Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Tjeckien ger ekonomiskt stöd till brottsoffer vars hälsa har skadats till följd av ett brott och till efterlevande till brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott. Även personer som har utsatts för sexualbrott och barn som har utsatts för övergrepp har rätt till ekonomiskt stöd.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Syftet med det ekonomiska stödet är att hjälpa brottsoffret att klara den försämrade sociala situation som brottet har lett till. Det ekonomiska stödet ersätter inte gärningsmannens skyldighet att gottgöra den skada som han eller hon har åsamkat offret.

För efterlevande betalas det ekonomiska stödet ut i en klumpsumma. Brottsoffer vars hälsa har skadats kan också ansöka om att få stödet utbetalat i en klumpsumma (beloppet beror på hur allvarliga skadorna är) eller kräva ersättning för sjukvårdskostnader eller inkomstförlust. Personer som utsatts för sexualbrott eller barn som utsatts för övergrepp kan begära ersättning för kostnaderna för den terapi som de har undergått för att lindra sin ideella skada.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja. Efterlevande till brottsoffer som avlidit till följd av ett brott har rätt till ekonomiskt stöd om den efterlevande är den avlidnes förälder, make/maka, registrerade partner, barn eller syskon och bodde i samma hushåll som den avlidne vid tidpunkten för dödsfallet, eller om den efterlevande är en person som den avlidne betalade eller var skyldig att betala underhåll till.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

I detta fall har du inte rätt till ekonomiskt stöd.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, om du är fast bosatt eller lagligen vistas i en annan EU-medlemsstat och har utsatts för ett brott i Tjeckien, eller om du lagligen vistas i Tjeckien i mer än 90 dagar och utsätts för ett brott här, om du har ansökt om internationellt skydd i Tjeckien eller har beviljats asyl eller status som alternativt skyddsbehövande eller, i förekommande fall, på de villkor som fastställs i ett internationellt avtal.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Om du är tjeckisk medborgare har du rätt till ekonomiskt stöd från den tjeckiska staten oavsett i vilket land det brott som du utsattes för begicks.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Det är inte nödvändigt att avvakta utgången av utredningen. Ekonomiskt stöd kan ges om de brottsbekämpande myndigheternas pågående utredning visar att det inte råder någon tvekan om att ett brott har begåtts och att de rättsliga villkoren för rätten till ersättning är uppfyllda.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Om du inte kräver skadestånd av gärningsmannen kan det ekonomiska stödet sättas ned eller till och med inte beviljas alls.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

I detta fall är det nödvändigt att skilja mellan om gärningsmannen är okänd eller om den person som har åtalats för brottet inte har befunnits skyldig, även om det är uppenbart att brottet har ägt rum (dvs. brottet har begåtts, men skulle ha kunnat begåtts av någon annan). I så fall har du rätt till ekonomiskt stöd. Om gärningsmannen har friats på grund av att den gärning denne har åtalats för inte är att betrakta som ett brott har du emellertid inte rätt till ekonomiskt stöd. Ett ersättningskrav bedöms i första hand utifrån det material som de brottsbekämpande myndigheterna har samlat in. Det är upp till dig att visa omfattningen av den skada som uppkommit till följd av brottet och, i förekommande fall, vad du kräver ersättning för (sjukvårdskostnader och inkomstförlust).

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökan måste inges inom två år från den dag du fick kännedom om skadan, dock senast fem år från dagen för brottet. Vid utgången av en av dessa tidsfrister upphör rätten till stöd.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffer:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering) – JA.
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (dvs. vård och assistans, tillfällig och permanent vård, långvarig rehabilitering, anpassning av hemmet, hjälpmedel m.m.).
 • Vid utgifter som är direkt kopplade till att återställa hälsan – JA (hjälpmedel, sjukvårdvård eller rehabilitering).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet eller andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.) – JA.
  • Förlorade möjligheter – NEJ.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader – NEJ.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats – NEJ.
  • Annat – NEJ.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats – NEJ.

b) För ersättningsberättigade personer eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader – NEJ.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering) – NEJ.
 • Förlust av medel för uppehälle eller förlorade möjligheter – NEJ.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller ersättningsberättigade personer åsamkats/ersättning för efterlevande om brottsoffret avlidit – NEJ.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Det ekonomisk stödet betalas ut i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din egen brottshistorik är inte avgörande för din rätt till ekonomiskt stöd. Om du inte samarbetar med de brottsbekämpande myndigheterna för att lösa brottet kan du emellertid inte beviljas ekonomiskt stöd. Du beviljas inte heller ekonomiskt stöd om du deltog i brottet som medbrottsling.

Om du inte visar tillräcklig samarbetsvilja i förfarandet för att tilldelas ekonomiskt stöd kan förfarandet avslutas och din ansökan avslås.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Det är endast om det är uppenbart att din sociala situation inte har försämrats till följd av brottet som du inte kan beviljas ekonomiskt stöd.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Om du på något sätt har bidragit till skadan kan det ekonomiska stödet minskas eller inte beviljas alls.

Hur beräknas ersättningen?

Brottsoffer som har fått en lindrig personskada kan begära en klumpsumma på 10 000 tjeckiska kronor (CZK).

Brottsoffer som har fått en allvarlig personskada kan begära en klumpsumma på 50 000 CZK.

I stället för en klumpsumma kan brottsoffer som har fått en personskada begära ekonomiskt stöd på upp till 200 000 CZK för styrkta sjukvårdskostnader och/eller styrkt inkomstbortfall.

Efterlevande har rätt till ekonomiskt stöd i form av en klumpsumma på 200 000 CZK, med undantag av syskon, som har rätt till ett stöd på 175 000 CZK.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Ett brottsoffer som har fått en personskada eller en efterlevande kan beviljas upp till 200 000 CZK. Vid dödsfall får det totala ekonomiska stödet till samtliga efterlevande dock inte överstiga 600 000 CZK. Om det finns flera efterlevande ska det beviljade stödet dessutom minskas proportionellt så att det högsta tillåtna beloppet inte överskrids.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Endast om det finns en försäkring som täcker gärningsmannens skyldighet att ersätta den skada som åsamkats. Enligt tjeckisk rätt är detta praktiskt möjligt vid trafik- och arbetsplatsolyckor.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ekonomiskt stöd betalas inte ut i förskott.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ja, upp till det högsta tillåtna beloppet.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • Fullmakt, bevis på ett familjeförhållande till brottsoffret.
 • Brottsoffrets dödsattest.
 • Kopia av polisanmälan.
 • Kopia av domstolsbeslutet.
 • Läkarintyg.
 • Sjukhusräkningar eller räkningar för sjukhusrelaterade kostnader.
 • Sjukvårdsräkningar.
 • Kvitton.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Justitieministeriet.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Justitieministeriet.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ett beslut om ansökan ska fattas inom tre månader.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Genom att väcka talan vid en förvaltningsdomstol.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

På justitieministeriets webbplats, från frivilligorganisationer som arbetar med brottsoffer och från skyddstillsyns- och medlingstjänsten.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Nej.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Ja, men på egen bekostnad.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Den största är Bílý kruh bezpečí (Vita trygghetscirkeln). Tjeckiens skyddstillsyns- och medlingstjänst hjälper också brottsoffer.

Senaste uppdatering: 31/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.