På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Du kan ansöka om ersättning om du är ett oskyldigt offer för ett våldsbrott, eller om en person som står dig nära har avlidit till följd av ett våldsbrott. I bilaga B till programmet för brottsskadeersättning anges vad som enligt programmet utgör ett våldsbrott, och vad som inte utgör ett sådant brott. Även personer som har lidit skada sig när de har tagit en exceptionell och motiverad risk för att förhindra eller begränsa ett brott kan få ersättning, inbegripet om de själva har gripit en misstänkt gärningsman.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du kan begära ersättning

 • för psykisk eller fysisk skada,
 • om du blivit utsatt för sexuellt eller psykiskt våld,
 • vid dödsfall.

Ersättning beviljas inte för alla krav. För att få ersättning måste man omfattas av programmet.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Du kan ansöka om ersättning om du är nära anhörig till en person som har avlidit till följd av sina skador. För att vara berättigad till ersättning som närstående måste du omfattas av definitionen av närstående (qualifying relative) i programmet för brottsskadeersättning.

Som närstående räknas den som vid tidpunkten för den avlidnes död var

 • make eller registrerad partner till den avlidne, och som levde tillsammans med den avlidne,
 • partner (men inte make eller registrerad partner) till den avlidne, och som under en sammanhängande period på minst två år fram till dödsdagen delade hushåll med den avlidne,
 • en person som uppfyller ovannämnda kriterier men som inte levde tillsammans med den avlidne på grund av att en av dem var sjuk eller svag,
 • make eller registrerad partner, eller tidigare make eller registrerad partner, till den avlidne som var ekonomiskt beroende av den avlidne,
 • en förälder till den avlidne, eller
 • ett barn till den avlidne.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Du kan ha rätt att söka ersättning för psykisk skada om du bevittnade, och var närvarande vid, en händelse där en person som står dig nära skadades till följd av ett våldsbrott. Du kan även vara berättigad till stöd om du var involverad under tiden omedelbart efter en händelse där en person som står dig nära skadades.

Om du begär ersättning på grund av att du bevittnade eller var involverad under tiden omedelbart efter en händelse där en person som står dig nära skadades måste du ha drabbats av en psykisk skada till följd av brottet. I så fall behöver vi ett läkarutlåtande från en psykiatriker eller en klinisk psykolog som bekräftar att så är fallet.

De närstående som kan komma i fråga för ersättning är de som räknas upp i förteckningen ovan.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Du har endast rätt till ersättning från ersättningsprogrammet om du uppfyller bosättningskriteriet, medborgarskapskriteriet eller något annat av kriterierna i punkt 10. Med andra ord måste du ha varit stadigvarande bosatt i Förenade kungariket den dag händelsen ägde rum, eller uppfylla ett av villkoren i punkterna 11 eller 13 i ersättningsprogrammet.

Du är även berättigad till ersättning om du är medborgare i en EU-medlemsstat, en EES-medlemsstat eller en stat som är part i Europarådets konvention om ersättning till offer för våldsbrott. Särskilda regler gäller för personer som kan ha fallit offer för människohandel och personer som sökt asyl. De fullständiga kriterierna anges i punkt 10 i ersättningsprogrammet.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Ersättning kan betalas ut för brott som begås i Storbritannien (Skottland, England och Wales).

Om du har hemvist i Förenade kungariket och skadats till följd av ett våldsbrott i en annan EU-medlemsstat kan vi hjälpa dig att ansöka om ersättning från det landet. Ring vår särskilda grupp för EU-hjälp på telefonnummer 0300 003 3061 eller skicka ett e-postmeddelande till eucat@cica.gsi.gov.uk

Om du skadades utanför EU kan du ha möjlighet att ansöka om ersättning från ett likande program i det berörda landet. Kontakta utrikesministeriet (Foreign and Commonwealth Office) för mer information. Närmare upplysningar finns på https://www.gov.uk

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja. Om det brott som du ansöker om ersättning för inte har anmälts till polisen betalas ingen ersättning ut. Enligt ersättningsprogrammet måste alla händelser för vilka ersättning begärs ha anmälts till polisen.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej. Du behöver inte avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller rättegång innan du kräver ersättning.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Programmet är avsett att vara en sista utväg. Om du kan få ersättning från annat håll bör du först pröva detta. Vi förväntar oss att du gör allt du kan för att få socialförsäkringsförmåner, försäkringsutbetalningar, skadestånd eller annan ersättning som du eventuellt är berättigad till på grund av dina skador.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du kan fortfarande vara berättigad till ersättning från programmet även om förövaren är okänd, eller inte har dömts. Vi förväntar oss att du samarbetar fullt ut i samband med polisens brottsutredning. Beslut inom ramen för programmet grundas på en sannolikhetsbedömning.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Du måste ansöka om ersättning så snart du kan. Om du var vuxen vid tidpunkten för händelsen bör ansökan normalt inges senast två år efter händelsen. Tidsfristen kan endast förlängas om

