Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Brottsoffret har rätt till statlig ersättning om ett uppsåtligt våldsbrott har resulterat i att en person har avlidit, brottsoffret har fått en svår eller måttlig personskada, brottsoffret har utsatts för sexuellt ofredande eller ett sexuellt övergrepp, brottsoffret är ett offer för människohandel eller brottsoffret har infekterats med hiv, hepatit B eller hepatit C.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du kan få statlig ersättning för ideell skada, för fysiskt lidande och för förlust av egendom till följd av ett uppsåtligt brott.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Om en person har avlidit till följd av ett brott kan målsäganden i brottmålsprocessen utgöras av en anhörig till den avlidne (fästman eller fästmö, make eller maka, förälder, mor- eller farförälder, barn, barnbarn, syskon samt de personer tillsammans med vilka den berörda fysiska personen bodde och hade ett gemensamt (inte delat) hushåll).

Du är berättigad till statlig ersättning om en person har avlidit till följd av ett brott eller om brottsoffret har avlidit och inte har begärt statlig ersättning eller har begärt men inte fått statlig ersättning. Du måste emellertid be den myndighet som ansvarar för handläggningen av ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) att erkänna dig som målsägande i den efterföljande brottmålsprocessen.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Om brottsoffret har överlevt brottet har du inte rätt till statlig ersättning som anhörig eller en person som står i beroendeställning till ett brottsoffer. I så fall är det brottsoffret självt som är berättigat till statlig ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Du kan få ersättning om du inte är medborgare i ett EU-land.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Om brottet har begåtts i en annan EU-medlemsstat har du rätt att begära ersättning från den EU-medlemsstat där brottet begicks, antingen direkt eller via rättshjälpsmyndigheten (Juridiskās palīdzības administrācija).

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, du måste ha anmält brottet till polisen.

För att kunna begära statlig ersättning måste en brottmålsprocess ha inletts, och den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) måste ha beslutat att erkänna dig som målsägande i brottmålsprocessen.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

För att begära statlig ersättning behöver du inte avvakta det slutliga beslutet från den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen).

För att rättshjälpsmyndigheten ska kunna fatta beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning måste den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) tillhandahålla följande information:

 1. När och var brottet begicks.
 2. Vilken typ av brott det rör sig om, i vilken mån gärningsmannens skuld har fastställts vid tidpunkten för ansökan, datum för inledandet av brottmålsprocessen och brottmålets målnummer.
 3. Information om den person som erkänts som målsägande i brottmålet.
 4. Information om den person som erkänts som målsägandebiträde i brottmålet, om målsäganden utnyttjat sin rätt till målsägandebiträde.
 5. Typen av skada som brottet har resulterat i (dödsfall, skadans svårighetsgrad, sexuellt ofredande eller sexuellt övergrepp, tecken som tyder på människohandel eller förekomst av hiv, hepatit B eller hepatit C.
 6. Datum för sakkunnigutlåtandet, dokumentnummer och vem som utförde sakkunnigundersökningen.
 7. Antalet personer som har erkänts som målsägande i samma brottmål om en persons död, och information om dessa personer.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Du måste inte först kräva ersättning av gärningsmannen. Statlig ersättning påverkar inte brottsoffrets rätt att kräva ersättning i en brottmålsprocess genom att föra talan om enskilt anspråk i brottmålsprocessen. Du kan kräva ersättning när som helst under det straffrättsliga förfarandet, ända fram tills förstainstansdomstolen inleder sin prövning av saken. Du kan även väcka en civilrättslig talan vid en tvistemålsdomstol om du anser att du inte har fått full ersättning.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Du har även rätt till statlig ersättning om gärningsmannen eller dennes medbrottslingar inte har identifierats eller inte hålls straffrättsligt ansvariga.

