Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Den tyska lagen om brottsofferersättning

Lagen om ersättning åt offer för våldsbrott

Lagen om ersättning åt offer för våldsbrott på engelska

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Enligt lagen om brottsofferersättning (Opferentschädigungsgesetz) kan du få ersättning för i princip alla uppsåtliga våldsbrott (t.ex. fysiska angrepp, sexuella övergrepp, terroristattacker och mord). Ersättning kan betalas till brottsoffren eller till deras efterlevande.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ersättning betalas inte bara för personskada utan även för de ekonomiska konsekvenserna av sådan personskada. Negativa psykiska konsekvenser räknas också som personskada. Personskadan måste dock vara långvarig (dvs. vara i mer än sex månader). Ersättning betalas inte för egendomsskada och ekonomiska förluster. Ersättning betalas inte heller för sveda och värk enligt lagen om brottsofferersättning.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ersättning betalas även ut till ett brottsoffers efterlevande. Som efterlevande räknas brottsoffrets make/maka, registrerade partner och barn samt, i undantagsfall, brottsoffrets föräldrar. Med ”barn” avses även adoptivbarn, fosterbarn och styvbarn.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Anhöriga till ett brottsoffer som inte har förlorat livet kan under vissa omständigheter få ersättning för sjukvårds- och underhållskostnader.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Alla medborgare från länder utanför EU som utsätts för våldsbrott i Tyskland från (retroaktivt fr.o.m. den 1 juli 2018) samma ersättning som brottsoffer som är tyska medborgare.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Enligt § 3a i lagen om brottsofferersättning kan även personer som utsatts för våldsbrott utomlands och som bor i Tyskland beviljas ersättning från tyska staten. Sådan ersättning utbetalas i en klumpsumma. All ersättning från det land där brottet begicks kommer att kvittas mot denna ersättning.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Enligt lagen om brottsofferersättning är de sökande skyldiga att samarbeta i ersättningsförfarandet. Detta innebär att personen ska redogöra för alla de omständigheter som kan bidra till fastställandet av sakförhållandena. I regel innebär detta att gärningsmannen ska polisanmälas. I vissa fall kan undantag göras från kravet att anmäla ett brott (t.ex. när brottsoffret inte rimligen kan förväntas göra detta).

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, de behöriga myndigheterna fattar i regel självständiga beslut om ansökningar enligt lagen om brottsofferersättning. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att avvakta utgången av polisutredningen eller brottmålsprocessen.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Nej.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du har rätt till ersättning oavsett huruvida gärningsmannen är identifierad eller dömd. Till stöd för din ansökan bör du lägga fram alla handlingar som kan bidra till fastställandet av sakförhållandena och omfattningen av den skada som du åsamkats.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Nej, enligt lagen om brottsofferersättning finns ingen tidsfrist. Ersättningar kan dock endast betalas retroaktivt i högst ett år bakåt i tiden räknat från ansökningsdagen.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ersättningen täcker fysisk och psykisk personskada som uppstår till följd av ett våldsbrott. Brottsofferersättningen innefattar månatliga pensionsförmåner. Det finns även förmåner som utgör ersättning för de ekonomiska konsekvenserna.

Förmånernas omfattning och varaktighet regleras i förbundslagen om krigsofferpension (Bundesversorgungsgesetz).

De ska särskilt täcka följande:

  • Hälso- och sjukvårdskostnader
  • Medicinska hjälpmedel (t.ex. proteser, tandproteser och rullstolar)
  • Månatliga pensionsförmåner, som kan vara inkomstbaserade eller ej, för skadelidande parter och efterlevande
  • Begravningskostnader
  • Ytterligare sociala förmåner för ekonomiskt eftersatta personer (t.ex. vårdbidrag och ytterligare bidrag för uppehälle)

Ingen ersättning betalas ut för sveda och värk (Schmerzensgeld). Ersättning betalas i princip inte ut för egendomsskada och ekonomiska förluster. Undantag görs för burna hjälpmedel, till exempel glasögon, kontaktlinser och tandproteser.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Pensionsutbetalningar till brottsoffer och efterlevande som gottgörelse för de ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenserna av personskador betalas månadsvis så länge som alla nödvändiga villkor är uppfyllda. Andra förmåner betalas om och när behov finns (t.ex. begravnings- och proteskostnader).

