Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning om

 • en person uppsåtligen har berövats livet,
 • en person har fått svåra eller lätta hälsoskador,
 • ett mindre allvarligt, allvarligt eller mycket allvarligt brott mot en persons frihet, sexuella självbestämmanderätt eller sexuella integritet har begåtts.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning om du har fått svåra eller lätta hälsoskador.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Om ett våldsbrott har resulterat i att en person har avlidit har varje person som domstolen har tilldelat skadestånd för materiella och/eller ideella skador till följd av våldsbrottet rätt till ersättning.

När ersättning betalas ut i förskott, dvs. innan brottmålsprocessen har avslutats, övergår rätten till ersättning på makar, barn, adopterade barn, adoptivföräldrar och personer som står i beroendeställning till den avlidne.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Nej. Om en person som har utsatts för ett våldsbrott inte har förlorat livet är det endast brottsoffret självt som är berättigad till stöd.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, men endast i följande fall:

 • Om du är lagligt och varaktigt bosatt i Litauen eller någon annan EU-medlemsstat.
 • Om en sådan möjlighet föreskrivs i de internationella fördrag som Litauen är part i.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, ersättning kan endast betalas för våldsbrott som begåtts i Litauen.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja. För att du ska kunna begära ersättning måste en förundersökning ha inletts.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, du kan begära ett få ersättningen utbetald i förskott, medan förundersökningen fortfarande pågår.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Ja. Om du ansöker om ersättning i enlighet med det vanliga förfarandet måste du tilldelas skadestånd för materiella och/eller ideella skador i ett domstolsavgörande. Om du begär att få ersättningen utbetald i förskott måste du inge ett avgörande eller ett beslut som bekräftar att du har framställt ett yrkande om enskilt anspråk.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja. I så fall måste du inge följande:

 • En kopia av din id-handling.
 • Ett avgörande eller ett beslut som bekräftar att du har framställt ett yrkande om enskilt anspråk.
 • Handlingar som styrker storleken på den materiella skadan, om brottet har medfört materiell skada.
 • Handlingar som fastställer äktenskap, familjeförhållanden eller beroendeställning, om det är den avlidnes anhöriga som begär ersättning.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

En ansökan om ersättning bör inges senast tio år efter dagen för den dom i vilken det förordnades om ersättning för en skada till följd av ett våldsbrott. Fristen kan förlängas om det finns tungt vägande skäl till varför en person missade den.

Det finns inte någon tidsfrist för att inge ansökningar om förskottsutbetalning av ersättning.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning). Ja
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.). Ja
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.). Ja
  • Förlorade möjligheter. Nej
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader). Ja
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats. Nej
  • Annat. Annan materiell skada i samband med våldsbrottet som domstolen beviljat skadestånd för.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats. Ja

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader. Ja
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering). Ja, men endast om våldsbrottet resulterade i förlust av människoliv.
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter. Ja, men endast om våldsbrottet resulterade i förlust av människoliv.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit. Ja, men endast om våldsbrottet resulterade i förlust av människoliv.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättning betalas vanligtvis ut i en klumpsumma. I undantagsfall kan utbetalningen av ersättningen ske i form av delbetalningar. Hela beloppet ska dock ha betalats senast ett år från dagen för beslutet om ersättning för skada som uppkommit till följd av ett våldsbrott.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ovanstående omständigheter har endast betydelse i samband med förskottsutbetalning av ersättning. Ersättning beviljas inte i följande fall:

 • Om du har åtalats för ett våldsbrott eller vid tidpunkten för det aktuella brottet har anmärkningar i belastningsregistret i form av fällande domar för våldsbrott som du inte har avtjänat eller benådats för.
 • Du är föremål för ett domstolsbeslut i enlighet med Litauens lag om förebyggande av organiserad brottslighet (Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas).
 • Du missbrukar rätten till förskottsutbetalning av ersättning för skada som uppkommit till följd av ett våldsbrott.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte frågan om ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Nej.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättning beviljas på grundval av det skadeståndsbelopp som domstolen beviljat. Beloppet får dock inte överstiga nedanstående maxbelopp.

