Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Enligt lagen om brottsoffer (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. nr 288/1972, beviljas enskilda ersättning när det kan göras sannolikt att dessa vid tidpunkten för beslutet har fysiska skador eller hälsobesvär till följd av en olaglig och uppsåtlig gärning som medför fängelse i mer än sex månader.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

En olaglig och uppsåtlig gärning som medför fängelse i mer än sex månader och som gett upphov till fysiska skador eller hälsobesvär.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja. Familjemedlemmar som i civilrättsligt hänseende var i beroendeställning till den avlidne (barn, make/maka) är berättigade till ersättning.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, om offret fick allvarliga skador. Brottet måste också ha fått familjemedlemmen (barn, make/maka, syskon) att drabbas av en sådan chock att de fått betydande psykiska besvär.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja. Brottet måste ha begåtts i Österrike efter den 30 juni 2005. Vanligtvis måste den sökande ha vistats lagligt i landet vid tidpunkten för brottet.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Enligt lagen om brottsoffer har österrikiska medborgare och EU-medborgare (om de stadigvarande vistades i Österrike före brottet) i princip även rätt till ersättning för skador som de åsamkats utomlands.

Enligt artikel 2 i rådets direktiv 2004/80/EG ska ersättningen betalas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat på vars territorium brottet begicks.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Brottsoffret och dennes efterlevande måste medverka i utredningen av brottet och sökandet efter gärningsmannen. I annat fall kan ersättningsansökningarna avslås.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen - om denne har identifierats?

Nej.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Gärningsmannen behöver inte vara identifierad eller dömd. Det räcker att ett brott sannolikt har ägt rum.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

De flesta ansökningar om ersättning måste ha gjorts inom tre år från brottet för att du ska vara berättigad till retroaktivt stöd. Om ansökan inges senare betalas stödet ut från och med den månad som följer på den månad som ansökan ingavs.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Följande stöd kan ges:

1. Ersättning för inkomstbortfall eller förlust av underhåll.

2. Terapeutisk vård som
a) medicinsk hjälp,
b) läkemedel,
c) medicinska hjälpmedel,
d) institutionsvård,
e) tandvårdsbehandling,
f) hälsofrämjande åtgärder (§ 155 i den allmänna socialförsäkringslagen (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. nr 189/1955).

2a. Ersättning av kostnaden för krisinterventioner som genomförs av kliniska och hälsoinriktade psykologer och psykiatriker.

3. Ortopedisk vård som
a) utprovning av protester, ortopediska hjälpmedel och andra hjälpmedel, och reparation och byte av dessa,
b) ersättning av kostnaden för att anpassa vardagsföremål och installation av handikappbadrum,
c) bidrag för att täcka kostnaden för att anpassa s.k. flerspåriga fordon så att de kan köras av personer med funktionsnedsättning,
d) stöd för upphandling av flerspåriga fordon,
e) eventuella rese- och transportkostnader.

4. Medicinsk rehabilitering som
a) vistelse på sjukvårdsinrättningar som främst är inriktade på rehabilitering,
b) medicinsk hjälp, läkemedel och medicinska hjälpmedel, om dessa krävs i direkt förhållande till eller i samband med a),
c) eventuella rese- och transportkostnader.

5. Yrkesrehabilitering som
a) arbetsträning för att återfå eller förbättra arbetsförmågan,
b) utbildning för omställning ett nytt yrke,
c) bidrag eller lån (§ 198.3 i den allmänna socialförsäkringslagen, (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG 1955)).

6. Social rehabilitering som
a) bidrag för att täcka kostnaderna för körkort om personens funktionsnedsättning innebär att det inte är rimligt att förvänta sig att han eller hon ska utnyttja allmänna kommunikationsmedel,
b) övergångsersättning (§ 306 i ASVG 1955).

