Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning från staten?

För uppsåtliga våldsbrott mot person.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

För (fysiska eller psykiska) skador som tar mer än åtta dagar att läka.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja. Utöver brottsoffret kan brottsoffrets släktingar i upp- eller nedstigande led, adoptiv- eller fosterföräldrar, adoptiv- eller fosterbarn, make/maka eller registrerad partner få ersättning om de bodde i samma hushåll som brottsoffret vid tidpunkten för brottet. Även personer i beroendeställning till brottsoffret kan få ersättning. Dessutom kan den person som ordnade begravningen av den avlidne få ersättning.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, brottsoffret behöver inte ha avlidit för att anhöriga eller personer i beroendeställning ska få ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, om du vistas lagligt i EU eller är offer för människohandel.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Ersättning från ungerska staten kan endast begäras för brott som begåtts på ungerskt territorium. Om brottet begicks i ett annat land kan du dock inge din ansökan om ersättning i Ungern. I sådana fall kommer de ungerska myndigheterna att översända ansökan till den medlemsstat där brottet begicks.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, ett villkor för att beviljas ersättning är att ett straffrättsligt förfarande har inletts beträffande den gärning som begåtts.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, du kan kräva ersättning så snart det straffrättsliga förfarandet har inletts.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Indrivning av en fordran mot gärningspersonen är inte ett villkor för att kräva ersättning från staten.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du kan ansöka om ersättning även om gärningspersonen inte är identifierad eller dömd. I så fall måste du också styrka skadans omfattning samt orsakssambandet mellan skadan och gärningen (t.ex. faktura, kvitto, preliminär offert eller annan handling).

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

I allmänhet måste ersättning begäras inom ett år från dagen för brottet.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

 • Materiell skada:
  • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
  • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
  • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.
 • Ideell skada:
  • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För berättigade personer eller anhöriga till brottsoffret:

 • Materiell skada:
  • Begravningskostnader.
  • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
  • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.
 • Ideell skada:
  • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Du kan begära att få ersättningen utbetald i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättning från staten betalas inte ut om det i ett lagakraftvunnet domstolsavgörande har fastställts att brottsoffrets agerande bidrog till eller orsakade brottet, eller att brottsoffrets felaktiga agerande orsakade eller bidrog till skadan. I ett straffrättsligt förfarande som inleds på grund av det brott som ger upphov till ersättning är andra skäl till att neka ersättning vägran att vittna, underlåtenhet att samarbeta eller att enskilt åtal inte väckts. Dessutom utgår inte någon ersättning till brottsoffret om denne, under det straffrättsliga förfarande som inletts på grund av det brott som ger upphov till ersättning eller i samband med brottet, har gjort sig skyldigt till falsk angivelse, vilseledande av myndigheterna, falskt vittnesmål, mutning av vittnen, hindrande av officiella förfaranden eller rättsstridigt tvång i officiella förfaranden, förtigande av omständigheter som är till den åtalades fördel, medverkan, brytande av försegling, misshandel av gärningspersonen eller en anhörig till gärningspersonen eller ett brott som ger upphov till kollektiva risker, och detta brott har fastställts i ett lagakraftvunnet domstolsavgörande.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Då måste inte ha ett behov av socialt stöd för att få ersättning från staten.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

I de ungerska bestämmelserna anges fall där brottsoffret inte får ersättning (om brottsoffret t.ex. redan har fått stöd i ärendet eller inte återbetalat det statliga ekonomiska stöd som redan erhållits enligt denna lag trots att brottsoffret var skyldigt att återbetala det).

Hur beräknas ersättningen?

Ett brottsoffer får ansöka om en klumpsumma som ersättning för hela eller en del av den ekonomiska förlust som det har åsamkats genom brottet. Klumpsumman får inte överstiga 15 gånger basbeloppet (2021: 158 168 HUF).

Ett brottsoffer får ansöka om ersättning för en del av förlusten av sin normala inkomst i form av regelbundna betalningar, om brottet ledde till arbetsoförmåga under en uppskattad period på över sex månader.

Det belopp som betalas ut i form av ett bidrag motsvarar 75 procent av det styrkta inkomstbortfallet om brottsoffret är yngre än 18 år eller är beroende av stöd från andra och 50 procent av det styrkta inkomstbortfallet om brottsoffret inte är beroende av stöd från andra.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det finns inte något minsta ersättningsbelopp. Ersättningsbeloppet får inte överstiga 15 gånger basbeloppet (2021: 158 168 HUF), vilket var 2 372 520 HUF 2021. Det högsta ersättningsbelopp som kan begäras i form av ett månatligt bidrag är basbeloppet. Basbeloppet för 2021 var 158 168 HUF.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ersättningsbeloppet måste anges i ansökningsformuläret. Eventuell ersättning från annat håll måste dras av från ersättningsbeloppet.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Staten ersätter den skada som har styrkts, även om ersättning kan erhållas från annat håll. Om skadan återkrävs senare från en annan källa ska det belopp som betalats ut som stöd återbetalas i den utsträckning det erhålls från annat håll. I detta fall beviljade staten ersättningen som ett förskott.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Nej. Ersättning kan endast beviljas en gång.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • I förekommande fall ett intyg om att ett straffrättsligt förfarande har inletts (från polisen, domstolen eller åklagarmyndigheten).
 • Handlingar som styrker omfattningen av skadan till följd av brottet samt orsakssambandet (t.ex. faktura, kvitto, preliminär offert eller annan handling).

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej, det är gratis att inge en ansökan.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Statsförvaltningens kontor i Budapest (Budapest Főváros Kormányhivatala) fungerar som beslutsmyndighet när det gäller ersättning från staten.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökan kan skickas till tjänsten för brottsofferstöd vid valfritt distriktskontor (biståndsmyndigheter) eller direkt till beslutsmyndigheten (statsförvaltningens kontor i Budapest – Budapest Főváros Kormányhivatala).

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ansökningar ska handläggas inom högst 60 dagar.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

En förvaltningsrättslig talan kan väckas mot beslut i första instans.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Stödlinjen för brottsoffer (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225, dit du kan ringa dygnet runt på ungerska och engelska, och webbplatsen http://www.vansegitseg.hu/.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Ja, hjälp med att fylla i ansökan ges av personalen vid både de lokala stödkontoren för brottsoffer och stödcentrumen för brottsoffer, som också tillhandahåller juridisk rådgivning i enklare fall. Annars kan du få rättshjälp med stöd av lag LXXX från 2003 om rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Tjänsten för brottsofferstöd vid något av statsförvaltningens lokalkontor på distriktsnivå eller i Budapest samt stödcentrumen för brottsoffer kan hjälpa dig att hävda dina intressen. Där kan du få praktisk hjälp av kontorets rådgivare i frågor som rör brottsofferstöd (t.ex. få hjälp med att fylla i ansökningar) och information till berörda parter. Brottsoffer kan även vända sig till civilsamhällesorganisationer som Vita ringen (Fehérgyűrű), den ungerska baptistkyrkans välgörenhetsorganisation (Baptista Szeretetszolgálat) m.fl.

Senaste uppdatering: 03/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.