Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Klicka här för att komma till avsnittet om offer för terrorism.

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Kommissionen för ekonomiskt stöd till offer för uppsåtliga våldsbrott (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, nedan kallad brottsofferkommissionen) kan bevilja ekonomiskt stöd till personer som utsatts för ett uppsåtligt våldsbrott i Belgien (och anhöriga till dessa).

För offer för terrorism gäller de särskilda bestämmelser som anges nedan.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ersättningen från brottsofferkommissionen varierar beroende på brottsofferkategori:

A. Direkta brottsoffer – människor som fått fysiska och/eller psykiska skador som en direkt följd av ett våldsbrott i Belgien.

För direkta brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • tillfällig och permanent funktionsnedsättning,
 • ideell skada,
 • inkomstbortfall,
 • estetiska skador,
 • förlorade skolår (avbruten skolgång),
 • sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet (inklusive ersättning för processkostnader) upp till högst 6 000 euro,
 • materiella kostnader (högst 1 250 euro).

B. Indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har avlidit till följd av ett uppsåtligt våldsbrott.

För denna kategori brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • begravningskostnader (upp till högst 6 000 euro/dödsfall),
 • kostnader för förfarandet,
 • förlust av underhåll för anhöriga som var ekonomiskt beroende av brottsoffret före hans eller hennes frånfälle,
 • förlorade skolår.

C. Indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har fått allvarliga skador till följd av ett uppsåtligt våldsbrott.

För denna kategori brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, nära anhöriga (arvingar) intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har avlidit som en direkt följd av ett uppsåtligt våldsbrott kan få ekonomiskt stöd.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, nära anhöriga (arvingar) intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet som inte har avlidit men som har fått allvarliga skador som en direkt följd av ett uppsåtligt våldsbrott kan få ekonomiskt stöd.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja. Brottsofferkommissionen kan bevilja ekonomiskt stöd oavsett vilket land du är medborgare i och oavsett om du vistas lagligt eller olagligt i Belgien.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, brottsofferkommissionen kan endast bevilja ekonomiskt stöd för brott som ägt rum i Belgien.

Det finns dock ett undantag, nämligen vid terrorbrott som begåtts utomlands och där brottsoffren är belgiska medborgare eller har hemvist i Belgien (se avsnittet om offer för terrorism).

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, brottet måste ha anmälts till polisen. Enligt lagen av den 1 augusti 1985, som reglerar brottsofferkommissionens verksamhet, måste du även ha framställt skadeståndskrav i en brottmålsprocess.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Ett krav på statlig brottsofferersättning kan endast framställas i slutet av rättsprocessen. Kravet måste grundas på ett slutligt domstolsavgörande.

Under vissa förhållanden kan du emellertid beviljas ett akut stöd innan rättsprocessen har avslutats.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Ja. Om gärningsmannen har identifierats måste brottsoffret först framställa skadeståndskrav mot gärningsmannen i en brottmålsprocess, eftersom det stöd som brottsofferkommissionen ger är en alternativ form av ersättning som endast beviljas som en sista utväg.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Om gärningsmannen inte är identifierad när rättsprocessen avslutas eller om ärendet läggs ned grund av att gärningsmannen inte har kunnat identifieras kan ett brottsoffer begära ekonomiskt stöd från brottsofferkommissionen. I så fall måste brottsoffret åtminstone formellt ha anmält brottet (till polisen eller åklagarmyndigheten).

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

En ansökan om ekonomiskt stöd måste inges inom tre år från det att domstolsavgörandet vann laga kraft eller inom tre år från beslutet att lägga ned ärendet på grund av att gärningsmännen inte har kunnat identifieras.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

För direkta brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • tillfällig och permanent funktionsnedsättning,
 • ideell skada,
 • inkomstbortfall,
 • estetiska skador,
 • förlorade skolår (avbruten skolgång),
 • sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet (inklusive ersättning för processkostnader) upp till högst 6 000 euro,
 • materiella kostnader (högst 1 250 euro).

För indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har avlidit till följd av ett uppsåtligt våldsbrott –

tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • begravningskostnader (upp till högst 6 000 euro/dödsfall),
 • kostnader för förfarandet,
 • förlust av underhåll för anhöriga som var ekonomiskt beroende av brottsoffret före hans eller hennes frånfälle,
 • förlorade skolår.

För indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har fått allvarliga skador till följd av ett uppsåtligt våldsbrott –

 • tar brottsofferkommissionen hänsyn till
 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Det ekonomiska stödet från brottsofferkommissionen betalas ut i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Brottsofferkommissionen kan ta hänsyn till hur det direkta offret för det uppsåtliga våldsbrottet agerade vid brottstillfället och huruvida brottsoffret bidrog till den skada som han eller hon lidit.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ingen hänsyn tas till din ekonomiska situation.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Brottsofferkommissionen tar hänsyn till den ersättning som gärningsmannen betalar och ersättning från ömsesidiga organisationer eller försäkringsbolag (subsidiaritetsprincipen).

Hur beräknas ersättningen?

Brottsofferkommissionen, som fungerar som förvaltningsdomstol, beviljar ekonomiskt stöd grundat på rättvisekriterier.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det minsta beloppet: 500 euro

Det högsta beloppet i huvudersättning (och full ersättning): 125 000 euro

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Det är inte obligatoriskt.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, ersättningen från brottsofferkommissionen grundas på subsidiaritetsprincipen. Hänsyn tas därför till ersättning från försäkringsbolag (och gärningsmannen).

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Akut stöd kan beviljas även om ett domstolsavgörande inte har meddelats i målet. I enlighet med brottsofferkommissionens praxis kan brottsofferkommissionen endast bevilja akut stöd för de sjukvårdskostnader (minsta belopp 500 euro) som brottsoffret måste betala (efter att försäkringsbolag har betalat eller vägrat att betala sin andel).

Det akuta stödet har begränsats till 30 000 euro.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ytterligare (ekonomiskt) stöd kan begäras om skadan förvärras under de tio år som följer på beviljandet av stödet, förutom om brottsoffret redan har fått det högsta möjliga ersättningsbeloppet från den belgiska staten (125 000 euro). Brottsoffret måste (med hjälp av detaljerad medicinsk dokumentation) styrka att hans eller hennes skada har förvärrats.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • Ansökningsblankett (fr Word (39 Kb) fr, nl Word (35 Kb) nl).
 • Kopia på polisanmälan + detaljerad beskrivning av brottet.
 • Kopia på skadeståndskravet i brottmålsprocessen.
 • Kopia på alla domar som meddelats i målet.
 • Kopia på de läkarintyg som beskriver de fysiska och/eller psykiska konsekvenserna av brottet. Kopia på bevis på sjukvårdskostnader/materiella kostnader/kostnader för förfarandet som inte täcks av någon försäkring.
 • Bevis på inkomstförlust.
 • Vid dödsfall, kopia på dödsattest.
 • För nära anhöriga till ett brottsoffer ett officiellt intyg om hushållets sammansättning från myndigheten för registrering av civilstånd (Etat civil).
 • Bevis på begravningskostnader (om brottsoffret har avlidit).
 • Bevis på avbruten skolgång.
 • Bevis på ersättning som betalats av gärningsmannen eller gärningsmannens konkursbo.
 • Bevis på utbetalningar från försäkringsbolag.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Kommissionen för ekonomiskt stöd till offer för uppsåtliga våldsbrott (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders), som är en del av det federala justitieministeriet (SPF JUSTICE/FOD JUSTITIE).

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökan (bestående av ansökningsblankett och styrkande handlingar) ska postas i två exemplar till (postadress):

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
1000 BRUXELLES/BRUSSEL

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej. Du måste inte vara närvarande vid brottsofferkommissionens förhandlingar när beslut fattas om din ansökan.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Cirka 18 månader för huvudersättningen.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Brottsofferkommissionens beslut kan inte överklagas. Det är endast möjligt att väcka en talan om ogiltigförklaring vid det belgiska statsrådet (Conseil d’Etat/Raad van State).

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Från brottsofferkommissionens webbplats eller via telefon.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

Tfn: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

E-postadress: commission.victimes@just.fgov.be

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Inte via brottsofferkommissionen.

Rättshjälp kan (under vissa förhållanden) begäras från advokatsamfundet i den domkrets där brottet ägde rum eller där brottsoffret har hemvist.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Det finns brottsofferjourer som kan hjälpa brottsoffer att ansöka om ekonomiskt stöd från brottsofferkommissionen.

