Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Det går att ansöka om ersättning om någon utsatts för ett uppsåtligt våldsbrott i Kroatien som resulterat i allvarlig kroppsskada, allvarliga hälsoproblem eller dödsfall.

Med våldsbrott avses följande brott:

 1. Alla brott som begås med uppsåt och med användning av våld eller genom att kränka en annan persons sexuella integritet.
 2. Alla brott som hotar liv och egendom på grund av en handling som allmänt uppfattas som farlig eller som begås med hjälp av ett redskap och som resulterat i att en eller flera personer avlidit, fått allvarlig kroppsskada eller fått allvarliga hälsoproblem, och som i strafflagen har fastställts utgöra en grov form av grundläggande uppsåtligt brott.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

 • Det finns ingen generell ersättning för skador. För att vara berättigad till ersättning måste ett våldsbrott resultera i allvarlig kroppsskada eller allvarliga hälsoproblem eller dödsfall.
 • Direkta brottsoffer har rätt till ersättning för inkomstbortfall på 35 000 kroatiska kuna (HRK) om ett våldsbrott resulterat i allvarlig kroppsskada eller allvarliga hälsoproblem, och om det - förutsatt att alla övriga villkor i lagen är uppfyllda - kan styrkas att detta ledde till inkomstbortfall
 • Direkta brottsoffer har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader om ett våldsbrott resulterat i allvarlig kroppsskada eller allvarliga hälsoproblem, och om det - förutsatt att alla övriga villkor i lagen är uppfyllda - kan styrkas att detta medförde sjukvårdskostnader som brottsoffret själv var tvungen att betala. Ersättning för dessa sjukvårdskostnader kan begäras upp till och med den övre gräns som fastställts i Kroatiens föreskrifter om obligatorisk sjukvårdsförsäkring, och endast om det direkta brottsoffret inte har rätt till ersättning på basis av sjukförsäkringen.
 • Indirekta brottsoffer har rätt till ersättning för förlust av lagstadgat underhåll om det direkta brottsoffret avlider till följd av våldsbrottet och om det - förutsatt att alla övriga villkor i lagen är uppfyllda - kan styrkas att det indirekta brottsoffret har förlorat sitt lagstadgade underhåll. Om indirekta brottsoffer har rätt till förmåner från det obligatoriska pensionsförsäkringssystemet har de inte rätt till ersättning för förlust av lagstadgat underhåll. Ersättning för förlust av lagstadgat underhåll kan beviljas med till upp till totalt 70 000 kroatiska kuna (HRK) för alla indirekta brottsoffer.
 • Personer som betalade begravningskostnaderna för ett direkt brottsoffer som avled till följd av ett uppsåtligt brott har rätt till ersättning för begravningskostnader om det - förutsatt att alla övriga villkor i lagen är uppfyllda - kan styrkas att de avsåg begravningskostnader. Ersättning för begravningskostnader kan beviljas med upp till 5 000 kroatiska kuna (HRK).

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

 • Ja, anhöriga till och personer som var ekonomiskt beroende av ett avlidet brottsoffer kan få ersättning för förlust av lagstadgat underhåll och ersättning för standardkostnaderna för begravning.
 • I lagen kallas dessa anhöriga eller familjemedlemmar för ”indirekta brottsoffer”. Följande räknas som anhöriga eller familjemedlemmar (dvs. indirekta brottsoffer enligt lagen): makar, partner, barn, föräldrar, adoptivbarn, adoptivföräldrar, styvmödrar, styvfäder, styvbarn och samkönade partner som det direkta brottsoffret bodde tillsammans med. Mor-/farföräldrar och barnbarn har endast rätt till ersättning om de själva är direkta brottsoffer, om de permanent bodde tillsammans och mor-/farföräldrarna har övertagit det direkta brottsoffrets föräldraansvar
 • Förekomsten av samboförhållanden och samkönade partnerskap bedöms i enlighet med den kroatiska lagstiftningen

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

 • Nej, anhöriga eller familjemedlemmar i beroendeställning kan inte få ersättning om offret överlevde överfallet.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

