Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Ersättning kan beviljas offer för våldsbrott och deras efterlevande. Ett våldsbrott är en handling som är straffbar enligt strafflagen och som begås direkt mot en persons liv eller hälsa och som resulterar i att personen avlider eller får allvarliga skador eller hälsoproblem som varar i minst fyra månader.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Man har rätt till ersättning om ett våldsbrott har resulterat i en allvarlig skada eller hälsoproblem som varar i minst fyra månader.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ersättning på 448 euro betalas ut till den som står för begravningskostnaderna för ett offer för ett våldsbrott. Notera att den person som står för begravningskostnaderna inte behöver vara en anhörig eller stå i beroendeställning till brottsoffret.

Personer i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett våldsbrott har rätt till brottsofferersättning från staten.

Till personer i beroendeställning räknas följande:

 • Brottsoffrets barn under 18 år.
 • Brottsoffrets barn i åldrarna 18–24 år som bedriver heltidsstudier.
 • Brottsoffrets änka eller änkling vars arbetsförmåga har minskat.
 • Brottsoffrets änka eller änkling som uppnått pensionsåldern.
 • Brottsoffrets förälder som uppnått pensionsåldern.
 • Brottsoffrets förälder vars arbetsförmåga har minskat.
 • Brottsoffrets änka som är gravid och arbetslös.
 • En arbetslös förälder eller vårdnadshavare till ett barn till brottsoffret som är yngre än tre år.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Man har rätt till ersättning om våldsbrottsoffret har fått allvarliga skador eller hälsoproblem som varar i minst fyra månader.

Följande personer har rätt till ersättning:

 • Brottsoffrets barn under 18 år.
 • Brottsoffrets barn i åldrarna 18–24 år som bedriver heltidsstudier.
 • Brottsoffrets änka eller änkling vars arbetsförmåga har minskat.
 • Brottsoffrets änka eller änkling som uppnått pensionsåldern.
 • Brottsoffrets förälder som uppnått pensionsåldern.
 • Brottsoffrets förälder vars arbetsförmåga har minskat.
 • Brottsoffrets änka som är gravid och arbetslös.
 • En arbetslös förälder eller vårdnadshavare till ett barn till brottsoffret som är yngre än tre år.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

I Estland är rätten till ersättning inte kopplad till medborgarskap.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Ersättning betalas av den behöriga myndigheten i det land där brottet begicks. Ersättning betalas i enlighet med lagstiftningen i det berörda landet.

För att få ersättning kan man vända sig till

 • behörig myndighet i det berörda landet eller behörig myndighet i det land där man bor.
 • I Estland är behörig myndighet socialförsäkringsnämnden, som vidarebefordrar ansökan, tillsammans med styrkande handlingar, till den behöriga myndigheten i det andra landet.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ett våldsbrott måste anmälas till polisen inom 15 kalenderdagar från dagen för brottet.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Man behöver inte avvakta utgången av förfarandet för att begära ersättning. Det räcker att man har anmält brottet till polisen och att brottmålsprocessen har inletts. Ersättning kan sökas inom tre år från dagen för brottet.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Det finns inget krav på att först kräva ersättning från gärningsmannen. När ersättning beviljas överförs rätten att kräva ersättning till socialförsäkringsnämnden och vi kräver ersättning från den person som orsakade skadan (gärningsmannen) genom en regresstalan.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Man har rätt till ersättning även om den person som orsakade skadan inte har identifierats eller rättsprocessen ännu inte har avslutats.

För att få statlig brottsofferersättning måste man kunna styrka att ett utredningsorgan har inlett ett straffrättsligt förfarande.

Om man begär ersättning för sjukvårdskostnader eller dödsfallsersättning ska man kunna visa upp kvitton på utlägg.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökningar om ersättning kan lämnas in inom tre år från dagen för brottet eller från det att man fick kännedom om brottet.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ersättningen täcker:

- Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (dvs. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel osv.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (även inkomstbortfall och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minska underhållet osv.).
  • Ersättning för skadade kläder och hjälpmedel (t.ex. ersättning för glasögon, ersättning för kostnaderna för nya kläder).

- Materiell (icke-psykisk) skada:

 1. Begravningskostnader.
 2. Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

- Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller berättigade personer åsamkats/ersättning för efterlevande om brottsoffret avlidit.

Ett brottsoffers familjemedlemmar kan få samtala med en psykolog. För att få ersättning för psykologhjälp måste man kontakta en brottsofferorganisation. Denna förbereder sedan den ansökan som ska undertecknas. Ett intyg från polisen behövs också som bekräftar att ett straffrättsligt förfarande har inletts och att du är målsägande eller målsägandebiträde. Brottsofferorganisationen hjälper till med att skaffa ett polisintyg.

Om man beviljas ersättning för psykologhjälp meddelas detta inom 10 arbetsdagar. Därefter kan man kontakta en psykolog. Ersättningsbeloppet per person motsvarar den lagstadgade minimimånadslönen (584 euro år 2020).

