Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Statlig ersättning kan begäras för alla uppsåtliga våldsbrott mot person, samt för olaglig förmedling och utnyttjande av arbetskraft i den mening som avses i artikel 603a i strafflagen, dock inte för misshandel (percosse) och kroppsskada (lesioni) i den mening som avses i artiklarna 581 and 582 i strafflagen, såvida inte de försvårande omständigheter som anges i artikel 583 föreligger (dvs. om brotten får de mycket allvarliga följder som specifikt räknas upp i den artikeln).

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ersättning kan endast begäras för sjukvårds- och assistanskostnader, förutom vid sexuella övergrepp, mord, mycket allvarliga personskador och vanställdhet på grund av permanenta ansiktsskador. Vid dessa brott får brottsoffren ett fast ersättningsbelopp som fastställs genom ministerdekret även om det inte finns några sjukvårds- eller assistanskostnader att betala.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

De personer som är berättigade till ersättning är målsäganden (brottsoffret) eller, om brottsoffret har avlidit, brottsoffrets efterlevande make/maka och barn. Om brottsoffret inte hade någon make/maka eller barn, ska ersättning utbetalas till föräldrar och i avsaknad av föräldrar till sammanboende syskon som var i beroendeställning till brottsoffret när brottet begicks. En part i ett registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön behandlas på samma sätt som en make. Om brottsoffret inte var gift eller i ett registrerat partnerskap behandlas en sambo som hade barn med brottsoffret eller som bodde tillsammans med brottsoffret under de tre år som föregick brottet på samma sätt som en make. Om det finns flera sökande fördelas ersättningen i proportion till deras respektive arvsrätt.

En persons rätt till ersättning kan inskränkas

 • om brottsoffret (eller någon annan ersättningsberättigad person) uppsåtligen eller genom brottslig försummelse har medverkat till brottet eller andra brott i samband med detta i den mening som avses i artikel 12 i straffprocesslagen,
 • om brottsoffret, i en lagakraftvunnen dom, har fällts för något av de brott som avses i artikel 407.2 a i straffprocesslagen eller för brott i form av överträdelse av lagstiftningen för att förhindra undandragande av inkomstskatt eller mervärdesskatt, eller om det vid tidpunkten för ansökan om ersättning pågår ett straffrättsligt förfarande mot brottsoffret beträffande något av dessa brott.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Om brottsoffret överlever har brottsoffrets familjemedlemmar rätt att kräva ersättning direkt från gärningspersonen (artiklarna 2043 och 2059 i civillagen) för den indirekta (ideella) skada de lidit till följd av den skada som den anhörige åsamkats. I detta fall är staten enligt gällande lagstiftning emellertid inte skyldig att betala ut någon ersättning (lag nr 122/2016, i dess lydelse enligt lag nr 167/2017). Enligt lagstiftningen om offer för våldsbrott ges sådana personer endast förmåner om de är efterlevande till ett direkt brottsoffer som har avlidit.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ersättning kan beviljas både sökande som är bosatta i en annan EU-medlemsstat än Italien och sökande som är bosatta i Italien.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Brottsoffret kan ansöka om ersättning i Italien hos den italienska beslutsmyndigheten, förutsatt att brottet ägde rum i Italien.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Nej, men ansökan måste inges inom 60 dagar från ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), eller efter sista steget i ett misslyckat verkställighetsförfarande, eller efter det datum brottmålsdomen vinner laga kraft.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Se ovan:

Ansökan måste inges inom 60 dagar från ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer, eller efter sista steget i ett misslyckat verkställighetsförfarande, eller efter det datum brottmålsdomen vinner laga kraft.

Måste jag först kräva ersättning av gärningspersonen – om denne har identifierats?

En ansökan om ersättning ska som sagt åtföljas av dokumentation som visar att förfarandet för att få skadestånd från gärningspersonen har misslyckats, eller att sista steget i ett verkställighetsförfarande misslyckades, eller att brottmålsdomen har vunnit laga kraft.

Detta villkor gäller inte om gärningspersonen fortfarande är okänd, eller om gärningspersonen har ansökt om och beviljats rättshjälp som betalats av den stat i ett straffrättsligt eller civilrättsligt förfarande där denne har lagförts, eller om gärningspersonen har mördat sin make, även om gärningspersonen är lagligen separerad eller skild, den andra parten i ett registrerat partnerskap, även om partnerskapet har upphört, eller en person med vilken han eller hon har haft ett längre tids samboförhållande.