 • Endast brottsoffer som är kroatiska medborgare eller bosatta i Kroatien har rätt till ersättning, dvs. om de är medborgare i en EU-medlemsstat eller har permanent uppehållstillstånd i Kroatien.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, brottsoffret kan inte ansöka om ersättning i Kroatien om brottet begicks på en annan stats territorium. Kroatien betalar endast ut ersättning om de lagstadgade kraven är uppfyllda, och endast om våldsbrottet begicks i Kroatien (Kroatien betalar således inte ut ersättning för brott som begås i ett annat land).

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

 • Ja, för att kunna begära ersättning måste brottet ha anmälts eller registrerats som ett brott hos polisen eller åklagarmyndigheten.
 • Ett intyg från polisen om att händelsen har registrerats eller anmälts som ett brott måste bifogas ersättningsansökan.
 • På brottsoffrets begäran är polisen skyldig att utfärda ett intyg som bekräftar att den aktuella händelsen anmäldes eller registrerades som ett brott.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

 • Nej, man behöver inte avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess
 • Rätten att begära ersättning kan utövas oberoende av huruvida gärningspersonen är känd respektive huruvida brottmålsprocessen har inletts

Måste jag först kräva ersättning av gärningspersonen - om denne har identifierats?

 • Nej, man måste inte först kräva ersättning av gärningspersonen.
 • Att inge en ansökan enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, nedan kallad brottsskadelagen) innebär inte att brottsoffret förlorar sin rätt till ersättning från gärningspersonen.
 • Om brottsoffret har ingett en ansökan med stöd av brottsskadelagen och har utövat sin rätt till ersättning direkt från gärningspersonen, ingår den senare i den ersättning som brottsoffret begär med stöd av brottsskadelagen.
 • Om ersättningen från gärningspersonen täcker hela det begärda beloppet avslås den ansökan som har ingetts med stöd av brottsskadelagen. Om förfarandet beträffande detta krav redan har avslutats men någon betalning inte har gjorts ännu, fattas ett beslut om att ersättningen inte ska betalas.
 • Om staten redan har ersatt brottsoffret med stöd av brottsskadelagen och brottsoffret har fått full eller delvis ersättning från gärningspersonen, har staten rätt att väcka regresstalan mot brottsoffret för det belopp som mottagits direkt från gärningspersonen, dock som högst med det belopp som staten har betalat ut till brottsoffret.
 • Efter att brottsoffret har mottagit ersättning från staten i enlighet med brottsskadelagen har brottsoffret inte längre rätt till denna ersättning från gärningspersonen, eftersom staten i detta fall har regressrätt mot gärningspersonen.

Om gärningspersonen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

 • Ja, sökanden måste bifoga alla handlingar som vanligtvis krävs till stöd för sin ansökan om ersättning. Dessa förtecknas i det officiella ansökningsformulär som ska inges oberoende av huruvida gärningspersonen har identifierats eller dömts eller brottmålsprocessen har inletts.
 • I regel styrks ansökan med följande handlingar: ett intyg från polisen om att händelsen har registrerats eller anmälts som ett brott, bevis på medborgarskap, hemvistintyg, brottsoffrets dödsattest, bestyrkt förklaring från sökanden om att denne inte har utövat sin rätt till ersättning enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer med stöd av en annan rättslig grund, brottsoffrets medicinska handlingar som ligger till grund för ersättningsansökan (sjukhusansökningsformulär, medicinska resultat och utlåtanden, rapport om utskrivning från sjukhus, sjukskrivningsrapport, kvitton på sjukvårdskostnader), kvitton på standardkostnader för begravning, andra relevanta intyg eller handlingar som kan ha betydelse för beslutet om ersättning

