Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

För vilka typer av brottslighet kan jag få ersättning för min förlust från fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven)?

Alla uppsåtliga våldsbrott, dvs. misshandel, hot om våld och/eller vapenhot, mord, dråp, våldsamt rån och våldsamma sexualbrott (sexuella övergrepp och våldtäkt). Ersättning kan även beviljas efterlevande till en person som avlidit till följd av brottet vållande till annans död.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning från fonden?

Ersättningsbeloppet ska ersätta dig för sveda och värk (ideell skada) och eventuella ekonomiska förluster till följd av detta, såsom sjukvårdskostnader för behandlingen av den skada du åsamkats vid brottet eller ditt inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga. Ersättningsbeloppet är inte tänkt att ersätta alla förluster. Det är ett fast engångsbelopp som betalas i form av en klumpsumma för att hjälpa dig att täcka kostnaderna för den skada du lidit.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, du kan få ersättning om du är make/maka, sambo, (registrerad) partner, förälder, barn, bror eller syster till det brottsoffer som avlidit. Du kan ha rätt till ersättning för det emotionella lidande du har drabbats av som efterlevande, för dina begravningskostnader och för förlust av underhåll på grund av förlusten av den avlidnes inkomst.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, fonden kan bevilja ersättning till anhöriga till brottsoffer som har lidit allvarliga och permanenta skador till följd av ett våldsbrott. En avliden persons make/maka, (registrerade) partner, förälder, barn, bror eller syster betraktas alla som anhöriga.

Kan jag få ersättning om jag har bevittnat ett brott?

Ja, fonden kan bevilja ersättning om en person har lidit ideell skada av att ha bevittnat ett uppsåtligt våldsbrott eller av att direkt ha konfronterats med konsekvenserna av ett uppsåtligt våldsbrott (detta gäller inte vållande till annans död). För att vara berättigad till ersättning måste man visa att allvarlig ideell skada har uppstått till följd av brottet. Detta kräver en diagnos ställd av en kvalificerad läkare.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, under förutsättning att det brott som du utsatts för begicks på nederländskt territorium. Brottsoffrets nationalitet är inte relevant.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, fonden kan endast bevilja ersättning för våldsbrott som begåtts på nederländskt territorium.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Nej, du behöver inte ha anmält brottet till polisen för att fonden ska handlägga din ansökan. I praktiken spelar dock anmälan av brottet och den efterföljande brottsutredningen en viktig roll för att styrka uppgifterna i en ansökan. Om brottet inte har anmälts måste det finnas andra objektiva utsagor som gör att det går att fastställa sannolikheten för att ditt krav är berättigat. Med ”objektiva” avses här uppgifter från tillförlitliga, opartiska källor.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej. I vissa fall kan dock fonden anse att det är nödvändigt att avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller ett straffrättsligt förfarande för att fastställa sannolikheten för att ditt krav är berättigat.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Nej.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja. När det gäller att styrka sannolikheten omfattas sådana ansökningar av samma villkor som ansökningar där gärningspersonen är känd.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ja. Du måste inge din ansökan till fonden inom tio år från dagen för brottet. Om du är efterlevande till ett brottsoffer börjar fristen löpa från och med den dag brottsoffret avled.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ersättningen från fonden är inte kopplad till specifika förluster. Ersättningsbeloppet är ett fast engångsbelopp som betalas i form av en klumpsumma för att ersätta dig för sveda och värk (ideell skada) och eventuella ekonomiska förluster till följd av detta, såsom sjukvårdskostnader för behandlingen av den skada du åsamkats vid brottet eller ditt inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga.

Om du är efterlevande till ett brottsoffer är ersättningen även tänkt att ersätta dig för sveda och värk (emotionellt lidande till följd av en anhörigs död), de sjukvårdskostnader du har haft, t.ex. för behandling av psykiska besvär till följd av en anhörigs död, och/eller eventuellt inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga. En separat utbetalning kan även göras för ett ersätta begravningskostnader och förlust av underhåll på grund av förlusten av den avlidnes inkomst.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

I en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

För att vara berättigad till ersättning från fonden är det viktigt att du inte själv är skyldig till brottet. Med andra ord får du inte själv ha varit gärningsperson eller medverkat i brottet. Om du var inblandad i brottet kan fonden avslå din ansökan eller minska ersättningsbeloppet.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte din rätt till ersättning för den skada du lidit.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

  • Du måste ha lidit allvarlig skada till följd av brottet. Allvarlig skada definieras som en fysisk och/eller psykisk skada som får svåra långvariga eller bestående medicinska följder.
  • Fonden beviljar endast ersättning om den skada du lidit inte har ersatts eller kommer att ersättas från annat håll, t.ex. av gärningspersonen eller ett försäkringsbolag. Du behöver dock inte först försöka få skadestånd från gärningspersonen eller försäkringsbolaget innan du ansöker till fonden. De olika förfarandena kan löpa samtidigt.
  • Dessutom är det inte möjligt att inge en ansökan som avser brott som begåtts före den 1 januari 1973.

Hur beräknas ersättningen?

Storleken på ersättningsbeloppet grundas på hur allvarlig skada du har lidit eller på omständigheterna kring brottet.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Fonden har definierat sex kategorier av skada. Till varje kategori hör ett fast ersättningsbelopp. Kategori 1 berättigar brottsoffren till ersättning med 1 000 euro och kategori 6 till ersättning med 35 000 euro.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, om ersättningen avser ideell skada, sjukvårdskostnader och inkomstbortfall.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ja, fonden kan betala ut ett förskott på ersättningen som en preliminär utbetalning. En förutsättning för att få ett förskott är att ansökan uppfyller de lagstadgade kraven (dvs. det är utrett att du är berättigad till ersättning) och att fonden inte har möjlighet att fatta ett definitivt beslut den närmaste tiden. En begäran om förskott handläggs endast om den inges skriftligen och innehåller en förklaring om varför betalningen är nödvändig och brådskande, t.ex. att du saknar medel för att betala en behandling för den skada du lidit. Enbart det faktum att du befinner dig i en svår ekonomisk situation räcker inte som skäl för att beviljas förskott.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Du kan inge en ansökan om ytterligare ersättning om det efter beslutet att bevilja dig ersättning visar sig att din skada var betydligt allvarligare än den skada som låg till grund för den först beviljade ersättningsansökan. En efterlevande kan även inge en ansökan om ytterligare ersättning för begravningskostnader och förlust av underhåll.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

  • Ett ifyllt ansökningsformulär.
  • Kopia på id-handling.
  • I förekommande fall, polisanmälan eller dom.
  • All medicinsk information om skadan.
  • I förekommande fall, andra handlingar som anges i formuläret.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Högst 26 veckor, men oftast tidigare.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan inge en skriftlig invändning till fonden inom sex veckor från dagen för beslutet. Om du inte samtycker till beslutet om din invändning kan du överklaga till den nederländska förvaltningsdomstolen.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Alla formulär och ytterligare information finns på fondens webbplats.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Du kan besöka webbplatsen för fonden för ersättning till offer för våldsbrott.

Fondens telefonnummer är 070–414 20 00.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Brottsoffer kan inte få rättshjälp (hjälp från en advokat) med att lämna in en ansökan till fonden. Du kan dock få kostnadsfritt stöd från den nederländska brottsofferorganisationen Slachtofferhulp Nederland om du behöver hjälp med att lämna in en ansökan.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Den nederländska brottsofferorganisationen Slachtofferhulp Nederland kan ge kostnadsfritt stöd om du behöver hjälp med att lämna in en ersättningsansökan.

Senaste uppdatering: 26/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.