Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Statlig ersättning kan begäras för alla uppsåtliga våldsbrott mot person, samt för olaglig förmedling och utnyttjande av arbetskraft i den mening som avses i artikel 603-a i strafflagen, dock inte för misshandel (percosse) och kroppsskada (lesioni) i den mening som avses i artiklarna 581 and 582 i strafflagen, såvida inte de försvårande omständigheter som anges i artikel 583 föreligger (dvs. om brotten får de mycket allvarliga följder som specifikt räknas upp i den artikeln).

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ersättning kan endast begäras för sjukvårds- och assistanskostnader, förutom vid sexuella övergrepp eller mord. Vid dessa brott får brottsoffren ett fast ersättningsbelopp som fastställs genom ministerdekret även om det inte finns några sjukvårds- eller assistanskostnader att betala.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

De personer som är berättigade till ersättning är brottsoffret eller, om brottsoffret har avlidit, eventuella barn och efterlevande make/maka som inte är lagligt separerad eller sammanboende livspartner, i proportion till deras respektive arvsrätt. I avsaknad av någon av ovanstående personkategorier är brottsoffrets anhöriga i rakt nedstigande led ersättningsberättigade, förutsatt att de stod i beroendeställning till brottsoffret vid tidpunkten för brottet.

En persons rätt till ersättning kan inskränkas

 • om brottsoffret (eller någon annan ersättningsberättigade person) uppsåtligen eller genom brottslig försummelse har medverkat till brottet eller andra brott i samband med detta i den mening som avses i artikel 12 i straffprocesslagen,
 • om brottsoffret, i en lagakraftvunnen dom, har fällts för något av de brott som avses i artikel 407.2 a i straffprocesslagen eller för brott i form av överträdelse av lagstiftningen för att förhindra undandragande av inkomstskatt eller mervärdesskatt, eller om det vid tidpunkten för ansökan om ersättning pågår en brottmålsprocess mot brottsoffret beträffande något av dessa brott.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Om brottsoffret överlever har brottsoffrets familjemedlemmar rätt att kräva ersättning direkt från gärningsmannen (artiklarna 2043 och 2059 i civillagen) för den indirekta (ideella) skada de lidit till följd av den skada som deras anhörig åsamkats. I detta fall är staten enligt gällande lagstiftning emellertid inte skyldig att betala ut någon ersättning (lag nr 122/2016, i dess lydelse enligt lag nr 167/2017). Enligt lagstiftningen om offer för våldsbrott ges sådana personer endast förmåner om de är efterlevande till ett direkt brottsoffer som har avlidit.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ersättning kan beviljas både sökande som är bosatta i en annan EU-medlemsstat än Italien och sökande som är bosatta i Italien.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Brottsoffret kan ansöka om ersättning i Italien hos den italienska beslutsmyndigheten, förutsatt att brottet ägde rum i Italien.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Nej, men ansökan måste inges inom 60 dagar från ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), eller efter sista steget i ett misslyckat verkställighetsförfarande, eller efter det datum brottmålsdomen vinner laga kraft.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Se ovan:

Ansökan måste inges inom 60 dagar från ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer, eller efter sista steget i ett misslyckat verkställighetsförfarande, eller efter det datum brottmålsdomen vinner laga kraft.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Som påpekades ovan måste en ansökan om ersättning åtföljas av dokumentation som visar att förfarandet för att få skadestånd från gärningsmannen har misslyckats, eller att sista steget i ett verkställighetsförfarande misslyckades, eller att brottmålsdomen har vunnit laga kraft.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

En ansökan om ersättning måste åtföljas av en kopia av en fällande dom beträffande ett eller flera av de brott som anges i lagstiftningen, eller en kopia av ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Som påpekades ovan måste ansökan inges inom 60 dagar från ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer, eller efter sista steget i ett misslyckat verkställighetsförfarande, eller efter det datum brottmålsdomen vinner laga kraft.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Ersättningen betalas ut (med förbehåll för om mer gynnsamma åtgärder redan vidtagits för specifika brott med stöd av andra bestämmelser i lagstiftningen) för att täcka sjukvårds- och assistanskostnader, förutom vid sexuella övergrepp eller mord. Vid dessa brott får brottsoffren ett fast ersättningsbelopp även om det inte finns några sjukvårds- eller assistanskostnader att betala.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

I regel betalas ersättningen ut i en klumpsumma. Pengarna tas från den ständiga fonden för solidaritet med offer för brott av maffiatyp, utpressning, ocker och våldsbrott (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), som förvaltas av inrikesministeriet. Det belopp som betalas ut måste dock rymmas inom gränsen för tillgängliga medel innevarande år.