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

 • Ja, ansökan måste lämnas senast sex månader från den dag det brott som avses i ansökan begicks.
 • Om sökanden av motiverade skäl inte kunde inge ansökan inom denna tidsfrist måste ansökan inges inom tre månader från det att de motiverade skälen upphörde, dock senast inom tre år från dagen för brottet. (Brottsoffret måste uppge och styrka de motiverade skälen.)
 • Om brottsoffret är minderårigt eller en person som berövats sin rättskapacitet och hans eller hennes juridiska ombud inte har ingett en ansökan inom sex månader från dagen för brottet, börjar sexmånadersfristen löpa från den dag brottsoffret fyller 18 år. Alternativt börjar fristen löpa från den dag, efter att brottsoffret har blivit myndig, som brottmålsprocessen inleddes, eller från den dag rättskapaciteten återställdes.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffret:

- Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård - öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
  • Direkta brottsoffer har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader upp till det tak som fastställts i bestämmelserna om obligatorisk sjukvårdsförsäkring i Kroatien. Ersättning för dessa kostnader beviljas endast om det direkta brottsoffret inte har rätt till ersättning från sjukförsäkringen.
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
  • Se svaret under den första listpunkten (rätt till ersättning för sjukvårdskostnader upp till det tak som fastställts i bestämmelserna om obligatorisk sjukvårdsförsäkring i Kroatien).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
 • Direkta offer har rätt till ersättning för inkomstbortfall. Ersättningen beviljas i form av en klumpsumma på högst 35 000 kroatiska kuna (HRK).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.

- Psykisk (ideell) skada:

 • Nej.
  • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.
 • Nej.

b) För ersättningsberättigade personer eller anhöriga till brottsoffret:

- Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
Schablonkostnader för begravning uppgående till högst  5 000 kroatiska kuna.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

Indirekta offer som försörjs av ett direkt brottsoffer som avlidit till följd av ett våldsbrott har rätt till ersättning för förlust av underhåll. Ersättningen betalas i en klumpsumma på grundval av aktuariella beräkningar som startar från den lägsta familjepensionen enligt lagen om pensionsförsäkring (Zakon o mirovinskom osiguranju). Beräkningen utgår från en tjänstetid på fem år och hur länge underhållet till det direkta brottsoffret förväntas pågå. Ersättningen beviljas endast om det indirekta brottsoffret inte har rätt till förmåner från den lagstadgade pensionsförsäkringen. Alla indirekta brottsoffer kan beviljas ersättning på högst 70 000 kroatiska kuna (HRK).

- Psykisk skada:

 • Nej.
  • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.
 • Nej.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

 • Ersättningen betalas ut i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

 • För att avgöra om ett brottsoffer har rätt till ersättning tas hänsyn till det direkta brottsoffrets agerande före, under och efter brottstillfället, det direkta brottsoffrets roll för skadans uppkomst och omfattning, huruvida och hur snabbt det direkta brottsoffret anmälde brottet till behöriga myndigheter, såvida det inte finns skälig anledning till varför så inte skedde, och huruvida det direkta brottsoffret samarbetade med polisen och de behöriga myndigheterna så att dessa kunde lagföra gärningspersonen. Ett direkt brottsoffer som bidrog till att skadan uppstod eller som förvärrade skadan har endast rätt till en proportionellt reducerad ersättning.
 • Ersättningsansökan ska avslås om det konstateras att brottsoffret är inblandat i organiserad brottslighet eller har samröre med en kriminell organisation.
 • Ersättningen får nekas eller reduceras om beviljandet av full ersättning skulle strida mot rättviseprincipen, moraliska principer eller lag och ordning.
 • Vid beslut om det direkta brottsoffrets rätt till ersättning tas hänsyn till det direkta brottsoffrets agerande.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

 • Nej.
 • Sökandens ekonomiska situation, dvs. hans eller hennes livsbetingelser, påverkar i princip inte beslutet om ansökan. Vid beslut om ersättning för förlust av underhåll kan den ekonomiska situationen emellertid påverka chanserna att få ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

