Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Om du (eller en närstående) har utsatts för ett brott i Finland kan du få ersättning från staten för den skada du lidit till följd av brottet. Rätten till ersättning begränsas inte av brottets karaktär.

Om skadan har orsakats av användning av motorfordon i trafik betalas ersättningen, enligt trafikförsäkringslagen, i första hand ut från försäkringen på det fordon som orsakade skadan.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ersättning kan betalas för personskada och lidande till följd av ett brott.

Med ”personskada” avses en försämring av en persons hälsotillstånd som kan kontrolleras med medicinska medel. En sådan försämring kan vara fysisk eller psykisk.

Med ”lidande” avses däremot en känsla av psykiskt obehag till följd av den aktuella händelsen, och det krävs inte att det är medicinskt styrkt att personens hälsa har försämrats.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Du kan få ersättning om en närstående har avlidit till följd av ett brott. Med ”närstående” avses den avlidnes förälder, barn eller make/maka, eller någon annan som stod den avlidne särskilt nära.

Om du har tagit på dig ansvaret för begravningen av en person som har avlidit till följd av ett brott har du rätt till rimlig ersättning för begravningskostnaderna.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Om en person som står dig särskilt nära har utsatts för ett brott kan du få ersättning för skäliga och nödvändiga kostnader samt inkomstbortfall som du drabbats av på grund av din omsorg om den personen. Med ”närstående” avses förälder, barn eller make/maka till den person som har fått en personskada eller någon annan person som står denne lika nära.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Om du har utsatts för ett brott i Finland har du i regel rätt till ersättning oavsett ditt medborgarskap eller var du bor. Ersättning kan dock nekas om du vid tidpunkten för brottet eller vid tidpunkten för ansökan om ersättning inte hade hemvist i EU och om skadans anknytning till Finland också i övrigt är ringa.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Om du har hemvist i Finland kan du även i vissa fall få ersättning för personskada och lidande till följd av ett brott som begåtts utomlands.

Ersättningen betalas endast ut om utlandsvistelsen berodde på arbete, studier eller andra med dem jämförbara orsaker. Ersättning kan även beviljas på skönsmässig grund i andra fall som rör en skada som uppkommit utomlands. De faktorer som i så fall ska bedömas är brottets anknytning till Finland, det nära förhållandet mellan gärningsmannen och brottsoffret, skadans art och dina möjligheter att få ersättning från annat håll.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Du måste anmäla brottet till polisen. Om brottet inte har anmälts till polisen eller polisen inte på annat sätt har fått kännedom om brottet får ersättning endast betalas ut om särskilda skäl föreligger.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Du kan ansöka om ersättning innan förundersökningen är klar eller rättsprocessen har avslutats. Det fattas dock inget beslut om din ansökan förrän förundersökningen är klar. Om åtal har väckts får i regel beslutet om ersättning endast fattas efter det att domstolen har avgjort brottmålet och prövat eventuella skadeståndskrav.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Om brottmålet prövas i domstol bör du försöka få din rätt till ersättning fastställd i en dom. Det innebär att du bör begära ersättning från gärningsmannen under domstolsprocessen. I regel betalas brottsskadeersättning inte ut om du inte har fullgjort denna skyldighet.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Du kan ansöka om ersättning även om gärningsmannen inte har identifierats. Till ansökan måste du bifoga en kopia av polisens förundersökningsprotokoll eller någon annan tillförlitlig utredning.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Du måste ansöka om ersättning inom tre år från det att en lagakraftvunnen dom meddelats i ersättningsärendet. Om ärendet inte har behandlats vid domstol, måste du ansöka om ersättning inom tio år från det att brottet begicks. Undantag från dessa frister görs endast om särskilda omständigheter föreligger.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning).Sjukvårdskostnader täcks.
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.). Andra nödvändiga kostnader täcks.
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.). – Inkomstbortfall täcks med högst 150 euro per dag.
  • Förlorade möjligheter. – Vid fastställandet av ersättningen kan i särskilda fall hänsyn även tas till sökandens potentiella löneutveckling (t.ex. om den skadelidande är ung).
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader). – Skälig ersättning kan betalas för juridiska kostnader om ersättningsärendet behandlades vid domstol och du har lidit annan skada som måste ersättas.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats. – Skador på normala personliga tillhörigheter (t.ex. glasögon, armbandsur och mobiltelefon) som uppkommit i samband med personskadan täcks.
   • I annat fall ersätts skador på föremål eller egendom endast under särskilda förutsättningar.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats. – Täcks.
  • Tillfälliga psykiska men.
  • Psykiskt lidande, om skadan har orsakats av
   • ett sexualbrott,
   • andra brott mot en persons frihet,
   • ett brott som har kränkt brottsoffrets personliga integritet på ett särskilt grovt sätt.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader. – Begravningskostnader i form av kostnaderna för kista, gravplats och gravsten samt för att anordna en minnesstund täcks. Om du stod den avlidne särskilt nära kan du även få ersättning för dina kostnader för att delta i begravningen (kostnader för resan till begravningen, blomsterarrangemang och sorgkläder).
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering). – Om du fick en personskada till följd av en närståendes dödsfall kan du få ersättning för dina sjukvårdskostnader till följd av den skadan, samt för andra nödvändiga kostnader och för inkomstbortfall. Den maximala ersättningen till en närstående är 6 000 euro (2018).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter. – Om du stod i beroendeställning till den avlidne kan du få ersättning för förlust av underhåll.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit. – Ingen ersättning betalas ut till brottsoffrets närstående för tillfälliga men eller psykiskt obehag.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas i regel ut i en klumpsumma, med undantag av löpande ersättning för inkomstbortfall och förlust av underhåll. Dessa typer av ersättningar betalas oftast ut i form av regelbundna, månatliga delbetalningar.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättningsbeloppet kan minskas om du själv har bidragit till din skada. Ersättningsbeloppet kan t.ex. minskas om du startade ett slagsmål som resulterade i att du skadades. Om du tidigare har dömts för brott påverkar detta däremot inte din chans att få ersättning eller storleken på ersättningsbeloppet.