Om det saknas tillräckliga medel det relevanta året kan ersättningsberättigade personer få en del av ersättningen det året och resten av ersättningen under påföljande år. Inga ytterligare avgifter, räntor eller omberäkningar görs i så fall.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättning betalas ut på villkor att brottsoffret inte uppsåtligen eller genom brottslig försummelse har medverkat till brottet eller andra brott i samband med detta, att brottsoffret inte har fällts för något av de brott som avses i artikel 407.2 a i straffprocesslagen (godtycklig förstörelse, plundring och massmord, inblandning i inbördeskrig, maffialiknande konspiration, hot mot den allmänna säkerheten, mord, rån, utpressning, kidnappning, terrorism, subversiv konspiration, väpnad konspiration, innehav av sprängämnen, svindleri, narkotika, förslavning, barnprostitution och barnpornografi, människohandel, slaveri, sexuella övergrepp, sexuella handlingar med minderårig, sexuella övergrepp i grupp) eller brott i form av överträdelse av lagstiftningen för att förhindra undandragande av inkomstskatt och mervärdesskatt, och under förutsättning att det inte pågår en brottmålsprocess mot brottsoffret beträffande något av dessa brott när ansökan om ersättning inges.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Brottsoffrets inkomst är irrelevant för rätten till ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättning betalas under förutsättning att brottsoffret inte har fått någon form av ersättning för samma brott från någon offentlig eller privat källa som sammanlagt överstiger 5 000 euro.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningen motsvarar de faktiska kostnaderna, med förbehåll för de begränsningar som har fastställts i relevant lagstiftning och de belopp som har fastställts genom det ministerdekret som genomför den lagstiftningen.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

I inrikesministeriets dekret av den 31 augusti 2017 (utfärdat i enlighet med artikel 11.3 i lag nr 122 av den 7 juli 2016) föreskrivs följande:


”1. Det ersättningsbelopp som ska betalas enligt artikel 11 i lag nr 122 av den 7 juli 2016 ska fastställas enligt följande:

a) För mord ska ett fast belopp 7 200 euro betalas eller, om mordet begicks av brottsoffrets make/maka, även om makarna var separerade eller skilda, eller av en person som har eller hade ett personligt förhållande med brottsoffret, ett belopp på 8 200 euro, i vilket fall ersättningen endast ska betalas till brottsoffrets barn,
b) för sexuellt våld i den mening som avses i artikel 609-a i strafflagen, och såvida det inte finns förmildrande omständigheter som gör brottet mindre allvarligt, ska ett fast belopp på 4 800 euro betalas och
c) för andra brott än de som avses i a och b ska ett belopp på högst 3 000 euro betalas för sjukvårds- och assistanskostnader.”

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

De totala sjukvårds- och assistanskostnaderna måste anges och styrkas.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ersättning betalas under förutsättning att brottsoffret inte har fått någon form av ersättning för samma brott från någon offentlig eller privat källa som sammanlagt överstiger 5 000 euro.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Nej, även om du i händelse av ytterligare läkarkostnader eventuellt kan inge fler ansökningar längre fram. Beslutsmyndigheten bedömer om detta är möjligt.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Ansökan om ersättning måste inges av den berörda parten, eller av andra ersättningsberättigade personer om brottsoffret har avlidit, och måste inges personligen eller genom särskild fullmakt (a mezzo di procuratore speciale). För att kunna prövas i sak måst ansökan åtföljas av följande handlingar:

a) En kopia av en fällande dom beträffande ett eller flera av de brott som anges i artikel 11, eller en kopia av ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer.

b) Handlingar som visar att ett verkställighetsförfarande för att utverka skadestånd från gärningsmannen har misslyckats (detta är inte nödvändigt om gärningsmannen inte har identifierats, eller om gärningsmannen har beviljats statlig rättshjälp i ett tviste- eller brottmål där gärningsmannen har befunnits skyldig.

c) En deklaration som ersätter en edsvuren utsaga (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) om att det inte finns några hinder för utbetalning av ersättning.

d) Ett läkarintyg som visar vilka sjukvårdskostnader brottsoffret har haft eller brottsoffrets dödsattest.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Inrikesministeriet.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Rom

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Efter att ansökan har inkommit till beslutsmyndigheten i Italien ska denna fatta sitt beslut ”utan dröjsmål”.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Det finns inga särskilda mekanismer för att överklaga ett sådant beslut. Eftersom beslutet är ett förvaltningsbeslut kan det överklagas i enlighet med de allmänna reglerna för överklaganden av nationella förvaltningsåtgärder som vidtagits av samma myndighet.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Biståndsmyndigheten tillhandahåller all nödvändig information. Biståndsmyndighet i Italien är den allmänna åklagarmyndigheten (procura generale) vid appellationsdomstolen (corte d’appello) med behörighet på sökandens bosättningsort. Formulären har fogats som bilaga till ministerdekret nr 222 av den 23 december 2008 om fastställandet av regler i enlighet med artikel 7 i lagstiftningsdekret nr 204 av den 9 november 2007 om genomförande av direktiv 2004/80/EG om ersättning till brottsoffer (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 “Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato”).

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Nej.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Nej. Detta hanteras av biståndsmyndigheten.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Inte såvitt det kontor som tillhandahållit denna information känner till.

Senaste uppdatering: 13/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.