Om gärningspersonen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

En ansökan om ersättning måste åtföljas av en kopia av en fällande dom beträffande ett eller flera av de brott som anges i lagstiftningen, eller en kopia av ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökan ska som sagt inges inom 60 dagar från ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer, eller efter sista steget i ett misslyckat verkställighetsförfarande, eller efter det datum brottmålsdomen vinner laga kraft.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

– Materiell skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.

– Ideell skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

– Ideell skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Ersättningen betalas ut (med förbehåll för om mer gynnsamma åtgärder redan vidtagits för specifika brott med stöd av andra bestämmelser i lagstiftningen) för att täcka sjukvårds- och assistanskostnader, förutom vid sexuella övergrepp, mord, mycket allvarliga personskador och vanställdhet på grund av permanenta ansiktsskador. Vid dessa brott får brottsoffren ett fast ersättningsbelopp även om det inte finns några sjukvårds- eller assistanskostnader att betala.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

I regel betalas ersättningen ut i en klumpsumma. Pengarna tas från den ständiga fonden för solidaritet med offer för brott av maffiatyp, utpressning, ocker och våldsbrott (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), som förvaltas av inrikesministeriet. Det belopp som betalas ut måste dock rymmas inom gränsen för tillgängliga medel innevarande år.

Om det saknas tillräckliga medel det relevanta året kan ersättningsberättigade personer få en del av ersättningen det året och resten av ersättningen under påföljande år. Inga ytterligare avgifter, räntor eller omberäkningar görs i så fall.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättning betalas ut på villkor att brottsoffret inte uppsåtligen eller genom brottslig försummelse har medverkat till brottet eller andra brott i samband med detta, att brottsoffret inte har fällts för något av de brott som avses i artikel 407.2 a i straffprocesslagen (godtycklig förstörelse, plundring och massmord, inblandning i inbördeskrig, maffialiknande konspiration, hot mot den allmänna säkerheten, mord, rån, utpressning, kidnappning, terrorism, subversiv konspiration, väpnad konspiration, innehav av sprängämnen, svindleri, narkotika, förslavning, barnprostitution och barnpornografi, människohandel, slaveri, sexuella övergrepp, sexuella handlingar med minderårig, sexuella övergrepp i grupp) eller brott i form av överträdelse av lagstiftningen för att förhindra undandragande av inkomstskatt och mervärdesskatt, och under förutsättning att det inte pågår ett straffrättsligt förfarande mot brottsoffret beträffande något av dessa brott när ansökan om ersättning inges.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Brottsoffrets inkomst är irrelevant för rätten till ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättning betalas under förutsättning att brottsoffret inte har fått betalningar för samma brott från någon offentlig eller privat källa som motsvarar eller överstiger vad som ska betalas enligt artikel 11 i lag nr 122/2016. Om brottsoffret i denna egenskap och som en direkt och omedelbar följd av brottet redan har mottagit belopp från offentliga eller privata källor som understiger det belopp som ska betalas enligt artikel 11 i lag nr 122/2016, betalas ersättning endast för mellanskillnaden.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningen motsvarar de faktiska kostnaderna, med förbehåll för de begränsningar som har fastställts i tillämplig lagstiftning och de belopp som har fastställts genom ministerdekretet om genomförande av den lagstiftningen.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

I inrikesministeriets och justitieministeriets dekret av den 22 november 2019 (utfärdat i samförstånd med ekonomi- och finansministeriet i enlighet med artikel 11.3 i lag nr 122 av den 7 juli 2016) föreskrivs följande:

1. Det ersättningsbelopp som ska betalas enligt artikel 11 i lag nr 122 av den 7 juli 2016 ska fastställas enligt följande:

a) För mord ska ett fast belopp på 50 000 euro betalas.

b) Om mordet begicks av brottsoffrets make/maka, även om makarna var separerade eller skilda, eller av en person som har eller hade ett personligt förhållande med brottsoffret, ska ett fast belopp på 60 000 euro betalas till brottsoffrets barn.

c) För sexuella övergrepp, såvida det inte föreligger förmildrande omständigheter som gör att brottet är mindre allvarligt i enlighet med artikel 609a tredje stycket i strafflagen, ska ett fast belopp på 25 000 euro betalas.

d) För brott som leder till en mycket allvarlig personskada som avses i artikel 583.2 i strafflagen och för brott som leder till vanställdhet på grund av permanenta ansiktsskador som avses i artikel 583d i strafflagen ska ett fast belopp på 25 000 euro betalas.