För att få ersättning måste du sända de handlingar som Statskontoret begär in för att kunna handlägga ditt skadeärende. Din ersättningsansökan kan avslås om du inte inkommer med nödvändig bevisning.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Huvudregeln är att din ekonomiska situation inte påverkar huruvida du kommer att få ersättning eller storleken på ersättningsbeloppet.

När beslutet om ersättning fattas tas endast hänsyn till din ekonomiska situation om du har ansökt om ersättning för omfattande skador på föremål eller dina finanser med motiveringen att du inte kunde ha förhindrat skadorna från att inträffa.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Om ersättningsärendet behandlas vid domstol betalas ersättningen i regel ut i enlighet med domstolsavgörandet. Om Statskontoret i sitt beslut avviker från domstolens avgörande i ersättningsfrågan uppger Statskontoret grunderna för avvikelsen i sitt beslut.

Gärningsmannen är skyldig att betala den ersättning till dig som domstolen förordnat. Rätten till ersättning från gärningsmannen övergår dock till staten i den mån som Statskontoret har beviljat ersättning till dig.

Hur beräknas ersättningen?

Sjukvårdskostnader och andra kostnader ersätts om de är nödvändiga och det finns ett orsakssamband mellan kostnaderna och den lidna skadan.

Vid fastställandet av storleken på den ersättning som ska betalas för sveda och värk och andra tillfälliga men tas hänsyn till skadans art och svårighetsgrad och gällande ersättningspraxis. Ersättningsbeloppet får inte överstiga det lagstadgade maxbeloppet.

Med ”lidande” avses din känsla av personligt obehag till följd av ett brott. Ersättningen fastställs på grundval av den aktuella gärningens art. Storleken på ersättningen måste hålla sig inom de lagstadgade ersättningsgränserna.

En uppskattning av vad du hade haft för inkomst om brottet inte hade begåtts används som utgångspunkt för fastställandet av eventuellt inkomstbortfall. Alla inkomster och förmåner som du har erhållit eller kunde ha erhållit oavsett skadan dras av från detta belopp. Ersättningsbeloppet får inte överstiga det högsta lagstadgade beloppet per dag.

Ett grundavdrag görs från det totala belopp som ska betalas i ersättning för men och lidande. Grundavdraget är 200 euro för ett brott som begicks under 2018.

Ingen ränta betalas på den ersättning som tilldelas.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det finns inget minsta belopp som kan tilldelas.

Den högsta möjliga ersättningen för personskada och lidande till följd av ett brott är 61 500 euro. Dessutom gäller följande:

 • Sveda och värk samt andra tillfälliga men ersätts med högst 12 000 euro.
 • Den maximala ersättningen för lidande är 3 600 euro. Den maximala ersättningen för lidande till offer för ett sexualbrott är 9 500 euro eller om offret var minderårigt vid gärningstidpunkten, högst 16 200 euro.
 • Den maximala ersättningen till en närstående person till den avlidne är sammanlagt 6 000 euro.
 • Den maximala ersättningen för inkomstbortfall är 150 euro per dag.

Den maximala ersättningen för varje skada gäller inte ersättning för inkomstbortfall eller förlust av underhåll när denna ersättning betalas löpande.

Den maximala ersättningen för sakskada och ekonomisk skada är 31 000 euro.

Den maximala ersättningen till brottsoffer och grundavdraget ses över vart tredje år. Nästa översyn av beloppen kommer att göras i början av 2021.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Det tilldelade ersättningsbeloppet får inte vara högre än det begärda beloppet. Du kan begära skälig ersättning vid behov. Du kan även hänvisa till de belopp som fastställts i det domstolsavgörande som ligger till grund för din ersättningsansökan.

