Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på ungerska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

För uppsåtliga våldsbrott mot person.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

För (fysiska eller psykiska) skador som tar mer än åtta dagar att läka.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja. Utöver brottsoffret kan brottsoffrets släktingar i upp- eller nedstigande led, adoptiv- eller fosterföräldrar, adoptiv- eller fosterbarn, make/maka eller registrerad partner få ersättning om de bodde i samma hushåll som brottsoffret vid tidpunkten för brottet. Även personer i beroendeställning till brottsoffret kan få ersättning.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, brottsoffret behöver inte ha avlidit för att anhöriga eller personer i beroendeställning ska få ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, om du vistas lagligt i EU eller är offer för människohandel.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Ersättning kan endast begäras för brott som begåtts på ungerskt territorium. Om brottet begicks i ett annat land kan du inge din ansökan om ersättning i Ungern. I så fall vidarebefordrar de ungerska myndigheterna ansökan till den medlemsstat där brottet begicks.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, ett villkor för att beviljas ersättning är att en brottmålsprocess har inletts beträffande den gärning som begåtts.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, du kan kräva ersättning så snart brottmålsprocessen har inletts.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Nej.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du kan ansöka om ersättning i ett sådant fall. I så fall måste du styrka omfattningen av skadan, orsakssambandet mellan skadan och gärningen och behovet av ersättning.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ersättning måste begäras inom tre månader från dagen för brottet. Preskriptionsfristen för att inge en ansökan om ersättning är fem år efter dagen för brottet.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

 • – Materiell (icke-psykisk) skada:
  • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning).
  • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
  • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.
 • – Psykisk (ideell) skada:
  • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

 • – Materiell (icke-psykisk) skada:
  • Begravningskostnader.
  • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering).
  • Förlust av underhåll eller förlorade möjligheter.
 • Psykisk skada:
  • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Du kan begära att få ersättningen utbetald i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättning från staten betalas inte ut om det i ett lagakraftvunnet domstolsavgörande har fastställts att brottsoffrets agerande bidrog till eller orsakade brottet, eller att skadan orsakades av felaktigt agerande. Andra skäl till att neka ersättning är vägran att vittna, underlåtenhet att samarbeta eller att enskilt åtal inte väckts.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Endast brottsoffer i behov av socialt stöd är berättigade till ersättning. Ett brottsoffer är i behov av socialt stöd om han eller hon hade en lägre nettomånadsinkomst (inkomst per person om hushållet består av flera personer) än 226 328 ungerska forinter (HUF) under 2018 eller om brottsoffret erhåller andra lagstadgade förmåner. Vid terroristbrott tas inte hänsyn till brottsoffrens ekonomiska situation.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Nej.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningsbeloppet får inte överstiga femton gånger basbeloppet (113 164 HUF), vilket 2018 motsvarade 1 697 460 HUF. Följande engångsbelopp betalas ut: 100 procent för den skada som inte uppgår till mer än fem gånger basbeloppet, fem gånger basbeloppet plus 75 procent för den del som uppgår till mer än fem gånger basbeloppet för skada som uppgår till mellan fem och tio gånger basbeloppet, och 8,75 gånger basbeloppet plus 50 procent för den del som uppgår till tio gånger basbeloppet för skada som uppgår till mer tio gånger basbeloppet. Det belopp som betalas ut i form av ett bidrag motsvarar 75 procent av det styrkta inkomstbortfallet om brottsoffret är yngre än 18 år eller är beroende av stöd från andra och 50 procent av det styrkta inkomstbortfallet om brottsoffret inte är beroende av stöd från andra.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det finns inte något minsta ersättningsbelopp. Ersättningsbeloppet får inte överstiga femton gånger basbeloppet (113 164 HUF), vilket 2018 motsvarade 1 697 460 HUF. Det högsta ersättningsbelopp som kan begäras i form av ett månatligt bidrag är basbeloppet. Basbeloppet för 2018 var 113 164 HUF.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ersättningsbeloppet måste anges i ansökningsformuläret. Eventuell ersättning från annat håll måste dras av från ersättningsbeloppet.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Staten ersätter den skada som har styrkts, även om ersättning kan erhållas från annat håll. Om ersättning för skadan senare erhålls från annat håll måste förskottet betalas tillbaka.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Nej. Ersättning kan endast beviljas en gång.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • I förekommande fall ett intyg om att en brottmålsprocess har inletts (från polisen, domstolen eller åklagarmyndigheten).
 • Handlingar som styrker behov av socialt stöd (inkomstintyg för personer som delar hushåll).
 • Den skada som lidits till följd av brottet.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej, det är gratis att inge en ansökan.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Tjänsten för brottsofferstöd vid statsförvaltningens kontor i Budapest och i provinserna.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökan kan skickas till valfritt distriktskontor (biståndsmyndigheter) eller direkt till beslutsmyndigheten (statsförvaltningens kontor i Budapest (eller i provinserna)).

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ansökningar ska handläggas inom högst 60 dagar.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Ett avgörande som meddelas i första instans kan överklagas till justitieministeriet, som prövar överklagandet som andra instans. En förvaltningsrättslig talan kan väckas mot justitieministeriets beslut i andra instans.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Stödlinjen för brottsoffer (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225. Du kan ringa hit dygnet runt på ungerska och engelska.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Ja, med stöd av lag LXXX från 2003 om rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Tjänsten för brottsofferstöd vid något av statsförvaltningens lokalkontor kan hjälpa dig att hävda dina intressen. Där kan du får praktisk hjälp av kontorets rådgivare i frågor som rör brottsofferstöd (t.ex. få hjälp med att fylla i ansökningar eller få information). Brottsoffer kan även vända sig till frivilligorganisationer som Vita ringen (Fehérgyűrű), den ungerska baptistkyrkans välgörenhetsorganisation (Baptista Szeretetszolgálat) m.fl.

Senaste uppdatering: 11/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.