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Personer i beroendeställning får sin ersättning utbetald som månatliga delbetalningar. Brottsoffers läkar- och begravningskostnader ersätts i en klumpsumma mot uppvisande av kvitton på utlägg.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättning betalas inte ut om

 1. brottsoffret orsakade eller underlättade brottet eller den skada som uppstått genom uppsåtligt eller vårdslöst agerande,
 2. brottsoffret underlåter att anmäla brottet inom 15 dagar från dagen för brottet, trots att han eller hon har möjlighet att göra detta, och polisen inte har fått kännedom om brottet på något annat sätt,
 3. brottsoffret har fällts för ett våldsbrott enligt artikel 255.1 eller 256.1 i strafflagen och uppgifterna om detta inte har strukits ur belastningsregistret i enlighet med lagen om belastningsregistret,
 4. det av andra orsaker skulle vara orättvist eller omotiverat att betala ut ersättningen.

Dessutom kan ersättning nekas om den sökande har vägrat samarbeta med de brottsbekämpande myndigheterna för att fastställa de faktiska omständigheterna i samband med brottet, identifiera eller gripa gärningsmannen eller styrka skadan.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ens ekonomiska situation påverkar inte beviljandet eller utbetalningen av ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Alla belopp som en skadelidande på grund av en skada till följd av ett våldsbrott får eller har rätt att få från en annan källa än den som bär ansvar för skadan, avräknas från det skadebelopp som fastställandet av ersättningsbeloppet grundas på, inklusive den ersättning vid arbetsoförmåga som betalas till brottsoffret. Vid fastställandet av ersättningsbeloppet tas hänsyn till eventuella belopp som den som bär ansvaret för den skada som brottet orsakat har betalat innan ersättningen beviljades.

Hur beräknas ersättningen?

Beräkning av ersättning för delvis eller fullständig arbetsoförmåga

Ersättningsbeloppet beräknas baserat på den genomsnittliga inkomsten per kalenderdag. Hänsyn tas till brottsoffrets skattepliktiga inkomst under de sex månader som föregick brottet.

Beräkning av skada till följd av delvis eller fullständigt arbetsoförmåga

Den genomsnittliga inkomsten per kalenderdag multipliceras med 30, och den pension på grund av arbetsoförmåga eller ersättning vid arbetsoförmåga som personen uppbär dras av från slutsumman. Ersättningen täcker 80 % av inkomstbortfallet. Uppgifter om genomsnittsinkomst hämtas från skatte- och tullmyndigheten.

Beräkning av ersättning för familjeförsörjares dödsfall

1. Den genomsnittliga inkomsten per kalenderdag multipliceras med 30, och den efterlevandepension som personen uppbär dras av från slutsumman.

2. En procentandel av det belopp som detta resulterar i beräknas utifrån antal personer i beroendeställning:

 • 75 % vid en person i beroendeställning.
 • 85 % vid två personer i beroendeställning.
 • 100 % vid tre eller fler personer i beroendeställning.

80 % av det beräknade beloppet betalas i ersättning.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det finns inget minimibelopp. Ersättning betalas ut så länge en person har rätt till ersättningen, upp till taket på 9 590 euro.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Inget belopp behöver anges i ansökningsformuläret.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Personer som befinner sig i en svår ekonomisk situation kan få förskott på ersättningen, om de har rätt till ersättning men beviljandet av ersättningen skjuts upp.

Förskott på upp till 640 euro betalas på grundval av relevant ansökan.

Om förskottet överstiger den ersättning som senare beviljas återkrävs det överskjutande beloppet.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Man har rätt att lämna in ytterligare fakturor på sjukvårdskostnader.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Intyg från ett utredande organ.

Fakturor för begravningskostnader.

Fakturor för sjukvårdskostnader, kvitton på medicinska produkter osv.

Brottsoffrets dödsattest.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Estniska nationella socialförsäkringsnämnden

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Alternativ för att inge ansökningar:

 • Ansökningar kan även skickas med vanlig post till Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Ansökningar kan även inges på ett av socialförsäkringsnämndens lokalkontor.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Man behöver inte vara närvarande.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ett beslut fattas inom 30 dagar från mottagandet av den sista handlingen.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Det går att begära omprövning av beslutet inom 30 dagar från och med man mottog det. Alternativt går det att väcka talan vid en förvaltningsdomstol i enlighet med det förfarande som föreskrivs i civilprocesslagen.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Ansökningsformulär och information om hur man ansöker om ersättning finns på socialförsäkringsnämndens webbplats.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Brottsofferorganisationer kan även kontaktas på telefon. Kontaktuppgifterna finns på socialförsäkringsnämndens webbplats.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Ja.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Brottsofferorganisationer hjälper även till att ansöka om ersättning.

Senaste uppdatering: 31/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.