 • Ja.
 • För att avgöra om ett brottsoffer har rätt till ersättning tas hänsyn till det direkta brottsoffrets agerande före, under och efter brottstillfället, det direkta brottsoffrets roll för skadans uppkomst och omfattning, huruvida och hur snabbt det direkta brottsoffret anmälde brottet till behöriga myndigheter, såvida det inte finns skälig anledning till varför så inte skedde, och huruvida det direkta brottsoffret samarbetade med polisen och de behöriga myndigheterna så att dessa kunde lagföra gärningspersonen. Ett direkt brottsoffer som bidrog till att skadan uppstod eller som förvärrade skadan har endast rätt till en proportionellt reducerad ersättning.
 • Ersättningsansökan ska avslås om det konstateras att brottsoffret är inblandat i organiserad brottslighet eller har samröre med en kriminell organisation.
 • Ersättningen får nekas eller reduceras om beviljandet av full ersättning skulle strida mot rättviseprincipen, moraliska principer eller lag och ordning.
 • Vid beslut om det direkta brottsoffrets rätt till ersättning tas hänsyn till det direkta brottsoffrets agerande.

Hur beräknas ersättningen?

 • Vi beräkningen av ekonomisk ersättning tas hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall. Sökanden måste visa att de lagstadgade kraven är uppfyllda och att specifika kostnader eller förluster, dvs. skador, har uppkommit

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

 • I lagen anges inte något minsta belopp (däremot begränsas det högsta belopp som kan tilldelas).

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

 • Ja, sökande förväntas ange det belopp som de begär i ersättning.
 • Inga instruktioner ges om hur beloppen ska beräknas (sökanden måste styrka de kostnader eller förluster som han eller hon begär ersättning för).

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

 • I vissa fall ja och i andra nej, beroende på ersättningskällan.
 • Ersättning som erhållits från sjuk-, pensions- eller andra försäkringar, eller från andra källor, räknas in i ersättningsunderlaget, så att den ersättning som offret tilldelas utgörs av mellanskillnaden mellan den totala ersättning som brottsoffret har rätt till enligt brottsskadelagen och de belopp som offret erhåller från andra källor.
 • Frivillig försäkring som betalas av det direkta eller indirekta brottsoffret ingår inte i ersättningsbeloppet.
 • Så snart brottsoffret har fått ersättning direkt från gärningspersonen räknas denna in i den ersättning som begärs från den kroatiska staten. Om ersättningen från gärningspersonen motsvarar hela det begärda beloppet avslås begäran. Om ersättningen från gärningspersonen motsvarar hela det begärda beloppet och förfarandet har avslutats utan att någon betalning har gjorts, fattas beslut om att ersättningen inte ska betalas ut till brottsoffret.
 • Om staten redan har ersatt brottsoffret med stöd av brottsskadelagen och brottsoffret har fått full eller delvis ersättning från gärningspersonen, har staten rätt att väcka regresstalan mot brottsoffret för det belopp som mottagits direkt från gärningspersonen, dock som högst med det belopp som staten har betalat ut till brottsoffret.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

 • Nej.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

 • Lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer innehåller inga bestämmelser om kompletterande eller ytterligare ersättning.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • De styrkande handlingar som ska bifogas ansökan förtecknas i det officiella formuläret. Ansökan styrks med följande handlingar: bevis på medborgarskap, brottsoffrets dödsattest, ett intyg från polisen om att händelsen har registrerats eller anmälts som ett brott, bestyrkt förklaring från sökanden om att denne inte har utövat sin rätt till ersättning enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer med stöd av en annan rättslig grund, brottsoffrets medicinska handlingar som ligger till grund för ersättningsansökan (sjukhusansökningsformulär, medicinska resultat och utlåtanden, rapport om utskrivning från sjukhus, sjukskrivningsrapport, kvitton på sjukvårdskostnader), kvitton på standardkostnader för begravning, andra relevanta intyg eller handlingar som kan ha betydelse för beslutet om ersättning.
 • Ovannämnda handlingar ska inges i original eller som bestyrkta kopior.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

 • Det finns inte några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i samband med handläggningen av en ansökan enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

