Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning för våldsbrott. Brott som resulterat i permanent funktionsnedsättning, tillfällig och total arbetsoförmåga i minst 30 dagar eller dödsfall. Om brottet har lett till kraftigt försämrad levnadsstandard och livskvalitet för brottsoffret eller, om brottsoffret har avlidit, för personer (nära anhöriga) som var ekonomiskt beroende av brottsoffret eller som brottsoffret hade ansvar för, och som inte har fått någon gottgörelse från gärningsmannen.

Det rör sig t.ex. om följande brott: mord, grov misshandel, våldtäkt, sexuellt övergrepp mot barn, våld i hemmet eller svår kroppsskada till följd av rån.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

 • Sakskada/materiella skador: inklusive förluster som brottet orsakat (t.ex. kostnader för sjukhusvård, läkarbesök, läkemedel osv.) och förmåner som brottsoffret inte längre erhåller (t.ex. utebliven lön under tiden han eller hon var arbetsoförmögen). Både ett direkt och indirekt brottsoffer kan få ersättning för de förluster de lidit.
 • Psykisk eller känslomässig skada: även om en sådan skada inte kan tillskrivas ett ekonomiskt värde kan den ligga till grund för ekonomisk ersättning (t.ex. skador som påverkar en persons välbefinnande, heder, goda rykte eller som inbegriper fysisk smärta, psykologiska besvär eller känslomässigt lidande). Endast ett direkt brottsoffer kan få ersättning för psykisk eller känslomässig skada.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, ekonomiskt stöd kan beviljas nära anhöriga som är ekonomiskt beroende av eller står i beroendeställning till ett direkt brottsoffer som har avlidit till följd av ett uppsåtligt våldsbrott.

Anhöriga som hade rätt till underhåll från brottsoffret innan brottsoffret avled kan ha rätt till ersättning: t.ex. make eller tidigare make, föräldrar, barn, syskon, mostrar/fastrar och morbröder/farbröder, styvpappa/styvmamma, under särskilda omständigheter, och ogifta partner oavsett kön som har levt tillsammans med brottsoffret under äktenskapliga former i mer två år.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Vid våldsbrott kan indirekta brottsoffer (nära anhöriga) endast få ersättning om det direkta brottsoffret avlider.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Portugisiska eller utländska brottsoffer som har lidit svår skada till följd av våldshandlingar som har begåtts på portugisiskt territorium eller på portugisiska fartyg eller luftfartyg kan få ersättning, förutsatt att vissa rättsliga krav är uppfyllda.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Ersättningskrav:

a) Våldsbrott som har begåtts utanför Portugal mot portugisiska medborgare eller EU-medborgare med hemvist i Portugal:

Personer med hemvist i Portugal som har utsatts för våldsbrott, inklusive våld i nära relationer, utanför Portugal kan ha rätt till ekonomisk ersättning från den portugisiska staten, förutsatt att de inte har rätt till ersättning i det land där brottet ägde rum. I så fall ansvarar nämnden för skydd av brottsoffer (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC) för att kontrollera om sökanden har rätt till ersättning i det land där brottet ägde rum.

b) Personer som har utsatts för brott i en annan EU-medlemsstat, som har hemvist i den medlemsstaten och som ansöker om förskottsutbetalning av ersättningen från den portugisiska staten:

Om sökande med hemvist i en annan EU-medlemsstat har ansökt hos behörig myndighet i hemviststaten om förskottsutbetalning av ersättningen från den portugisiska staten, kan CPVC ta emot den ansökan som vidarebefordrats av den behöriga myndigheten i sökandens hemviststat och fatta beslut om huruvida ersättning ska beviljas. Om ersättning beviljas underrättas den behöriga myndigheten om detta.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Det är inte obligatoriskt att anmäla brottet till de brottsbekämpande myndigheterna. Myndigheterna kan dock endast veta att ett brott har begåtts och inleda en utredning om brottsoffret har ingett ett klagomål eller anmält brottet.

