Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

I Bulgarien kan man få ersättning från staten för materiell skada som man har lidit som en direkt följd av ett av följande brott:

 • terrorism, mord, mordförsök, ett överlagt brott som lett till allvarlig kroppsskada, sexuellt ofredande, våldtäkt, människohandel,
 • brott som begåtts på uppdrag av ett organiserat kriminellt gäng,
 • annat allvarligt överlagt brott som lett till dödsfall eller allvarlig kroppsskada.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Se svaret på den första frågan.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Om offret har avlidit till följd av ett brott övergår rätten till ersättning till brottsoffrets barn eller partner/sambo.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Nej, det kan du inte. Brottsoffrets barn eller partner/sambo kan bara få ersättning om brottsoffret har avlidit till följd av ett brott.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ersättning kan beviljas utländska medborgare i de fall som anges i ett internationellt avtal som Bulgarien är part i.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, det kan du inte. Ersättningen betalas ut av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där brottet begicks.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, det måste du. Ingen ersättning betalas när brottsoffret inte har anmält brottet till de behöriga myndigheterna, såvida det inte finns legitima skäl till varför så inte skedde.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Ja, det måste du. Brottsoffer har rätt att begära ersättning så snart en brottmålsprocess har avslutats genom att en rättslig myndighet har meddelat ett slutligt avgörande. Avgörandet kan vara

 • en fällande dom i ett brottmål, inklusive en tredskodom,
 • en uppgörelse utanför domstol,
 • ett beslut från åklagarmyndigheten eller den behöriga domstolen som innebär att brottmålsprocessen avslutas, med undantag av ärenden som avslutas av de skäl som anges i artikel 24.1.1, 24.1.1.7, 24.1.1.8a och 24.1.1.9 i straffprocesslagen (Nakazatelno-protsesualen kodeks),
 • ett beslut från åklagarmyndigheten eller den behöriga domstolen om att vilandeförklara målet eftersom gärningsmannen inte har identifierats.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Även om det inte finns något sådant krav beviljas inte ersättning om brottsoffret har fått ersättning från annat håll.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Se svaret på frågan: ”Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?”

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökningar om ersättning ska inges senast ett år efter den dag det relevanta domstolsavgörandet vinner laga kraft.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ersättningen täcker, solidariskt, materiella skador som du har lidit som en direkt följd av brottet, däribland

 • sjukvårdskostnader, med undantag av kostnader som betalas av den nationella sjukförsäkringskassan,
 • inkomstbortfall,
 • juridiska kostnader,
 • förlorad försörjning,
 • begravningskostnader,
 • annan materiell skada.

Brottsoffren måste överlämna alla relevanta handlingar som krävs för styrka den påstådda materiella skadan.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Brottsoffer har rätt att få ersättningen från staten utbetalad i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättning ges inte om

 • brottsoffret under de senaste fem åren före ansökan om ersättning har dömts för ett av de brott som räknades upp i svaret på den första frågan,
 • brottet begicks under extrem känslomässig stress orsakad av en olaglig handling från brottsoffrets sida som fick, eller kunde ha fått, allvarliga konsekvenser för gärningsmannen eller gärningsmannens släktingar,
 • brottet begicks genom att gå över gränsen för vad som anses utgöra nödvärn.
 • Om brottsoffret har bidragit till de konsekvenser som brottet har resulterat i minskas den ersättning som annars skulle ha betalats ut.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Alla brottsoffer har samma rättigheter. Brottsoffrets ekonomiska situation påverkar inte rätten att begära ersättning från staten.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Staten betalar ut ersättning för brott som begåtts efter den 30 juni 2005 och som faller inom de kategorier som räknades upp i svaret på den första frågan.

Hur beräknas ersättningen?

Brottsoffren måste överlämna alla relevanta handlingar som krävs för styrka den påstådda materiella skadan.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Ersättningen från staten utgörs av ett kontantbelopp som inte får överstiga 10 000 bulgariska lev (BGN). När ersättning beviljas för underhåll till sådana personer i beroendeställning som är under 18 år och barn till en person som avlidit till följd av ett brott, får ersättningen för varje person i beroendeställning inte överstiga 10 000 BGN.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja, det förväntas du göra. I ersättningsansökan måste brottsoffret specificera ersättningsbeloppet och den skada som han eller hon kräver ersättning för.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, det kommer den.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, det kan du inte.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Nej, det kan du inte.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • En kopia på avgörandet från berörd rättslig myndighet och domskälen vid fällande dom.
 • Ett utdrag ur belastningsregistret om personen inte är bulgarisk medborgare.
 • En kopia på en identitetshandling.
 • Ett intyg om nuvarande hemvist för den person som har rätt till ersättning i Bulgarien.
 • En handling med uppgift om juridiskt ombud, vårdnadshavare eller förmyndare.
 • Ett intyg om arvsrätt om den person som har rätt till ersättning är ett barn, förälder, eller make/maka till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott.
 • Bestyrkta kopior av handlingar som styrker utgifter som t.ex. sjukvårdskostnader (med undantag av kostnader som täcks av den nationella sjukförsäkringskassan), begravningskostnader osv.
 • En handling som intygar brottsoffrets inkomster från ett anställningsförhållande eller motsvarande arrangemang under den sexmånadersperiod som föregick dagen för brottet.
 • En förteckning från domstolen över de kostnader som uppkommit i samband med det rättsliga förfarandet.
 • Handlingar som styrker annan materiell skada.
 • En förklaring om att brottsoffret inte har fått ersättning från annat håll för den materiella skada som han eller hon har lidit till följd av brottet.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej, det finns det inte.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer vid Bulgariens justitieministerium.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

REPUBLIKEN BULGARIENS JUSTITIEMINISTERIUM

Nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer

Adress: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Bulgarien

Webbplats: https://www.compensation.bg.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej, det behöver du inte.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

En ansökan om ersättning prövas senast en månad efter att den mottogs. Vid behov kan denna tidsfrist förlängas med högst tre månader.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Beslut från det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer kan inte överklagas.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Standardformuläret för att ansöka om ersättning kan fås från det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer, provinsguvernörer, utredare och brottsofferorganisationer. Ett elektroniskt ansökningsformulär är tillgängligt på det nationella rådets webbplats: https://www.compensation.bg.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Se webbplatsen för det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer: https://www.compensation.bg.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Brottsofferorganisationer ger praktiskt stöd till brottsoffer, inklusive hjälp med att fylla i ansökan om ersättning.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja. Den bulgariska sammanslutningen av brottsofferorganisationer.

Tfn: +359 29819300

Senaste uppdatering: 25/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.