Ersättning som utbetalas i förskott beräknas på grundval av de handlingar som du har ingett för att styrka den materiella skadan.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Vid mord får det högsta beloppet för ersättning för materiell skada inte överstiga 3 800 euro och det högsta beloppet för ersättning för ideell skada inte överstiga 4 560 euro.

Vid allvarlig hälsoskada får det högsta beloppet för ersättning för materiell skada inte överstiga 3 040 euro och det högsta beloppet för ersättning för ideell skada inte överstiga 3 800 euro.

Vid andra våldsbrott får det högsta beloppet för ersättning för materiell skada inte överstiga 2 280 euro och det högsta beloppet för ersättning för ideell skada inte överstiga 3 040 euro.

Om ersättning för skada som uppkommit till följd av ett våldsbrott betalas ut i förskott, får de högsta beloppen inte överstiga halva det ovanstående beloppet.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja, du förväntas ange det ersättningsbelopp du begär. Beloppet bör beräknas på grundval av de belopp som anges i domstolsavgörandet eller den civilrättsliga talan som väckts.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja. Belopp som du har fått som ersättning för skada från annat håll dras av från ersättningen.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ja, du kan få förskott på ersättning för skador som uppkommit till följd av våldsbrott om

 • det pågår en brottmålsprocess och den berörda personen för talan om enskilt anspråk i brottmålsprocessen,
 • det har meddelats ett domstolsavgörande i vilket det slås fast att det har begåtts ett våldsbrott, men ingen ansökan om ersättning för den skada som uppkommit till följd av brottet har angetts, eller ansökan inte har prövats,
 • ett våldsbrott begicks av en person som inte kan åtalas på grund av sin ålder eller internationell immunitet eller på grund av att den person som begick brottet inte längre är i livet.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Nej, någon sådan möjlighet finns inte.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

När du ansöker om ersättning i enlighet med det vanliga förfarandet bör din ansökan åtföljas av följande handlingar:

 • En kopia av din id-handling.
 • En utskrift av det lagakraftvunna domstolsavgörande i vilket du tilldelades skadestånd för materiell och/eller ideell skada till följd av ett våldsbrott.
 • En förklaring från en exekutionstjänstemän om att det inte går att driva skadeståndskravet mot gärningsmannen, förutom i de fall den skadeståndsskyldige inte längre är i livet.

När du ansöker om förskottsutbetalning av ersättning bör din ansökan åtföljas av följande handlingar:

 • En kopia av din id-handling.
 • Handlingar som styrker storleken på den materiella skadan.
 • Ett avgörande eller beslut som bekräftar att du har ingett ett yrkande om enskilt anspråk eller en lagakraftvunnen dom som slår fast att det har begåtts ett våldsbrott eller ett processuellt beslut som bekräftar att en brottmålsprocess inte får inledas på grund av gärningsmannens ålder, internationell immunitet eller dödsfall.
 • Handlingar som fastställer äktenskap, familjeförhållanden eller beroendeställning om ersättning begärs av den avlidnes anhöriga eller personer i beroendeställning till den avlidne.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej, ansökan godtas och prövas kostnadsfritt.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Litauens justitieministerium (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija) fattar beslut om ersättningsansökningar.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Du bör sända din ansökan till Litauens justitieministerium (Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litauen; e-post: rastine@tm.lt).

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ett beslut fattas inom en månad från det att ansökan och alla erforderliga handlingar ingavs till Litauens justitieministerium.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Beslut som fattats av Litauens justitieministerium kan överklagas till Litauens nämnd för förvaltningstvister (Lietuvos administracinių ginčų komisija) eller till den regionala förvaltningsdomstolen i Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas) inom en månad från meddelandet av beslutet.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Från Litauens justitieministerium eller från de enheter som tillhandahåller statligt garanterad rättshjälp (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) och från webbplatser (se nedan).

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

https://vgtpt.lrv.lt/en

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Ja, en person kan ansöka om primär rättshjälp från kommunstyrelsen på den ort som personen har uppgett som bosättningsort eller från de enheter som tillhandahåller statligt garanterad rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Litauiska organisationen för stöd till brottsoffer (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija) (Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Litauen).

Caritas Litauen (Lietuvos Caritas, https://www.caritas.lt, Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Litauen).

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.