Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning för ett begränsat antal uppsåtliga våldsbrott som begås i de områden som Republiken Cypern kontrollerar och som anges i lagstiftningen (t.ex. allvarlig kroppsskada, mord).

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning för allvarliga fysiska skador eller hälsobesvär som, enligt ett läkarutlåtande, kräver sjukhusvård och bortavaro från arbetet i minst åtta dagar.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, du kan få ersättning om du är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott, dvs. brottsoffrets make eller maka och/eller barn.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Nej, du kan inte få ersättning om du är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, du kan få ersättning om du inte är medborgare i ett EU-land, förutsatt att du är medborgare i en stat som är medlem av Europarådet och stadigvarande bosatt i Cypern, eller om du är medborgare i en stat som är part i Europakonventionen om ersättning åt offer för våldsbrott.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, du kan inte ansöka om ersättning här i landet, om du bor här eller kommer härifrån, för ett brott som begåtts i ett annat EU-land. Ersättning beviljas endast för brott som begås i de områden som kontrolleras av Republiken Cypern.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, du måste anmäla brottet till polisen inom fem dagar från dagen för brottet eller, om detta inte är rimligt genomförbart, inom fem dagar från när det var rimligt genomförbart att anmäla brottet.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, ansökan om ersättning kan göras inom två år från brottet oavsett om det pågår en polisutredning och/eller en brottmålsprocess eller inte.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Ja, innan du kan ansöka om ersättning måste du först kräva ersättning från gärningsmannen, om denne har identifierats. Ansökan om ersättning måste göras inom två år från dagen för brottet, oavsett huruvida processen mot den tilltalade fortfarande pågår.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du är fortfarande berättigad till ersättning om den tilltalade inte har identifierats eller dömts. Du måste lämna in en polisanmälan som rör brottet och som visar att den tilltalade inte har identifierats.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ja, tidsfristen för att ansöka om ersättning är två år från dagen för brottet.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning).

Gratis sjukvård tillhandahålls av offentliga sjukvårdsinrättningar och hälsomyndigheter upp till ett värde motsvararande 1 709 euro.

 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).

Ingår i ovannämnda belopp.

 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).

Vid permanent arbetsoförmåga betalas en invaliditetspension ut. Beloppet motsvarar den procentandel som arbetsförmågan har minskat multiplicerat med den oavkortade allmänna pension som utges enligt socialförsäkringslagen.

 • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).

Vid tillfällig arbetsoförmåga betalas sjukpenning ut i upp till sex månader. Beloppet motsvarar den oavkortade allmänna sjukpenning som utges enligt socialförsäkringslagen.

 • Förlorade möjligheter.

Ej tillämpligt.

 • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. advokatarvoden, domstolskostnader.

Ej tillämpligt.

 • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.

Ej tillämpligt.

 • Annat.

Ej tillämpligt.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

Ej tillämpligt.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.

Ett begravningsbidrag betalas ut. Beloppet motsvarar det begravningsbidrag som utges enligt socialförsäkringslagen.

 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering).

Ej tillämpligt.

 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

En efterlevandepension eller bidrag till föräldralös betalas ut. Beloppet motsvarar den oavkortade allmänna pension eller det bidrag som utges enligt socialförsäkringslagen.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Ej tillämpligt.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas ut i en klumpsumma, men invaliditetspensionen, efterlevandepensionen och bidraget till föräldralösa betalas ut som månatliga delbetalningar.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättning betalas inte ut när du fallit offer för ditt eget brott, deltar i organiserad brottslighet eller är medlem av en organisation som ägnar sig åt våldsbrott, även om det våldsbrott som du är offer för inte är relevant i sammanhanget eller du inte deltog i just det brottet.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte din möjlighet att få ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Om du inte samarbetar fullt ut med polisen eller annan behörig myndighet.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningen beräknas på det sätt som anges ovan i frågan ”Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?”.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det finns inget minsta eller högsta ersättningsbelopp. Det högsta belopp du kan tilldelas anges ovan i frågan ”Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?”.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej, det är inte nödvändigt.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, ersättning som erhålls från andra källor dras av.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, det kan du inte.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Nej, det kan du inte.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Du måste lämna in en polisanmälan och ett läkarintyg tillsammans med din ansökan om ersättning. Du kan uppmanas att lämna in en eller flera av nedanstående handlingar:

 • Fullmakt/intyg på behörighet att företräda eller släktskap med brottsoffret.
 • Brottsoffrets dödsattest.
 • Kopia på polisanmälan.
 • Kopia på domen/domstolsavgörandet.
 • Läkarutlåtanden och läkarintyg.
 • Sjukhusräkningar.
 • Räkningar beträffande andra utgifter (vård, begravning).
 • Inkomst (lön, utbetalning av socialbidrag/socialt stöd).
 • Bekräftelse på att relevanta kontantbelopp har (eller inte har) erhållits från andra källor (arbetsgivarens försäkring, privat försäkring).
 • Utdrag ur belastningsregistret.
 • Andra styrkande handlingar som har ett samband med ditt ärende.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Chefen för socialförsäkringsmyndigheten.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Du kan överlämna din ansökan personligen eller sända den med post till följande adress: Socialförsäkringsmyndigheten (Social Insurance Services), 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Cypern.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej, det är inte nödvändigt.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Det tar sex månader från den dag alla uppgifter som behövs för att fatta ett beslut är tillgängliga.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga beslutet genom att inge ett överklagande till domstolen inom 75 dagar från dagen för beslutet.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du hittar ansökningsformulär och information om ersättning – på grekiska och engelska – på socialförsäkringsmyndighetens lokalkontor eller på socialförsäkringsmyndighetens webbplats.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Det finns inte någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida för ersättningsfrågor. Du kan få information genom att vända dig till socialförsäkringsmyndigheten.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Du kan ansöka om rättshjälp i samband med rättsprocessen i ditt ärende. Rättshjälp beviljas inte för hjälp med att fylla i ansökningar om ersättning som inges till denna myndighet.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Du kan få information och ansöka om ersättning genom att vända dig till socialförsäkringsmyndigheten.

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.