En person som är yngre än 16 år kan inte själv anmäla ett brott. Anmälan måste inges via målsman.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Det är inte nödvändigt att avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan du kan kräva ersättning. CPVC måste dock kontaktas inom ett år från brottstillfället.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Det är inte nödvändigt att först kräva ersättning av gärningsmannen.

Även om inget civilrättsligt krav på ersättning har framställts i eller utanför brottmålsprocessen, och detta av skäl som kan tillskrivas sökanden (t.ex. på grund av att ingen skadeståndstalan har väckts eller på grund av att talan har återkallats), kan du fortfarande ha rätt till ersättning. Ersättningen sätts dock ner till hälften av det högsta förskottsbelopp som staten kan bevilja via CPVC.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Även om gärningsmannen är okänd eller av andra skäl inte kan åtalas och dömas har brottsoffret rätt till förskottsutbetalning av statlig ersättning via CPVC.

Ansökan till CPVC om förskottsutbetalning av ersättningen ska åtföljas av handlingar som styrker de sakförhållanden som görs gällande, nämligen en beskrivning av den skada som lidits, arbetsoförmåga, läkarutlåtanden osv.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ja. Huvudregeln är att ansökan om ersättning måste göras under brottmålsprocessen. Brottsoffret måste innan brottsutredningen avslutas underrätta polisen eller åklagarmyndigheten om att han eller hon tänker ansöka om ersättning, t.ex. när han eller hon lämnar en utsaga. Efter att målsäganden har meddelats åtalspunkterna mot den tilltalade har målsäganden 20 dagar på sig att begära ersättning.

Om brottsoffret vänder sig till CPVC för att ansöka om ersättning eller förskottsutbetalning av ersättning måste ansökan inges inom ett år från brottstillfället. Om brottsoffret var omyndigt vid brottstillfället kan han eller hon ansöka om förskottsutbetalning av den statliga ersättningen under högst ett år efter det att han eller hon blivit myndig eller myndigförklarats.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ersättningen täcker till exempel:

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, återhämtning).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig eller permanent behandling, rehabilitering, sjukgymnastik, nödvändig anpassning av bostaden, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet eller andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Utebliven inkomst under och efter sjukvårdsperioden (inklusive utebliven inkomst, inkomstbortfall eller framtida inkomstnedsättning osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för nära anhöriga, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Förskottsutbetalning av ersättning till ett brottsoffer som utsatts för våld i hemmet görs i regel i form av månatliga delbetalningar under sex månader. Vid behov kan denna period kan förlängas med ytterligare sex månader. I undantagsfall, och om det är styrkt att det föreligger ett särskilt behov och att brottsoffret saknar medel för sin försörjning, kan ersättningen betalas ut i en klumpsumma.

Vid våldsbrott betalas förskottsersättningen till brottsoffret ut i en klumpsumma, eventuellt i form av en årlig utbetalning.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Det ersättningsbelopp som kan beviljas kan minskas eller ersättning nekas av CPVC på grund av sökandens beteende före, under eller efter brottet eller sökandens samröre med gärningsmannen eller dennes omgivning, eller om brottsoffrets beteende strider mot rättskänslan och den allmänna ordningen.

Brottsoffrets eller sökandens beteende är dock inte relevant för minskad eller nekad ersättning om den lidna skadan orsakades av ett motordrivet landfordon eller, i vissa fall, om skadan omfattas av reglerna om arbetsplatsolyckor eller olyckor i tjänsten.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Vid beslut om huruvida förskottsersättning ska beviljas, och vid fastställandet av ersättningsbeloppet, tas hänsyn till följande:

 • För våldsbrott, kraftigt försämrad levnadsstandard eller livskvalitet.
 • För våld i hemmet, huruvida brottsoffret befinner sig i svårt ekonomiskt trångmål.