 • Den myndighet som är behörig att fatta beslut om ett brottsoffers ansökan om ersättning enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer, om ersättningen ska betalas med medel ur statsbudgeten, är kommittén för ersättning till brottsoffer (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela)
 • Om brottsoffret vill ha ersättning från gärningspersonen kan brottsoffret som målsägande väcka talan om enskilt anspråk mot (dvs. kräva skadestånd av) gärningspersonen vid behörig brottmålsdomstol.
 • Brottsoffret kan emellertid även välja att väcka en civilrättslig talan vid behörig tvistemålsdomstol för att få ersättning från gärningspersonen.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

 • En ansökan om ersättning till brottsoffer enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer ska inges till kommittén för ersättning till brottsoffer, dvs. till justitieministeriet.

Justitieministeriet
(Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZAGREB

 • Om brottsoffret söker ersättning från gärningspersonen genom att föra talan om enskilt anspråk i brottmålsprocessen ska ansökan om att föra enskild talan som civilrättslig part i denna process inges till den behöriga domstol vid vilken brottmålsprocessen mot gärningspersonen pågår.
 • Brottsoffret kan även välja att väcka en civilrättslig talan vid behörig tvistemålsdomstol för att få ersättning från gärningspersonen.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

 • Som regel är svaret nej i förfarandet för brottsoffer. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan behörig myndighet, dvs. kommittén för ersättning till brottsoffer, dock i undantagsfall begära att parterna, vittnen eller sakkunniga som domstolen har utsett ska avlägga vittnesmål inför domstolen, om den anser att detta är nödvändigt för att kunna fatta ett beslut om ansökan.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

 • Behörig myndighet fattar sitt beslut inom 60 dagar om ansökan är fullständig och korrekt (om alla nödvändiga handlingar har erhållits och ingetts och ansökan innehåller all information och bevisning som krävs för att fatta ett beslut). Om ansökan är ofullständig kan det dock ta längre tid att komma fram till ett beslut.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

 • Det går inte att begära omprövning av myndighetens beslut. Sökanden kan dock inge ett administrativt överklagande till den behöriga förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

 • Formulär och information kan fås på alla polisstationer, åklagarmyndighetens kontor, distriktsdomstolar och regiondomstolar och i elektronisk form på de officiella webbplatserna för justitieministeriet (Ministarstvo pravosuđa), inrikesministeriet (Ministarstvo unutarnjih poslova), Kroatiens riksåklagarämbete (Državno odvjetništvo RH) distriktsdomstolarna och regiondomstolarna.
 • Mer information får man genom att ringa det nationella callcentret för brottsoffers (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja) jourtelefonummer 116-006.
 • Polisen, åklagarmyndighetens kontor och domstolarna måste informera alla personer som enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer har rätt till ersättning från den kroatiska staten om rätten till ersättning och till vilket organ de kan vända sig för att utöva denna rätt.
 • Polisen, åklagarmyndighetens kontor och justitieministeriet måste tillhandahålla alla personer som har rätt till ersättning enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer de formulär som krävs för att inge en ansökan, information om hur man fyller i ansökan och vilka styrkande handlingar som ska bifogas ansökan.
 • Justitieministeriet har gett ut en broschyr på kroatiska och engelska med information om rätten till ersättning, vilka krav som måste vara uppfyllda och hur man gör för att utöva denna rätt. Broschyrer och ansökningsformulär har publicerats på kroatiska och engelska på justitieministeriets och inrikesministeriets webbplatser.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

 • Ansökan avslås inte om den är ofullständig, obegriplig eller oläslig, men sökanden informeras om hur bristerna kan korrigeras eller kompletteras. I den meningen kan detta betraktas som hjälp/bistånd till sökanden.
 • Sökanden kan anlita en bemyndigad person eller advokat vid utarbetandet av ansökan eller för att företräda honom eller henne i förfarandet (på egen bekostnad).
 • Information om och hjälp med att fylla i formuläret för att ansöka om ersättning till brottsoffer kan fås på alla polisstationer, åklagarmyndighetskontor, hos alla distrikts- och regiondomstolar eller genom att ringa det nationella callcentret för brottsoffers kostnadsfria jourtelefonnummer 116-006.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

 • Ja.