Din ansökan om statlig ersättning bör åtföljas av en referens från den myndighet som handlägger ärendet (polisen), tillsammans med nödvändig information.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökan om statlig ersättning måste inges till rättshjälpsmyndigheten inom ett år från det att du erkänts som målsägande, eller fick kännedom om de omständigheter som ger dig rätt till detta.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Statlig ersättning täcker ideell skada, fysiskt lidande eller förlust av egendom till följd av ett brott. Ingen åtskillnad görs mellan de typer av skador för vilken den statliga ersättningen betalas. Ersättningsbeloppet fastställs i lagen om statlig ersättning till brottsoffer (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem), och grundas på de följder som brottet har fått.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Statlig ersättning betalas ut i en klumpsumma. Beloppet överförs till det betalkonto som anges i ansökan.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Hur brottet karaktäriseras kan påverka ersättningsbeloppet. Om brottet t.ex. begås i ett tillstånd av kraftig sinnesförvirring, överskrider gränserna för nödvärn eller sker i strid med villkoren för att frihetsberöva en person minskas den statliga ersättningen för följderna av brottet med 50 procent.

Om rättshjälpsmyndigheten inte mottar den begärda informationen inom 15 dagar kan den besluta att neka statlig ersättning. Om du nekas statlig ersättning hindrar detta dig inte från att ansöka om ersättning fler gånger hos rättshjälpsmyndigheten i enlighet med det gällande ansökningsförfarandet.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte dina möjligheter att få statlig ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet.

Om du har fått ersättning för de skador som brottet orsakat från gärningsmannen eller någon annan person i hans eller hennes ställe minskas den statliga ersättningen med den ersättning som du redan har fått.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

I lagen om statlig ersättning till brottsoffer fastställs andra kriterier som kan påverka dina möjligheter att få ersättning och storleken på ersättningsbeloppet. Till exempel följande:

 • Om ett brott har fått flera olika följdverkningar som förekommer samtidigt ska den statliga ersättningen beräknas utifrån den allvarligaste följdverkningen.
 • Om brottet har resulterat i att flera personer har dött och flera personer har erkänts som målsägande i brottmålsprocessen ska statlig ersättning till dessa betalas i proportion till antalet offer.
 • Om den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) efter utbetalning av ersättning erkänner en annan person som målsägande i samma brottmålsprocess om en person som avlidit till följd av ett brott, ska samma statliga ersättning betalas som det belopp som betalades till offret eller offren.

Hur beräknas ersättningen?

Det högsta belopp som betalas i statlig ersättning till ett enda offer för ett brott ska motsvara fem gånger den fastställda minimimånadslönen i Lettland. Vid beräkningen av ersättningsbeloppet utgår man från minimimånadslönen vid den tidpunkt personen erkändes som målsägande.

Ersättningen betalas

 1. om personen har avlidit – med 100 procent,
 2. om brottsoffret har fått svåra personskador eller om brottet har klassificerats som våldtäkt eller sexuellt våld, sexuellt ofredande eller sexuellt övergrepp, eller om brottsoffret är ett offer för människohandel – med 70 procent,
 3. om brottsoffret har fått måttliga personskador eller om brottsoffret har utsatts för sexuellt ofredande eller ett sexuellt övergrepp, med undantag av de fall som nämns i punkt 2, eller om brottsoffret har infekterats med hiv, hepatit B eller hepatit C – med 50 procent.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det högsta beloppet i statlig ersättning motsvarar fem gånger den fastställda minimimånadslönen i Lettland, medan det lägsta beloppet i statlig ersättning motsvarar 50 procent av det högsta ersättningsbeloppet. När minimimånadslönen ändras ändras också storleken på det statliga ersättningsbeloppet.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Du behöver inte specificera beloppet i formuläret för att ansöka om statlig ersättning, eftersom storleken på den statliga ersättningen fastställs i lagen om statlig ersättning till brottsoffer.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Den ersättning du får från andra källor (t.ex. arbetsgivarens försäkring eller en privat försäkring) dras inte av från den statliga ersättningen.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, du kan inte få ett förskott på den statliga ersättningen.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Om du har fått statlig ersättning och det i det slutliga beslutet konstateras att brottet har fått svårare följdverkningar för dig än vad man ursprungligen misstänkte, kan du få mellanskillnaden mellan den statliga ersättning som redan betalats ut och den ersättning som du är berättigad till.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Om en lagakraftvunnen dom inte har meddelats i brottmålet när du begär statlig ersättning bör du till begäran om statlig ersättning bifoga en referens från den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen). Följande uppgifter ska anges.