Vid behov kan du få råd om ditt ersättningsärende från vår kundtjänst och från den person som handlägger din ersättningsansökan.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Den ersättning som betalas med statliga medel är sekundär. Det innebär att du i första hand bör söka ersättning från annat håll, t.ex. från din sjukförsäkring eller ditt försäkringsbolag. Denna ersättning dras av från den ersättning som du eventuellt tilldelas.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Du kan vid behov inge en skriftlig ansökan om utbetalning av förskottsersättning. Du kan erhålla förskottsersättning om handläggningen av ditt ersättningsärende fördröjs av skäl bortom din kontroll och du har rätt till ersättning av betydande storlek.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Statskontoret prövar ärendet på nytt om ny bevisning dyker upp. Grundat på den nya bevisningen kan du tilldelas ersättning som tidigare nekats, eller ett högre ersättningsbelopp.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Exempelvis:

 • En öppen rättegångsfullmakt om någon annan än ett offentligt rättsbiträde eller en advokat fungerar som ombud. En specificerad fullmakt krävs också om du önskar att den ersättning som ska betalas ska betalas till en annan person än dig själv.
 • Verifikat över de krävda begravningsutgifterna och vid behov bouppteckningsinstrumentet och fullmakter.
 • En kopia av den dom som domstolen har meddelat eller, om en sådan dom inte finns, en kopia av förundersökningsprotokollet.
 • Ett läkarutlåtande eller en sjukjournal.
 • Verifikat över alla utgiftsanspråk om ärendet inte har behandlats i domstol.
 • Ett läkarutlåtande över arbetsoförmågan, en kopia över beslutet om sjukdagpenning samt ett intyg över den lön som arbetsgivaren har betalat och beloppet på inkomstbortfallet vad gäller personer som kräver ersättning för inkomstbortfall.
 • Eventuella beslut och bevis på ersättning från en sjukförsäkring, ett försäkringsbolag eller någon annan instans.
 • En kalkyl över ombudets arvode samt ett eventuellt ersättningsbeslut av ett försäkringsbolag vad gäller personer som ansöker om ersättning av rättegångskostnader.
 • Ombudets faktura samt en utredning över den beviljade rättshjälpen eller det förordnade rättsbiträdet vad gäller personer som ansöker om ersättning av ansökningskostnader.
 • En utredning över den skadedrabbades sjukdom, skada eller annan hjälplöshet samt ekonomiska förhållanden vad gäller personer som ansöker om ekonomisk ersättning samt ersättning av sakskada som ersätts enligt prövning.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Inga avgifter tas ut för handläggningen av din ersättningsansökan.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Din ersättningsansökan handläggs av Statskontoret.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Du kan antingen sända din ansökan på elektronisk väg till rikosvahingot@valtiokonttori.fi eller skriva ut formuläret och posta det till:

Statskontoret

PB 50

00054 Statskontoret, Finland

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Statskontoret handlägger ärendet med hjälp av ett skriftligt förfarande. Du kommer inte i något skede av förfarandet anmodas att närvara personligen.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Den genomsnittliga handläggningstiden är ungefär sju månader. Du kan hitta aktuella beräkningar av handläggningstiden på Statskontorets webbplats.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga ett beslut som du har mottagit genom att inge ett skriftligt överklagande till försäkringsdomstolen. Överklagandet ska inges inom 30 dagar från den dag du fick kännedom om beslutet. Information om hur du gör för att överklaga bifogas Statskontorets ersättningsbeslut.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du hittar ansökningsformuläret och ytterligare information om hur du ansöker om ersättning på Statskontorets webbplats: https://www.valtiokonttori.fi/sv/framsida/. Du kan även kontakta vår kundtjänst på telefonnummer +358 295 50 2736 eller via e-post på rikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Du hittar ytterligare information om brottsskadeersättning på https://www.valtiokonttori.fi/sv/framsida/. Vid behov går det även bra att ringa till Statskontoret. Du kan ringa +358 295 50 2736 för att få hjälp.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Om du vill kan du ta hjälp av en advokat för att ansöka om ersättning. Du kan emellertid endast begära ersättning för ansökningskostnaderna om

 • du har beviljats rättshjälp eller förordnats ett rättegångsbiträde för domstolsbehandlingen av ärendet, eller
 • ärendet inte behandlas i domstol, men du uppfyller de ekonomiska villkoren för att få rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Du kan t.ex. få råd och stöd från den finländska brottsofferjouren (RIKU). Du hittar brottsofferjourens kontaktuppgifter på denna organisations webbplats: https://www.riku.fi/se/hem/

.

Senaste uppdatering: 19/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.