Vid våldsbrott tas även hänsyn till alla belopp som brottsoffret får från annat håll, dvs. från gärningsmannen eller socialförsäkringssystemet. Belopp från privata liv- eller olycksfallsförsäkringar medräknas i princip inte.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Om inget skadestånd erhölls inom ramen för brottmålsprocessen mot gärningsmannen eller om gärningsmannen sannolikt inte kommer att gottgöra skadan, och det inte finns någon annan källa till faktisk och tillräcklig gottgörelse, tas det i beslutet om ersättning även hänsyn till dessa faktorer.

Hur beräknas ersättningen?

Vid våldsbrott beräknas ersättningsbeloppet i enlighet med rättviseprincipen och mot bakgrund av de belopp som redan erhållits från annat håll (t.ex. från gärningsmannen eller socialförsäkringssystemet).

Vid krav på ersättning för inkomstbortfall (summor som brottsoffret inte längre erhåller) tar CPVC även hänsyn till brottsoffrets inkomstdeklarationer för de senaste tre åren. . Om brottsoffret avlider används deklarationen från den som ansöker om ersättningen (nära anhörig) som referens. Om det inte finns några deklarationer grundas beräkningen av ersättningen på en inkomst som inte får vara högre än minimimånadslönen.

Framför allt vid våld i hemmet fastställer CPVC beloppet i enlighet med rättviseprincipen. Ett av kriterierna för att brottsoffer som utsatts för våld i hemmet ska beviljas förskottsersättning är att brottsoffret befinner sig i svårt ekonomiskt trångmål till följd av brottet. Varje förändring av brottsoffrets ekonomiska förhållanden eller familjeförhållanden måste därför anmälas.

Belopp som brottsoffret har erhållit från en privat livförsäkring eller en personlig olycksfallsförsäkring beaktas när fastställandet av ersättningsbeloppet grundas på rättviseprincipen.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Om brottsoffret inger en ansökan till CPVC om förskottsutbetalning av ersättningen måste han eller hon bland annat ange vilket ersättningsbelopp som begärs.

För brottsoffer som utsatts för våldsbrott är det högsta belopp som varje brottsoffer kan erhålla vid dödsfall eller allvarlig skada 34 680 euro.

Om flera personer avlider eller skadas allvarligt till följd av samma brott begränsas förskottsutbetalningen av ersättningen till högst 30 600 euro per person, och 91 800 euro totalt.

Vid förskottsutbetalning i form av en årlig utbetalning är det högsta beloppet 4 080 euro. Om samma brott har resulterat i flera brottsoffer får det totala beloppet inte överstiga 12 240 euro.

Vid våld i hemmet får det belopp som beviljas inte överstiga ett belopp motsvarande den garanterade minimimånadslönen under sex månader (denna period kan förlängas med ytterligare sex månader). Om det finns särskilda ekonomiska behov kan förskottsutbetalning av ersättningen begäras även innan utredningen (instrução) av de faktiska omständigheterna har avslutats, så länge inga ändringar av de belopp som ska erhållas har anmälts.

*2019 års värden

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja, denna uppgift efterfrågas i formuläret.

I ärenden som rör ersättning från en annan EU-medlemsstat – om den medlemsstaten har översänt ansökan om ersättning till CPVC och förutsatt att sökanden har hemvist i Portugal – upplyser CPVC sökanden om hur ersättningsansökan ska fyllas i och vilka styrkande handlingar som krävs.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Om brottsoffret efter utbetalningen av förskottet eller ersättningen får faktisk gottgörelse eller ersättning för sin förlust (oavsett hur) ålägger CPVC brottsoffret att betala tillbaka hela eller delar av det belopp han eller hon har erhållit.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ett förskott kan beviljas om följande villkor är uppfyllda:

a) För brottsoffer som utsatts för ett våldsbrott:

 • Brottet inträffade på portugisiskt territorium eller begicks utanför portugisiskt territorium mot portugisiska medborgare eller medborgare i en annan EU-medlemsstat, förutsatt att dessa inte har rätt till ersättning från den stat där brottet begicks.
 • Brottet ledde till att brottsoffret tillfälligt blev totalt arbetsoförmögen i minst 30 dagar, eller till att brottsoffret avled.
 • Brottet ledde till en allvarlig störning i brottsoffrets liv och kraftigt försämrad livskvalitet. Dessa två villkor är kumulativa.
 • Gottgörelse för den lidna skadan har inte erhållits från annat håll, varken från gärningsmannen eller från en egen privat försäkring.
 • De lagstadgade undantagen gäller inte om brottsoffrets beteende före, under och efter brottet stred mot den allmänna ordningen och rättskänslan.

b) För brottsoffer som utsatts för våld i hemmet:

 • Om du har utsatts för fysisk eller psykisk misshandel, inklusive kroppsbestraffning, frihetsberövande eller sexualbrott, oavsett om detta skett vid upprepade tillfällen eller inte.
 • Om brottet begicks mot en minderårig, i en minderårigs närvaro, i en gemensam bostad eller i brottsoffrets bostad.
 • Om personuppgifter, även bild och ljud, som påverkar ett av brottsoffrens personliga integritet delades på internet eller om det skett andra former av offentliga utsändningar med stor spridning, utan brottsoffrens samtycke.
 • Om brottsoffret har hamnat i svårt ekonomiskt trångmål till följd av brottet.
 • Brottet inträffade på portugisiskt territorium eller begicks utanför portugisiskt territorium mot portugisiska medborgare eller medborgare i en annan EU-medlemsstat, förutsatt att dessa inte har rätt till ersättning från den stat där brottet begicks (CPVC ska kontrollera dessa omständigheter).
 • De lagstadgade undantagen gäller inte om brottsoffrets beteende före, under och efter brottet stred mot den allmänna ordningen och rättskänslan.

Redan innan CPVC har avslutat sin preliminära bedömning av om du ska beviljas ersättning kan du omgående få en del av det framtida ersättningsbeloppet, om dina ekonomiska behov motiverar detta. Detta gäller oavsett om du har utsatts för ett våldsbrott eller våld i hemmet.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

CPVC har rätt att självständigt fatta beslut i ärenden där nya uppgifter framkommit eller i ärenden vars särdrag avviker från CPVC:s riktlinjer om vilka ersättningsbelopp som ska beviljas beroende på typ av omständighet.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

a) Statlig ersättning till brottsoffer som utsatts för våldsbrott (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes Violentos) (formulär)

Handlingar som krävs:

 • Fullständigt ifyllt ansökningsformulär.
 • Uppgift om vilket ersättningsbelopp som begärs.
 • Deklaration som visar brottsoffrets inkomst (eller sökandens inkomst om sökanden inte är det direkta brottsoffret) året före brottet, det år brottet begicks och året efter brottet.
 • Utdrag ur handlingarna i brottmålsprocessen, tillsammans med en kopia på domen och uppgift om när den vann laga kraft.
 • Fullmakt att agera i saken, om ansökan inges av ett ombud.
 • Utnämning av en advokat i händelse av ett automatiskt tilldelat ombud.

b) Statlig ersättning till brottsoffer som utsatts för våld i hemmet (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes de Violência Doméstica (formulär)

Handlingar som krävs:

 • Fullständigt ifyllt ansökningsformulär.
 • Uppgift om vilket ersättningsbelopp som begärs.
 • Ställning som brottsoffer eller särskilt utsatt brottsoffer.
 • Kopia på polisanmälan eller klagomålet.
 • Rapport om brottsoffrets ekonomiska, sociala och familjemässiga förhållanden, samt uppgift om brottsoffret har fått skyddat boende.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej. Inga avgifter tas ut för ansökan, och även de handlingar och intyg som krävs för att inge ansökan kan erhållas utan kostnad.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Nämnden för skydd av brottsoffer (CPVC) (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) är det organ vid justitieministeriet som prövar ansökningar om statlig ersättning som brottsoffer som utsatts för våldsbrott och våld i hemmet har ingett i nationella förfaranden.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Till nämnden för skydd av brottsoffer (CPVC) (se svaret på föregående fråga).