Brottsofferstöd ges av Belgiens gemenskaper och regioner.

För mer information (särskilt om de olika organ som har rätt att ge stöd):

Federationen Vallonien-Bryssel http://www.victimes.cfwb.be/

Flandern: https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

För offer för terrorism:

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Kommissionen för ekonomiskt stöd till offer för uppsåtliga våldsbrott (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, nedan kallad brottsofferkommissionen) kan bevilja ekonomiskt stöd till offer för terrorism. Ärenden som rör offer för terrorism handläggs av brottsofferkommissionens avdelning för terroristbrott.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ersättningen från brottsofferkommissionen varierar beroende på brottsofferkategori:

A. Direkta brottsoffer – människor som har fått fysiska och/eller psykiska skador som en direkt följd av ett våldsbrott i Belgien.

För direkta brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • tillfällig och permanent funktionsnedsättning,
 • ideell skada,
 • inkomstbortfall,
 • estetiska skador,
 • förlorade skolår (avbruten skolgång),
 • sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet (inklusive ersättning för processkostnader) upp till högst 6 000 euro,
 • materiella kostnader (högst 1 250 euro).

B. Indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har avlidit till följd av ett uppsåtligt våldsbrott.

För denna kategori brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • begravningskostnader (upp till högst 6 000 euro/dödsfall),
 • kostnader för förfarandet,
 • förlust av underhåll för anhöriga som var ekonomiskt beroende av brottsoffret före hans eller hennes frånfälle,
 • förlorade skolår.

C. Indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har fått svåra skador till följd av ett uppsåtligt våldsbrott.

För denna kategori brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, nära anhöriga (arvingar) intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har avlidit som en direkt följd av ett terroristbrott kan få ekonomisk ersättning.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, nära anhöriga (arvingar) intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet som inte har avlidit men som har fått allvarliga skador som direkt följd av ett terroristbrott kan få ekonomisk ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja. Brottsofferkommissionen kan bevilja ekonomiskt stöd oavsett vilket land du är medborgare i och oavsett om du vistas lagligt eller olagligt i Belgien.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Brottsofferkommissionens avdelning för terroristbrott kan bevilja ekonomiskt stöd vid terrorhandlingar som begåtts utomlands om brottsoffren är belgiska medborgare eller har hemvist i Belgien. Den belgiska federala regeringen måste dock i en kunglig förordning ha fastställt att handlingarna är att betrakta som terrorhandlingar.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Nej, men det ligger i brottsoffrets eller hans eller hennes anhörigas intresse att registrera sig som offer (för ett terroristbrott) hos polisen eller åklagarmyndigheten.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Nej.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja. Det ekonomiska stöd som brottsofferkommissionen beviljar offer för terrorism beviljas oberoende av eventuella rättsliga förfaranden.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

En ansökan om ekonomisk ersättning på grund av terrorhandlingar måste inges till brottsofferkommissionen inom tre år från ikraftträdandet av den kungliga förordning där det fastställdes att handlingarna ska betraktas som terrorhandlingar.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

För direkta brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • tillfällig och permanent funktionsnedsättning,
 • ideell skada,
 • inkomstbortfall,
 • estetiska skador,
 • förlorade skolår (avbruten skolgång),
 • sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet (inklusive ersättning för processkostnader) upp till högst 6 000 euro,
 • materiella kostnader (högst 1 250 euro).

För indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har avlidit till följd av ett uppsåtligt våldsbrott –

tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • begravningskostnader (upp till högst 6 000 euro/dödsfall),
 • kostnader för förfarandet,
 • förlust av underhåll för anhöriga som var ekonomiskt beroende av brottsoffret före hans eller hennes frånfälle,
 • förlorade skolår.

För indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har fått svåra skador till följd av ett uppsåtligt våldsbrott –

tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet.

