På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Det nordirländska programmet för brottsskadeersättning (Northern Ireland criminal injuries Compensation Scheme) är utformat för att ersätta oskyldiga offer för våldsbrott i Nordirland. Programmet för ersättning för skadegörelsebrott är utformat för att ersätta sakskador.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Vi kan bevilja ersättning för psykisk eller fysisk skada till följd av ett våldsbrott och till den som blivit utsatt för sexuellt eller fysiskt våld.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, vi kan betala ersättning till en anhörig eller en person i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott.

Som anhörig räknas en make eller registrerad partner, en förälder till den avlidne och ett barn till den avlidne.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, en anhörig till ett brottsoffer kan beviljas ersättning för psykisk skada om brottsoffret har överlevt ett våldsbrott.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, ersättningen beviljas oberoende av medborgarskap.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Vi kan endast handlägga ersättningskrav för brott som begås i Nordirland.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Enligt programmet måste alla sökande anmäla brottet till polisen så snart det går.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, men en ansökan bör inges inom två år från dagen för brottet.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Nej.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du kan fortfarande vara berättigad till ersättning om gärningsmannen inte har identifierats eller dömts. Sökanden måste emellertid anmäla alla relevanta omständigheter i samband med brottet till polisen och samarbeta vid utredningen.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

En ansökan bör inges inom två år från dagen för brottet.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
 • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
 • Förlorade möjligheter.
 • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
 • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
 • Annat.

Ersättningsmyndigheten kan bevilja ersättning för förlust av, eller skada på, egendom eller kostnader för utrustning kopplad till behandlingen av skadan, vårdkostnader, specialutrustning, anpassning av sökandens hem, avgifter kopplade till Court of Protection, kostnader kopplade till förvaltningen av sökandens affärer på grund av nedsatt intellektuell förmåga. Inkomstbortfall och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst.

– Psykisk (ideell) skada:

Psykisk skada.

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

Ersättningsmyndigheten betalar rimliga begravningskostnader. En anhörig kan vara berättigad till ersättning vid dödsfall.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

En anhörig kan vara berättigad till ersättning för psykisk sjukdom.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas vanligtvis ut i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ett ersättningskrav kan minskas eller ingen ersättning tilldelas om sökandens uppträdande bidrog till händelsen, om sökanden finns i straffregistret och har oavtjänade brottmålsdomar och om sökanden underlåter att samarbeta med polisen eller ersättningsmyndigheten.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte dina ersättningsmöjligheter.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättningen kan påverkas om gärningsmannen skulle kunna komma i åtnjutande av en ersättning.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningen beräknas enligt den tariff för skador som ingår i programmet.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det minsta belopp som tilldelas är 1 000 brittiska pund (GBP) och det högsta belopp som tilldelas är 250 000 brittiska pund (GBP). Det finns inget tak för det totala belopp som kan tilldelas i ersättning.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej, sökanden förväntas inte ange ersättningsbeloppet. Han eller hon förväntas endast beskriva sina skador.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Privata försäkringar påverkar inte det ersättningsbelopp som betalas ut. Ersättning som beslutas av domstol och civilrättslig ersättning avräknas dock från beloppet.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

En tillfällig ersättning kan betalas ut så länge det inte råder något tvivel om ansvarsskyldigheten.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ja, ett ärende kan återupptas om det har skett en sådan materiell förändring av brottsoffrets hälsotillstånd att det vore orättvist att fortsätta att låta den ursprungliga bedömningen gälla.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

En ifylld ansökningsblankett. Ersättningsmyndigheten ber sökanden inkomma med kompletterande upplysningar om sådana krävs, exempelvis uppgifter om sysselsättning och inkomstuppgifter.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Inga avgifter tas ut.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Nordirlands program för brottsskadeersättning.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Den genomsnittliga tiden är elva månader för ett första beslut och sex månader för ett omprövningsbeslut.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Sökanden har rätt att begära omprövning av ett beslut respektive rätt att överklaga omprövningsbeslutet.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

På vår webbplats http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Vår webbplats har följande adress: http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Du kan inte få rättshjälp inom ramen för programmet för brottsskadeersättning. Du kan utse en solicitor för att hjälpa dig ansöka om ersättning för skadegörelsebrott.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Brottsofferorganisationen Victim Support NI kan hjälpa en sökande under ersättningsprocessen.

Senaste uppdatering: 15/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.