Plats och kontaktuppgifter:

Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (nämnden för skydd av brottsoffer)

 • Adress: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lissabon
 • Tfn: (+351) 21 322 24 90
 • Fax: (+351) 21 322 24 91
 • E-post: correio.cpvc@sg.mj.pt

Öppettider:

 • Måndag–fredag: kl. 9.30–12.30, 14–16.30

Mer information finns på https://cpvc.mj.pt/

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Du behöver inte vara närvarande under själva beslutsförfarandet, om inte CPVC anser att din närvaro krävs.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Efter att CPVC har mottagit ersättningsansökan har CPVC en månad på sig att bedöma ansökan och vidta de åtgärder som krävs. Beslutet om huruvida ansökan ska beviljas och eventuella ersättningsbelopp fattas omedelbart efter utgången av denna enmånadsperiod.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Om sökanden anser att CPVC:s beslut är felaktigt har sökanden 15 dagar på sig att inge en begäran om omprövning av beslutet till CPVC. I ansökan ska sökanden ange vilka grunder som anförs till stöd för begäran, tillsammans med lämplig bevisning.

CPVC har därefter 30 dagar på sig att granska och fatta beslut om begäran om omprövning. CPVC kan fastställa, dra tillbaka, upphäva, ändra eller ersätta det omtvistade beslutet.

Om sökanden inte är nöjd med omprövningsbeslutet kan sökanden överklaga detta beslut till en förvaltningsdomstol.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

På CPVC:s webbplatshttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Det finns två olika formulär: ett för brottsoffer som utsatts för våldsbrott och ett för brottsoffer som utsatts för våld i hemmet.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

CPVC (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes - CPVC): – Nämnden för skydd av brottsoffer: https://cpvc.mj.pt/.

APAV – Portugisiska brottsofferorganisationen (Associação Portuguesa de apoio à Vítima): http://www.apav.pt/.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Vid mål som rör våldsbrott eller våld i hemmet ser staten till att brottsoffren har tillgång till juridisk rådgivning och vid behov kostnadsfri rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Nämnden för skydd av brottsoffer (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes - CPVC):

 • Personligt besök – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lissabon, måndag–fredag, kl. 9.30–12.30 och 14–16.30.
 • Per post, med hjälp av de formulär som finns på CPVC:s webbplats.
 • Per e-post: correio.cpvc@sg.mj.pt.
 • Online, genom att fylla i formuläret för brottsoffer som utsatts för våldsbrott (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes Violentos) eller formuläret för brottsoffer som utsatts för våld i hemmet (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes de Violência Doméstica) (https://cpvc.mj.pt/).
 • Per telefon: (+351) 213 222 490, fastnättaxa gäller, kl. 9.30–12.30 och 14–16.30.

Portugisiska brottsofferorganisationen (Associação Portuguesa de apoio à Vítima – APAV):

 • Jourtelefon för brottsoffer: (+351) 116 006 (kl. 9–21 på vardagar).
 • Online, på APAV:s webbplats: http://www.apav.pt/ (tillgänglig på portugisiska, engelska, ryska, kinesiska), eller på http://infovitimas.pt/pt/app/.
 • Teckenspråkstolkning/SERV IIN – via videosamtal (+351 12 472), kl. 10–18 på vardagar.

Nämnden för medborgarskap och jämställdhet (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

 • Informationstjänst för brottsoffer som utsatts för våld i hemmet (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (ger information om brottsoffers rättigheter och vilka rättsmedel som finns runt om i landet samt var det går att få psykologiskt och socialt stöd eller juridisk information) – Tfn: (+351) 800 202 148 (gratis och anonym konfidentiell tjänst som är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan).
Senaste uppdatering: 07/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.