Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Alla uppsåtliga våldsbrott, dvs. misshandel, hot om våld och/eller vapenhot, mord, dråp, våldsamt rån och våldsamma sexualbrott (sexuella övergrepp och våldtäkt). Ersättning kan även beviljas efterlevande till en person som avlidit till följd av brottet vållande till annans död.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ersättningsbeloppet är tänkt att ersätta dig för sveda och värk och eventuella sjukvårdskostnader för behandlingen av den skada du åsamkats vid brottet eller ditt inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga. Ersättningsbeloppet är inte tänkt att ersätta all skada du lidit. Det är ett fast engångsbelopp som betalas för att hjälpa dig att täcka kostnaderna för den skada du lidit.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, du kan få ersättning om du är make/maka, registrerad partner, förälder, barn, bror eller syster till det brottsoffer som avlidit. Du kan ha rätt till ersättning för det emotionella lidande du har upplevt som efterlevande, för dina begravningskostnader och för förlust av underhåll på grund av förlusten av den avlidnes inkomst.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven) kan bevilja ersättning om en person har lidit psykisk skada av att ha bevittnat ett brott eller av att direkt ha konfronterats med konsekvenserna av ett brott som begåtts mot en anhörig.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, under förutsättning att det brott som du utsatts för begicks på nederländskt territorium.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, fonden för ersättning till offer för våldsbrott kan endast bevilja ersättning för våldsbrott som begåtts på nederländskt territorium.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Nej, du behöver inte ha anmält brottet till polisen för att fonden för ersättning till brottsoffer ska handlägga din ansökan. I praktiken spelar dock anmälan av brottet och den efterföljande brottsutredningen en viktig roll för att styrka uppgifterna i en ansökan. Om brottet inte har anmälts måste det finnas andra objektiva utsagor som gör att det går att fastställa sannolikheten för att ditt krav är berättigat. Med ”objektiva” avses här uppgifter från tillförlitliga, opartiska källor.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej. I vissa fall kan dock fonden för ersättning till offer för våldsbrott anse att det är nödvändigt att avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess för att fastställa sannolikheten för att ditt krav är berättigat.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Nej.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja. När det gäller att styrka sannolikheten omfattas sådana ansökningar av samma villkor som ansökningar där gärningsmannen är känd.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ja. Du måste inge din ansökan till fonden för ersättning till offer för våldsbrott inom tio år från dagen för brottet. Om du är efterlevande till ett brottsoffer börjar fristen löpa från och med den dag brottsoffret avled.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.

Ersättningen från fonden för ersättning till offer för våldsbrott är inte kopplad till specifika förluster. Ersättningsbeloppet är ett fast engångsbelopp som är tänkt att ersätta dig för sveda och värk och eventuella sjukvårdskostnader för behandlingen av den skada du åsamkats vid brottet eller ditt inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

Ja.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll eller förlorade möjligheter.

Om du är efterlevande till ett brottsoffer är ersättningen även tänkt att ersätta dig för sveda och värk (emotionellt lidande till följd av en anhörigs död), de sjukvårdskostnader du har haft, t.ex. för behandling av psykiska besvär till följd av en anhörigs död, och/eller eventuellt inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga. En separat utbetalning kan även göras för ett ersätta begravningskostnader och för förlust av underhåll på grund av förlusten av den avlidnes inkomst.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Ja.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

I en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

För att vara berättigad till ersättning från fonden för ersättning till offer för våldsbrott är det viktigt att du inte själv är skyldig till brottet. Med andra ord får du inte själv ha varit gärningsman eller haft ett finger med i brottet. Om du var inblandad i brottet kan fonden för ersättning till offer för våldsbrott avslå din ansökan eller minska ersättningsbeloppet.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte din rätt till ersättning för den skada du lidit.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

 • Du måste ha lidit allvarlig skada till följd av brottet. Allvarlig skada definieras som en fysisk och/eller psykisk skada som får svåra långvariga eller bestående medicinska följder.
 • Fonden för ersättning till brottsoffer beviljar endast ersättning om den skada du lidit inte har ersatts eller kommer att ersättas från annat håll, t.ex. av gärningsmannen eller ett försäkringsbolag.
 • Dessutom är det inte möjligt att inge en ansökan som avser brott som begåtts före 1973.

Hur beräknas ersättningen?

Storleken på ersättningsbeloppet grundas vanligtvis på hur allvarlig skada du har lidit eller på omständigheterna kring brottet.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Fonden för ersättning till brottsoffer har definierat sex kategorier av skada. Till varje kategori hör ett fast ersättningsbelopp. Kategori 1 berättigar till ersättning med

1 000 euro och kategori 6 till ersättning med 35 000 euro.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, om ersättningen avser sveda och värk, sjukvårdskostnader och inkomstbortfall.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ja, fonden för ersättning till brottsoffer kan betala ett förskott på ersättningen i form av en preliminär utbetalning. En förutsättning för att få ett förskott på ersättningen är att ansökan uppfyller de lagstadgade kraven (dvs. det är utrett att du är berättigad till ersättning) och att fonden inte har möjlighet att fatta ett definitivt beslut den närmaste tiden. En begäran om förskott handläggs endast om den inges skriftligen och innehåller en förklaring om varför betalningen är nödvändig och brådskande, t.ex. att du saknar tillräckliga medel för att betala för en behandling för den skada som du lidit. Enbart det faktum att du befinner dig i en svår ekonomisk situation räcker inte som skäl för att beviljas förskott.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Du kan inge en ansökan om ytterligare ersättning om det efter beslutet att bevilja dig ersättning visar sig att din skada var betydligt allvarligare än den skada som låg till grund för den först beviljade ersättningsansökan. En efterlevande kan endast inge en ansökan om ytterligare ersättning för begravningskostnader och förlust av underhåll.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • Ifyllt ansökningsformulär.
 • Kopia på id-handling.
 • I förekommande fall, polisanmälan, dom.
 • All medicinsk information om skadan.
 • I förekommande fall, andra handlingar som anges i formuläret.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Haag

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Haag

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Högst 26 veckor.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan inge en skriftlig invändning till besvärsnämnden vid fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven) inom sex veckor från dagen för beslutet. I invändningen måste du ange på vilka punkter du inte håller med om beslutet och varför. Du kan sända din invändning till

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB Haag

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefon: 070-4142000

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Subventionerad rättshjälp är inte tillgänglig. Du kan emellertid få råd och hjälp från den nederländska brottsofferorganisationen Slachtofferhulp Nederland om du besöker deras webbplats: https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja, den nederländska organisationen för stöd till brottsoffer (Slachtofferhulp Nederland): https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101

Senaste uppdatering: 18/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.