Notera att förfarandet för ekonomiskt stöd till offer för terrorism kommer att ändras under 2018.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Det ekonomiska stödet från brottsofferkommissionen betalas ut i en klumpsumma, även om brottsoffret kan få både ett förskott och huvudersättningen.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Brottsofferkommissionen kan ta hänsyn till hur det direkta offret för det uppsåtliga våldsbrottet agerade vid brottstillfället och huruvida brottsoffret bidrog till den skada som han eller hon lidit.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ingen hänsyn tas till din ekonomiska situation.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Brottsofferkommissionen tar hänsyn till den ersättning som gärningsmannen betalar och ersättning från ömsesidiga organisationer eller försäkringsbolag (subsidiaritetsprincipen).

Hur beräknas ersättningen?

Brottsofferkommissionen, som fungerar som förvaltningsdomstol, beviljar ekonomiskt stöd grundat på rättvisekriterier.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det minsta beloppet: 500 euro
Det högsta förskottsbeloppet: 30 000 euro
Det högsta beloppet i huvudersättning (och full ersättning): 125 000 euro

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Det är inte obligatoriskt.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, ersättningen från brottsofferkommissionen grundas på subsidiaritetsprincipen. Hänsyn tas därför till ersättning från försäkringsbolag (och gärningsmannen).

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ett förskott kan betalas till offer för terrorism. Akut stöd kan beviljas offer för terrorism som har lagts in på sjukhus och till nära anhöriga till offer som har avlidit till följd av terrorhandlingen.

Det akuta stödet begränsas till 30 000 euro.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ytterligare (ekonomiskt) stöd kan begäras om skadan förvärras under de tio år som följer på beviljandet av stödet, förutom om brottsoffret redan har fått det högsta möjliga ersättningsbeloppet från den belgiska staten (125 000 euro). Brottsoffret måste (med hjälp av detaljerad medicinsk dokumentation) styrka att hans eller hennes skada har förvärrats.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • Särskilda ansökningsblanketter för offer för terrorism (fr Word (73 Kb) fr, nl Word (66 Kb) nl eller en Word (67 Kb) en).
 • Kopia på polisanmälan + detaljerad beskrivning av brottet.
 • Kopia på läkarintyg som beskriver de fysiska och/eller psykiska konsekvenserna av gärningarna.
 • Kopia på bevis på de sjukvårdskostnader/materiella kostnader/kostnader för förfarandet som inte täcks av försäkring.
 • Bevis på inkomstförlust.
 • Vid dödsfall, kopia på dödsattest.
 • För nära anhöriga till ett brottsoffer ett officiellt intyg om hushållets sammansättning från myndigheten för registrering av civilstånd (Etat civil).
 • Bevis på begravningskostnader (om brottsoffret har avlidit).
 • Bevis på avbruten skolgång.
 • Bevis på utbetalningar från försäkringsbolag.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Kommissionen för ekonomiskt stöd till offer för uppsåtliga våldsbrott – Avdelningen för terroristbrott (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökningar (bestående av ansökningsblankett och styrkande handlingar) kan skickas med e-post eller vanlig post till:

Postadress:
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
SPF Justice/FOD Justitie
Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
1000 BRUXELLES/BRUSSEL
E-postadress: terrorvictims@just.fgov.be

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej. Du måste inte vara närvarande vid brottsofferkommissionens förhandlingar när beslut fattas om din ansökan.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ett beslut om förskott fattas inom fyra till sex veckor från det att ansökan lämnas in, om ansökan är fullständig.

Däremot prövar brottsofferkommissionen ansökan om huvudersättningen först efter det att eventuella försäkringsbolag har gjort sina utbetalningar. Prövningen grundas på de långsiktiga konsekvenserna för brottsoffren.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Brottsofferkommissionens beslut kan inte överklagas. Det är endast möjligt att väcka en talan om ogiltigförklaring vid det belgiska statsrådet (Conseil d’Etat/Raad van State).

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
E-postadress: terrorvictims@just.fgov.be

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
E-postadress: terrorvictims@just.fgov.be
Tfn: +32 471 123 124

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Nej.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Det finns brottsofferjourer som kan hjälpa brottsoffer att ansöka om ekonomiskt stöd från brottsofferkommissionen.

Brottsofferstöd ges av Belgiens gemenskaper och regioner.

För mer information (särskilt om de olika organ som har godkänts som tillhandahållare av brottsofferstöd):

Federationen Vallonien-Bryssel: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandern: https://www.slachtofferzorg.be/

Senaste uppdatering: 14/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.