• det på grund av särskilda omständigheter var omöjligt att inge ansökan tidigare, och

• det utan att någon ytterligare omfattande utredning behöver göras går att bedöma den bevisning som anförts till stöd för ansökan.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering). – Nej, direkta sjukvårdskostnader täcks inte av programmet.
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.). – Beroende på omständigheterna kan dessa kostnader ersättas. Du kan endast begära ersättning för dessa särskilda kostnader om du inte har kunnat arbeta eller om du på annat sätt varit arbetsoförmögen i mer än 28 veckor på grund av dina skador.
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar). – Ja.
  • lnkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.). – Endast om du som en direkt följd av en brottsskada inte har någon eller endast begränsad arbetsförmåga i mer än 28 veckor.
  • Förlorade möjligheter. – Ja, med förbehåll för reglerna om vem som är berättigad till ersättning.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader. – Nej.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats. – Nej.
  • Annat. – Se ersättningsprogrammet för reglerna om vem som är berättigad till ersättning.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats. – Ja, med förbehåll för reglerna om vem som är berättigad till ersättning.

b) För ersättningsberättigade personer eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader. – Ja.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering). – Nej.
 • Förlust av underhåll eller förlorade möjligheter. – Ja, om offret har avlidit, och med förbehåll för reglerna om vem som är berättigad till ersättning.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit. – Du kan vara berättigad till ersättning för psykiska skador om du bevittnade eller var närvarande vid en händelse där en av dina närstående skadades till följd av ett våldsbrott. Du kan även vara berättigad till stöd om du berördes under tiden omedelbart efter en händelse där en person som står dig nära skadades. Om du begär ersättning på grund av att du bevittnade eller berördes under tiden omedelbart efter en händelse där en person som står dig nära skadades måste du ha drabbats av en psykisk skada till följd av brottet. I så fall behöver vi ett läkarutlåtande från en psykiatriker eller en klinisk psykolog som bekräftar att så är fallet.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Om det går betalar vi ut ersättningen i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ansökan kan påverkas om

 • du inte samarbetar fullt ut med polisen och rättsväsendet,
 • du har ett oavtjänat fängelsestraff eller en oavtjänad samhällstjänst,
 • om ditt beteende bidrog till händelsen,
 • om brottmålsdomar eller annan bevisning visar att du har karaktärsdrag som gör det olämpligt att betala ut ersättning till dig, eller om du inte samarbetar fullt ut med myndigheten för brottsskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Authority, nedan kallad CICA).

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättningen från programmet är inte behovsprövad.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättning betalas inte ut om

 • du skadades före den 1 augusti 1964,
 • skadan inträffade utanför Storbritannien,
 • du redan har ansökt hos CICA om ersättning för samma skada till följd av samma händelse,
 • gärningsmannen skulle kunna komma i åtnjutande av en ersättning,
 • skadan inträffade före den 1 oktober 1979 och du och gärningsmannen levde tillsammans i ett familjeförhållande.

Ersättning betalas inte heller ut, eller betalas endast ut i begränsad omfattning, om du har fått ersättning för samma skada från andra källor, inbegripet beviljats skadestånd efter att ha väckt en civilrättslig talan i en tvistemålsdomstol.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningsprogrammets regler och storleken på den ersättning som betalas ut fastställs av parlamentet och beräknas enligt en tariff för olika skador. Storleken på ersättningen varierar beroende på hur allvarlig skadan är.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det minsta belopp som tilldelas är 1 000 brittiska pund (GBP) och det högsta belopp som tilldelas är 500 000 brittiska pund (GBP).

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Vi beräknar eventuellt ersättningsbelopp.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Vi kommer att minska din ersättning om du har fått, eller är berättigad till, ersättning för samma skada till följd av

 • något annat system för brottsskadeersättning eller liknande utbetalningar,
 • ett beslut om skadestånd från en tvistemålsdomstol,
 • en förlikning i en skadeståndstalan, eller
 • något annat beslut eller erbjudande om ersättning under brottmålsprocessen.

