lahko vložniki za pomoč pri pripravi in pošiljanju vlog za pomoč obrnejo na ustrezne urade za podporo žrtvam kaznivih dejanj, kjer prejmejo informacije o finančni pomoči, do katere so morda upravičeni, in o različnih postopkih, s katerimi lahko zaprosijo zanjo.

Ti uradi so v vseh avtonomnih skupnostih, v skoraj vseh prestolnicah pokrajin in tudi v drugih mestih.

Lokacije uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj lahko najdete na naslednji povezavi.

Posamezni obrazci za vložitev vloge za pomoč so na voljo na naslednji povezavi.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj se vloge za pomoč vložijo na uradnem obrazcu in pošljejo generalnemu direktoratu za pomoč žrtvam terorizma pri ministrstvu za notranje zadeve na naslednji naslov:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Posamezni obrazci za vložitev vloge za pomoč so na voljo na naslednji povezavi.

Pri uradu za informacije in podporo žrtvam terorizma pri nacionalnem višjem sodišču je mogoče dobiti splošne informacije o finančni pomoči, do katere so morda upravičene žrtve terorizma. Naslov urada je:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktna telefonska številka: +34 914007402.

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost so obrazci ali predloge za različne vrste pomoči na voljo na naslednji povezavi.

Lokacije uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj, ki lahko zagotovijo informacije o finančni pomoči, do katere ste morda upravičeni, ter o različnih postopkih, s katerimi lahko zaprosite zanjo, lahko najdete na naslednji povezavi.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj lahko informacije o pomoči, ki je na voljo, najdete na spletišču ministrstva za notranje zadeve.

Pri uradu za informacije in podporo žrtvam terorizma pri nacionalnem višjem sodišču je mogoče dobiti splošne informacije o finančni pomoči, do katere so morda upravičene žrtve terorizma.

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost lahko žrtve zaprosijo za brezplačno pravno pomoč v skladu z zahtevami in postopkom iz zakonodaje, ki se uporablja.

Na podlagi španske zakonodaje so zlasti žrtve nasilja na podlagi spola upravičene do brezplačnega pravnega svetovanja neposredno pred vložitvijo prijave ter do brezplačne obrambe in zastopanja po odvetniku in zastopniku v vseh postopkih in upravnih postopkih, ki posredno ali neposredno izhajajo iz utrpelega nasilja.

V takih primerih bi morala ena pravna skupina prevzeti obrambo žrtve, če je s tem ustrezno zagotovljena pravica žrtve do obrambe. V primeru žrtvine smrti imajo to pravico tudi njeni nasledniki, če niso bili udeleženi pri dejanju.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj so žrtve terorizma, ki jih priznava španska zakonodaja, ne glede na svoja finančna sredstva upravičene do pravne pomoči v vseh sodnih in upravnih postopkih, ki izhajajo iz terorističnega dejanja, zaradi katerega imajo status žrtve, in sicer v skladu s pogoji zakonodaje o brezplačni pravni pomoči, ki velja v Španiji.

Vsekakor se takojšnja brezplačna pravna pomoč zagotovi vsem žrtvam terorizma, ki zaprosijo zanjo. Pravica do pravne pomoči preneha, če status žrtve pozneje ni priznan ali če je izdana oprostilna sodba, zoper katero ni več mogoče vložiti pravnega sredstva, ali če v zvezi z zadevo ni izveden noben nadaljnji ukrep, pri čemer ni treba povrniti stroškov kakršnih koli prejemkov, ki so bili do tega trenutka brezplačno na voljo.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se lahko vložniki za pomoč pri pripravi in pošiljanju vlog za pomoč obrnejo na ustrezne urade za podporo žrtvam kaznivih dejanj, kjer prejmejo informacije o finančni pomoči, do katere so morda upravičeni, in o različnih postopkih, s katerimi lahko zaprosijo zanjo.

Ti uradi so v vseh avtonomnih skupnostih, v skoraj vseh prestolnicah pokrajin in tudi v drugih mestih.

Lokacije uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj lahko najdete na naslednji povezavi.

Pri uradu za informacije in podporo žrtvam terorizma pri nacionalnem višjem sodišču je mogoče dobiti splošne informacije o finančni pomoči, do katere so morda upravičene žrtve terorizma. Naslov urada je:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktna telefonska številka: +34 914007402.

Zadnja posodobitev: 17/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.