7. Vårdbidrag, bidrag för blinda.

8. Ersättning av begravningskostnader.

9. Behovsprövade ytterligare förmåner.

10. Ersättning i form av en klumpsumma för sveda och värk.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Det varierar.

Det förekommer både månatliga utbetalningar (ersättning för inkomstbortfall/förlust av underhåll, behovsprövade ytterligare förmåner, vårdbidrag och bidrag för blinda) och ersättning i form av en klumpsumma (t.ex. ersättning av begravningskostnader, ersättning i form av en klumpsumma för sveda och värk).

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

I lagen om brottsoffer anges på vilka grunder ersättning kan nekas (t.ex. grov försumlighet, inblandning i ett slagsmål).

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

För det mesta saknar din ekonomiska situation betydelse för din möjlighet att få ersättning. Inkomstbortfall och förlust av underhåll beräknas i enlighet med civilrättsliga kriterier och är inte behovsprövade.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Nej.

Hur beräknas ersättningen?

Från fall till fall. Fortlöpande ersättning för inkomstbortfall och förlust av underhåll beräknas i enlighet med civilrättsliga kriterier.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det finns inte något minsta eller högsta ersättningsbelopp.

Det finns inkomstgränser eller fasta belopp för särskilda typer av stöd.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej. Det är upp till den aktuella myndigheten att fastställa beloppet. Brottsoffret måste emellertid samarbeta och tillhandahålla de uppgifter som behövs.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Hänsyn tas till statliga förmåner (som t.ex. arbetslöshetsersättning) och sociala trygghetsförmåner (invaliditetsförmåner etc.), och förekomsten av sådana minskar den ersättning för inkomstbortfall som ges enligt med lagen om brottsoffer.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ja. Om det finns ett akut behov av ekonomiskt stöd. Det måste göras sannolikt att stödet är välgrundat.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ja.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Följande handlingar måste vanligtvis bifogas ansökan:

  • Fullmakt/intyg om behörighet att agera eller släktskap med brottsoffret.
  • Brottsoffrets dödsattest.
  • Kopia av polisanmälan.
  • Kopia av domen/domstolsavgörandet.
  • Läkarutlåtanden och läkarintyg.
  • Sjukhusräkningar.
  • Räkningar för andra utgifter (vård, begravning).
  • Inkomst (lön, utbetalning av sociala välfärdsförmåner/socialt stöd, bidrag).
  • Bekräftelse på (eller avsaknad av) bidrag från annat håll (välfärdssystemet, privat försäkring).
  • Aktuellt utdrag ur belastningsregister för sökanden.

Myndigheten begär även själv in handlingar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Förbundsmyndigheten för sociala frågor och frågor rörande personer med funktionsnedsättning, socialministeriet (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tfn: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-post: post.wien@sozialministeriumservice.at

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Till förbundsmyndigheten för sociala frågor och frågor rörande personer med funktionsnedsättning, socialministeriet (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tfn: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-post: post.wien@sozialministeriumservice.at

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Du kan behöva medverka i förfarandet (för en sakkunnigbedömning, för att besvara frågor etc.), men utöver det behöver du i regel inte närvara.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Det beror på vilken typ av ersättning som begärs. Beslutet fattas vanligtvis inom några månader.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga socialministeriets beslut till den federala förvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht). Beslut kan även överklagas till författningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof) och till högsta förvaltningsdomstolen (Verwaltungsgerichtshof).

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du behöver inte fylla i ett ansökningsformulär för att ansöka om ersättning. Socialministeriet tillhandahåller information på sin webbplats (tillsammans med relevanta formulär).

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (Socialministeriet - Social ersättning)

Sozial Ministerium - Verbrechensopfer (Socialministeriet - Brottsoffer)

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Socialministeriet tillhandahåller rättslig information. Det kan inte tillhandahålla eller betala för en advokat.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja, t.ex. frivilligorganisationen Vita ringen (Weisser Ring).

Senaste uppdatering: 19/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.