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ingen ersättning beviljas om den skadelidande parten själv vållade skadan eller om det vore orättvist att betala ut ersättning av andra skäl, särskilt på grund av brottsoffrets eget agerande. Att en person tidigare har dömts för ett brott räcker dock inte för att motivera ett sådant beslut. De som ansöker om ersättning är skyldiga att göra allt för att bidra till fastställandet av sakförhållandena. Om de inte fullgör denna skyldighet kan ersättningen nekas helt eller delvis.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Enligt lagen om brottsofferersättning betalas ersättningen ut oavsett vilka inkomster eller tillgångar den skadelidande parten har. Den skadelidande partens ekonomiska situation kan endast påverka det ersättningsbelopp som ska beviljas som gottgörelse för ekonomiska skador eller vid vårdförmåner.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Nej.

Hur beräknas ersättningen?

Storleken på pensionsförmåner som gottgörelse för konsekvenser av hälsorelaterad skada beräknas utifrån hur långtgående konsekvenserna är.

Storleken på förmånerna som gottgörelse för konsekvenserna av ekonomisk skada grundas på de ekonomiska nackdelar som uppstått.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Nej.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej. Du måste inte själv ange något belopp i formuläret. Storleken baseras på den hälsorelaterade och ekonomiska skada som uppstått och fastställs av beslutsmyndigheten.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Pensionsutbetalningar som gottgörelse för konsekvenserna av hälsorelaterad skada görs oavsett om du erhåller betalningar från andra privata eller offentliga organ. Sådana betalningar kan dock beaktas vid beräkning av betalning som gottgörelse för konsekvenserna av ekonomisk skada.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Förskottsutbetalningar är inte möjligt enligt lagen om brottsofferersättning. Utbetalningar för att täcka läkarvård får dock göras innan ett beslut har fattats om ersättningsansökan.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Om ditt hälsotillstånd försämras kan du alltid göra en ”försämringsansökan” (Verschlimmerungsantrag) för att begära att ersättningsbeloppet ska räknas om. Förändrad inkomst kan alltid beaktas vid beräkningen av ersättning för konsekvenserna av ekonomisk skada.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Du bör ta med alla handlingar som kan bidra till fastställandet av sakförhållandena och den skada som du åsamkats.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Beslutsmyndigheterna är de sociala myndigheterna i respektive delstat. Behörigheten har den delstat där brottsoffret bor.

Den som utsatts för våldsbrott i Tyskland, men inte bor i Tyskland kan lämna in sin ansökan till den social myndigheten i den delstat där brottet begicks.

För att utländska sökande inte ska behöva leta efter ansvarigt organ kan de kontakta den centrala kontaktpunkten vid förbundsministeriet för sysselsättning och sociala frågor (Zentrale KontaktstelleBundesministerium für Arbeit und Soziales), som översänder ersättningsansökan till rätt myndighet.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökan ska skickas till behörig social myndighet.

För att utländska sökande inte ska behöva leta efter ansvarigt organ kan de kontakta den centrala kontaktpunkten vid förbundsministeriet för sysselsättning och sociala frågor (Zentrale KontaktstelleBundesministerium für Arbeit und Soziales).

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga. Förfarandets längd beror framför allt på hur lätt eller svårt det är att fastställa sakförhållandena och huruvida ett läkarintyg måste inhämtas.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga beslutet. Om den behöriga myndigheten efter omprövning vidhåller det tidigare beslutet kan du väcka talan vid socialdomstolen (Sozialgericht).

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Ansökningsformulär och annan information finns på följande webbplatser:

http://www.bmas.de/opferentschaedigung

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-SE/application-for-crime-victims-compensation-2024.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Information om detta finns på följande webbplatser:

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html

http://www.bmas.de/victimscompensation

Information om brottsofferorganisationer i Tyskland finns på https://www.odabs.org/

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Nej. Juridiska kostnader räknas inte som ersättning och kan därför inte återbetalas enligt lagen om brottsofferersättning.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja, det finns en rad regionala och nationella brottsofferorganisationer. Den största nationella organisationen är ”Vita ringen” (der Weisse Ring).

Senaste uppdatering: 16/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.