2. För de brott som avses i punkt 1 ska det fasta ersättningsbeloppet ökas med ett belopp som motsvarar de dokumenterade hälso- och sjukvårdskostnaderna, dock med högst 10 000 euro.

3. För andra brott än de som avses i punkt 1 ska ersättning endast utgå för dokumenterade hälso- och sjukvårdskostnader, dock högst 15 000 euro.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

De totala sjukvårds- och assistanskostnaderna måste anges och styrkas.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ersättning betalas under förutsättning att brottsoffret inte har fått betalningar på några grunder för samma brott från någon offentlig eller privat källa som överstiger vad som ska betalas enligt bestämmelserna i artikel 11 i lag nr 122/2016. Om brottsoffret i denna egenskap och som en direkt och omedelbar följd av brottet redan har mottagit belopp från offentliga eller privata källor som understiger det belopp som ska betalas enligt artikel 11 i lag nr 122/2016, betalas ersättning endast för mellanskillnaden.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Nej, även om du i händelse av ytterligare läkarkostnader eventuellt kan inge fler ansökningar längre fram. Beslutsmyndigheten bedömer om detta är möjligt.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Ansökan om ersättning ska inges av den berörda parten, eller av andra ersättningsberättigade personer om brottsoffret har avlidit, och ska inges personligen eller genom särskild fullmakt (a mezzo di procuratore speciale). För att kunna prövas i sak måste ansökan åtföljas av följande handlingar:

a) En kopia av en fällande dom beträffande ett eller flera av de brott som anges i artikel 11, eller en kopia av ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer.

b) Handlingar som visar att ett verkställighetsförfarande för att utverka skadestånd från gärningspersonen har misslyckats (detta är inte nödvändigt om gärningspersonen inte har identifierats, eller om gärningspersonen har beviljats statlig rättshjälp i ett tviste- eller brottmål där gärningspersonen har befunnits skyldig).

c) En deklaration som ersätter en edsvuren utsaga (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) om att det inte finns några hinder för utbetalning av ersättning samt om mottagarens status.

d) Ett läkarintyg som visar vilka sjukvårdskostnader brottsoffret har haft eller brottsoffrets dödsattest.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Inrikesministeriet.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Till den prefektur som är behörig på orten där den rättsliga myndighet som meddelade domen för brott som avses i artikel 11 i lag nr 122/2016 har sitt säte, eller på den ort där den berörda parten eller andra berättigade personer har sin hemvist om brottsoffret har avlidit, eller på den ort där ett juridiskt ombud med särskild fullmakt är bosatt, när brottsoffret eller andra berättigade personer är italienska medborgare eller EU-medborgare som inte är bosatta i Italien.

En förteckning över behöriga prefekturer finns på

http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Efter att ansökan har inkommit till beslutsmyndigheten i Italien ska denna fatta sitt beslut ”utan dröjsmål”.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Det finns inga särskilda mekanismer för att överklaga ett sådant beslut. Eftersom beslutet är ett förvaltningsbeslut kan det överklagas i enlighet med de allmänna reglerna för överklaganden av nationella förvaltningsåtgärder som vidtagits av samma myndighet.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Biståndsmyndigheten tillhandahåller all nödvändig information. Biståndsmyndighet i Italien är den allmänna åklagarmyndigheten (Procura della Repubblica) vid domstolen med behörighet på sökandens bosättningsort. Formulären har fogats som bilaga till ministerdekret nr 222 av den 23 december 2008 om fastställandet av regler i enlighet med artikel 7 i lagstiftningsdekret nr 204 av den 9 november 2007 om genomförande av direktiv 2004/80/EG om ersättning till brottsoffer (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 ”Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”).

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Nej.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Nej. Detta hanteras av biståndsmyndigheten.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Inte såvitt det kontor som tillhandahållit denna information känner till.

Senaste uppdatering: 03/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.