Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

De typer av brott du kan få ersättning för är våldtäkt, förledande av minderåriga till prostitution, mord/dråp, grov misshandel (grievous bodily harm) och mordbrand.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning för all skada du lidit till följd av något av ovanstående våldsbrott.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Du kan få ersättning om du är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott.  Med ”personer i beroendeställning” avses de personer som den avlidne försörjde och de personer som den avlidne enligt lag har försörjningsplikt för

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Du kan inte få ersättning om du är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Du kan inte få ersättning om du inte är medborgare i ett EU-land.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

I detta fall kan du begära ersättning genom att ge all nödvändig och rimlig hjälp och information som de relevanta ändamålen kräver.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, du måste ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Du behöver inte avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan du kan kräva ersättning.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Du bör först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Även om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd kan du fortfarande ha rätt till ersättning.  Den bevisning du måste lägga fram är polisanmälan.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Du har ett år på dig från det att brottet ägde rum för att ansöka om ersättning.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ersättningen täcker:

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat – efter den som handlägger ersättningsansökans eget gottfinnande.

Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

Efter den som handlägger ersättningsansökans eget gottfinnande.
Psykiska skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Efter den som handlägger ersättningsansökans eget gottfinnande.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas ut i en klumpsumma, snarare än som en periodisk pension.  Den som handlägger ersättningsansökan kan emellertid tilldela en tillfällig ersättning och skjuta upp det slutliga beslutet om tilldelning av ersättning i ett ärende där den medicinska bedömningen av skadan har försenats.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Den som handlägger ersättningsansökan kan hålla inne eller minska ersättningen om han eller hon anser att

 1. sökanden har underlåtit att skyndsamt göra allt hon eller han kunde för att informera polisen, eller andra organ eller personer som den som handlägger ersättningsansökan anser borde ha informerats, om omständigheterna kring det aktuella brottet, eller att
 2. sökanden inte samarbetade med polisen eller någon annan myndighet för att lagföra gärningsmannen, eller att
 3. sökanden har underlåtit att ge all rimlig hjälp till den som handlägger ersättningsansökan eller till något annat organ eller någon annan person i samband med ansökan, eller att
 4. sökandens agerande före, under eller efter den händelse som ersättningsansökan avser inte motiverar full ersättning eller någon ersättning alls, eller att
 5. sökandens karaktär, såsom denna framgår av fällande domar för brott eller av bevisning som den som handlägger ersättningsansökan har tillgång till inte motiverar full ersättning eller tilldelning av något annat fullt belopp, eller att
 6. brottsoffret gemensamt eller delvis bar ansvaret för den skada som lidits, eller att
 7. brottsoffrets agerande, karaktär eller livsstil motiverar detta.

Ingen ersättnings betalas ut om

 1. skadan till följd av brott uppkom före den 1 januari 2006,
 2. den som handlägger ersättningsansökan tror att gärningsmannen är utblottad eller ansökan om ersättning inte vann bifall,
 3. den som handlägger ersättningsansökan anser att sökanden inte har gett all den rimliga hjälp och information som krävs för att uppfylla ändamålet med bestämmelserna,
 4. sökanden bar ansvaret för den skada som lidits till följd av brottet på grund av en provokation eller någon annan handling.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte storleken på det belopp som tilldelas.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Det finns inte några andra kriterier än de som anges ovan.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningen beräknas med hjälp av en skönsmässig bedömning.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Ingen ersättning till någon sökande får överstiga tjugotre tusen tre hundra (23 300) euro och detta belopp får inte överskridas om det finns mer än en ansökan om ersättning för samma brott.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja, du förväntas ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret och du kan få anvisningar om hur du ska beräkna det, eller om andra aspekter.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Det belopp som du har fått i ersättning för förluster från annat håll får dras av från den ersättning som myndigheten betalar ut.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Den som ansvarar för handläggningen av ersättningsansökan har rätt att vidta alla åtgärder som han eller hon finner lämpliga för förvaltningen av de pengar som ska tilldelas i ersättning.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Du kan inte få kompletterande eller ytterligare ersättning efter huvudbeslutet.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Följande handlingar:

 • Fullmakt/bevis på behörighet eller släktskap med brottsoffret.
 • Brottsoffrets dödsattest.
 • Kopia av polisanmälan.
 • Kopia av domen/domstolsbeslutet.
 • Läkarutlåtanden och läkarintyg.
 • Sjukhusräkningar.
 • Räkningar för andra utgifter (vård, begravning).
 • Inkomst (lön, utbetalning av socialförsäkringsförmåner/socialt bistånd).
 • Bekräftelse på (eller avsaknad av) bidrag från annat håll (arbetsgivares försäkring, privat försäkring).
 • Sökandens brottshistorik.
 • Edsvuren utsaga från sökanden med bekräftelse på att ingen ersättning har mottagits av något annat organ eller någon annan myndighet. Beroende på omständigheterna, eventuellt andra relevanta handlingar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Inga administrativa eller andra avgifter tas ut i samband med detta.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Ansvarig myndighet är den tjänsteman på justitiekanslerns kontor som handlägger ansökan.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökningar bör sändas till Assisting Officer, Department of Justice, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Du behöver inte vara närvarande.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

En till två månader, beroende på omständigheterna.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Beslutet kan inte överklagas.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du kan få dessa från justitieministeriet eller på webbplatsen: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

http://vso.org.mt/

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Ja, du kan få rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

http://vso.org.mt/

Senaste uppdatering: 03/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.