 1. När och var brottet begicks.
 2. Vilken typ av brott det rör sig om, i vilken mån gärningsmannens skuld har fastställts vid tidpunkten för ansökan, datum för inledandet av brottmålsprocessen och brottmålets målnummer.
 3. Information om den person som erkänts som målsägande i brottmålet.
 4. Information om den person som erkänts som målsägandebiträde i brottmålet.
 5. Typen av skada som brottet har resulterat i (dödsfall, skadans svårighetsgrad, sexuellt ofredande eller sexuellt övergrepp, tecken som tyder på människohandel eller förekomst av hiv, hepatit B eller hepatit C.
 6. Datum för sakkunnigutlåtandet, dokumentnummer och vem som utförde sakkunnigundersökningen.
 7. Antalet personer som har erkänts som målsägande i samma brottmål om en persons död, och information om dessa personer.

Om brottmålsprocessen har avslutats när du begär statlig ersättning bör du till ansökan om statlig ersättning bifoga det lagakraftvunna avgörandet från den myndighet som ansvarade för handläggningen av ärendet och exekutionstiteln, om du inte beviljades ersättning, eller inte beviljades full ersättning, i det lagakraftvunna avgörandet.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Prövningen av ansökningar om statlig ersättning är kostnadsfri.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Rättshjälpsmyndigheten fattar beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

För att få statlig ersättning måste du skicka din ansökan om statlig ersättning till rättshjälpsmyndigheten på följande adress: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Du behöver inte närvara vid förfarandet för att pröva ansökan om statlig ersättning och när det fattas beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Rättshjälpsmyndigheten fattar beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning inom en månad från det att den mottog ersättningsansökan och beslutet sänds till den adress som uppgavs i ansökan.

Om rättshjälpsmyndigheten behöver ytterligare upplysningar från dig eller den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) skjuts beslutet upp tills all information som krävs har erhållits.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga rättshjälpsmyndighetens beslut att betala eller neka statlig ersättning inom en månad från ikraftträdandet av beslutet genom att inge relevant ansökan till rättshjälpsmyndigheten. Överklagandet vidarebefordras till justitieministeriet.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du kan få tag på formuläret för ansökan om statlig ersättning och information om hur du fyller i ansökan

 • på portalen – https://latvija.lv,
 • på rättshjälpsmyndighetens webbplats – https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng, under avsnittet ”Tjänster”,
 • på rättshjälpsmyndigheten – Pils laukums 4, Riga (under kontorstid),
 • från den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten eller domstolen),
 • genom att ringa det kostnadsfria informationsnumret 800001801 (under kontorstid).

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Du kan ringa den kostnadsfria hjälptelefonlinjen på telefonnummer 116006, ”Hjälplinje för brottsoffer”, varje dag kl. 7.00–22.00. Här kan du få

 • känslomässigt och psykologiskt stöd till brottsoffer,
 • information om brottsoffers processuella rättigheter (t.ex. rättigheter i brottmålsprocesser, rätt till skadestånd, statlig ersättning etc.), tillgängliga tjänster och befintligt brottsofferstöd.

Du kan även använda webbplatsen https://www.cietusajiem.lv/en/.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Du behöver inte rättshjälp för att begära ersättning från staten. Rättshjälpsmyndigheten ger den hjälp som behövs för att ansöka om statlig ersättning.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Organisationen ”Skalbes” erbjuder en kostnadsfri hjälptelefonlinje på nummer 116006, "Hjälptelefon för brottsoffer" (varje dag kl. 7.00–22.00). Den ger brottsoffer känslomässigt och psykologiskt stöd, och informerar dem om brottsoffers processuella rättigheter (exempelvis rättigheter i brottmålsprocesser, rätt till skadestånd, statlig ersättning etc.), tillgängliga tjänster och befintligt brottsofferstöd.

Senaste uppdatering: 12/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.