Om du beviljas ersättning för särskilda kostnader minskar vi din ersättning i förhållande till de socialförsäkringsförmåner och den försäkringsersättning som du har fått, oavsett vem som betalade försäkringspremien. Ovanstående gäller också om du har begärt ersättning för exempelvis anpassning av ditt hem eller personlig vård.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Om vi har beslutat att du är berättigad till ersättning men inte kan fatta ett slutligt beslut i frågan kan en tillfällig utbetalning övervägas. Om vi inte kan fatta ett slutligt beslut beror det sannolikt på att vi behöver veta mer om de långsiktiga följderna av din skada.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Vi kan återuppta prövningen av en ansökan efter att hela ersättningen har betalats ut om

 • en person som har godtagit en ersättning senare dör till följd av den brottsskada som gav upphov till ersättningen, eller
 • det har skett så stora materiella förändringar av sökandens hälsotillstånd att den ersättning som ursprungligen fastställdes skulle vara orättvis.

Vi återupptar i regel inte prövningen av ett ärende senare än två år efter huvudbeslutet. Om du ber oss återuppta prövningen av ett ärende senare än två år efter vårt beslut prövar vi endast ärendet på nytt om du kan lägga fram tillräcklig bevisning för att vi ska kunna fatta ett beslut utan att behöva genomföra några fler omfattande utredningar.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Vilka uppgifter vi behöver från dig beror på vilken typ av ansökan du inger. Av ansökningsprocessen framgår vilka uppgifter som krävs vid det aktuella tillfället. Vid behov kommer vi även att skriva till dig och be dig inkomma med ytterligare upplysningar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Det kostar inget att inge en ansökan om ersättning. I förekommande fall ber vi dig inkomma med läkarintyg. Om det kostar pengar att få ett läkarintyg förväntas du själv stå för denna kostnad. Kostnaden för att få ett läkarintyg varierar men du förväntas inte betala mer än 50 brittiska pund (GBP).

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Myndigheten för brottsskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Authority).

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tfn: (Förenade kungariket) +44 (0)300 003 3601, (utanför Förenade kungariket) +44 (0)203 684 2517

Webbplats: https://www.gov.uk/

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej, vi kommer att ha skriftlig kontakt med dig.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Hur lång tid det tar att pröva din ansökan beror på hur komplicerad den är. En ansökan om ersättning för inkomstbortfall tar längre tid än ansökningar om ersättning enligt tariffen för olika skador. CICA fattar inget slutligt beslut om din ansökan förrän du bekräftar att du har blivit så återställd från dina skador som du kan bli. Vår strävan är att avsluta okomplicerade ärenden inom 12 månader från det att ansökan mottogs.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Om du inte är nöjd med det ursprungliga beslutet och vill att vi omprövar det måste du inge en skriftlig begäran om omprövning. Begäran ska inges inom 56 dagar från dagen för det ursprungliga beslutet. Du måste bifoga den ytterligare bevisning som du vill att vi ska beakta till stöd för din ansökan.

Efter att vi har mottagit din begäran om omprövning, och styrkande handlingar, prövas begäran av en annan ersättningshandläggare än den som fattade det ursprungliga beslutet. Omprövningsbeslutet kan vara mer eller mindre förmånligt än det ursprungliga beslutet, eller så kan handläggaren komma fram till att det inte finns skäl att ändra det tidigare beslutet.

Om du inte är nöjd med ett omprövningsbeslut kan du överklaga detta beslut till nämnden för brottsskadeersättning (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)), i enlighet med reglerna för förfarandet vid denna nämnd. Du hittar dessa regler på nämndens webbplats.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du kan ansöka om ersättning via vår webbplats, som även innehåller användbar information om ersättningsprogrammet.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Länken till ovannämnda webbplats. Dessutom kan våra kundtjänstrådgivare ge hjälp på telefonnummer +44 (0)300 003 3601. Observera att kundtjänstrådgivarna endast talar engelska.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Du behöver inte anlita och betala ett juridiskt ombud som t.ex. en solicitor eller ett företag specialiserat på ersättningsansökningar för att ansöka om ersättning. Om du väljer att betala för hjälp med ansökan kan vi inte stå för kostnaderna för detta. Du måste själv stå för dessa kostnader.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Du kan kontakta tjänsten för information till brottsoffer, Victims Information Service, för att få hjälp med din ansökan.

Senaste uppdatering: 15/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.