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

 • Det kroatiska justitieministeriet fungerar som biståndsmyndighet och sökanden kan inge en ansökan till denna myndighet i vad som enligt kroatisk rätt betraktas
 • som gränsöverskridande ärenden (prekogranični slučajevi).
 • Biståndsmyndigheten vidarebefordrar så snabbt som möjligt ansökan och dess bilagor till behörig myndighet i det land där sökanden begär ersättning. Ansökan ska inges på det landets officiella språk eller på ett annat språk som det landet godtar.
 • Ansökan ska inges via det formulär som Europeiska kommissionen föreskriver.
 • Den myndighet i det berörda landet som är ansvarig för att fatta beslut om ansökan (beslutsmyndigheten) kan begära att sökanden, vittnen, sakkunniga som domstolen har utsett eller andra personer ska förhöras i Kroatien. Förhören hålls i så fall av kommittén för ersättning till brottsoffer. Efter förhöret överlämnar denna en rapport om förhöret till det andra landets beslutsmyndighet.
 • Om det andra landets beslutsmyndighet begär att tekniska hjälpmedel ska användas vid förhöret, ska förhöret hållas i samverkan med det kroatiska justitieministeriet, förutsatt att den person som ska förhöras ger sitt samtycke till detta.

översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Det kroatiska justitieministeriet ska i sin egenskap av biståndsmyndighet översätta ansökan till det språk som talas i det land där ansökan görs, eller till ett annat språk som det landet har angett som kommunikationsspråk.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

 • Inga administrativa eller andra avgifter ska betalas när ansökan sänds utomlands.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, genom att inge ansökan direkt till det kroatiska justitieministeriet eller genom att skicka den som rekommenderat brev.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

 • Beslutsmyndigheten översätter inte ansökan eller de styrkande handlingarna och står inte för översättningskostnaderna.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga administrativa eller andra avgifter ska betalas vid handläggningen av denna ansökan.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

 • Om kommittén för ersättning till brottsoffer beslutar att kalla sökanden till ett förhör, eller kallar sökanden att personligen delta i förfarandet, får sökanden ersättning för sina resekostnader.
 • Huvudregeln är att sökanden inte behöver närvara under förfarandet och när ett beslut ska fattas om hans eller hennes ansökan. Om sökanden, vittnen, sakkunniga som domstolen har utsett eller andra personer måste höras, kan kommittén för ersättning till brottsoffer, i egenskap av beslutsmyndighet, dessutom uppmana den behöriga myndigheten i den andra EU-medlemsstaten, där ansökan om ersättning ingavs, att vidta dessa åtgärder.
 • Det förhör som ett sådant förfarande kräver kan dessutom genomföras med hjälp av tekniska hjälpmedel, däribland datorteknik, elektroniska kommunikationsnätverk och andra bild- och ljudöverföringshjälpmedel. I så fall genomförs förhöret av kommittén för ersättning till brottsoffer, dvs. beslutsmyndigheten.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

 • Ja.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i - eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

 • Utländska läkarintyg godtas. I sin egenskap av beslutsmyndighet utvärderar dock kommittén för ersättning till brottsoffer läkarintygen. Vid behov kan den besluta att ett medicinskt expertutlåtande ska begäras.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

 • Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

 • Den behöriga myndigheten fattar sitt beslut inom ungefär 60 dagar om ansökan är fullständig och korrekt (om alla nödvändiga handlingar har erhållits och ingetts och ansökan innehåller all information och bevisning som krävs för att fatta ett beslut). Om ansökan är ofullständig kan det dock ta längre tid att komma fram till ett beslut.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

 • Beslutet om ansökan är på kroatiska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

 • Det går inte att begära omprövning av myndighetens beslut. Sökanden kan dock inge ett administrativt överklagande till den behöriga förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

 • Nej.

Finns det brottsofferorganisationer i detta land som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

 • Ja.
Senaste uppdatering: 03/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.